Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2007-12-18

Sammanträde 2007-12-18

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2007-11-15

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

6 Tillsättning av två befattningar som medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i Stockholms stad

DNR: 105-75/2007

Handläggare: Börje Ferlander Telefon: 08-508 36 216
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

DNR: 105-259/2007

Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215
ÄNDRAT ÄRENDE - ersätter tidigare utskick
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan om anslag till Äldrecentret i Rinkeby för år 2008

DNR: 420-227/2007

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ärendet utgår

Sekretess, utsänt endast till äldrenämnden

10 Yttrande: Upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen KS Dnr 325-3493/2007

DNR: 105-286/2007

Handläggare: Christina Österling Telefon: 08-508 36 214
ÄNDRAT TJÄNSTEUTLÅTANDE

Omedelbar justering

11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen, kvartal 3 2007

DNR: 105-258/2007

Handläggare: Marita Åkersten/Elvy Lindkvist Telefon: 08-508 36 215/212

12 Riktlinjer för direktupphandling

DNR: 121-282/2007

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Månadsrapport per den 30 november 2007

DNR: 201-xxx/2007

Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203
Dukas

14 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 8/2007-12-06

15 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 11/2007-12-06

16 Anmälan av delegationsbeslut

17 Anmälan av postlista per den 7 december 2007

18 Förvaltningschefens information

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Ledamoten Olle Andretzky (m) utses att tillsammans med tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2007-11-15

Anmäls äldrenämndens protokoll 10/2007-11-15, vilket justerats 2007-11-16.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) föraviserar behov av extra sammanträde för yttrande: Upphandling KS Dnr 325-3493/2007 - av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Inga ytterligare frågor anmäls. Dagordningen fastställs.

§5 Verksamhetsplan 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-284/2007

Yrkande
Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Verksamhetsplan för år 2008 fastställs enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

 1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

 1. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar med 15,7 mnkr till kommunstyrelsen.

Tjg. ordföranden Leif Rönngren m fl. (s) anmäler ett särskilt uttalande, i vilket ledamoten Eivor Karlsson (mp) ansluter sig till de tre sista styckena:

(s) I budgetreservationen för verksamhetsåret 2008 har vi socialdemokrater tillfört 164 miljoner kronor utöver den borgerliga budgeten. Denna utökning är en förutsättning för att kunna förverkliga de intentioner som framgår i den föreliggande verksamhetsplanen.

(s) (mp) Det yttersta ansvaret för äldreomsorgen ligger på stadsdelarna, medan äldrenämndens uppdrag är att arbeta övergripande med strategier och policyfrågor. För att nämndens uppdrag ska kunna verkställas, krävs uppföljning och återkoppling av stadsdelarnas ekonomi, förändringar i förutsättningar och verksamhetsförändringar.

(s) (mp) Idag saknas detta i stort; en ordentlig uppföljning som systematiskt redovisar vad som sker i stadsdelarna och hur det i förlängningen påverkar stadens äldre är en nödvändig återkoppling. Under 2007 har vi påtalat denna brist flera gånger och även fortsättningsvis kräver vi en ordentlig organisation för utvärdering och uppföljning.

(s) (mp) Under våren 2008 ser vi fram emot en återkoppling av hur verksamheterna levt upp till kommunfullmäktiges mål för 2007. Slutligen ser vi fram emot ärendet om ett biståndsbedömningskansli som skall inrättas 2008 enligt beslut i kommunfullmäktige.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler ett särskilt uttalande:

Vänsterpartiet har inte avsatt medel för en äldrenämnd i sin budget för 2008, då verksamhetsansvaret ligger på stadsdelsnämnderna. Vi säger nej till onödig byråkrati i form av en äldrenämnd. Äldreomsorg är en del av socialtjänsten och de övergripande frågorna förs till socialtjänstnämnden. Socialtjänstnämnden tillförs ett äldreutskott. Äldreombudsmannen och kommunstyrelsens pensionärsråd förs till stadsledningskontoret.

