Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2011-04-18

Sammanträde 2011-04-18

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Budget 2012 - Magnus Johansson

3 Information om fixartjänsten - Annika Petersson

4 Konsekvensbeskrivning av att tjänsten som äldrepedagog i Ljungby kommun hålls vakant - Annika Petersson

5 Information om Åsikten - Jan Bernhardsson, Björn Eliasson

6 Information om införande av Val av utförare i hemtjänsten - Patrik Moberg

7 Information om utbildning för rådets ledamöter och ersättare

8 Aktuellt inom verksamheten - Ing-Marie Byström

9 Rådets och arbetsutskottets protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (93 kb)

§13 Ändring i föredragningslistan

Ärende: Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun tillförs föredragningslistan.

§14 Budget 2012

Ekonomichefen informerar om budgetprocessen och olika faktorers påverkan på kommunens ekonomi.

Budgetberedningsmöten kommer att hållas under maj månad. Många olika faktorer påverkar kommunens ekonomi, exempelvis befolkningsutveckling, skatteintäkter, statsbidrag, investeringar.

Befolkningsutvecklingen har under de senaste åren varit negativ. Kommunens skatteintäkter och statsbidrag beräknas minska framöver. Ett av kommunens största problem är investeringar. Kommunen har stora investeringsbehov de närmaste åren.

För att nå målet om god ekonomisk hushållning skulle resultatet behöva vara cirka 30 miljoner kronor bättre.

Budgetförutsättningar 2012 kommer att diskuteras i politiken den 19 april 2011.

Pensionärsrådets arbetsutskott bjuds in till socialnämndens arbetsutskott/budgetberedning den 24 maj kl. 10.30.

§15 Presentation av kommunens äldresamordnare

Anette Falck är kommunens nya äldresamordnare. Äldresamordnaren kan hjälpa med information och råd i frågor som rör äldreomsorgen. Man kan även få hjälp att komma i kontakt med biståndshandläggare.

Kommunens äldresamordnare nås på telefon 0372- 78 96 14, måndag-fredag kl. 8.00-9.30 samt kl. 13.00-14.30.

§16 Information om fixartjänsten

Räddningstjänsten kommer att erbjuda fixartjänst till kommunens äldre och handikappade. Både kommunstyrelsen och socialnämnden är positiva till att räddningstjänsten tar över tjänsten eftersom de då även kan kontrollera brandsäkerheten i hemmet. Fixartjänsten har tidigare bedrivits i socialförvaltningens regi och upplevts positiv av de äldre.

Avgift per timma för utfört arbete är 60 kronor och för 30 minuter 30 kronor.

§17 Konsekvensbeskrivning av att tjänsten som äldrepedagog i Ljungby kommun hålls vakant

Socialnämndens arbetsutskott har beslutat att vakanshålla tjänsten som äldrepedagog på 100 procent under 2011.

Socialförvaltningen har i skrivelse daterad den 2 mars 2011 beskrivit konsekvenserna av att tjänsten hålls vakant. Se bilaga!

§18 Information om Åsikten

Kommunens nedlagda kostnad avseende förstudie, arkitekttävlan och projekteringen är 3785 000 kronor. Ljungbybostäder har lagt på enkäten 194 000 kronor.

Kommunstyrelsen har beslutat att ta in anbud på tre olika alternativa lösningar på boende. Det som skiljer alternativen åt är antalet våningsplan och beställare kommer Ljungby kommun att vara.

Alternativen är:

- Sju våningsplan och källare med 40 lägenheter för vård- och omsorgsboende och 40 lägenheter för trygghetsboende.

- Sex våningsplan och källare med 40 lägenheter för vård- och omsorgsboende och 32 lägenheter för trygghetsboende.

- Fem våningsplan och källare med 40 lägenheter för vård- och omsorgsboende och 24 lägenheter för trygghetsboende.

Kommunen räknar med att anbuden har kommit in efter sommaren. För att få det statliga bidraget för trygghetsboendet måste bygget påbörjas före årsskiftet.

Finansieringen av Åsikten kommer att behandlas av budgetberedningen under våren 2011.

Ljungbybostäder anser sig inte ha möjlighet att bygga efter gällande lagstiftning, säger Björn Eliasson. Vi tycker att bygget blir för dyrt. En hög prisnivå gör att det blir svårt att hyra ut lägenheterna. Ljungbybostäders styrelse har beslutat för att dra sig ur projektet.

§19 Införande av valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten

Patrik Moberg, ansvarig för projektet, ger en muntlig redovisning i ärendet.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2010 att införa valfrihet på service- och omsorgsinsatser inom hemtjänsten i Ljungby för att öka kvaliteten och självbestämmandet.

Socialnämnden har vid sitt sammanträde den 16 mars 2011 beslutat att godkänna förfrågningsunderlaget.

Projektet beräknas kunna starta under hösten 2011.

§20 Utbildning

Särskild utbildning anordnas för rådets ledamöter och ersättare den 5 maj 2011 kl. 13.00-16.30. Plats: Ljungsätra, samlingssalen. Se inbjudan!

Rådet har tidigare framfört att utbildningen borde inriktas på hantering av kommunala ärenden, presentation av kommunens förvaltningar samt information om lagar som styr verksamheten med inriktning mot kommunens omsorg om äldre.

Punkt ”Information om kommunens ekonomi ” utgår och ersätts med information från kultur- och fritidsförvaltningen.

Ledamöterna vill veta om det kommer fler utbildningstillfällen.

Vi erbjuder ett utbildningstillfälle per mandatperiod, säger ordföranden. På våra möten diskuterar vi aktuella frågor som vi tycker är viktiga.

§21 Aktuellt inom verksamheten

Under de senaste åren har det goda bemötandet varit i fokus, säger socialchefen. Frågor om bemötande är en stående punkt på arbetsplatsträffar. Nu trycker vi upp små kom-ihåg-kort med värdegrund och etiska riktlinjer till all personal. Korten kommer att skickas ut till varje arbetsplats inom kort.

Många personer som är i behov av insatser från socialförvaltningen behöver en hög grad av omsorg för att inte komma till skada. Förvaltningen har upprättat förslag till riktlinjer vid tvångs- och skyddsåtgärder för äldre och personer med funktionsnedsättning i Ljungby kommun. Ärendet tas upp vid nämndens nästa sammanträde.

Revisorerna i Ljungby kommun har beslutat att genomföra en granskning av demensvården.

Förändringar är på gång gällande arbetsledningen för bemanningsenheten. Lena Alm och Marita Svensson kommer att ta över arbetsledarskapet. Inger Cannervik kommer att arbeta som personalstrateg på socialförvaltningen.

§22 Rådets och arbetsutskottets

Redovisning av rådets protokoll den 21 februari 2011 samt utskottets protokoll den 7 mars 2011.

§23 Handlingsplan för tillgänglighet i Ljungby kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslag till en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning på remiss till bland annat pensionärsorganisationerna. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast den 13 maj 2011.

Det är mycket viktigt att vi avger yttranden, säger Stina Gustavsson, vice ordförande i rådet.