Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2007-01-16

Sammanträde 2007-01-16

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

2 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i äldrenämnden år 2007

5 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Beslutsärenden

6 Sammanträdesdagar under år 2007

DNR:1/2007
Utsändes
Handläggare: utredare Lars B Strand, tfn: 508 29 685
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Delegationsordning för äldrenämnden

DNR:3/2007
MBL-upplaga utsändes
Handläggare: utredare Lars B Strand, tfn: 508 29 685

9 Kassaförvaltare och attestinstruktion

DNR:4/2007
Utsändes
Handläggare: utredare Lars B Strand, tfn: 508 29 685

10 Personuppgiftsombud

DNR:5/2007
Utsändes
Handläggare: utredare Lars B Strand, tfn: 508 29 685

11 Verksamhetsplan och budget år 2007 för äldrenämnden

12 Fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för år 2007

DNR: 7/2007
Utsändes
Handläggare: controller Staffan Halleskog, tfn: 508 29 939

13 Utbildningsinsatser inom äldreomsorgen

DNR: 8/2007
MBL-upplaga utsändes
Handläggare: projektledare Bengt Larsson, tfn: 508 29 671
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

14 Protokoll från kommunala pensionärsrådet

Information

16 Förvaltningschefens information

- Äldreförvaltningens flyttning

17 Stockholms äldre- och handikappjour

- Enhetschef Marianne Hedenström
Mötesinformation

Justerat den 18 januari 2007
Ewa Samuelsson Leif Rönngren

Ordförande Ewa Samuelsson (kd)

Vice ordförande Leif Rönngren (s)

Ledamöter
Olle Andretzky (m)
Birgitta Holm (m)
Carolin Ludvigsson (m)
Bengt Lagerstedt (m)
Marie Ljungberg Schött (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Berit Kruse (s)
Lars-Åke Henriksson (s)
Norma Aranda de Gutiérrez (s)
Margareta Johansson (v)
Eivor Karlsson (mp)

Tjänstgörande ersättare - - -

Ersättare
Ralph Svalstedt (m)
Diana Wallhager (fp)
Carina Franke (kd)
Henry Holmström (s)
Catarina Carbell (s)
Olle Palmborg (s)
Ulla-Liza Blom (s)

Förhinder: Kitty Ericsson (m), Louise Åstrand (m), EvaMargareta Nyhlén (m), Tünde Kovach (m), Mujde Rashid (v) samt Ann-Sofi Matthiesen (mp).

Inga-Lill Björck (Kommunal) närvar som fackrepresentant.

Dessutom var förvaltningschef Gunnel Rohlin, enhetscheferna Marianne Hedenström och Raili Karlsson, utredare Lars B Strand, kanslichef Patric Rylander samt nämndsekreterare Göran W Edenberg närvarande.

§1 Öppnande

Ordföranden Ewa Samuelsson öppnade sammanträdet.

§2 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ledamöter och ersättare i äldrenämnden år 2007

Utdelades förteckning. Närvarande ledamöter och ersättare presenterade sig.

§3 Närvarande

Noterades närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§4 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren utsågs att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson justera dagens protokoll.

§5 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Vice ordföranden Leif Rönngren anmälde en skrivelse på övriga frågor.

I övrigt fastställdes dagordningen.

§6 Sammanträdesdagar under år 2007

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-05 , Dnr 1/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson önskade flytta aprilsammanträde till den 23 april, men yrkade i övrigt bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Äldrenämnden beslöt enligt ordförandens yrkande följande sammanträdesdagar för äldrenämnden 2007:

13 februari

20 mars

23 april (ändrad tid)

15 maj

19 juni

21 augusti

18 september

16 oktober

13 november

18 december

§7 Äldreförvaltningens organisation

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-05, Dnr 2/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmälde ett särskilt uttalande:

Vänsterpartiet förordar i sin verksamhetsplan och budget för Stockholms stad att äldrefrågorna kvarstår inom socialtjänstförvaltningen.

Vänsterpartiet anser att Äldreombudsman och kommunstyrelsens pensionärsråd ska kvarstå under kommunstyrelsen, för att understryka deras betydelse och självständighet i förhållande till den verksamhet som de granskar.

Vänsterpartiet säger nej till onödig byråkrati i form av en äldrenämnd. Äldreomsorg är en del av socialtjänsten och vi förordar därför att äldrefrågorna sammanförs till en äldreenhet med ett äldreutskott under socialtjänstnämnden. Äldreomsorgsinspektörerna ingår i äldreenheten. Trygghetsjouren blir kvar hos socialtjänstnämnden liksom bidragsgivning till äldreorganisationer.

