Din position: Hem > Ljungby kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2013-02-18

Sammanträde 2013-02-18

Datum
Klockan
13:30
Plats
Ljungsätra samlingssalen, Hångersvägen 2 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Ljungby kommuns uppsökande verksamhet hos äldre 2012 - Harriet Kristensson, Susanne Nilsson

3 Värdegrundsarbete - Harriet Kristensson

4 Förfrågningsunderlag LOV - Patrik Moberg

5 Stimulansprojekt - Johan Rutgersmark

6 Bokslut 2012 - Kerstin Karlsson

7 Chefsorganisation - Johan Rutgersmark

10 Rådets och arbetsutskottets protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (95 kb)

§1 Ljungby kommuns uppsökande verksamhet hos äldre 2012

Kommunen har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att genomföra den så kallade uppsökande verksamhet bland äldre personer.

Under 2012 har alla 80-åringar som inte haft några insatser från äldreomsorgen i Ljungby kommun erbjudits hembesök av anhörigsamordnaren. Syftet med uppsökande verksamhet är att ge information om vad kommun kan erbjuda för hjälp samt även ge information om hälsofrämjande och fallförebyggande åtgärder.

Under besöket lämnas diverse informationsmaterial. De som avböjer hembesök får den skriftliga informationen hemsänd till sig.

Vissa förändringar kommer att ske i den uppsökande verksamheten under 2013. Ett projektarbete har initierats sedan årsskiftet 2011/12 med syftet att i samverkan med landstinget utveckla den uppsökande verksamheten. Projektet kommer att pågå under 2013. Målgruppen är 75-åringar i ordinärt boende som är listade på de vårdcentraler som medverkar.

Kommunen kommer att göra ett brevutskick till årets 80-åringar med den information som normalt sett lämnats vid hembesöket. Inför 2014 får nytt beslut om målgrupp tas.

§2 Värdegrundsarbete

Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ljungby kommun har ansökt om statsbidrag hos Socialstyrelsen för att arrangera en egen utbildning för personal inom nationell värdegrund samt lokalt värdegrundsarbete.

Enligt fördelningsnyckeln har Ljungby kommun möjlighet att få 148 022 kronor för värdegrundsarbete.

§3 Förfrågningsunderlag LOV

Socialnämnden beslutade vid sitt januarisammanträde att godkänna förvaltningens förslag till reviderat förfrågningsunderlag LOV.

Två förändringar är speciellt betydelsefulla. Den ena förändringen är att ersättning kommer att betalas för beviljad tid hos omsorgstagarna. Beviljad tid bygger på genomsnittstider.

Den andra förändringen är att utföraren inte får ha personal anställd som utför uppdrag hos anhörig.

Ändringarna träder i kraft tre månader efter det att ändringarna har införts och kommunicerats.

Socialnämndens arbetsutskott har godkänt en ny utförare, CJ hemvård AB. Företaget ska utföra serviceinsatser och vård- och omsorgsinsatser i Ryssby-Agunnaryd.

Införandet av LOV ska följas upp. En lägesrapport ska lämnas till kommunstyrelsen i april samt en fördjupad uppföljning i oktober 2013.

§4 Stimulansprojekt

Ljungby kommun har arbetat med olika projekt med nära koppling till svårt sjuka äldre bland annat inom områdena demens, socialt innehåll samt rehabilitering.

För att optimera vårdkedjan mellan landsting och kommun för de multisjuka äldre har projekt ”Samordning för Linnea” bedrivits tillsammans med övriga kommuner i länet och Landstinget Kronoberg. Projektet har bedrivits med hjälp av statliga medel och med regionförbundet som koordinator.

En av 2012 års satsningar med hjälp av de statliga stimulansmedlen är satsningen på hemtagningsteam. Det är en riktad satsning för att skapa ökad trygghet i hemmet för den enskilde efter sjukhusvistelse. Hemtagningsteamet består av en riktad undersköterskeresurs samt paramedicinare, sjuksköterska och biståndshandläggare. Satsningen innebär att samtliga inblandade professioner samverkar för att den enskilde efter bedömning ska få ett så anpassat stöd som möjligt.

