Din position: Hem > Ljungby kommun > Tekniskt utskott > Sammanträde 2013-03-19

Sammanträde 2013-03-19

Datum
Klockan
08.00
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

1 Förslag till justerare; Thomas Jeppsson.

Fastighetsavdelning

2 Laganskolan, tidplan och investeringsplan. - Hans-Jörgen Holmberg

VA- och renhållning

3 Omfördelning av investeringsmedel, byggnad för farligt avfall. - Pia Davidsson

Exploateringsavdelning

4 Försäljning av mark för bostadsområde på Skinnarevägen. - Per-Olov Almqvist

5 Avtal om övertagande av väg i anslutning till Sydvästlänken i Ljungby kommun. - Per-Olov Almqvist

Gatu- och parkavdelning

6 Banvallsleden förbi Målaskog, kostnadsberäkning. - Per Mårtensson

7 Farthinder Gästgivaregatan. - Per Mårtensson

8 Förbättra säkerheten kring Ryssby förskola. Svar på medborgarförslag. - Per Mårtensson

Planeringsavdelningen

9 Investeringsplan. - Katarina Hildebrand, avdelningschefer

10 Resultatbalansering. - Katarina Hildebrand

11 Förtydligande av regelverk kring utbetalning av årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Katarina Hildebrand, Maritha Davidsson

Information

12 Höjning av bidrag till icke statsbidragsberättigade enskilda vägar. - Katarina Hildebrand, Maritha Davidsson

13 Omvärldsanalys. - Avdelningschefer

14 Bergagården. - Johan Oléhn

15 Fastighetsskötarorganisation. - Johan Oléhn, Jan Bernhardsson

16 Banvallsleden förbi Tutaryd. - Per-Olov Almqvist

18 Södra Ljungkullen. - Per-Olov Almqvist

19 Sysselsättningsprojekt, Skogsstyrelsen. - Per-Olov Almqvist

20 Restaurang Åsikten. - Mariana Axelsson, Ottar Warelius

21 Städorganisation. - Bengt Gustavsson

22 Dörarp. - Jan Bernhardsson

23 Övertid inom tekniska förvaltningen. - Jan Bernhardsson

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§19 Avtal om övertagande av väg i anslutning till Sydvästlänken i Ljungby kommun

KS2013/0124  251

Beslut

Tekniska utskottet godkänner det preliminärt upprättade avtalet avseende övertagande av arbetsvägar med Affärsverket Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

Tekniska utskottet beslutar att exploateringschefen ges mandat att underteckna de aktuella avtalen.

Ärendet

Tekniska förvaltningen har upprättat ett antal avtel inom ramen för det så kallade Sydvästlänkenprojektet. Sydvästlänken är den nätinvestering som syftar till att förstärka växelströmsnätet samt öka överföringskapaciteten till södra Sverige. Från en knutpunkt utanför Nässjö (Barkeryd) byggs likströmskablar till en punkt utanför Hörby (Hurva) i Skåne. På vissa sträckor genom Småland däribland förbi Ljungby grävs likströmskablarna ner som markkablar. Upplåtelsen och villkoren härför behandlades i Ljungby kommunstyrelse 2012-09-11 §172. I anslutning till byggandet av ledningen anlägger Svenska Kraftnät arbetsvägar för byggnationen vilka är avsedda att tas bort efter färdigställandet. Svenska Kraftnät möjliggör dock för fastighetsägarna att under vissa villkor att ta över arbetsvägarna när anläggningsarbetena slutförts.

För Ljungby kommun som markägare har förslag till avtal om övertagande av väg upprättats för fastigheterna Berghem 1:7, 2:8 och 9:1, Ljungby 7:105, 13:4, 13:14, 13:28, 13:29 och 14:1, Eka 3:2, 3:3 och 3:6 samt Torg 1:46 och 13:1. Några kostnader är inte förenat med övertagandet. Övertagande sker på hela sträckningen genom kommunens fastigheter längs med kabeln förutom del av Eka 3:2 där den går genom åkermark. Kommunen ska samråda med skogsstyrelsen om dess vidmakthållande. Svenska Kraftnät förbehåller sig rätten att utan särskild ersättning framdeles nyttja vägen för ledningarnas underhåll och tillsyn.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 5 mars 2013 att kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner det preliminärt upprättade avtalet avseende övertagande av arbetsvägar med Affärsverket Svenska Kraftnät, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

§20 Trafiksäkerhetsåtgärder på Gästgivaregatan

Beslut

Tekniska utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bygga så kallade linser där Gästgivaregatan korsar Torsgatan och Herkulesgatan, arbetet ska vara färdigställt i juli 2013, innan dess ska tillfälliga hastighetsdämpande åtgärder anordnas på den aktuella sträckan.

Ärendet

Trafiken håller hög hastighet på Gästgivaregatan. För att få ned hastigheten utmed gatan föreslår tekniska förvaltningen den 11 mars 2013 att förvaltningen bygger en så kallad lins där gatan korsar Torsgatan och Herkulesgatan. En lins innebär en upphöjning som fyller ut hela korsningen.

Kostnaden för att bygga dessa två linser beräknas till 100 tkr. Finansiering sker genom kontot för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår den 11 mars 2013 att tekniska utskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bygga linser där Gästgivaregatan korsar Torsgatan och Herkulesgatan.

§21 Information

Beslut

Tekniska utskottet noterar informationen.

Ärendet

1. Omvärldsanalys.

2. Bergagården

3. Fastighetsskötarorganisation.

4. Banvallsleden förbi Tutaryd.

5. Södra Ljungaskolan.

6. Södra Ljungkullen.

7. Sysselsättningsprojekt Skogsstyrelsen.

8. Restaurang Åsikten.

9. Städorganisation.

10. Dörarp.

11. Övertid inom tekniska förvaltningen.

12. Ev övriga ärenden