Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2011-05-18

Sammanträde 2011-05-18

Datum
Klockan
13.00
Plats
Samlingssalen Brunnsgården, Harabergsgatan 1 i Ljungby

1 Anmälan om eventuella nytillkomna ärenden

2 Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, beslutsärende - Lena Bolmelind

3 Budgetuppföljning 2011, åtgärdsprogram, beslutsärende- Kerstin Karlsson och verksamhetscheferna

4 Budget 2012, informationsärende - Kerstin Karlsson

5 Yttrande, utdelning av medel ur Dahlinfonden, beslutsärende - Kerstin Karlsson (redovisas på sammanträdet)

6 Yttrande - motion om förebyggande arbete, beslutsärende

7 Yttrande - detaljplan för del av Ljungby 7:130 m fl (Fabriksgatan förlängning) i Ljungby stad, beslutsärende - Ewa Sigfridsson

8 Verksamhetsberättelse för demenssjuksköterskan 2009-2010

9 Komplement befintlig äldreomsorgsplan, beslutsärende - Johan Rutgersmark

10 Information om riktlinjer för ansökan om medel till visionsarbete- Mikael Johansson

§50 Remissvar till kommunledningskontoret angående utdelning av medel ur Dahlins fond (till sociala ändamål)

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att utdela medel till sociala ändamål enligt socialförvaltningens förslag daterat den 15 maj 2011.

Paragrafen justeras omedelbart.

Jäv

På grund av jäv deltog inte Arne Johansson (C) i ärendet.

Ärendet

Inkomna ansökningar omfattade 4 596 800 kronor. Sammantaget fanns det 977 100 kronor till sociala och kulturella ändamål varav 814 250 kronor ska gå till social verksamhet.

Med anledning av att disponibla medel är mindre än inkomna ansökningar föreslås socialnämnden tillstyrka utdelning med cirka 64 procent av sökta medel.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 15 maj 2011.

§51 Budgetuppföljning 2011 och åtgärdsprogram för resultatbalansering

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till åtgärdsprogram för 2011.

Nämnden konstaterar att Bergagårdens korttidsavdelning kan öppnas om behovet av korttidsplatser väsentligt ökar.

Arbetsutskottet får i uppdrag att följa barn- och ungdomsverksamheten per verksamhet också.

Ärendet

Verksamhetscheferna informerar nämnden om det aktuella ekonomiska läget för nämndens verksamhetsområde.

Prognosen efter första kvartalet 2011 visar på ett överskridande på cirka 2 miljoner kronor. De största problemområdena är hemtjänst, hemsjukvård och barn- och ungdomssektionen.

Förvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till åtgärdsprogram för att reducera underskottet. Ett åtgärdspaket föreslås nu för att nämnden ska nå ett nollresultat vid årets slut. Sammantaget beräknas åtgärderna ge en besparing på cirka 2,2 miljoner kronor.

Beredning

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 maj 2011, § 54, och beslutat att överlämna ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.

Yrkanden

Gun Lindell (S) yrkar att nämnden uppdrar åt arbetsutskottet att följa barn- och ungdomsverksamheten per verksamhet också.

Björn Gullander (V) yrkar att punkt 1 i förvaltningens förslag ”Tjänsten som äldrepedagog vakanshålls under 2011, besparing 400 tkr.” stryks.

Nils-Erik Wetter (KD) yrkar avslag på detta yrkande.

Beslutsordning 1

Ordföranden ställer proposition Gun Lindells (S) yrkande och förklarar att socialnämnden beslutat enligt detta.

Beslutsordning 2

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att nämnden antar Nils-Erik Wetters (KD) yrkande.

§52 Verksamhetsberättelse för demenssjuksköterskan 2009-2010

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

Ärendet

Redovisning av verksamhetsberättelse för demenssjuksköterskan 2009-2010.

§53 Komplement befintlig äldreomsorgsplan och HSL-plan

Beslut

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens skrivning och foga den och aktivitetsplanen till befintlig äldreomsorgsplan.

Ärendet

Anledningen till att ett komplement skrivs till befintlig äldreomsorgsplan och HSL-plan är att ny och viktig kunskap ska införlivas i verksamheten med nationella riktlinjer för personer med demenssjukdom som grund.