Vänsterpartiets budget för äldreomsorgen i stadsdelsnämnderna är på 6474,4 mnkr, 87,4 mnkr mer än den styrande majoriteten. Vänsterpartiet avsätter därutöver 60 mnkr till personalreformer för rätt till heltid, arbetstidsförkortning och låglönesatsning som främst gynnar äldreomsorgens medarbetare. Dessutom har vi satsningar genom en Rättvisemiljard, en Förortsmiljard och en Miljömiljard som även kommer äldreomsorgen till del.

Trygghetsjouren återförs till socialtjänstnämnden liksom bidragsgivning till äldreorganisationer. Äldreomsorgsinspektörerna och nutritionsenheten bildar tillsammans med övrig äldreverksamhet en äldreenhet. Äldreenheten har hand om stadsövergripande äldrefrågor, riktlinjer och policydokument samt har en samordnande roll när det gäller planering, uppföljning, kvalitetsarbete, kompetensutveckling och utvecklingsarbete för den samlade äldreomsorgen. Statistik och andra uppgifter från stadsdelsnämnderna ska samlas in och sammanställas som underlag för stadens övergripande planering. Dessutom ansvarar socialtjänstnämnden för samverkan med landstinget i frågor som rör staden som helhet.

Socialtjänstnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och Micasa samordna arbetet med att bygga ut olika former av äldreboenden, kollektivhus och seniorboenden med gemensamma utrymmen för samvaro. Ett viktigt utvecklingsarbete är att finna lösningar på att bevara restaurangerna i servicehusen, exempelvis genom sociala kooperativ.

Den äldreplan som gällde 2006 ska gälla i avvaktan på en uppdatering som ska slutföras under året. Socialtjänstnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda ett ”golv” som inte får understigas för en grundbemanning för vård- och omsorgsboenden som ska gälla alla dagar året runt. I samband med ny upphandling av enstaka platser inom äldreomsorgen ska justeringar göras så att fristående aktörer inte behandlas bättre än kommunala, exempelvis när det gäller ersättningen för tomställda platser vid dödsfall.

Vänsterpartiet vill uppdra åt stadsledningskontoret/socialtjänstförvaltningen att

- ta fram en plan för hur kommunala äldreboenden kan säkerställas i alla stadsdelar

- utreda arbetstidsmodeller som inom fem år kan ge förkortad arbetstid i äldreomsorgen

- ta fram utbildningar i genus/jämställdhet, HBT, etniska frågor och olika religioner

- ta fram en plan för hur anhörigstödet kan utvecklas

- ta fram ett utbildningsprogram för att anhöriganställning kan växlas mot hemtjänst på olika språk

- ta fram underlag för en grundbemanning inom vård- och omsorgsboenden för demensboenden i första hand

- se över resursfördelningssystemet utifrån socioekonomiska aspekter

- utreda möjligheten att tillsätta ombud för de äldre som så önskar som stöd och hjälp vid val av boende och omsorg.


Ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmäler ett särskilt uttalande:

Staden ska verka för bra boenden till äldre, något som innebär en översyn av samtliga boendeformer.

Även en översyn av korttidsboendena är viktig. Här finns frågetecken. Hur länge stannar de äldre på korttidsboendena? Uppfylls kraven på social dokumentation vid korttidsboendena?

Bemanningen på demensboendena, såväl som personalens demenskunskap, bör utredas och redovisas.

En omgående utbildning av biståndshandläggare och deras chefer om tillämpningen av de nya riktlinjerna för biståndsbedömning bör anordnas. En del av kompetensutvecklingen ska vara obligatorisk så att biståndshandläggarna får en likvärdig kompetenshöjning över staden.

Facken framför också behovet av utbildning för blivande chefer inom äldreomsorgen ADEPT- och Trainee-utbildning. Detta bör efter hand utvärderas.

Informationen vid utformning av broschyrer bör vara tydlig. Texten bör vara med stor stil och med kontrastfärg. Såväl de äldre som deras närstående och pensionärsföreningar bör förstå innehållet i informationen. Det behövs en kort enkel upplysning om de nya riktlinjerna.

