Din position: Hem > Ljungby kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-01-24

Sammanträde 2018-01-24

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

3 Äskande från föreningen Goda krafter

4 Fördelning av personella resurser inom särbo

5 Nämndinitiativ från Doris Nickel (SD)

6 Socialnämndens internkontrollplan 2017

9 Mindre ändring samt komplettering av socialförvaltningens delegationsordning

10 Handlingsplan - status

13 Mottagandet av ensamkommande barn och unga - nuläge

15 Enhetsbesök, återrapportering

16 Delegationsbeslut, sekretess

17 Meddelanden, delvis sekretess

Ordförande Bo Ederström (M) Kallelse 1(1) Socialnämnden
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (228 kb)

§1 Fördelning av personella resurser inom särbo

§2 Äskande från föreningen Goda krafter

§3 Socialnämndens internkontrollplan 2017

§4 Nämndinitiativ från Doris Nickel (SD)

§5 Attestförteckning 2018

§6 LOV-ersättning 2018

§7 Mindre ändring samt komplettering av socialförvaltningens delegationsordning

§8 Handlingsplan ­ status

§9 Informationsärenden