Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2008-04-15

Sammanträde 2008-04-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station.

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2008-03-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Underlag till budget för år 2009 och inriktning för 2010 och 2011

DNR: 201-83/2008

Handläggare: Staffan Halleskog telefon: 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2007

DNR: 113-90/2008 Föredragning ca 20 min

Handläggare: Margareta Venizelos telefon: 08-508 36 206

7 Projektdirektiv - Nytt drift- och förvaltningsuppdrag. Stadens datakommunikation

DNR: 106-49/2008

Handläggare: Staffan Halleskog telefon: 08-508 36 203

8 Motion om införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad.

DNR: 106-52/2008

Handläggare: Birgitta Persson telefon: 08-508 36 213


9 Motion (2007:33) av Ann-Margarethe Livh m fl (v) om åtgärdsplan för att genomföra funktionshindersombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010

DNR: 106-76/2008

Handläggare: Lars Strand telefon: 08-508 36 205

10 Motion (2008:12) av Ann-Margarethe Livh m fl (v) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen

DNR: 106-88/2008

Handläggare: Marita Åkersten, Christina Österling telefon: 08-508 36 215, 214

11 Remissyttrande: LOV att välja - lag om valfrihetssystem

DNR: 106-93/2008

Handläggare: Lars Strand telefon: 08-508 36 205

12 Ansökan om verksamhetsbidrag 2008 från Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) avdelning 13 i Stockholm

DNR: 420-13/2008

Handläggare: Staffan Halleskog telefon: 08-508 36 203

13 Anmälan av protokollsjustering HKR 4/2008-04-08

14 Anmälan av protokollsjustering KPR 4/2008-04-08

15 Postlista per den 28 mars 2008

16 Förvaltningschefens information

18 Hemställan om E-tjänstmedel för utveckling av köhanteringssystemet inom vård- och omsorgsboende

Dukas

DNR: 106-93/2008

Handläggare: Jenny Andersson
telefon: 08-508 36 231
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (s) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (kd) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2008-03-18

Anmäls att äldrenämndens protokoll 4/2008-03-18
justerats 2008-03-31.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Anmäls ett dukat ärende, vilket behandlas som § 18.

Anmäls en övrig fråga. I övrigt fastställs dagordningen.

§5 Underlag till budget för år 2009 och inriktning för 2010 och 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-83/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) yrkar, med instämmande från ledamoten Eivor Karlsson (mp) bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler därtill ett särskilt uttalande.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler ett annat förslag till beslut och särskilt uttalande samt yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för förvaltningens förslag.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetunderlag för år 2009 och inriktning för 2010 och 2011 och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande (s)(mp)

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmäler ett särskilt uttalande:

I underlaget konstaterar förvaltningen att de stora underskotten inom äldreverksamheterna är oroande. Resursfrågan är viktig för hur verksamheterna skall kunna leva upp till de höga ambitioner som kommunfullmäktige fastställt som mål för verksamheten.

Med tanke på de snabbt eskalerande budgetunderskotten vore det bra med tätare uppföljning av hur ekonomin ser ut. Uppföljningarna skall också innehålla de konkreta förslag som avses genomföras för att budgetbalans skall uppnås. Detta saknas idag. I dagsläget kan vi också konstatera att det saknas beskrivningar av de verksamhets- och individeffekter som budgethållningsåtgärderna ger. Detta bör också infogas i den tätare uppföljningen.

En synpunkt till underlagen för budget för 2009 och inriktning för 2010 och 2011 är att det fortsatta arbetet med att ge förutsättningar för valfrihet, skall ha ett individperspektiv. De stora systemförändringarna som gjorts måste nogsamt följas upp och kommande förändringar skall mer fokusera på äldres möjlighet till både inflytande och påverkansmöjlighet.

De äldre skall inte bara få en eventuell möjlighet till valet mellan verksamheter/boenden. Än viktigare att fokus i det kommande arbetet läggs vid äldres möjlighet att få välja vad som skall göras, när det skall göras, av vem det skall utföras och också hur. Först när detta tankesätt slagit igenom har valfriheten reellt ökat för stadens äldre.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Margareta Johansson (v) då hon föreslog att:

Äldrenämnden i huvudsak godkänner förvaltningens förslag till budgetunderlag samt därutöver framför följande:

Äldreförvaltningens förslag till budgetunderlag för 2009 och inriktning 2010 och 2011 innehåller många viktiga övergripande frågor att arbeta med inom äldreomsorgen.

Vi delar dock inte förvaltningens syn på införande av Lagen om valfrihetssystem (LOV). Vänsterpartiet anser att en generell välfärd av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet möjliggörs och säkerställs bäst genom att vården och omsorgen är demokratiskt styrd och gemensamt ägd.

När det gäller att krav och förutsättningar för utförare ska vara desamma oavsett regiform har vi inget att invända mot, men det måste också gäller de ekonomiska förutsättningarna. Stadens egna verksamheter bär i dag kostnader för åtaganden som även tillgodoser de privata verksamheterna. Här bör man även ta hänsyn till att staden alltid är ytterst ansvarig för vård- och omsorg för äldre och den merkostnad som ett sådant ansvar kan medföra då man av olika skäl måste ta över ansvar.

