Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-01-25

Sammanträde 2010-01-25

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Tony Lindelöv.

Husavdelning

2 Installation av ny uppvärmning vid Angelstadskolan. - Jan Bernhardsson (TU)

VA- och renhållning

3 Yttrande till länsstyrelen angående vatten och avlopp för fastigheten Ljungby 7:59 m.fl. i Ljungby kommun. - Ronnie Björkström (KS)

4 Återbesättning av tjänst på VA-Renhållningsavdelningen. - Ronnie Björkström (TU)

Kostavdelningen

5 Återbesättning av tjänst på kostavdelningen. - Annica Thor Lindberg (TU)

Exploateringsavdelning

6 Nyttjanderättsavtal avseende föreningen GoIF Ling i Södra Ljunga. - Per-Olov Almqvist (TU)

Kansli

7 Finansiering av rivning med mera av Gamla Åbyskolan. - Bert Milling (TU)

8 Revisionsrapport - Övergripande granskning av nämnder och styrelse. - AnnKristin Rådberg (KS)

9 Försäljning av fastigheten Angantyr 20, Fyren. - Bert Milling (KS)

10 Nyttjanderättsavtal avseende Mjälens hamnförening i Bolmstad. - Bert Milling (TU)

11 Kommunens markinnehav. - Bert Milling (TU)

Meddelande

12 Tillsynsbesök av Länsstyrelsen på räddningstjänsten.

13 Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att bygga ut Söderleden.

Information

14 Upprättande av lägenhetsregister i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

15 Byggnation i kvarteret Nålen. - Per-Olov Almqvist

16 Försäljning av metaller m.m. - Ronnie Björkström

17 Ändring av VA-taxa. - Ronnie Björkström

18 Kväverening vid Ljungby avloppsreningsverk. - Ronnie Björkström

19 Budgetförutsättningar för räddningstjänsten. - Carl Håkansson, Katarina Hildebrand

20 Investeringsbudget 2009, 2010, investeringsplan 2011 - 2014. - Katarina Hildebrand, avdelningscheferna

21 Information om införandet av alternativrätter, integrering av förskolor. - Annica Thor Lindberg, Majken Jönsson

22 Ny hastighetsplan för Ljungby kommun. - Kenneth Pettersson, Per Mårtensson

23 Begäran om gatubelysning. - Kenneth Pettersson

24 Projektplanen för genomförandet av centrumplanen. - AnnKristin Rådberg

25 Användning av Rosa huset - AnnKristin Rådberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (85 kb)

§1 Installation av ny uppvärmning vid Angelstadskolan

Ks2010/0014  291

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att en värmepumps­anläggning för ytjordvärme ska installeras vid Angelstadskolan.

Ärendet

Värmesystemet på Angelstadskolan behöver bytas ut. Idag har hela skolan vattenburen värme med en panncentral från 1963.

Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2006 att utredning för varje enskilt fall ska föreläggas tekniska utskottet och att i första hand ska ett biobränsle­baserat närvärmesystem väljas, i andra hand individuell biobränsleuppvärming och i tredje hand värmepump.

Tekniska kontoret har gjort en utredning daterad 2009-10-21 angående den framtida uppvärmningen av Angelstadskolan. Tekniska kontoret har tillsammans med lokala intressenter försökt få till stånd en närvärmeanläggning, utan framgång. Därför har tekniska kontoret i sin utredning jämfört de tekniska förutsättningarna och kostnaderna för att värma skolan med en ny pellets­anläggning alternativt med en värmepumpsanläggning för ytjordvärme.

Om en värmepumpsanläggning för ytjordvärme ska anläggas måste ett närliggande markområde tas i anspråk för att placera värmeslingorna. Tekniska kontoret har varit i kontakt med lokala föreningar och kommunala verksamheter angående val av markområde och föreslår i skrivelse den 13 januari 2010 att värmeslingorna placeras öster om Kyrkstigen.

Tekniska kontoret föreslår att tekniska utskottet beslutar att en värmepumps­anläggning för ytjordvärme ska installeras vid Angelstadskolan.

