Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2007-09-18

Sammanträde 2007-09-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

Sammanträdet börjar kl. 15.00 och äger rum i Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra Läs mer... station. (Gruppmöten i Stora resp. Lilla Konferensen från kl. 14.00)

3 Anmälan av protokollsjustering 7/2007-08-21

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Kerstin Sandström från stadsledningskontorets förnyelseavdelning informerar om kundvalssystemet.

5 T2 och uppföljning av servicetjänster

Dnr: 201-204/2007

Handläggare: Staffan Halleskog telefon 08-508 36 203
senare utskick

6 Granskning av äldreomsorgen i Maria-Gamla stan stadsdelsnämnd

7 Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg

Yttrande: (KS dnr: 327-1164/2007)

Dnr: 106-106/2007

Handläggare: Marita Åkersten telefon 08-508 36 215
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer.

Yttrande: (SoS dnr: 60-4829/2007)

Dnr: 106-192/297

Handläggare: Lars B Strand telefon 08-508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ansökan om fortsatta medel till Öppna dagverksamheten för turkiska äldre

Dnr: 420-196/2007

Handläggare: Staffan Halleskog telefon 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

SEKRETESS – utsänds endast till äldrenämnden
Dnr:

Handläggare: Christina Österling telefon 08-508 36 214

12 Förfrågningsunderlag för upphandling av ledsagning och avlösning

SEKRETESS – utsänds endast till äldrenämnden
Dnr:

Handläggare: Christina Österling telefon 08-508 36 214

13 Vård- och omsorgsboendeplanering

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen, kvartal 2 2007

Dnr: 105-199/2007

Handläggare: Marita Åkersten/Elvy Lindkvist telefon 08-508 36 215/ 212

15 Anmälan av delegationsbeslut

· Beslut om extra bidrag till Ungerska Seniorklubben
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från äldrenämndens handikappråd nr 5/2007-09-12

17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd nr 8/2007-09-12

18 Postlista per den 7 september 2007

19 Förvaltningschefens information

Mötesinformation

Justerat den 20 september 2007
Ewa Samuelsson Leif Rönngren

Ordförande Ewa Samuelsson (kd)

Vice ordförande Leif Rönngren (s)

Ledamöter
Olle Andretzky (m)
Birgitta Holm (m)
Carolin Ludvigsson (m)
Birgitta Breile (m)
Marie Ljungberg Schött (m)
Helen Jäderlund Eckardt (fp)
Berit Kruse (s)
Lars-Åke Henriksson (s)
Norma Aranda de Gutiérrez (s)
Margareta Johansson (v)
Eivor Karlsson (mp)

Ersättare
Kitty Ericsson (m)
EvaMargareta Nyhlén (m)
Tünde Kovach (m)
Ralph Svalstedt (m)
Diana Wallhager (fp)
Ulla-Liza Blom (s)
Ann-Sofi Matthiesen (mp)

Förhinder hade anmälts av Catarina Carbell (s), Carina Franke (kd), Henry Holmström (s), Olle Palmborg (s), Louise Åstrand (m).

Dessutom var Gunnel Rohlin, Raili Karlsson, Eva Lindgren, Christina Österling, Jenny Genhammar, Marita Åkersten, Staffan Halleskog och Patric Rylander närvarande.

§1 Närvarande

Noterades närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren utsågs att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering 7/2007-08-21

Anmäldes äldrenämndens protokoll 7/2007-08-21, vilket justerats 2007-08-23.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) och Margareta Johansson (v) anmälde frågor att tas upp under övriga frågor.

§5 Information om kundvalssystemet

Enhetschef Kerstin Sandström och projektledare Jacob Krokstedt, stadsledningskontorets förnyelseavdelning, informerade om stadsledningskontorets förslag till kundvalssystem inom äldreomsorgen samt svarade på frågor om genomförandet av förslaget.

Äldreroteln förklarade att även Äldrenämnden kommer att få de förslag på remiss som under genomförandet kommer att remitteras till stadsdelsnämnderna.