Det är också viktigt att efter hand få information om hur det nya bedömningskansliet arbetar vad gäller uppdrag, innehåll och uppgifter


Under det kommande året bör nämndens kostprojekt utvärderas vad gäller stadens fortsatta utveckling av kvaliteten på mat och den sociala måltidens betydelse.


Miljöaspekterna är viktiga i stadens olika verksamheter. Som t.ex. vid transport- och resor som görs i stadens tjänst.

Äldrenämndens jämställdhets- och mångfaldsplan måste följas. Samtliga chefer och medarbetare måste ansvara för att lagstiftningen följs.

§6 Tillsättning av två befattningar som medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i Stockholms stad

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-75/2007

MAR:ens upp­drag omfattar rehabilite­ringsverksamheten och är ett komplement till MAS:en i stads­delsnämnden. En av upp­gifterna för en MAR är att ansvara för att patienterna får en säker och ända­målsenlig rehabilitering av god kvalitet inom stads­delsnämndens ansvarsområde. Andra uppgifter är att utveckla stadsdels­nämn­dens reha­biliterings­verk­samhet.

Yrkande
Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. I huvudsak bifalla äldreförvaltningens förslag till beslut

 2. Äldreförvaltningen ges i uppdrag att återrapportera till tertialrapport 2 2008 om hur försöket med dessa två befattningar utvecklas.

 3. Äldrenämnden ska följa upp och utvärdera försöket med MAR i samband med verksamhetsberättelsen 2008.

 4. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till att en MAR organisato­riskt placeras på stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör och den andra befatt­ningen som MAR delas mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm under ett år.

 5. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till MAR:ens arbetsbeskriv­ning.

 6. Äldrenämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner att en MAR organisa­to­riskt placeras på stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör och den andra be­fatt­ningen som MAR delas mellan stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norr­malm och Öster­malm under ett år.

 7. Skrivelsen av Ewa Samuelsson (kd), Olle Andretzky (m) och Helen Jäder­lund Eckardt (fp) gällande möjligheten att tillsätta en eller flera MAR:ar i Stock­holms stad anses besvarad med vad som anförs i äldreförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Tjg. ordföranden Leif Rönngren m fl (s) anmäler därtill, med instämmande från övriga ledamöter, ett gemensamt anförande:

Tillsättningen av två befattningar som medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) i Stockholms stad välkomnas. Rehabiliteringsarbetet för de äldre är en viktig aspekt inom vården och det är centralt att hög kvalité erbjuds våra äldre. Rehabiliteringsarbetet behöver utvecklas och säkerställas och därför är denna tillsättning ett steg i rätt riktning.

En viktig punkt behöver dock lyftas upp och tydliggöras i ärendet: uppföljningen av tjänsterna. Detta måste framhållas speciellt då dessa tjänster är nya och tidigare erfarenheter i stort saknas. Vi föreslår att man ändrar från ”Äldrenämnden anser vidare att försöket med MAR ’bör’ följas upp och utvärderas i samband med verksamhetsberättelsen 2008.” till ”Äldrenämnden anser vidare att försöket med MAR ’ska’ följas upp och utvärderas i samband med verksamhetsberättelsen 2008.”

Därtill gör Leif Rönngren m fl (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) ett gemensamt särskilt uttalande:

Tyvärr måste vi samtidigt konstatera att det spännande utvecklingsarbetet med rehabilitering av våra äldre krockar med verkligheten ute i stadsdelarna. Ett exempel är Enskede-Årsta-Vantör som under 2008 lägger ner sin samlade rehabiliteringsenhet på grund av konkurrensutsättningen. I väntan på resultatet av upphandlingarna tvingas man splittra en väl fungerande enhet och föra ut den paramedicinska personalen till de enheter där de utfört sina insatser tidigare. Den oro som uppstår är ingen god grund för ett utvecklingsarbete.

