Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2011-04-20

Sammanträde 2011-04-20

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Ljungsjön f.m., Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare Krister Lundin.

Husavdelning

2 Övertagande av lokaler, Lingbygdens friskola. - Jan Bernhardsson (TU)

3 Yttrande över handlingsplan för tillgänglighet. - Jan Bernhardsson, Hanna Johansson (Handlingar delas ut.) KF

VA- och renhållning

4 Våtmark för fågellivet söder om reningsverket. - Ronnie Björkström (TU)

Kostavdelningen

5 Försäljning av måltider till Lingbygdens friskola. - Annica Thor Lindberg (KS)

Räddningstjänst

6 Räddningstjänstens tillsynsplan 2011. - Carl Håkansson, Christer Holmström (TU)

Gatu- och parkavdelning

7 Återställ Ljungsjön och strandområdet runtom. - Per Mårtensson, Sylve Wiik (KS)

8 Anbudsinfordran för snöröjning. - Per Mårtensson (KS)

9 Arbeten gatuavdelningen. - Per Mårtensson (Handlingar delas ut.)TU

10 Belys sista biten av Axel Ångbagares gata. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson (KS)

Kansli

11 Tillsättande av teknisk chef. - Roland Eiman (KS)(Inga handlingar.)

12 Driftbudgeten. - Katarina Hildebrand

13 Markanvisningsavtal Rosendal. - Per-Olov Almqvist (Handlingar delas ut.) (KS)

14 Nyttjanderättsavtal med Växjö RC-klubb berörande fastigheten Berghem 1:7 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (TU)

15 Förvärv av fastigheterna Solrosen 1 och Solrosen 2 i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist (KS)

16 Ansökan om medverkan till underhåll av grönområde i Bolmstad. - Bert Milling (KS)

17 Väsentlighets- och riskanalys. - Bo Dalesjö, Stefan Lehr (KS)

Information

18 Återvinningsstationer. - Ronnie Björkström

19 VA Tannåker. - Ronnie Björkström

20 Förfrågan om köp av gamla Ljungberga. - Jan Bernhardsson

21 Tillsynsplan 2010. - Carl Håkansson, Christer Holmström

22 Strategi för energieffektiviseringar inom fastigheter och transporter 2010-2014. - Johan Mansfeld, Sofie Samuelsson

24 Studentbostäder. - Bert Milling

25 Juridikinformation. - Marika Nilsson

26 Tekniska kontorets årliga studieresa med kommunstyrelsen. - AnnKristin Rådberg

Introduktion

27 Introduktion renhållning.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (84 kb)

§19 Fastställande av dagordning

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att behandla följande extraärenden under dagens sammanträde:

Beslutsärenden:

· Försäljning av del av fastigheten Sundet 1:1.

· Förfrågningsunderlag för upphandling av lastbil.

Informationsärenden:

· Parkeringstillstånd.

· Järnvägsområdet i Ljungby stad.

· Städning av centrala Ljungby under helger.

Tekniska utskottet beslutar att följande informationsärenden utgår från dagordningen:

· Återvinningsstationer.

· VA Tannåker.

· Strategi för energieffektiviseringar inom fastigheter och transporter.

· Juridikinformation.

Ärendet

Ordföranden frågar tekniska utskottet om följande extraärenden kan behandlas under dagens sammanträde:

Beslutsärenden:

· Försäljning av del av fastigheten Sundet 1:1.

· Förfrågningsunderlag för upphandling av lastbil.

Informationsärenden:

· Parkeringstillstånd.

· Järnvägsområdet i Ljungby stad.

· Städning av centrala Ljungby under helger.

Ordföranden frågar också tekniska utskottet om följande informationsärenden kan utgå:

· Återvinningsstationer.

· VA Tannåker.

· Strategi för energieffektiviseringar inom fastigheter och transporter.

· Juridikinformation.

§20 Övertagande av lokaler, Lingbygdens friskola

KS2011/0199  611

Beslut

Tekniska utskottet ger i uppdrag till tekniska kontoret att, efter värdering av en extern värderingsman, ta fram ett förslag som innebär försäljning av Södra Ljungaskolans och förskolans lokaler till Lingbygdens Friskola ekonomisk förening.

Tekniska kontoret får även i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen föra en dialog om värdering av skolans och förskolans inventarier.

Ärendet

Lingbygdens Friskola inkom den 29 mars 2011 med en förfrågan om att överta Södra Ljungaskolans lokaler med inventarier och förskolans lokaler och inventarier.

Tekniska kontoret skriver den 6 april 2011 att man inte har något emot att lokalerna säljs till den nya verksamhetsutövaren.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 6 april 2011 tekniska utskottet att ge i uppdrag till tekniska kontoret att ta fram ett förslag som innebär försäljning av Södra Ljungaskolans och förskolans lokaler till Lingbygdens Friskola ekonomisk förening.

§21 Yttrande över handlingsplan för tillgänglighet

KS2011/0252  730

Beslut

Tekniska utskottet ställer sig bakom tekniska kontorets förslag till yttrande och lämnar det som svar på förslaget till handlingsplan för tillgånglighet.