§6 T 2 och uppföljning av servicetjänster

Ärende

Äldreförvaltningen hade redovisat tertialrapport 2 med delårsrapport per den 31 augusti 2007 samt en statistikredovisning av utförda servicetjänster i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2007 (dnr 201-204/2007).

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) och vice ordföranden Leif Rönngren (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Tertialrapport 2 med delårsrapport per den 31 augusti 2007 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen,

 2. Äldrenämnden godkänner att i delårsrapporten periodiseras bidrag till frivilliga organisationer för äldre, intäkter till Stockholms äldre- och handikappjour samt bidrag till Äldrecentrum.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.


§7 Granskning av äldreomsorgen i Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd

Ärende

Förelåg äldreomsorgsinspektörens granskningsrapport om äldreomsorgen i Maria-Gamla stan. Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2007(dnr 119-205/2007).

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd), Olle Andretzky m.fl. (m) och Helen Jäderlund Eckardt m.fl. (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till det.

Äldrenämndens beslut

 1. anmälan godkänns

 2. granskningsrapporten överlämnas till Södermalms stadsdelsnämnd för beslut angående åtgärder,

 3. därutöver anförs följande.

Granskningen av äldreomsorgen i Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd visar på flera goda exempel. Bland annat finns det flera väl fungerande hemtjänstenheter som håller hög kvalitet och sätter den äldre i centrum. Det finns också flera väl fungerande dagverksamheter där aktiviteter och gemenskap hjälper till att bryta den isolering som alltför många äldre upplever. Flera viktiga insatser har gjorts för att förbättra kvalitetsarbetet, bland annat det kvalitetssystem som beställarenheten har utarbetat och de telefonintervjuer som görs med samtliga personer som fått bistånd från enheten. Det är också glädjande att flera enheter har en hög andel utbildade undersköterskor och vårdbiträden.

Samtidigt visar granskningen på flera utvecklingsområden. Bemanningsnivån och kontinuiteten bland personalen är några av äldreomsorgens största utmaningar. Över hela staden finns anledning att se över om bemanningen, särskilt vid demensboendena, är tillräcklig för att säkerställa en hög kvalitet och säkerhet.

Personal inom hemtjänsten ska fortsatt erbjudas handledning, kompetensutveckling och stöd i sitt oerhört betydelsefulla och ofta svåra arbete. På flera håll måste rutinerna kring dokumentation förbättras. En god och säker dokumentation handlar om de äldres säkerhet, men framför allt om rätten till en högkvalitativ och individualiserad omsorg som i möjligaste mån tar hänsyn till olika behov och önskemål.

Det är nu viktigt att berörda tar till sig kritiken och att stadsdelsnämnden upprättar en plan med konkreta förslag till åtgärder för att avhjälpa de brister som kommer i dagen. Det är bra om denna åtgärdsplan sedan kunde redovisas inför äldrenämnden.

Särskilt uttalande

Leif Rönngren m.fl. (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson m.fl. (mp) lämnade följande uttalande.

Stadens äldreinspektörers granskning av äldreomsorgen är ett viktigt instrument för att säkerställa, förbättra och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Vi ser fram emot att få ta del av Maria – Gamla stans svar på rapporten om hur man har förbättrat, kommer att förbättra och på vilket sätt, de brister som framkommit i rapporten.


§8 Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg

Ärende

Äldreförvaltningen hade i ett tjänsteutlåtande daterat den 21 augusti 2007 redovisat ett förslag till remissvar över motion 2007:12; Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg (dnr 106-106/2007).

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd), Olle Andretzky m.fl. (m) och Helen Jäderlund Eckardt m.fl. (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Margareta Johansson (v) yrkade bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med ordförandens (m.fl.) förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden bifaller delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som remissvar på motion 2007:12 om Recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg

 2. Äldrenämnden anför därutöver följande.

Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare. Medarbetarna är en viktig resurs för att uppnå god kvalitet i den vård, omsorg och service som erbjuds invånarna. Medarbetarnas arbetsvillkor, inflytande och möjligheter att utveckla sin kompetens har stor betydelse. Det är därför angeläget att staden är, och fortsätter att vara, en attraktiv arbetsgivare.

Motionärernas ambition att höja sysselsättningsgraden och erbjuda alla inom äldreomsorgen heltidsanställning är givetvis tilltalande. Stadens förvaltningar strävar också efter att om möjligt erbjuda de medarbetare som så önskar en högre sysselsättningsgrad. Denna strävan måste emellertid harmoniera med verksamheternas personella och ekonomiska förutsättningar. Bemanning och tjänstgöringsgrad måste utformas i en balans mellan medarbetarnas önskemål, verksamhetens målsättningar, brukarnas behov samt ekonomiska hänsyn. Såväl arbetsmiljö som sysselsättningsgrad och andra villkor är frågor för dialog mellan medarbetarna och arbetsgivaren. Stadens förvaltningsgrupper utgör fora för en del av det samtalet. En generell arbetstidsförkortning är inte aktuellt för staden.

Vi delar motionärernas uppfattning att träning och friskvård är viktiga faktorer för att motverka ohälsa och arbetsskador bland vårdpersonalen, något som vi också uppmärksammar i stadens budget. Personal inom vården bör erbjudas möjlighet till träning på arbetstid, men också utbildning i arbetsteknik, exempelvis i tunga lyft och i hur äldre kan utföra förflyttningar själva med vägledning.

Reservationer

Leif Rönngren (s) reserverade sig för bifall till förvaltningens förslag.

Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) reserverade sig för bifall till motionen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.


§9 Förslag till allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer

Ärende

Äldreförvaltningen hade i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2007 redovisat ett förslag till remissvar över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser äldre personer (dnr 106-192/2007).

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkade, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Remissen besvaras med äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.


§10 Kris- och säkerhetsplan

Ärende

Äldreförvaltningen hade i ett tjänsteutlåtande daterad den 27 augusti 2007 anmält förvaltningens kris- och säkerhetsplan (dnr 112-145/2007).

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkade, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§11 Ansökan om fortsatt medel till Öppna dagverksamheten för turkiska äldre

Ärende

Föreligger en ansökan från Dagcenter för turkiska kvinnor i Rinkeby om fortsatta medel till öppen dagverksamhet. Äldreförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 augusti 2007 (dnr 420-196/2007).

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkade, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut.

Ansökan om 1 516 tkr från Dagcenter för Turkiska kvinnor för projektbidrag avseende 2008 avslås.

§12 Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad, ledsagning och avlösning

Ärende

Äldreförvaltningens och Socialtjänstförvaltningen hade i ett gemensamt tjänsteutlåtande, daterat den 7 augusti 2007 redovisat förslag angående kompletterande upphandling av enskilda utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning (dnr 121-170, 171/2007).

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl.(s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Äldrenämndens beslut.

 1. Förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av enskilda utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning godkänns,

 2. Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av enskilda utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning,

 3. Kommunstyrelsen föreslås ge direktören för äldreförvaltningen i uppdrag att, i enlighet med vad som sägs i detta ärende, genomföra upphandling av enskilda utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning,

 4. Kommunstyrelsen föreslås ge direktören för äldreförvaltningen i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut, upprätta avtal i enlighet med förfrågningsunderlagen samt att teckna avtal med de anbudsgivare som lever upp till förfrågningsunderlagens krav och som antas efter anbudsutvärdering och tilldelningsbeslut.

Reservation

Leif Rönngren m.fl. (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) anmälde med hänvisning till sitt yrkande följande reservation.

Vi anser att äldrenämnden med beaktande av de fackliga organisationernas synpunkter borde ha beslutat följande.

 1. Förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av enskilda utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning godkänns i huvudsak,

 2. Under punkt 4.6.1 under rubriken ”inflytande och självbestämmande” görs ett tillägg med följande ordalydelse;

  ”I det fall en insats av någon anledning ej blir av eller förändras i form skall den enskilde utan dröjsmål informeras om detta och själv ges möjlighet att påverka en alternativ insats”.

