Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2007-06-19

Sammanträde 2007-06-19

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering 5/2007-05-22

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Somali Women in Sweden

Dnr: 420-96/2007
Återremitterat 2007-05-22

Handläggare: Bengt Franzell telefon 08-508 36 232

6 Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Dnr: 420-134/2007

Handläggare: Bengt Franzell telefon 08-508 36 232

7 Mäster Olofsgården och Viljan, Södermalms Frivilligorganisationer

Dnr: 420-135/2007

Handläggare: Bengt Franzell telefon 08-508 36 232

8 Granskning av äldreomsorgen inom Östermalms stadsdelsnämnd

Dnr: 119-143/2007

Handläggare: Ulla Hirsch telefon: 08-508 36 208

9 Instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

10 Överföring av fastigheten Kampementet 4 till Micasa fastighets AB

Dnr: 106-105/2007

Handläggare: Lars B Strand telefon: 08-508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Månadsrapport maj 2007

Dnr: 105-139/2007

Handläggare: Staffan Halleskog telefon: 08-508 36 203

12 Ansökan om extra medel från Polska Seniorklubben

Dnr: 420-162/2007

Handläggare: Staffan Halleskog telefon: 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Delegation av beviljande av bidrag till frivilliga organisationer/föreningar för äldre

Dnr: 420-163/2007

Handläggare: Staffan Halleskog telefon: 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 3/2007-06-07

15 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 6/2007-06-07

16 Postlista per den 8 juni 2007

17 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat den 20 juni 2007
Ewa Samuelsson Leif Rönngren

Ordförande Ewa Samuelsson (kd)

Vice ordförande Leif Rönngren (s)

Ledamöter
Olle Andretzky (m)
Birgitta Holm (m)
Carolin Ludvigsson (m)
Birgitta Breile (m)
Marie Ljungberg Schött (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Berit Kruse (s)
Norma Aranda de Gutiérrez (s)
Margareta Johansson (v)
Eivor Karlsson (mp)

Tjänstgörande ersättare
Henry Holmström (s)

Ersättare
Kitty Ericsson (m)
Louise Åstrand (m)
EvaMargareta Nyhlén (m)
Tünde Kovach (m)
Ralph Svalstedt (m)
Diana Wallhager (fp)
Carina Franke (kd)
Olle Palmborg (s)
Mujde Rashid (v)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)

Förhinder: Lars-Åke Henriksson, Catarina Carbell samt Ulla-Liza Blom (s)

Dessutom var Gunnel Rohlin, Raili Karlsson, Marianne Hedenström, Staffan Halleskog, Ulla Hirsch och bitr. borgarrådssekr. Jessica Nyberg närvarande.

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering 5/2007-05-22

Anmäls äldrenämndens protokoll 5/2007-05-22, vilket justerats 2007-05-28.

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Anmäls ett par frågor, vilka tas upp under övriga frågor.

§5 Somali Women in Sweden

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-96/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) anmäler ett förslag till beslut, i vilket samtliga ledamöter instämmer, och yrkar bifall till detta.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att

  1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

  2. att Somali Women in Sweden föreslås att tillsammans med Salongerna utarbeta ett förslag till samarbetsprojekt i syfte att nå isolerade äldre personer med somaliskt ursprung

  3. att därutöver anföra:

Nämnden delar Somali Women in Swedens (Swis) och förvaltningens bild att risken för social isolering är större för äldre personer som inte behärskar svenska. En viktig fråga som inte riktigt berörs i förvaltningens tjänsteutlåtande är hur man ska arbeta för att få äldre med annan bakgrund än svensk att söka sig till mötesplatser vars former är väletablerade i en svensk kulturell kontext, men kanske är ovana för någon som invandrat till Sverige.

Nämnden vill i nuläget inte bifalla ansökan från Swis. Dock ser nämnden gärna att ett initiativ tas från Swis att tillsammans med Salongerna ge förslag till ett samarbetsprojekt i syfte att hitta former för att nå isolerade äldre personer med somaliskt ursprung och därefter återkomma med ansökan om projektbidrag.

§6 Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-134/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att ansökan från Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige om ett projektbidrag på 1 095 000 kr för projekt ”Dagverksamhet för äldre kurder” avslås.

§7 Mäster Olofsgården och Viljan, Södermalms Frivilligorganisationer

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-135/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att bevilja Mäster Olofsgården och Viljan, Södermalms Frivilligorganisation, ett projektbidrag på 45 000 kr till projektet ”För ungdomar och äldre”, 2007-2008.

