Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-05-17

Sammanträde 2010-05-17

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrum Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Ann-Charlotte Wiesel.

Gatu- och parkavdelning

2 Taxa för återställning efter schaktningsarbeten i allmän platsmark i samband med bredbandsutbyggnad. - AnnKristin Rådberg (KS)

3 Huvudleder, stopplikter i Ljungby kommun. - Marie Louise Svensson Wickström, Ann-Kristin Bondeson (TU)

Va-och renhållningsavdelning

4 Förslag till höjning av VA-taxa. - Ronnie Björkström, Magnus Johansson (KF)

Kansli

5 Uthyrning av gamla kommunhuset i Lidhult. -Jan Bernhardsson (TU) (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

6 Nybyggnation av idrottshall Astradskolan - hyreskontrakt. - Jan Bernhardsson (KS) (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

7 Betesmark i Hamneda. - Per-Olov Almqvist (TU)

8 Förvärv av mark för Oskar Sohlbergs rondell. - Per-Olov Almqvist (TU)

9 Förslag om köp av spårområde med bibehållet spårmaterial. -Per-Olov Almqvist (KS)

10 Bidrag till omläggning av tak på stationshuset i Lidhult. - Per-Olov Almqvist (TU)

11 Svar på skrivelse från Agunnaryds LRF angående enskilda vägar. - Katarina Hildebrand (KS)

12 Förvärv av Byholma flygfält. - Per-Olov Almqvist (KF)

Exploateringsavdelning

13 Planavtal avseende fastigheterna Torg 13:4, del av Torg 13:1 och Trotteslöv 1:90 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

14 Fastighetsreglering avseende fastigheten Ljungby 7:129 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

Meddelanden

15 Transportstyrelsens upphävande av länsstyrelsens beslut om hastighetsbegränsningar. - Per Mårtensson

Information

16 Städning av nedskräpad fastighet Värset 6:2. - Per-Olov Almqvist

17 Förändringar i investeringsbudgeten 2010 - 2015. Katarina Hildebrand (Handlingar delas ut vid sammanträde.)

18 Budgetuppföljning. - Katarina Hildebrand

19 Resultatbalansering för tekniska kontoret. - Katarina Hildebrand (Handlingar delas ut vid sammanträdet)

20 Dispens tunga fordon. - Kenneth Pettersson

21 Plan för byggande av enskilda vägar i Kronobergs län 2010-2014. - Bengt Gustavsson

22 Vibrationsmätningar och trafikbullermätningar, Märta Ljungbergsvägen. - Per Mårtensson

23 Jämställdhetsplan. - Per Mårtensson, Carina Sennerby

24 Utredning av gemensam fastighetsförvaltning. - AnnKristin Rådberg, Jan Bernhardsson

25 Rekrytering av ingenjörer. - AnnKristin Rådberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (83 kb)

§40 Fastställande av dagordning

Beslut

Följande ärenden utgår från dagens sammanträde:

· Förslag till höjning av VA-taxa.

· Nybyggnation av idrottshall vid Astradskolan-hyreskontrakt.

· Förvärv av mark för Oskar Sohlbergs rondell.

· Bidrag till omläggning av tak på stationshuset i Lidhult.

§41 Huvudleder, stopplikter i Ljungby kommun

Ks2010/0238  511

Beslut

Tekniska utskottet antar de lokala trafikföreskrifterna som föreslås i tekniska kontorets sammanställning daterad 2010-04-29.

Ärendet

Alla trafikföreskrifter i Sverige ska samlas i en rikstäckande databas. Tekniska kontoret har därför gjort en inventering och översyn av alla lokala trafikföreskrifter i Ljungby kommun.

Vissa föreskrifter som gäller huvudleder och stopplikt har tidigare beslutats av Länsstyrelsen när vägverket var väghållare på de vägarna. Nu är Ljungby kommun väghållare och måste ta nya beslut om lokala trafikföreskrifter för dessa vägar.

Tekniska kontoret lämnar i skrivelse daterad 2010-04-29 förslag till beslut om lokala trafikföreskrifter. Polismyndigheten har vid samråd tillstyrkt förslagen.

§42 Betesmark i Hamneda

Ks2009/0604  250

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att kommunen inte ska bekosta stängsling av området och ger tekniska kontoret i uppdrag att hitta en annan lösning så att marken hålls fri från sly.

Ärendet

Ljungby kommun äger mark mellan kyrkan i Hamneda och Västra Elinge vägen. Tekniska kontoret har under 2009 låtit röja denna mark från sly.

För att marken inte ska växa igen ännu en gång anser tekniska kontoret att den bör användas som betesmark för får eller av Highland Cattle typ.

Tekniska kontoret skriver den 26 april 2010 att det inte finns några arrendatorer som kan åta sig att hålla djur på området om det inte stängslas med elstängsel. Det behövs också en trumma över en bäck. Tekniska kontoret beräknar att kostnaden för dessa åtgärder uppgår till cirka 60000 kronor.

Beslutet i denna fråga kan bli prejudicerande eftersom kommunen har svårt att få sin mark utarrenderad på flera orter. De föreslår därför att tekniska utskottet fattar beslut i frågan om åtgärderna ska vidtas i Hamneda.

§43 Förslag om köp av spårområde med bibehållet spårmaterial

Ks2010/0224  532

Beslut

Ärendet återremitteras för att klargöra frågor som tagits upp under utskottets behandling av ärendet.