 3. Därutöver anförs följande

Utifrån de granskningar av äldreomsorgen 2007 som presenterats för äldrenämnden och som ligger till grund för förändrings- och förbättringsarbete inom vården och omsorgen, kan vi konstatera att många enskilda äldre upplever stor frustration och otrygghet när insatser inte genomförs enligt överenskommelser och beslut i biståndsbedömning.

Med det av oss föreslagna tillägget ges den enskilde äldre i Stockholms stad en trygghet i att de alltid blir involverade och informerade i det fall förutsättningarna för en biståndsbedömning av någon anledning ändras.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.


§13 Vård- och omsorgsboendeplanering

Ärende

Äldreförvaltningen hade i ett tjänsteutlåtande, daterat den 3 september 2007, redovisat stadsdelsnämndernas regionvis upprättade planer för vård- och omsorgsboenden för äldre, en skrivelse om profilboende för äldre samt ett medborgarförslag om servicehus och äldreboende för allergiker (dnr 105- 67, 41, 156/2007).

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd), Olle Andretzky m.fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt m.fl.(fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till det.

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) lade fram ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till det.

Beslutsgång

Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att nämnden hade beslutat i enlighet med ordförandens förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner delvis planerna och överlämnar dem till kommunstyrelsen,

 2. Äldrenämnden kan inte fullt ut ta ställning förrän erforderliga underlag i ärendet inkommit,

 3. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att skrivelsen angående profilboende för äldre med utländsk bakgrund anses besvarad.

 4. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att medborgarförslaget angående servicehus och äldreboenden för allergiker anses besvarad.

 5. Äldrenämnden anför därutöver följande.

Vård- och omsorgsboendeplaneringen utgör ett viktigt underlag för utformningen av stadens äldreomsorg under de kommande åren. Stadsdelsnämndernas planeringar är gjorda efter givna förutsättningar.

Samtidigt är det mycket som händer just nu på området som också bör vägas in. Det kundval för vård- och omsorgsboenden som kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om under hösten kommer att öppna för fler utförare och en större mångfald.

På statlig nivå gör äldreboendedelegationen bland annat en översyn av hur så kallade mellanboenden ska utformas i framtiden. Inom staden pågår dessutom en genomgång av äldreboendenas status.

De nya riktlinjerna för biståndsbedömning inom äldreomsorgen, som kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om under hösten, kan också påverka efterfrågan, inte minst på servicehusboende, när den enskildes egen upplevelse, sociala situation och ålder tydligare beaktas.

Under året genomför också äldreförvaltningen i samarbete med

utrednings- och statistikkontoret (USK) en efterfrågeanalys som syftar till att kartlägga hur efterfrågebilden egentligen ser ut om den enskilde själv får välja, utan styrning. Känt är att den förra majoritetens negativa inställning till servicehusboende skapade en osäkerhet om boendeformens framtid och bidrog till att äldre avstod från att ansöka om plats i servicehus. Efterfrågan måste därför ges en vidare innebörd än bara det antal personer som faktiskt har ansökt om en viss insats/boendeform.

Vi vill också särskilt understryka att äldreboendeplaneringen behöver ses över för att ge den politiska nivån ett bättre beslutsunderlag. I dagsläget är det fortfarande för många stadsdelsnämnder som enbart planerar efter egna behov. Kommunikationen mellan stadsdelsnämnderna, inte minst inom de fem äldreomsorgsregionerna, behöver utvecklas.

Reservation

Leif Rönngren m.fl. (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson m.fl. (mp) anmälde följande reservation.

Vi anser att äldrenämnden borde i huvudsak ha antagit förvaltningens förslag samt därutöver anfört följande.

Servicehusen är en viktig resurs i planeringen för dagens och morgondagens äldreboende. Det är märkligt att alliansen bytt åsikt och inte längre räknar in servicehusen i planeringen för framtiden.