§8 Granskning av äldreomsorgen inom Östermalms stadsdelsnämnd

Ärende

Föreligger ärende dnr: 119-143/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Därtill anmäler ordföranden gemensamt för (kd), (m) och (fp) ett särskilt uttalande, i vilket (v) och (mp) anmäler instämmande.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att

  1. Anmälan godkänns

  2. Granskningsrapporten överlämnas till Östermalms stadsdelsnämnd för beslut angående åtgärder.

Särskilt uttalande

Granskningen visar att många av stadsdelsnämndens verksamheter fungerar väldigt bra och att arbetet där kännetecknas av lyhördhet för de äldre och av systematiska arbetsformer. Det gläder oss. Samtidigt visar granskningen att många äldre inte får den goda kvalitet på omsorgen som de har rätt till.

Trots stadens stora satsningar på kompetensutveckling, bland annat genom Kompetensfonden, anser vi att andelen personal med adekvat utbildning är för låg. Kompetensutveckling är en fråga om kvalitet. För den medarbetare som erbjuds möjlighet att växa i sin yrkesroll gör den höjda kompetensen att jobbet blir roligare. Men kompetensutveckling är också en fråga om kvalitet för de äldre. Personal med högre kompetens kan också ge bättre vård och omsorg.

Personal inom hemtjänsten behöver fortsatt handledning, kompetensutveckling och stöd i sitt oerhört betydelsefulla och ofta svåra arbete. Vi vill särskilt lyfta fram demensutbildning både när det gäller biståndsbedömare och de som arbetar direkt i vården.

Det är nu viktigt att alla berörda tar till sig kritiken och att stadsdelsnämnden upprättar en plan med konkreta förslag till åtgärder för att avhjälpa de brister som kommer i dagen. Det är bra om denna åtgärdsplan sedan kunde redovisas inför äldrenämnden.

§9 Instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-139/2007

Anmäls införd textjustering i bilaga 1 enligt förslag från KPR.

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) anmäler ett särskilt uttalande:

Vi vidhåller att kommunstyrelsens pensionärsråd och Stockholms stads äldreombudsman bör ligga kvar under kommunstyrelsen.

Beslut

  1. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ny lydelse av instruktionen för kommunstyrelsens pensionärsråd (Kfs. 2004:11) enligt bilaga 1

  2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ny lydelse av instruktionen för Stockholms stads äldreombudsman (Kfs. 2002:8) enligt bilaga 2

§10 Överföring av fastigheten Kampementet 4 till Micasa fastighets AB

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-105/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden beslutar att besvara remissen med detta tjänsteutlåtande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§11 Månadsrapport maj 2007

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-139/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens månadsrapport för maj 2007.

§12 Ansökan om extra medel från Polska Seniorklubben

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-162/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden beviljar föreningen Polska Seniorklubben 15 000 kronor för hyreshöjning 2007.

§13 Delegation av beviljande av bidrag till frivilliga organisationer/föreningar för äldre

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-163/2007

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut

Äldrenämnden beviljar förvaltningschefen att godkänna utbetalning till frivilliga organisationer/föreningar för äldre till ett belopp om högst 100 tkr.

Anmäls på lista över beslut enligt delegation.

§14 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 3/2007-06-07

Anmäls äldrenämndens handikappråd protokoll 3/2007-06-07, vilket justerats 2007-06-11.

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§15 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 6/2007-06-07

Anmäls kommunstyrelsens pensionärsråd protokoll 6/2007-06-07, vilket justerats 2007-06-08.

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§16 Postlista per den 8 juni 2007

Beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 Förvaltningschefens information

- Anmäls begäran av SPRF om omprövning av ansökan om verksamhetsbidrag, dnr 420-52/2007. Förvaltningen utreder och återkommer.

- Äldrecentrums rapport 2007:5; Hökarängens närvårdscentral utdelas.

- Branschrådets protokoll den 23 mars och 25 maj 2007 utdelas.

- USK-aktuellt nr 2/2007, som handlar om äldreomsorg, utdelas

- Påminnelse om förvaltningens seminarium om ”Mat för äldre” den 4 och 25 september.

- Förvaltningschefen Gunnel Rohlin informerar att hon har semester under veckorna 30 – 34. Vikarierar gör Lars B Strand vecka 30 och Raili Karlsson vecka 31 - 34.

§18 Övriga frågor

- Remissen ”Införande av kundvalssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorg” har inkommit till förvaltningen för förslag till yttrande till augustinämnden.

På fråga från Berit Kruse (s) angående oklarheter kring ansvarsfrågor vid upphandling inom äldreomsorgsområdet informeras att äldreförvaltningen ansvarar för kompletterande upphandling av hemtjänst samt avlösning och ledsagning. Upphandling av enstaka platser genomförs av äldreförvaltningen i samråd med SLK. I remissen anges att SLK ansvarar för entreprenadupphandling.

- Ledamoten Margareta Johansson (v) undrar varför privata aktörer deltar i förvaltningens seminarium om ”Mat för äldre”?
Förvaltningen återkommer.

Utväxlades goda sommarhälsningar!