Beredning

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 maj 2011, § 58. Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta förvaltningens skrivning och foga den och aktivitetsplanen till befintlig äldreomsorgsplan.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 3 maj 2011.

§54 Budget 2012

Ärendet

Vid kommunens budgetdag den 29 april 2011 presenterade förvaltningen ekonomi och budgetförutsättningar inför 2012, förändringar i verksamhetens framtida behov och effektiviseringsmöjligheter.

§55 Yttrande - motion om förebyggande arbete

Dnr SN2011/0065  7

Beslut

Socialnämnden beslutar att ställa sig positiv till kommunledningskontorets svarsskrivelse med tillägg av socialförvaltningens synpunkter.

Ärendet

Kommunledningskontoret har skrivit ett svar på motion inlämnad av Kerstin Wirén (V) om förebyggande arbete för barn och ungdomar.

Kommunledningskontorets förslag till svar på motionen har skickats på remiss till socialnämnden.

Förvaltningen har upprättat förslag till yttrande i ärendet daterat den 9 maj 2011. Socialnämnden föreslås besluta ställa sig positiv till kommunledningskontorets svarsskrivelse med tillägg av socialförvaltningens synpunkter.

Beredning

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 maj 2011 § 61 och då föreslagit att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§56 Ansökan om utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens projektbeskrivning och ansökan om utvecklingsmedel för år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Ärendet

Ansökan om utvecklingsmedel för år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Beredning

Socialnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 27 april 2011, § 49 och då föreslagit att socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.

§57 Yttrande – detaljplan för del av Ljungby 7:130 m fl (Fabriksgatan förlängning) i Ljungby stad

Beslut

Socialnämnden instämmer i förvaltningens uppfattning och har, utöver i skrivelsen den 4 maj 2011 noterade synpunkter, inget att erinra mot förslaget

Socialförvaltningens skrivelse överlämnas som eget yttrande till Plankontoret.

Ärendet

Plankontoret har översänt förslag till detaljplan för Del av Ljungby 7:130 med flera (Fabriksgatans förlängning) för samråd enligt 5 kapitlet 20 § Plan- och bygglagen, normalt planförfarande.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens skrivelse den 4 maj 2011.

§58 Information om riktlinjer för ansökan om medel till visionsarbete

Ärendet

Socialförvaltningen har avsatt medel för att stimulera visionsarbetet.

Arbetslag kan ansöka om medel om de har haft extra kostnader eller utgifter för att genomföra visionsarbetet. Ansökan för första halvåret 2011 ska lämnas in senast 10 juni.

§59 Aktuellt inom verksamheten

Ärendet

Socialnämnderna i Ljungby, Markaryds och Älmhults kommuner kommer att bedriva arbetet med rekrytering, utredning och handledning av familjehem i egen regi.

Äldreboendet Björkäng firar 50 år med öppet hus den 21 maj 2011.

Rekrytering av familjehem kommer att ske i ett regionalt perspektiv för att samordna de offentliga resurserna i Jönköpings/Kronobergs län.

Information om en Lex-Sarah utredning.

Information om en länsövergripande upphandling av trygghetslarm för ordinärt boende.

Sommarsituationen, sjuksköterskor – Vi erbjuder en förhöjd ersättning under sommarmånaderna.

Rosa Morales kommer att vikariera som MAS under sommaren/hösten. Rosa kommer förhoppningsvis att börja som MAS i Ljungby den 1 juni och vikariatet sträcker sig till och med november 2011.

Ljungsätra har sagt upp avtalet om intraprenad.

Tekniska kontorets husavdelning kommer att flytta från sina nuvarande lokaler till Eskilsgatan och socialförvaltningens ledningsgrupp flyttar till deras lokaler.

§60 Övriga frågor

Ärendet

Håkan Bengtsson (S) önskar få information om regler för alternativa driftsformer och konkurrerande verksamhet för anställda i Ljungby kommun. Enligt kommunallagen får en kommunanställd inte driva ett företag som konkurrerar med kommunens verksamhet.

Personalsamordnaren informerar om kommunens policy för alternativa driftsformer. Personalutskottet har antagit riktlinjer vad gäller konkurrerande verksamhet, bisyssla och tjänstledighet för anställda som kommer att ta anställning eller leda företag inom Lagen om valfrihetssystem.

Förvaltningen återkommer till nämnden med mer information i frågan.