Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2010-10-18

Sammanträde 2010-10-18

Datum
Klockan
13.00
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Anne Karlsson.

Husavdelning

2 Rivning av gamla Åbyskolan samt återställning efter rivning. - Hans-Jörgen Holmberg (KS)

3 Ombyggnad av kemikaliehantering i Sunnerbohallen och Kronoskogsbadet. - Jan Bernhardsson (KS)

Räddningstjänst

4 Budgetförutsättningar för räddningstjänsten. - Carl Håkansson, Katarina Hildebrand (KS)

Gatu- och parkavdelning

5 Generell dispens, tunga fordon. - Kenneth Pettersson (TU)

Kansli

6 Efterlevnad av lagen om tillgänglighet. Svar på motion. - Per Mårtensson (KF)

7 Försäljning av tomt för visningshus. - Per-Olov Almqvist (TU)

8 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist, Linda Melin (KF)

9 Utredning angående möjligheten att föra över VA-och renhållningsverksamheten till Ljungby Energi AB. - AnnKristin Rådberg, Ronnie Björkström, Jan Bernhardsson, Per Mårtensson

(Handlingar delas ut under sammanträdet.)

10 Sammanträdesdagar 2011. - Lisa Åberg (TU)

Information

11 Yttrande över programsamråd kvarteret Läraren. - Per-Olov Almqvist

12 Förlängning av avtal för tomtmark. - Per-Olov Almqvist

13 Tomtpriser för handelstomter och industritomter. - Per-Olov Almqvist

14 Överklagan till Transportstyrelsen av Länsstyrelsens beslut gällande hastighet för vägarna genom Kånna, Össjö, Tjurkö, Sunnerå och Målaskog. - Per Mårtensson

15 Budgetuppföljning 2011. - Katarina Hildebrand

16 Aktuella projekt på exploateringsavdelningen. - Kenneth Pettersson

17 Aktuella projekt på gatu- och parkavdelningen. - Per Mårtensson

18 Presidiekonferens 29 oktober. - AnnKristin Rådberg

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§87 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att följande ärende behandlas under dagens sammanträde:

Begäran om att få ansöka om medlemskap i föreningen Husbyggnadsvaror, HBV.

Ärendet

Ordföranden frågar om följande ärende kan tas upp under sammanträdet:

Begäran om att få ansöka om medlemskap i föreningen Husbyggnadsvaror, HBV.

§88 Ansökan om generell dispens, tunga fordon

KS2010/0467  310

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge Gustav R Johansson AB förnyat tillstånd för dumpers A25C för perioden 1 januari 2011 till och med 31 december 2011.

Tekniska kontoret får i uppdrag att kontakta övriga kommuner i länet och Trafikverket för att i framtiden ha gemensam syn på dispenser för tunga fordon.

Ärendet

Gustav R. Johansson inkom den 23 september 2010 med en dispensansökan för framförande av dumper på allmänna vägar och gator i Ljungby kommun under tiden 6 oktober 2010 till och med den 6 oktober 2011. Det aktuella fordonet är en Volvo dumper A25C som väger 40 ton.

Tekniska kontoret skriver den 5 oktober 2010 att eftersom kommunens egen verksamhet ofta använder ovanstående fordon har denna typ av fordon haft ett generellt tillstånd, årsvis. Nästa version av denna dumper väger 5-6 ton mer och tekniska kontoret vill neka generell dispens till den på grund av dess höga vikt.

Tekniska kontoret skriver vidare att det finns en tendens att transportfordon blir allt tyngre. Denna trend gör att tekniska kontoret ser ett behov att utreda det kommunala vägnätet och broarna för att undvika överbelastning. En samsyn av tillståndsrutiner bör utredas tillsammans med övriga kommuner i länet och Trafikverket.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 5 oktober 2010 tekniska utskottet att besluta

Att ge Gustav R Johansson AB förnyat tillstånd för dumpers A25C för perioden 1 januari 2011 till och med 31 december 2011.

Att ge tekniska kontoret i uppdrag att kontakta övriga kommuner i länet och Trafikverket för att i framtiden ha gemensam syn på dispenser för tunga fordon.

