Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2022-08-30

Sammanträde 2022-08-30

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, plan 1

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2022 - 06 - 14

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

7 Remiss av Delbetänkandet Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott

8 Remiss av Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

9 Svar på skrivelse Om timanställningar och fasta anställningar på heltid (skrivelse från Mirja Räihä m.fl. (S))

Dnr 2022/195
Handläggare: Elisabet Landström

10 Fördelning av prestationsrelaterade stimulansbidrag 2022

11 Nytt dataskyddsombud för äldrenämnden

Dnr 2022/274
Handläggare: Kicki Elofsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av kontorsyttrande som svar på Remiss av Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 2022:11)

13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för juli 2022

14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 23 augusti 2022

15 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 25 augusti 2022

16 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1 juni – 31 juli 2022

17 Postlista 1 juni – 31 juli 2022