Vi anser det vara självklart att äldre skall kunna välja servicehus som boendeform. I våra förslag till riktlinjer ansåg vi, och anser fortfarande, att den enskildes egen upplevelse, oro eller social isolering skall vara nog för att få rätten till boende biståndsbedömd.

Detta anser vi självklart skall beaktas i planeringen för vård- och omsorgsboenden.

Särskilda uttalanden

Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) lämnade följande uttalande.

Det är glädjande att en ordentlig genomgång görs över staden av behov av servicehuslägenheter, för att säkerställa det faktiska behovet kontra det biståndsbedömda. En sådan undersökning behöver också göras när det gäller efterfrågan om vård- och omsorgsboende i övrigt hos dem som idag bor på servicehus eller bor hemma med hemtjänst i höga vårdnivåer. Även anhöriga bör tillfrågas i dessa fall.

Vad gäller behovet av olika typer av profilboenden är det viktigt att staden tar ett samlat ansvar, till exempel för olika språkgrupper. Det är viktigt att även äldre funktionshindrades speciella behov tillgodoses. Stockholms stad kan genom sin storlek skapa variation inom äldreomsorgen genom att ta ett övergripande ansvar. Frågan får inte lämnas till det privata att lösas.

Prioritering av utbyggnad av demensboende och dagverksamhet över hela staden är mycket viktig. Inte bara för den enskilde som drabbats av demens, utan det är minst lika viktigt även för de anhöriga.

Förslaget att samla korttidsplatser i regioner är intressant. Redan idag förfogar staden via Micasa över byggnader som är väl lämpade för en sådan omsorg.

Vi ser stora risker i det system som är på väg att införas med många aktörer som ska konkurrera med varandra om ”kunder”. Detta då det inte finns ett ordentligt kontrollsystem för att beakta den viktigaste frågan som är hur vården och omsorgen i verksamheten ser ut.

Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) lämnade följande uttalande.

Det är viktigt att staden försöker inhämta en samlad bild över såväl nuläget som den framtida utvecklingen när det gäller äldreboendet. Det går att uppskatta hälsoutvecklingen bland de äldre till viss del. Man kan konstatera att vi lever allt längre och blir med åren allt skröpligare. Därför behövs boendeformer som anpassas efter hälsa och krafter.

Det råder brist på omsorgsplatser för dementa samtidigt som antalet demenssjuka fortsätter att öka. Staden måste därför prioritera gruppboenden för dementa. Idag kan en åldrig maka/make tvingas vårda sin demenssjuka partner i brist på lämpligt boende. Även andra anhöriga får ibland ta ett alltför stort och betungande ansvar vid vård av dementa.

Enligt ärendet uppkommer inom kort ett överskott på heldygnsomsorgsplatser. Hur beräknas dessa platser eftersom många sjuka väntar på annan vårdform? Hur ska platserna fördelas över staden med tanke på valfriheten? Kommer överskotten på heldygnsomsorgsplatser att kunna omvandlas till andra boendeplatser? T.ex. korttidsboendeplatser.

Idag gäller kvarboendeprincipen, d.v.s. de gamla ska bo hemma så länge som möjligt. För många som ev. kan få utökad hemtjänst är det ett bra alternativ. Men inte för alla.

Idag är det mycket svårt att komma in på ett äldreboende/särskilt boende även vid hög ålder och ökad ohälsa. Med stigande ålder och ökad ohälsa blir sjukhusvistelserna allt tätare. De gamla anses snabbt som medicinskt färdigbehandlade. Men många är så svaga att de inte ens med utökad hemtjänst kan återvända till bostaden direkt. Då blir korttidsboendet alternativet.

Men trycket på korttidsboendena är stort. Där finns oftast ett antal gamla och sjuka vars krafter inte räcker för att återvända till hemmet. De väntar på en plats på något särskilt boende. Men där finns inte alltid plats. Köer uppstår på korttidsboendena och i stort sett får bara de allra sjukaste vård där.