Den äldres möjlighet att kunna välja ett kommunalt vård- och omsorgsboende bör även säkerställas, om det ska handla om verklig valfrihet.

Utöver de utbildningsinsatser som förvaltningen avser att ge bör även medarbetare inom äldreomsorgen erbjudas utbildning om HBT, genus, etniska frågor och olika religioner för att öka kunskapen och därmed kunna bemöta äldre värdigt oavsett etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning. Äldreförvaltningen bör vara drivande och stödjande vad gäller jämställdhetsarbete inom äldreomsorgen.

En viktig fråga som inte äldreförvaltningen lyfter i sin analys av stadsdelarnas ekonomiska förutsättningar, är vikten av att stadsdelarna kompenseras ekonomiskt för de nya arbetsuppgifter som tillkommit i samband med införande av valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende. Äldreinspektörernas och äldreombudsmannens påpekade behov om en utökad personaltäthet inom äldreomsorgen är också en viktig fråga för äldreförvaltningen att driva.

För att kunna följa de nya riktlinjer som införts krävs resurstillskott, för att säkerställa en god omsorg och en högre personaltäthet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§6 Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2007

Ärende

Föreligger ärende dnr: 113-90/2008

Margareta Venizelos gör en muntlig föredragning.

Yrkande
Vice ordföranden Leif Rönngren (s) yrkar bordläggning av ärendet till nästkommande sammanträde

Äldrenämndens beslut

Ärendet bordläggs till äldrenämndens majsammanträde

§7 Projektdirektiv – Nytt drift- och förvaltningsuppdrag.

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-49/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från ledamöterna Olle Andretzky m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp), vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Eivor Karlsson (mp) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler ett annat förslag till beslut och särskilt uttalande samt yrkar bifall till detta.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar till kommunstyrelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Margareta Johansson (v) då hon föreslog:

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas delvis som yttrande till kommunstyrelsen. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi delar uppfattningen att ansvaret för den strategiska datakommunikationen ska ligga så samlat som möjligt i staden men kan inte se att stadsledningskontorets utredning visar att konkurrensutsättning skulle ge ökad kvalitet eller minskade kostnader. Vi tar därför avstånd från att verksamheten läggs på entreprenad, eftersom det bara är en del av alliansens program för att minska vår gemensamma verksamhet.

Vi är heller inte övertygade om att den operativa nivån måste centraliseras för att öka kvaliteten och säkerheten, eftersom servicen till verksamheterna kan försämras vid en centralisering av det operativa ansvaret. Idag köper äldreförvaltningen support och drift från socialtjänstförvaltningen. Vid en centralisering minskar förmodligen närheten till support jämfört med idag. Enligt vår uppfattning bör frågan om att ha kvar IT-tekniker på förvaltningarna utredas vidare och för- och nackdelar redovisas på ett tydligt sätt.

I likhet med förvaltningen anser vi att det är mycket viktigt med en nära samverkan med verksamheterna innan beslut om utbudet av kommunikationstjänster Det är en viktig arbetsmiljöfråga för alla medarbetare som använder stadens IT-system. Hur kopplingen till verksamhetens behov och medarbetarnas inflytande ska säkras behöver därför förtydligas.

§8 Motion om införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-52/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från ledamöterna Olle Andretzky m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmäler med instämmande från ledamoten Margareta Johansson (v) ett annat förslag och yrkar bifall till detta.

Äldrenämndens beslut

Remissen anses besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) då de föreslog att:

Äldrenämnden beslutar att bifalla motionen samt anföra följande:

Människan har ett stort ansvar för att djurarter utrotas. Det är vi själva som kan stoppa denna negativa utveckling.

Stockholms stad kan inte påverka allt. Men när det gäller torsk och andra hotade fiskarter kan staden medverka aktivt och positivt genom att inte köpa hotade fiskarter. Någon enklare åtgärd för att minska ett utrotningshot torde vara svår att finna.

§9 Motion (2007:33) av Ann-Margarethe Livh m fl (v) om åtgärdsplan för att genomföra funktionshindersombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-76/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler, med instämmande från vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Eivor Karlsson (mp) ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Äldrenämndens beslut

Remissen besvaras med äldreförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Margareta Johansson (v), vice ordföranden Leif Rönngren f ml (s) och Eivor Karlsson (mp) då de föreslog att:

  1. Äldrenämnden tillstyrker motionen

  2. Äldreförvaltningen får i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan i enlighet med intentionerna i motionen och med beaktande av de värdefulla synpunkter som framförts av handikapprådet.

  3. Därutöver vill vi framföra följande.

Många äldre blir funktionshindrade som en följd av ålderssymptom, vilket gör att antalet funktionshindrade ökar i takt med att vi lever allt längre. Samhället måste generellt bli mer tillgängligt än i dag och större hänsyn måste tas till de äldres problem.

Det glädjer oss att handikapprådet stödjer motionen och de lyfter också upp angelägna förbättringsområden, exempelvis behovet av äldreboende för elöverkänsliga samt för äldre med allergier, döva, blinda och psykiskt funktionshindrade.