§5 Bokslut 2012

Preliminärt bokslut för 2012 visar på ett bättre resultat än prognostiserat. Socialnämndens underskott ligger nu på ca 12,8 miljoner kronor. Nämnden har haft stora ekonomiska utmaningar inom hemsjukvård, hemtjänst och placeringar av barn- och unga. De flesta av målen har dock uppfyllts.

Nämnden har under 2012 vidtagit flera besparingsåtgärder för att få en budget i balans. Besparingsåtgärderna har gett resultat, säger rådets ordförande.

Ljungby kommun redovisar ett överskott på 38 miljoner kronor i bokslutet för 2012. Det är 27 miljoner kronor bättre än budgeterat. Att vi får ett så mycket bättre resultat än vi budgeterat beror på att vi får tillbaka pengar från AFA för tidigare inbetalda premier för kollektivavtalad sjukförsäkring. Pengarna från AFA motsvarar hela förbättringen – alltså 27 miljoner kronor. Kommunens verksamheter går totalt back med 13,5 miljoner kronor.

§6 Chefsorganisation

Socialförvaltningens nya chefsorganisation gäller från den 1 april 2013. Förvaltningen kommer att bestå av två avdelningar: en myndighetsavdelning och en verkställighetsavdelning.

I myndighetsavdelningen kommer hela individ- och familjeverksamheten att ingå samt biståndshandläggare för både omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen.

I verkställigheten kommer att ingå äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård, rehabverksamhet och larm och teknik samt bemanning.

Verksamhetschef för myndighetsavdelningen blir Marie Elm-Ågren medan verksamhetschef för verkställighetsavdelningen blir Johan Rutgersmark.

Alla sektionschefer har fått lämna intresseanmälan och utifrån dessa har nya sektionschefer utsetts.

Samtliga chefer inom socialförvaltningen kommer att ha ett fyraårigt förordnande från 1 april.

§7 Aktuellt inom verksamheten

Jonas Jönsson blir ny socialchef i Ljungby. Han börjar sin tjänst 1 april.

Antal beslut om särskilt boende som inte verkställts inom tre månader ligger på en hanterbar nivå.

Avtal med Ljungsätras intraprenad går ut och förvaltningen ska göra en utvärdering.

Åsikten kommer att invigas den 25 oktober 2013. Förvaltningen har påbörjat det interna rekryteringsarbetet. Efterfrågan på trygghetslägenheter är stor.

Pensionärernas hus – Vi har jobbat med den här frågan, säger ordförande. Det finns ingen möjlighet att förlägga all verksamhet till Åsikten. Möjlighet finns dock att förlägga vissa aktiviteter, till exempel studiecirklar. Det finns en arbetsgrupp som ska jobba med frågan. Harriet Kristensson är sammankallande för gruppen.

Kommunen vill även förlägga ännu mer aktiviteter på Grand. Dagtid utnyttjas lokalerna endast av pensionärsföreningar. Huset har renoverats utvändigt men invändig renovering behövs också.

Kommunen äger och förvaltar byggnaden genom tekniska kontoret och socialförvaltningen hyr lokalerna och betalar en årshyra på ca 120000 kronor.

Det finns en stor oro bland föreningarna kring en eventuell flytt, säger representant för Ljungby PRO.

Det kan bli aktuellt att justera hyresnivån men föreningarna behöver inte vara rädda för att bli utslängda ur Grand, säger socialnämndens ordförande.

§8 Äldrerådens protokoll

Redovisning av inkomna protokoll från äldrerådens möte.

§9 Redovisning av rådets och arbetsutskottets protokoll

Protokoll från rådets sammanträde den 19 november 2012 samt arbetsutskottets sammanträde den 28 januari 2013 har skickats ut med kallelsen till sammanträdet.