Därför bör antalet korttidsboenden öka så att man inte måste nedprioritera gamla som behöver en tids återhämtning i ett korttidsboende. Användandet av korttidsboenden kan också innebära att anhörigvårdare får en välbehövlig avlastning.

Det totala behovet av korttidsvård finns inte redovisat i detta ärende.

Behovet av andra boendeformer – t.ex. särskilt boende och andra former av mellanboende – bör beaktas.

När det gäller servicehus visar tabellen (utbytesblad sid 16) i detta ärende på ett överskott av lägenheter. Men detta är i stort sett avhängigt med hur riktlinjer och kriterier för stadens biståndsbedömning utformas. Det är inte bristande efterfrågan utan restriktiva biståndsbedömningar som gör att lägenheter står tomma i servicehus.

Det borde vara självklart att äldre ska få kunna välja att bo på servicehus. Oro och social isolering i kombination med stigande ålder borde vara skäl nog för biståndsbedömd rätt till denna boendeform. Ett tryggt boende i servicehus skulle eventuellt också kunna skjuta upp annan form av mer avancerat äldreboende.


Det är positivt att behov av profilboende för olika grupper t.ex. språkgrupper tillskapas inom ramen för mångfalden till vård- och omsorgsboende. Profilboende bör också omfatta personer med fysiska och psykiska funktionshinder, missbruksproblematik och neuropsykiatriska funktionshinder.

Om planeringen läggs upp enligt förslaget i tjänsteutlåtandet innebär det att många gamla i praktiken inte har någon valfrihet.


§14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen, kvartal 2 2007

Ärende

Äldreförvaltningen hade i ett tjänsteutlåtande, daterat den 29 augusti 2007, redovisat stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2007 (dnr 105-199/2007).

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkade, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2 2007, godkänns,

 2. stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut överlämnas till kommunfullmäktige.


 

§15 Anmälan av delegationsbeslut

Ärende

Föreligger förtecknat beslut (dnr 420-194/2007).

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 5/2007-09-12

Anmäldes äldrenämndens handikappråd protokoll 5/2007-09-12, vilket justerats 2007-09-14.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 8/2007-09-12

Anmäldes kommunstyrelsens pensionärsråds protokoll 8/2007-09-12, vilket justerats 2007-09-13.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.


§18 Postlista per den 7 september 2007

Förelåg förteckning över inkomna och upprättade handlingar under perioden 13 augusti till 7 september 2007.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Förvaltningschefens information

· Äldreomsorgsinspektörerna arbetar nu i Hägersten-Liljeholmen resp. Kungsholmen

· En äldreomsorgsinspektör övergår till Kista-Rinkeby stadsdelsförvaltning den 15 oktober. Rekrytering av en efterträdare har påbörjats

· Kommunstyrelsen tar den 19 september 2007 ställning till en överenskommelse om samverkan mellan Stockholms Läns landsting och länets kommuner när det gäller medicinsk fotvård, logopeder och rutiner vid in- respektive utskrivning från sjukhusvård

· En överenskommelse med Karolinska institutet om praktikanter tas också upp i kommunstyrelsen den 19 september 2007.

· Den 2 oktober äger ett möte rum om samverkan generellt mellan Stockholms stad och Stockholms Läns Landsting inom äldreomsorgen

· Äldrecentrums rapport 2007:12, En osynlig grupp. Boendestöd för äldre med psykiska funktionshinder delas ut.

§20 Övriga frågor

· Vice ordföranden Leif Rönngren uttryckte ett önskemål att oppositionen i fortsättningen skulle få ta del av majoritetens beslutsförlag och särskilda uttalanden innan sammanträdet med äldrenämnden börjar.

· Ledamoten Margareta Johansson (v) uttryckte ett önskemål att gruppledarna i äldrenämnden skulle få möjlighet att delta i något sammanträde med kommunstyrelsens pensionärsråd respektive äldrenämndens handikappråd. Förvaltningschefen åtog sig att framföra detta till respektive ordförande i råden.