Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2019-03-20

Sammanträde 2019-03-20

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Verksamhetsberättelse inklusive kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse 2018

4 Aktualisering handlingsplan ekonomi 2019

5 Yttrande över revisionsrapport "Granskning av socialnämndens ekonomistyrning och åtgärder för en budget i balans"

6 Boendeutredning 2019-2029 omsorg om funktionsnedsatta OF

8 Detaljplan för fastigheterna Björnen och del av Ljungby 7:83 med flera (område vid Haraberget)

9 Granskning av detaljplan för Bolmörten 6, 7 och 8 i Ljungby, Ljungby kommun

10 Dokumenthanteringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

12 Pilotprojekt enligt Skottlandsmodellen

14 Delegationsbeslut, sekretess

16 Övriga frågor

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden