Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2017-06-14

Sammanträde 2017-06-14

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Projekt Blåljusinformatörer. - (Information)

3 Reviderad föreskrift med riktvärden. Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter vid anslutning till kommunalt avlopp, Ljungby kommun. (Beslut i KF)

4 Rapport från studentmedarbetare, Förstudie nedskräpning. (information)

5 Cykelväg Ljungby-Gnustorp. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

6 Cykelväg Ljungby-Kånna. Svar på medborgarförslag. (Beslut i TN)

7 Utveckling av bilpool. (Beslut i TN)

8 Markupplåtelse för anläggning av fjärrvärmeledningar. (Beslut i TN)

9 Nyttjanderättsavtal berörande fastigheten Bråna 3:38 i Ljungby kommun. (Beslut i TN)

10 Hantering av tomten Lamellen. (Beslut)

11 Förvärv av fastigheten Sågverket 1. (Information)

12 Lokal trafikföreskrift långtidsparkering bussterminalen. (Beslut i TN)

13 Återuppbygg Kånna skola. Svar på motion. (Beslut i KF)

14 Kommunarkivet visar Ljungby förr. (Information)

15 Anmälan om beslut fattade på delegation.

16 Tekniska nämnden informerar.

18 Meddelanden.

Ordförande Karl-Gustaf Sundgren (C) Kallelse 1(2) Tekniska nämnden