Ärendet

En arbetsgrupp har tagit fram förslag till en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning (revidering av den tidigare handikapplanen). Arbetsgruppen består av tjänstemän från olika förvaltningar, kommunala bolag och representanter för de olika handikappföreningarna.

Förslaget presenterades för det kommunala handikapprådet den 11 november 2010 och har därefter skickats till kommunstyrelsen för beslut om remiss av planen.

Beredning

Tekniska kontoret yttrar sig den 19 april 2011 över handlingsplanen för tillgänglighet, två synpunkter framförs: dels anser tekniska kontoret att ansvaret för att lokalen fungerar ska ligga på varje uthyrande förvaltning, inte bara på tekniska kontoret. Dels påtalas ett faktafel i kostnaden för byggnation av nya gång och cykelvägar; kostnaden ska vara 600000 kr, inte 60000 kr. Tekniska kontoret påpekar också att en del av de kostnader som uppstår i samband med tillgänglighetsanpassningar inte ingår i budget, t ex utbildning av alla medarbetare och framtagande av guide över lokaler och deras tillgänglighet.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 19 april 2011 att tekniska utskottet antar tekniska kontorets förslag till yttrande.

§22 Våtmark för fågellivet söder om reningsverket

KS2011/0098  200

Beslut

Tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att utföra en våtmarksutredning. Utredningen ska utföras för att se om ett våtmarksområde kan ge ytterligare reningseffekt för Ljungby reningsverk och även för att kostnadsbedöma anläggning av en våtmark.

Utredningen ska återrapporteras till tekniska utskottets sammanträde i oktober.

Ärendet

Ljungby Fågelklubb föreslår den 12 februari 2011 åtgärder för ett rikare fågelliv och renare vatten. Förslaget klubben presenterar är att Ljungby kommun anlägger ett våtmarksområde söder om reningsverket för rening av spillvatten från reningsverket. I området skulle olika typer av fåglar kunna etablera sig utan att störa eller störas av kommuninvånare. Klubben skriver att utsiktsplatser kan anordnas och området skulle kunna bli ett utflyktsmål

Tekniska kontoret skriver den 11 april 2011 att Ljungby kommun under en tid jobbat med att bygga om sitt reningsverk för att möta ökade krav på rening. Att bygga en våtmark kan vara ett sätt att ytterligare förstärka reningen.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 11 april 2011 att tekniska utskottet uppdrar åt tekniska kontoret att utföra en våtmarksutredning. Utredningen ska utföras för att se om det kan ge ytterligare reningseffekt för Ljungby reningsverk och även för att kostnadsbedöma byggnationen av en anläggning.

§23 Räddningstjänstens tillsynsplan 2011

KS2011/0219  015

Beslut

Tekniska utskottet godkänner Räddningstjänstens förslag till tillsynsplan.

Ärendet

Räddningstjänsten har tagit fram förslag på tillsynsplan för år 2011. Syftet med planen är att få tillsynen att fungera som ett effektivt medel för att nå de mål som gäller för tillsynsområdet. Tillsynsplanen ska utarbetas av räddnings-tjänsten, som är tillsynsorgan, utifrån egna ambitioner och förutsättningar och inom de ramar som formulerats i kommunens handlingsprogram.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 5 april 2011 att tekniska utskottet godkänner tillsynsplanen.

§24 Arbeten gatuavdelningen

Beslut

Tekniska utskottet godkänner betalning av fakturan och de åtgärder tekniska kontoret vidtagit för att säkra att gällande rutiner och avtal följs vid avrop enligt följande:

· En enda arbetsledare är ansvarig för alla avrop som görs av maskintjänster enligt avtalet.

· Dagbok ska föras över alla beställningar.

· Om beställning görs per telefon ska även en skriftlig bekräftelse skickas snarast och anteckning görs i dagboken.

· Om det av någon orsak måste göras en avvikelse från turordningen ska denna orsak vara väl dokumenterad och underbyggd.

· Kontakt med entreprenörer ska ske kontinuerligt så att maskinavtalet är uppdaterat och eventuella ändringar förs in i avtalet.

Ärendet

Ljungby kommun tecknade den 1 juni 2006 avtal om entreprenadmaskintjänster. Avtalet innebar att avrop skulle göras enligt en rangordning av maskiner av samma typ. Mjäryds Grävservice AB skulle vara förstahandsval av leverantör.

Den 4 januari 20011 fick tekniska kontoret en faktura på 448000 kronor från Mjäryds Grävservice AB. Företaget fakturerar tekniska kontoret för utebliven dumperkörning under avtalstiden 1 juni 2006 till och med 31 maj 2010.

Tekniska kontoret redovisar den 19 april 2011 att efter kontroll och uppföljning av fakturan kan man konstatera att turordningen enligt avtalet om entreprenadmaskintjänster inte följts när det gäller den typ av dumper som Mjäryds Grävservice AB tillhandahåller. Avsteg från turordningen har skett under hela avtalsperioden. Tekniska kontoret har tagit fram statistik från fakturerade dumperkörningar och bedömer att ersättningskravet är rimligt.