§7 Förslag till riktlinjer för köhanteringssystem av äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-259/2007

Valfrihet kommer att införas i äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden den 1 juli 2008. För att hantera detta pågår ett arbete med att utveckla ett köhanteringssystem där alla vård- och omsorgsboenden inom kundvalssystemet ska ingå. I föreliggande förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden föreslås hur köhanteringssystemet ska vara uppbyggt och hur det ska tillämpas. Förslaget har utformats för att tillgodose såväl den enskildes rätt att välja boende som socialtjänstlagens krav på att gynnande biståndsbeslut ska verkställas inom skälig tid.

Yrkande
Ledamöterna Olle Andretzky m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och som ledamot tjänstgörande ersättaren Carina Franke (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Tjg. ordföranden Leif Rönngren m fl (s), ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) yrkar återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) ställer förslaget om återremiss mot avgörande och finner majoritet för att återremittera ärendet.

Votering begärs varvid återremissyrkandet får 6 röster (Rönngren, Kruse, Henriksson, Holmström, Johansson och Karlsson) medan avgörande får 7 röster (Andretzky, Jäderlund Eckardt, Ericsson, Breile, Nyhlén, Kovach, Franke). Avgörande har således majoritet.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens förslag till riktlinjer för köhanteringssystem inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

 1. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta rikt­­lin­jer för köhantering inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

Ledamöterna Olle Andretzky m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och som ledamot tjänstgörande ersättaren Carina Franke (kd) gör därtill ett särskilt uttalande:

Med kundval för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen genomförs en av mandatperiodens stora valfrihetsreformer. Den innebär ökade förutsättningar för en individualiserad äldreomsorg med utgångspunkt i respekten för äldre människors integritet och självbestämmande. Äldre ska kunna välja mellan verksamhet i egen regi och fristående utförare samt mellan större och mindre aktörer.

Den föreslagna modellen innebär att stadens vård- och omsorgsboenden tydligare kommer att betraktas som en resurs för alla stadens äldre. Därmed tas ännu ett stort steg bort från den så kallade stadsdelsarresten. Hur efterfrågan förändras kommer att bli styrande för stadens äldreboendeplanering och för enskilda utförares etablering.

Den som inte omedelbart kan beredas plats i önskat boende ska kunna ställa sig i kö och i väntan på ledig plats bo kvar hemma eller tillfälligt flytta in på annat boende. Det bör i detta sammanhang förtydligas att det egna valet är en möjlighet för den enskilde, som aldrig får uppfattas som tvingande.

För att kunna nyttja rätten att välja krävs att äldre och deras anhöriga får tydlig information om vilka erbjudanden som står till buds utifrån deras specifika hjälpbehov. Ett arbete pågår med att utveckla ett informationssystem där uppgifter om de olika vård- och omsorgsboenden som är med i kundvalssystemet finns redovisade. Här kommer även resultat från brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar att offentliggöras.

Information om de olika vård- och omsorgsboendena ska kunna ges muntligt, skriftligt och via stadens hemsida. Hjälp ska ges till dem som inte själva kan göra sitt val och inte har anhöriga eller god man som kan vara behjälpliga.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig (s), (v) och (mp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag till beslut:

Återremittera ärendet och ge äldreförvaltningen i uppdrag att arbeta in nedanstående synpunkter

De föreslagna riktlinjerna för köhanteringssystemet inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden är ytterligare en pusselbit i den s.k. kundvalsmodellen som redovisas separat, vilket gör att oppositionen och eventuella remissinstanser inte har möjlighet att skapa sig en helhetsbild. Genom att stycka sönder ursprungsärendet om den s.k. kundvalsmodellen i flera ärenden, blir det problematiskt att överblicka hela processen.

Det som är särskilt bekymrande med det föreslagna systemet, är att våra äldres behov inte kommer i första hand, utan istället hur länge man har stått i kö. Hur detta går hand i hand med valfrihet, är ett mysterium för oss i oppositionen. ”Om den enskildes behov är av akut karaktär måste detta lösas på annat sätt” står det; vad som menas med ”annat sätt” framgår inte heller. Ett valfrihetssystem måste konstrueras så att det är möjligt att ta hänsyn till individuella behov, något som annars är grundläggande i alla beslut om bistånd, vård och omsorg. Denna uppfattning delar vi med kommunstyrelsens pensionärsråd, som bland annat kräver att behovskriterier ska inarbetas i kösystemet.