Ärendet

Kommunens Bästa har i skrivelse den 27 april 2010 föreslagit att Ljungby kommun kontaktar Trafikverket (f.d. Banverket) med begäran om att få köpa hela banvallsområdet med bibehållet spårmaterial vid den tidigare Djurskyddskliniken. Det aktuella området avser sträckan från Sunnerbogymnasiet och norrut.

Tekniska kontoret skriver den 5 maj 2010, med hänvisning till Trafikverket, att räls, slipers och andra järnvägstillbehör ska tas bort. Banverkets beslut togs efter att överklagandet undanröjts av regeringen 2009.

Yrkande

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att ärendet återremitteras för att klargöra frågor som tagits upp under dagens behandling av ärendet (miljöaspekten gällande slipers, hur långt överklagandet har kommit, vilka kontakter kommunen har haft med Banverket, om man kan avbryta upphandlingen av bortförande av sliprar och vad det i så fall skulle kosta).

§44 Planavtal avseende Torg 13:4, del av Torg 13:1 och Trotteslöv 1:90 i Ljungby kommun

Ks2010/0242  260

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna det preliminärt upprättade planavtalet och avtalet om markbyte med Scandium i Lagan AB, Hallsjö, 340 14 Lagan, i vilket Ljungby kommun överlåter ett område om cirka 437 kvm av fastigheten Torg 13:1 i Lagan.

Ärendet

Tekniska kontoret har upprättat preliminärt planavtal och avtal om markbyte med Scandium i Lagan AB, Hallsjö, 340 14 Lagan, i vilket Ljungby kommun överlåter ett område om cirka 437 kvm av fastigheten Torg 13:1 i Lagan. Området regleras till fastigheten Torg 13:4.

Scandium i Lagan AB överlåter till kommunen ett område om cirka 3700 kvm av fastigheten Trotteslöv 1:90 i Lagan. Området regleras till fastigheten Torg 1:59. Återstoden av Trotteslöv 1:90 skall överföras till fastigheten Torg 13:4, allt i Ljungby kommun.

De befintliga underjordiska vatten- och spillvattenledningarna under byggnaden, och dagvattenledning som tillhör bolaget på överlåten del av Torg 13:1 ska flyttas till ett nytt läge på fastigheten Torg 13:1.

Avtalet är giltigt endast under förutsättning av dels tekniska utskottets godkännande och att detaljplanen för fastigheterna Torg 13:4 och del av Torg 13:1 vinner laga kraft.

§45 Fastighetsreglering avseende fastigheten Ljungby 7:129 i Ljungby kommun

Ks2010/0241  253

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet med Riksbyggens Brf Haren i Ljungby, med adress Box 220, 351 05 Växjö i vilket kommunen överlåter ett område av Ljungby 7:129 till Riksbyggens Brf Haren för en summa av 136400 kronor.

Ärendet

Tekniska kontoret föreslår i skrivelse den 29 april 2010 att tekniska utskottet ska godkänna det preliminärt upprättade avtalet med Riksbyggens Brf Haren i Ljungby, med adress Box 220, 351 05 Växjö.

Genom avtalet överlåter kommunen ett område av Ljungby 7:129 till Riksbyggens Bostadsrättsförening Haren för en summa av 136400 kronor. Överlåtelsen ska genomföras som en fastighetsreglering.

Föreningen har för avsikt att anlägga fler carportplatser på området. Ändring av detaljplanen för del av Brunnsparken vid kvarteret Haren vann laga kraft den 4 mars 2010.

§46 Meddelande

Ks2009/0410  511

Beslut

Redovisningen av meddelanden godkänns.

Ärendet

1. Transportstyrelsen upphäver i beslut länsstyrelsens beslut 2010-02-10 om hastighetsbegränsningar och skickar tillbaka ärendet till länsstyrelsen för vidare handläggning. Besluten gäller väg 610 vid Målaskog, väg 124 vid Össjö, väg 124 vid Tjurkö, väg 582 vid Kånna och väg 610 vid Sunnerå.

§47 Information

1. Exploateringschefen informerar om kommunen ansvar för städning av en nedskräpad fastighet Värset 6:2.

2. Ekonomen informerar om förändringarna som gjorts i investeringsbudgeten 2010 – 2015.

3. Ekonomen redovisar uppföljning av budgeten 2010 efter mars månad.

4. Ekonomen redovisar kommunstyrelsens beslut om resultatbalansering för tekniska kontoret.

5. Projektledaren på tekniska kontoret informerar om dispensansökningar för körning av tung dumper samt kranbil på kommunala vägar med referens till Vägverkets syn på körning av tunga fordon på statliga vägar.

6. Projekteringsingenjören redovisar tekniska kontorets svar på remissen av Plan för byggande av enskilda vägar i Kronobergs län för perioden 2010-2014, vilken inkluderar bland annat en förstärkning av vägen mellan Kvänarp-Lönekulla.

7. Gatuingenjören informerar om att en extern konsult denna vecka ska mäta vibration och buller vid det nyanlagda övergångsstället på Märta Ljungbergsvägen.

8. Jämställdhetsplan.

Samtliga förvaltningar kommer att använda samma grundkoncept under arbetet med att ta fram en jämställdhetsplan. De egna aktiviteterna läggs därefter in i planen.

Tekniska kontorets jämställhetsombud presenterar en utvärdering av jämställdhetsarbetet under 2009 och aktivitetsplan för jämställdhetsintegrering 2010-2011.

9. Utredning om gemensam fastighetsförvaltning.

10. Tekniska chefen informerar om arbetet med att rekrytera ingenjörer i framtiden.