Beslut

 1. Äldreförvaltningens organisation godkänns enligt detta tjänsteutlåtande.

 2. Instruktionen för kommunstyrelsens pensionärsråd ändras till följd av ändrad organisation

 3. Instruktionen för äldreombudsmannen ändras till följd av ändrad organisation

 4. Äldreförvaltningen får i uppdrag att utarbeta förslag till instruktion för äldreomsorgsinspektörerna

§8 Delegationsordning för äldrenämnden

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-11 , Dnr 3/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Äldrenämnden beslutar att delegera förtecknade ärenden och ärendegrupper i bilaga 1 till angiven befattningshavare

 2. Förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera förtecknade ärenden och ärendegrupper som anges i bilaga 2 till annan anställd

 3. Anmälan av beslut ska ske tertialvis till äldrenämnden om inte annat anges i delegationsförteckningen

 4. Vid förvaltningschefens frånvaro träder i första hand enhetschefen Marianne Hedenström och i andra hand enhetschefen Raili Karlsson in om inte förvaltningschefen beslutar annat.

§9 Kassaförvaltare och attestinstruktion

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-04 , Dnr 4/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

 1. Äldrenämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en förskottskassa på 10 000 kr

 2. Till kassaförvaltare utses förvaltningschefen Gunnel Rohlin

 3. Attestinstruktion fastställes enligt bilaga 3

 4. Förvaltningschefen får rätt att använda företagsupphandlat privatkort

 5. Förvaltningschefen får rätt att utse andra innehavare av företagsupphandlade privatkort inom äldreförvaltningen.

§10 Personuppgiftsombud

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-05, Dnr 5/2007

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Äldrenämnden beslöt att förordna Staffan Halleskog som personuppgiftsombud.

§11 Verksamhetsplan och budget 2007 för äldrenämnden

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-08 , Dnr 6/2007

Yrkande

Vice ordföranden Leif Rönngren anmälde ett förslag (s) till beslut och yrkade bifall till detta:

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra följande

Socialdemokraterna välkomnar inrättandet av en äldrenämnd för övergripande samordning, verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning. Äldrenämndens arbete med att bistå kommunstyrelsen i framtagandet av de nya riktlinjerna bör ske skyndsamt. Det är inte ytterligare utredningar som kan förbättra kvalitén i omsorgen utan snarare konkreta satsningar och reell påverkansmöjlighet både för personal och brukare.

I budget för 2007 avsatte socialdemokraterna 90 miljoner mer till äldreomsorgen jämfört med år 2006 (46,4 miljoner extra jämfört med de borgerliga partierna) för utökad kvalité och reell valfrihet inom äldreverksamheterna. Bland annat avsåg resursförstärkningen i reservationen satsningar som en följd av de nya riktlinjer som majoriteten valt att återremittera. Det återremitterade förslaget som vi socialdemokrater ville godkänna innebar en tydlig kvalitetsförstärkning på området. Rätt till utevistelse och promenader slogs fast. Det skulle vara möjligt för den enskilde att välja mellan matlådor eller hjälp att tillaga maten. Det slogs fast att äldre hade rätt att få sin bostad städad varannan vecka, fönsterputs minst en gång per år samt hjälp med inköp minst en gång per vecka och så vidare. Syftet med de nya riktlinjerna är utöver kvalitetshöjningen att säkerställa en likställighet för de äldre i staden och öka rättssäkerheten. Socialdemokraternas resursförstärkning omfattade, förutom medel till de nya riktlinjerna även 2 timmars hemtjänst per vecka utan biståndsbedömning för alla över 75 år, trygghetslarm till alla över 80 år som önskar det samt träffpunkter för äldre.

För oss Socialdemokrater handlar utvecklingen och kvalitetsarbetet mer om innehåll än om formfrågor. Valfrihet är inte en marginaliserad fråga om privat – offentligt driven verksamhet. Valfrihet är ett begrepp som skall fyllas med innehåll. De enskildas val och frihet avgörs dels av de egna förutsättningarna men också av möjligheten till delaktighet och inflytande över den egnas vardag.

Äldrepolitik är mer än enbart frågeställningar om vård och omsorg. Det omfattar även personal- och lönepolitik i offentlig sektor, stadsmiljö- och planeringsfrågor, arbetsmarknad, konsumentfrågor samt tillgänglighet och demokratiaspekter på äldres möjligheter utifrån individens förutsättningar och åldrande, för att nämna några exempel.

