Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2019-03-20

Sammanträde 2019-03-20

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Verksamhetsberättelse inklusive kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2018

4 Aktualisering handlingsplan ekonomi 2019

5 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för en budget i balans"

6 Boendeutredning 2019-2029 omsorg om funktionsnedsatta OF

8 Detaljplan för fastigheterna Björnen och del av Ljungby 7:83 med flera (område vid Haraberget)

9 Granskning av detaljplan för Bolmörten 6, 7 och 8 i Ljungby, Ljungby kommun

10 Dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

12 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

14 Delegationsbeslut, sekretess

16 Övriga frågor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (229 kb)

§21 Fastställande av dagordning

§22 Verksamhetsberättelse inklusive kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2018

§23 Aktualisering handlingsplan ekonomi 2019 inklusive ekonomisk rapport januari-februari 2019

§24 Yttrande avseende revisionsrapport "Granskning av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för en budget i balans"

§25 Boendeutredning 2019-2029 omsorg om funktionsnedsatta (OF)

§26 Tilläggsäskande Holmsborg

§27 Detaljplan för fastigheten Björnen 1 och del av Ljungby 7:83 med flera (område vid Haraberget) i Ljungby stad, Ljungby kommun

§28 Informationsärenden