§2 Återbesättning av tjänst på VA-Renhållningsavdelningen

Ks2010/0020  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att driftteknikertjänsten får återbesättas från och med den 1 april 2010.

Ärendet

VA-Renhållningsavdelningen önskar återbesätta en tjänst som drifttekniker på avloppsrenings­verket. Nuvarande drifttekniker avser att gå i pension den 1 april 2010.

VA-Renhållningsavdelningen föreslår i skrivelse den 11 januari 2010 att driftteknikertjänsten återbesätts från och med den 1 april 2010.

§3 Återbesättning av tjänst på kostavdelningen

Ks2010/0015  023

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att tjänsten som köksbiträde får återbesättas, i första hand med internt sökande.

Ärendet

Inom kostavdelningen har en vakans uppkommit och en tjänst som köksbiträde, tillsvidaretjänst, deltid måste därför tillsättas.

Tekniska kontoret föreslår i skrivelsen den 14 januari 2010 att tjänsten som köksbiträde återbesätts med i första hand intern sökande.

§4 Nyttjanderättsavtal avseende föreningen GoIF Ling i Södra Ljunga

Ks2010/0008  255

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att preliminärt nyttjanderättsavtal med GoIF Ling godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 5 januari 2010 att preliminärt nyttjanderättsavtal med GoIF Ling ska godkännas.

Genom avtalet upplåter kommunen till GoIF Ling det område av fastigheten Ljunga Prästgård 1:19 som nyttjas som tomtplats för det befintliga klubbhuset, vilket ägs av föreningen samt anlagda fotbollsplaner och parkering. Någon ersättning för upplåtelsen utgår inte. Området på vilket fotbollsplanerna och klubbhuset är belägna har överförts genom fastighetsreglering till Ljunga Prästgård 1:19.

Upplåtelsetiden är på 10 år och förlängs automatiskt fem år i sänder om inte uppsägning sker från någondera parten. GoIF Ling ska vid eventuellt borttagande av vegetation, röjning samråda med kommunens gatu-/parkavdelning. De ska svara för alla kostnader för drift, skötsel och underhåll av området och de byggnader som finns på området. GoIF Ling medger ett samutnyttjande av infart och parkering med Lingstiftelsen. Skötsel och underhåll av parkering och infart vilar på GoIF Ling i samverkan med Lingstiftelsen.

Avtalet är villkorat av tekniska utskottets godkännande.

§5 Finansiering av rivning med mera av Gamla Åbyskolan

Ks2008/0178  280

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att finansiering av rivning av gamla Åbyskolan (C-byggnaden), beräknad till 2,5 mkr, täcks genom projekt 31005, Kungshögsskolan.

Ärendet

Tekniska utskottet har den 7 december 2009 beslutat att den gamla byggnaden på Åbyskolan (C-byggnaden) ska rivas och att tekniska kontoret ska återkomma med förslag till finansiering av rivningen och återställandet av marken.

Beredning

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 28 december 2009 att finansiering av rivningen, som är beräknad till 2,5 mkr, täcks genom projekt 31005, Kungshögsskolan. Efter finansieringsbeslutet för Kungshögsskolans om- och tillbyggnad finns 13,5 mkr kvar på det projektet.

§6 Nyttjanderättsavtal avseende Mjälens hamnförening i Bolmstad

Ks2010/0007  255

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att preliminärt nyttjanderättsavtal med Mjälens hamnförening godkänns.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 7 januari 2010 att preliminärt nyttjanderättsavtal med Mjälens hamnförening ska godkännas.

Genom avtalet upplåter kommunen till Mjälens hamnförening del av ett område av Bolmstad 2:9 som kommunen äger för att anlägga en småbåtshamn. Föreningen skall tillhandahålla båtplatser för högst 12 båtar i vattnet utanför området, för fastighetsägarna på Mjälenvägen.

Upplåtelsen är på 5 år och förlängs automatiskt ett år i sänder om inte uppsäg­ning sker från någondera part.