Vidare informerar tekniska kontoret om att åtgärder vidtagits för att säkerställa att inga ytterligare avvikelser från avtalet ska ske.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår tekniska utskottet att besluta att godkänna betalning av fakturan och godkänna de åtgärder som gjorts för att säkra rutinerna vid avrop.

§25 Förutsättningar för tekniska kontorets driftbudget 2012 och framåt

KS2011/0230  301

Förslag till beslut

Tekniska utskottet beslutar att överlämna tekniska kontorets skrivelse om förutsättningar för driftbudget 2012 till budgetberedningen.

Tekniska utskottet prioriterar på kort sikt följande områden:

1. Fastighetsunderhåll.

2. Underhåll av gator.

På lång sikt prioriterar tekniska utskottet ökade kostnader på grund av underhåll av VA-ledningar.

Ärendet

Kommunledningskontoret skriver den 11 april 2011 att varje nämnd och förvaltning ska göra en omvärldsanalys över vilka faktorer som påverkar budgeten på kort och lång sikt inför budgetarbetet. Prognosen inför 2012 visar på en ansträngd budget. Tekniska kontoret vill trots det uppmärksamma att det finns ett ökat underhållsbehov av fastigheter, gator och VA-ledningar.

§26 Nyttjanderättsavtal med Växjö RC-klubb gällande fastigheten Berghem 1:7

KS2011/0231  255

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att godkänna det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet med Växjö RC-klubb, c/o Amir Rahimi, Bergadalsagatan 1 A, 340 14 Lagan.

Ärendet

Arrendeavtal finns upprättat mellan Växjö-RC klubb och ägaren till fastigheten Berghem 16:1. Ljungby kommun har köpt del av fastigheten Berghem 16:1 som omfattas av arrendeavtalet. Området köptes för att kommunen ska bygga ett dagvattenmagasin där.

För att Växjö RC-klubb ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet på området även efter byggnationen av dagvattenmagasinet har kommunen kommit överens med klubben om att flytta de befintliga byggnaderna, flytta flygfältet och att upplåta mark för elkabelanslutning och väg. Kommunen bekostar flytten av anläggningarna och kostnaden för bygglovet och grusar upp väg, parkeringsplats och platsen där byggnaderna ska ställas. Markupplåtelsen för väg och elkabel gäller i fem år.

Förslag till beslut

Tekniska kontoret föreslår den 11 april 2011 att tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade nyttjanderättsavtalet med Växjö RC-klubb, c/o Amir Rahimi, Bergadalsgatan 1 A, 340 14 Lagan.

§27 Begäran om kommunal medverkan till underhåll av grönområde vid Bolmstad hamn

KS2010/0552  330

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att avslå ansökan om förbättring av ett grönområde vid Bolmstad hamn med hänvisning till gällande nyttjanderättsavtal. Tekniska utskottet beslutar vidare att kommunen kan åta sig att erbjuda Bolmstad Hamnförening att utföra arbetet under förutsättning att föreningen själva bekostar arbetet.

Ärendet

Bolmstad Hamnförening förvaltar föreningens hamn för fritidsbåtar i Bolmstad. Hamnföreningen framför den 1 november 2010 önskemål om att Ljungby kommun dränerar och fyller upp med matjord en ca 200 m2 gräsmatta där vatten samlas vid regnväder.

Tekniska kontoret svarar den 5 april 2011 att kommunen skrivit nyttjanderättsavtal med Hamnföreningen. Enligt avtalet får föreningen använda området för hamnverksamhet utan kostnad. Enligt avtalet ska dock Hamnföreningen själva stå för drift och skötsel av området. Kostnaden för att utföra de förbättringar Hamnföreningen önskar beräknas till ca 30000 kronor.

§28 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Landtinget Kronoberg har inkommit med en förfrågan om Ljungby kommun har intresse av att köpa gamla Ljungberga.

2. Tillsynsplan 2010.

Räddningstjänsten har utfört 45 tillsynsbesök under år 2010. Bristerna ligger oftast i att personalen har bristfällig kunskap. Räddningstjänsten har även utfört tillsyn i ca 250 lägenheter för att ge information om vikten av ett bra brandskydd.

3. Järnvägsområdet i Ljungby stad.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen, 2-5 juni 2011, kommer två olika rallytävlingar att genomföras i Ljungby kommun. Tekniska utskottet ger i uppdrag till tekniska kontoret att snarast snygga upp järnvägsområdet. Arbetet ska återrapporteras till tekniska utskottet den 20 maj 2011.

4. Städning av centrala Ljungby under helger.

Tekniska utskottet uppdrar till tekniska kontoret att ta fram förslag på schemalagd städning av Ljungby centrum under helger. Förslag ska presenteras för tekniska utskottet den 20 maj 2011.

5. Elbil.

Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag inför ett eventuellt elbilsinköp. Beslutsunderlag ska presenteras för tekniska utskottet i juni 2011.

6. Studentbostäder.

7. Parkeringstillstånd.

8. Tekniska kontorets årliga studieresa med kommunstyrelsen.

9. Introduktion renhållningsverksamheten.