För att nämnden skall kunna följa och ta del av äldreomsorgens utveckling i stadsdelarna är det nödvändigt att äldrenämnden löpande också får ta del av stadsdelarnas verksamhetsprogram, budgetar, tertialrapporter och bokslut i form av anmälningsärende till nämnden.

Ledamoten Eivor Karlsson anmälde ett förslag (mp) till beslut och yrkade bifall till detta:

I huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt därutöver ange följande:

Rätt till utevistelse och promenader, den enskilda bör få välja matlåda eller hjälp att tillaga mat, få bostaden städad varannan vecka, säkerställa likställigheten för de äldre i staden.

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmälde ett särskilt uttalande:

Vänsterpartiet hänvisar till den budget och verksamhetsplan som vi lagt för äldrefrågorna inom ramen för socialtjänstförvaltningen. I den förordar vi att äldrefrågorna sammanförs i en äldreenhet med ett äldreutskott.

Vänsterpartiet har i sin budget för 2007 avsatt 100,8 mnkr mer pengar till äldreomsorgen än den nuvarande majoriteten. I de förslag till nya riktlinjer som togs fram under vår majoritet och som är återremitterad av den nya majoriteten, ges den äldre en större valfrihet kring beslut om boende och en generösare biståndsbedömning. Kompletterat med en gratis vaktmästartjänst från 75 år ökar det servicen och minskar fallolyckor. Fyra timmars hemtjänst med förenklad biståndsbedömning är också en utökning av servicen.

Ordföranden ställde förslagen mot varann och fann därvid majoritet för sitt eget yrkande.

Beslut

Äldrenämnden beslöt att

 1. Budget och verksamhetsplan för år 2007 fastställs enligt förvaltningens tjänsteutlåtande

 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen

 3. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar med 15,7 mnkr till kommunstyrelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (s) och (mp) med hänvisning till egna yrkanden.

§12 Fördelning av verksamhetsbidrag till utomstående organisationer för

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2006-12-12, Dnr 7/2007.

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Äldrenämnden beslöt att godkänna det förslag till verksamhetsbidrag för utomstående organisationer som vänder sig till äldre enligt bilaga 1 för år 2007.

§13 Utbildningsinsatser inom äldreomsorgen

Ärende

Förelåg tjänsteutlåtande 2007-01-08, Dnr 8/2007.

Yrkande

Ordföranden Ewa Samuelsson yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslut

Äldrenämnden beslöt att godkänna redovisad planering för utbildningsinsatser.

§14 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd

Anmäldes och utdelades kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll nr 1/2007, tisdagen den 11 januari.

Beslut

Äldrenämnden beslöt att lägga anmälan till handlingarna.

§15 Övriga frågor

För att nämnden skall kunna följa och ta del av äldreomsorgens utveckling i stadsdelarna är det nödvändigt att äldrenämnden löpande också får ta del av stadsdelarnas verksamhetsprogram, budgetar, tertialrapporter och bokslut i form av anmälningsärende till nämnden.

Äldreförvaltningen ges därför i uppdrag att återkomma till nämnden och presentera ett förslag till rutiner för hur äldrenämnden ska få del av stadsdelsnämndernas viktigare ärenden beträffande äldreområdet.

Ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmälde instämmande.

Beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

 • Anmälan av inkomna inbjudningar

- Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Inbjudan till seminarium 2007-02-16 om hälsosamtal – förebyggande hembesök till äldre personer

- Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum:
Inbjudan till seminarium 2007-03-16 – Mellan det ordinära och det särskilda boendet

Beslut

Äldrenämnden beslöt att 3 + 3 hade möjlighet att anmäla sig för deltagande. Ersättning utgår enligt gällande arvodesregler.

 • Tidskrifter inom äldreområdet

Anmäldes intresse för prenumerationer av ”Dagens samhälle” och Äldrecentrums tidskrift. Då ett flertal medlemmar redan har prenumeration på Dagens samhälle samt då prenumerationer på Äldrecentrums tidskrift redan är beställda

Beslöts

att övriga kan anmäla intresse till nämndsekreteraren.

§16 Förvaltningschefens information

Förvaltningen planerar utbildning för nämnden.

Beslut

Äldrenämnden föredrog 2 halvdagar.

§17 Stockholms äldre- och handikappjour