§89 Försäljning av tomt för visningshus

KS2010/0446  253

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att skriva ett avtal med intressenten rörande överlåtelse av fastigheten Spåret 4 i Ljungby.

Ärendet

En privatperson, anställd som säljare av Dekorhus, inkom den 10 september 2010 med en förfrågan om att förvärva en tomt av Ljungby kommun. Syftet med förvärvet är att bygga en villa att visa för potentiella kunder. Villan kommer efter två till tre år att säljas till sitt marknadsvärde.

Tekniska kontoret skriver den 5 oktober 2010 att fastigheten Spåret 4, med adress Smalspåret 13, skulle kunna erbjudas för ändamålet. Tomten har tidigare varit såld, men återlämnats, och det vore en fördel om tomten bebyggs.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 5 oktober 2010 att tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att skriva ett avtal med personen rörande överlåtelse av fastigheten Spåret 4 i Ljungby.

§90 Bostadsförsörjningsprogram för Ljungby kommun

KS2010/0494  270

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att bostadsförsörjningsprogrammet för Ljungby kommun skickas på samråd till partigrupperna, kommunala förvaltningar och kommunala bolag.

Ärendet

Tekniska kontoret har den 5 oktober 2010 tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram med utgångspunkt i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, SFS 2000:1 383.

Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare ska få bo i bra bostäder. Minst en gång per mandatperiod ska kommunen se över de riktlinjer som finns för bostadsförsörjningen i kommunen. Dessa krav uppfylls genom ett bostadsförsörjningsprogram som drar upp riktlinjer för vilka bostäder som kommer att behöva planeras för eller byggas.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår att bostadsförsörjningsprogrammet för Ljungby kommun skickas på samråd till kommunala förvaltningar och bolag.

§91 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens tekniska utskott år 2011

KS2010/0510  101

Beslut

Tekniska utskottet fastställer de föreslagna datumen för sammanträden.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens tekniska utskott år 2011.

Tekniska utskottet föreslås sammanträda följande måndagar:

24 januari

21 februari

21 mars

18 april

16 maj

13 juni

29 augusti

26 september

24 oktober

14 november

12 december

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår tekniska utskottet att fastställa de föreslagna datumen för sammanträden.

§92 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Yttrande över programsamråd, kvarteret Läraren.

Redovisning av de yttranden som inkommit. Barn- och utbildningskontoret har yttrat sig och anser bland annat att skolmiljön störs av Rosa Husets närhet till skolan och att byggnaden försvårar uppsynen över barnen. Någon privatperson anser att byggnaden ska bevaras medan någon tycker att den ska rivas.

2. Förlängning av avtal för tomtmark.

Tekniska kontorets kanslichef, exploateringschefen och ordföranden har träffat ägarna till ett par industritomter som köptes för många år sedan, men ännu inte bebyggts. Ägarna uppger att de behöver sina tomter för framtida expansion men kan i dagsläget inte säga exakt när tomterna kommer att bebyggas.

Ägarna till tomterna framförde önskemål till beslutsfattarna att tänka på att de redan etablerade företagen också behöver få förutsättningar att frodas och planera för sin framtida expansion och inte bara ge förutsättningar för nya företag att etablera sig i kommunen.

3. Tomtpriser för handelstomter och industritomter.

4. Överklagan till Transportstyrelsen av Länsstyrelsens beslut gällande hastighet för vägarna genom Kånna, Össjö, Tjurkö, Sunnerå och Målaskog. Transportstyrelsen är den instans som avger ett slutgiltigt beslut.

5. Lessebo kommun har bjudit in till teknisk presidiekonferens den 29 oktober 2010. Maria Hultman (S), Lars-Erik Karlsson (C) och Ronnie Björkström, VA- och renhållningschef, representerar Ljungby Kommun.


6. Mikael Bäckman, vinnare av Arla Foods Guldko för bästa matglädjeskola 2009, föreläser på temat ”Från bespisning till restaurang”, den 2 november klockan 13.30-16.30 i Strålforssalen.