Den borgerliga majoriteten säger sig stå för valfrihet och menar att ”valfrihet införs i äldreomsorgen den 1 juli 2008”. I ljuset av detta är det intressant att man nu föreslår en begränsning av antalet köplatser och därmed erkänner att de vidlyftiga löftena om valfrihet inte var realistiska. Att man dessutom ger de äldre endast tre dagar att tacka ja till ett erbjudande är orimligt, vilket också kommunstyrelsens pensionärsråd påpekar. Om personen i fråga råkar vara borta de dagarna, hos ett barn eller barnbarn exempelvis, går han/hon alltså miste om en plats i ett boende. Är detta valfrihet?

I ärendet framkommer det inte heller hur tjänsterna som köansvariga handläggare ska finansieras; utgår det ytterligare finansiella resurser till stadsdelsnämnderna för denna samordning och för dessa tjänster? Med tanke på den strama budget stadsdelsnämnderna har fått för äldreomsorgen är det inte rimligt att belasta våra biståndshandläggare med ytterligare arbetsuppgifter.

Vidare har majoriteten inte redovisat för hur de tekniska möjligheterna för detta system ska se ut. Hur ska detta system implementeras och fungera i praktiken? Den borgerliga majoriteten nämner inte heller hur man har planerat att hantera tomställda platser, hur ska detta problem lösas i köhanteringssystemet?

Införande av ett brukarvalssystem för äldreboenden är en stor förändring i stadens verksamhet, och riktlinjerna för köhanteringssystemet utgör en central aspekt i denna förändring. Därför anser vi att alla stadsdelsnämnder och övriga remissinstanser ska få möjlighet att uttala sig om dessa riktlinjer, innan man fattar beslut om dem. KPR:s synpunkter i frågan är också viktiga att beakta, exempelvis frågan om införandet av en närhetsprincip i köhanteringen. Vi anser att riktlinjerna måste ses över ytterligare innan ett slutgiltigt beslut tas, detta då många frågor väcks utifrån den beredning som gjorts hitintills.

Att vidare inte inkludera servicehus i detta system är märkligt, då det snarare är äldre som bor på servicehus som har orken att se över boendealternativ och sedermera ställa sig i kö. De äldre som har valmöjligheten att välja boende enligt dessa riktlinjer och ställa sig i kö till vård- och omsorgsboende, är framförallt de äldre som är i livets slutskede. Vi är oroliga att de inte kommer orka med den byråkrati den borgerliga majoriteten presenterar genom kundvalsmodellen. Detta visar tydligt på en oförståelse för de äldres faktiska situation.

Tyvärr fullföljer den borgerliga majoriteten en ordning som innebär att stora principärenden forceras fram samtidigt som viktiga områden hänvisas till en lägre beslutsnivå. I ärendet om kundvalsmodellen besvarades exempelvis inte våra frågor om utformningen av just kösystemet och kriterier för köande utan det hänvisades till en utredning i äldrenämnden. Detta ärende har nu slutligen kommit upp, men den borgerliga majoritetens sätt att hantera dessa viktiga ärenden inom äldreomsorgen är anmärkningsvärt.

En hög grad av delaktighet och självbestämmande för den äldre, är valfrihet för oss. Vi har alltid varit positiva till möjligheten att få välja mellan olika boenden. Valfrihet kan skapas inom ramen för dagens system utan en central ramupphandling och utan en dogmatisk utförsäljning av kommunala vård- och omsorgsboenden Att centralisera och privatisera äldreomsorgen är inte lösningen på problemen i äldreomsorgen.

Slutligen vill vi framhålla att vi är positiva till tydliga riktlinjer för ett köhanteringssystem inom äldreomsorgen, men riktlinjerna måste vara genomarbetade och anpassade efter de äldres behov. Vi efterlyser en återkoppling till äldrenämnden där en uppföljning görs för att bland annat undersöka om brister finns i systemet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8 Ansökan om anslag till Äldrecentret i Rinkeby för år 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-227/2007

Yrkande
Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslår ansökan från Föreningen för gemenskap och glädje om 1850 tkr för att under 2008 driva Äldrecentret i Rinkeby.