§7 Kommunens markinnehav

Ks2009/0484  250

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att fastigheterna Öjarp 1:31 och Öjarp 3:3 för närvarande inte ska säljas och att tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta försäljningsavtal avseende tre skiften av fastigheten Åby 1:15 om sammanlagt 9,5 hektar.

Ärendet

Efter redovisningen av kommunens markinnehav vid tekniska utskottet den 7december 2009 föreslår nu tekniska kontoret i skrivelse den 7 januari 2010 att tekniska utskottet ska besluta

- att fastigheterna Öjarp 1:31 och Öjarp 3:3 för närvarande inte ska säljas samt

- att tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta försäljningsavtal avseende tre skiften av fastigheten Åby 1:15 om sammanlagt 9,5 ha.

Vidare skriver tekniska kontoret att försäljning av delar av mossen väster om Kånna, avseende delar av fastigheterna Berghem 1:7, 2:8, 2:9, 2:12, 2:13 och 9:1 bör anstå tills fler markförvärv genomförts i Berghem.

Jäv

Anne Karlsson (S) deltar inte i ärendet.

§8 Meddelanden

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Tillsynsbesök av Länsstyrelsen på räddningstjänsten.

2. Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att godkänna genomförande­avtalet mellan Vägverket Region Sydöst och Ljungby kommun för färdigställande av ringled (Söderleden) och ny sträckning av väg 124 i Ljungby (etapp 2).

§9 Information

1. Exploateringschefen informerar om upprättandet av lägenhetsregister i Ljungby kommun. Adresser för samtliga lägenheter, flerbostadshus, fastigheter på landsbygden med flera har fastställts. I lägenhetsregistret får uppgifter behandlas för folkbokföring, framställning av statistik, forskning samt planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande. Lantmäteriet har meddelat regeringen som föreslås fatta beslut att Ljungby kommuns lägenhetsregister anses vara upprättat från och med den 1 maj 2010. Ljungby kommun har beretts tillfälle att yttra sig men avstår. (Ks2009/0031.250)

2. Exploateringschefen informerar om saneringsarbetet i kvarteret Nålen inför framtida bebyggelse.

3. VA-chefen informerar om upphandling av omhändertagande av skrot och metaller på Bredemad.

4. VA-chefen informerar om förslag till förändring av VA-avgifter på grund av förändrade redovisningsregler som påverkar verksamheten. Utskottet föreslår en periodisering av taxan och att överlämna frågan till budgetberedningen. Tekniska kontoret får i uppdrag att informera övriga förvaltningar om den förväntade höjningen av VA-taxan och återkomma med förslag till beslut.

5. VA-chefen informerar om att avloppsreningsverket under de senaste fem åren har driftoptimerats genom diverse åtgärder, så att värdet har sjunkit från 21,7 år 2006 till 13,7 år 2009. Värdet ligger nu under gränsen (som är 15) för kraven på kväverening enligt EU-direktiv, vilket har meddelats genom Länsstyrelsen. (Ks2009/0615.350)

6. Räddningschefen och ekonomen informerar om budgetförutsättningar för räddningstjänsten.

7. Avdelningscheferna och ekonomen presenterar förslag till investeringsbudget 2011 och investeringsplan 2012 - 2015.

8. Biträdande kostchefen och dietisten informerar om införandet av alternativrätter i skolor, matdistributionen och äldreomsorgen, vilken beräknas komma igång i april 2010.

9. Gatuingenjören informerar om införandet av ny hastighetsplan för Ljungby kommun, i enlighet med en ny lag som kommer att träda i kraft år 2013. Transportstyrelsen kommer därefter att kunna ålägga kommuner att ha rätt fart i staden.

10. Gatuchefen informerar om begäran från Tutaryds Byalag om gatubelysning i Tutaryd.

11. Tekniska chefen informerar om den föreslagna projektplanen för genomförandet av centrumplanen.

12. Tekniska chefen informerar om kommunstyrelsens beslut att i framtida anbudsunderlag låta det Rosa huset även användas som kontorslokaler och det fortsatta arbetet i ärendet.