§10 Yttrande: Upphandling KS Dnr 325-3493/2007 - av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

SEKRETESSÄRENDE:

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-286/2007

Stadsledningskontoret har utarbetat förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av drift av vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen. Äldreförvaltning lämnar synpunkter och förslag på/till förfrågningsunderlaget utifrån sina erfarenheter av upphandlingar inom verksamhetsområdet äldreomsorg.

Yrkande
Tjg ordföranden Leif Rönngren (s) yrkar bordläggning av ärendet.


Äldrenämndens beslut

Ärendet bordläggs vid dagens sammanträde för avgörande vid extra sammanträde – förslagsvis 7 eller 8 januari 2008 kl. 16.00.

§11 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen, kvartal 3 2007

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-258/2007

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. 6 f-h § är kommunerna skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfull­mäktige. Rapporteringsskyldigheten gäller även alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Kommuner som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som någon är berättigad till enligt beslut av kommunen, kan av länsrätten åläggas att betala en särskild avgift.

Yrkande
Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2007.

 2. Äldrenämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

§12 Riktlinjer för direktupphandling

Ärende

Föreligger ärende dnr: 121-282/2007

Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober om nya riktlinjer för direktupphandling. Den största förändringen är att beloppsgränserna beräknas på andel av vid upphandlingen gällande tröskelvärde. Tröskelvärdet är f.n. 200000 euro. För upphandling av vara är beloppsgränsen 10 % av tröskelvärdet och för tjänst 20 % av tröskelvärdet.

Yrkande
Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) anmäler ett gemensamt förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Ledamöterna Olle Andretzky m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och som ledamot tjänstgörande ersättaren Carina Franke (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. Direktupphandling av tjänster får ske upp till 20 procent av vid upphandlingen gällande tröskelvärde.

 2. Direktupphandling av varor får ske upp till 10 procent av vid upphandlingen gällande tröskelvärde.

 3. I övrigt tillämpa Stockholms stads Riktlinjer för direktupphandling.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig (s), (v) och (mp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag:

 1. Förvaltningens förslag bifalls i huvudsak.

 2. Därutöver vill vi framföra följande.

När staden direktupphandlar ingår seriositetsprövning av tänkbara leverantörer/anbudsgivare som en del av upphandlingsförfarandet (kvalificeringen). I detta sammanhang kontrolleras exempelvis att de anbudsgivare som deltar i upphandlingen inte har dömts för brott eller begått allvarliga fel i yrkesutövningen, att företaget fullgjort skyldighet att betala skatt och sociala avgifter samt företagets stabilitet och ekonomiska ställning. Vi anser att miljökrav, sociala krav och antidiskrimineringsklausuler ska tillämpas vid direktupphandling på samma sätt som i annan upphandling. Krav på kollektivliknande avtal ska även finnas med. Bland annat av detta skäl vill vi följa upp tillämpningen av de nya riktlinjerna efter ett år.

§13 Månadsrapport per den 30 november 2007

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-308/2007

Yrkande
Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens månadsrapport för november 2007.

§14 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 8/2007-12-06

Anmäls äldrenämndens handikappråd protokoll 8/2007-12-06, vilket justerats 2007-12-07.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 11/2007-12-06

Anmäls kommunstyrelsens pensionärsråd protokoll 11/2007-12-06, vilket justerats 2007-12-08.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av delegationsbeslut

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av postlista per den 7 december 2008

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Förvaltningschefens information

§19 Övriga frågor

Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) föreslog att blommor skulle sändas hem till ordföranden Ewa Samuelsson med anledning av makens dödsfall.

Nämnden beslöt ha extra sammanträde i januari 2008 för avgörande av bordlagt ärende. Alternativa förslag den 7 eller 8 januari kl. 16.00.

Roteln återkommer snarast med besked.

Tjg. ordföranden Leif Rönngren (s) framförde tack för det gångna året och tillönskade alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Tack och hälsningar återgäldades.