Handikapprådet pekar också på behovet att tillgänglighetsanpassa möteslokaler efter alla funktionshindrades behov – inte bara rörelsehindrade samt syn- och hörselskadade. Förslaget om en policy för boenden och tillgänglighet för funktionshindersgrupper som ej omfattas av plan- och bygglagen är viktigt att diskutera vidare. Vi utgår också från att rådet får möjlighet att delta i Micasas inventering av tillgängligheten i sina vård- och omsorgsboenden.

Vi håller med förvaltningen om att det pågår ett utvecklingsarbete inom områden där äldrenämnden berörs, men ser att arbetet går för långsamt i en rad andra nämnder för att vi ska nå målet att Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010.

Även äldrenämnden berörs dock av stadsövergripande frågor som en tillgänglighetsanpassad personalpolitik och behovet att införa tillgänglighetskrav i upphandlings- och inköpsrutiner.

Sedan motionen skrevs med utgångspunkt från Funktionshindersombudsmannens årsrapport för år 2006 har även årsrapporten för år 2007 färdigställts. Rapporten har inte behandlats av kommunstyrelsen men ger enligt uppgift en likartad bild av utvecklingen som tecknas i årsrapporten för år 2006. Det brådskar således med beslut om åtgärder för hur arbetet ska bedrivas för att uppnå målen i det handikappolitiska programmet, exempelvis beslut om mätbara kriterier för måluppfyllelse och tydliga handikappolitiska uppdrag i stadens budget.

Vi utgår från att alla partier kan ställa sig bakom kraftfulla och skarpa beslut om ett ökat tempo i tillgänglighetsarbetet utifrån förslagen i Funktionshindersmannens årsrapporter och den lägeskartläggning som Sveriges kommuner och landsting genomför under våren.

§10 Motion (2008:12) av Ann-Margarethe Livh m fl (v) om att låta upphandlade företag betala för privatiseringen

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-88/2008

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) anmäler, med instämmande från ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp), ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) yrkar, med instämmande från ledamoten Eivor Karlsson (mp), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler ett annat förslag och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för sitt eget yrkande.

Äldrenämndens beslut

  1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut,

  2. att uttala att motionen bör avstyrkas,

  3. att därutöver anföra:

En av målsättningarna för staden är att verksamhet som inte är myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner ska upphandlas i konkurrens eller erbjudas medborgarna genom valfrihetssystem. Valfrihetssystemet innebär ökade förutsättningar för en individualiserad äldreomsorg med utgångspunkt i respekten för äldre människors integritet och självbestämmande. Målet är ökad valfrihet för den enskilde och att mångfalden av utförare ska öka, men också att kvaliteten ska förbättras genom att den enskilde själv kan välja den verksamhet som har en god kvalitet. Det vore orimligt att enskilda utförare skulle betala för att staden inför ett valfrihetssystem som beslutats i demokratisk ordning. Det är tvärtom så att det ur ett kvalitets- och uppföljningsperspektiv är viktigt att krav och förutsättningar för utförarna i ett valfrihetssystem måste vara samma oavsett regiform.

Det är viktigt att påminna om att alla människor har olika behov och preferenser. Det gör att en enda utförare knappast kan uppfylla alla olika önskemål. Vår politik utgår från den enskilde medborgaren och därför är konkurrensutsättning i grunden något positivt.

Reservationer

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren f ml (s) och Eivor Karlsson (mp) då de yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Margareta Johansson (v) då hon föreslog att äldrenämnden tillstyrker motionen och därutöver framför följande:

Vi delar äldreförvaltningens uppfattning om att det ska råda likställighet mellan kommunala och privata utförare och det är också bakgrunden till att vi har lagt motionen. Den fasta ersättningen i tre nivåer som kommer att betalas ut till vård- och omsorgsboendena ökar likställigheten mellan enskilda äldreboenden, men tar ingen hänsyn till kommunens övergripande kostnader för konkurrensutsättningen. Inte heller tas hänsyn till kommunens yttersta ansvar att erbjuda vård- och omsorgsboende om en privat utförare går i konkurs.

Den fasta ersättningen tar inte heller hänsyn till de ökade kostnaderna för att regelbundet upphandla och följa upp entreprenader eller till de ökade kostnaderna för de stödprocesser som krävs för att äldre ska få plats på ett vård- och omsorgsboende.

Biståndshandläggarna ska även informera de äldre om vilka privata utförare som finns, men de betalar inte för den servicen. Stadens köhanteringssystem omfattar även privata utförare men systemet administreras och betalas helt och hållet av kommunen. Samma förhållande gäller för de kostnader som uppstår när information om privata utförare läggs ut på stadens hemsida. Kommunen står alltså i slutändan för marknadsföringen av de privata vård- och omsorgsboenden utan att kunna ta betalt för den servicen!

§11 Remissyttrande: LOV att välja – lag om valfrihetssystem

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-93/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) anmäler, med instämmande från ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp), ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) anmäler, med instämmande från ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp), ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Äldrenämndens beslut

  1. att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

  2. att därutöver anföra:

Stockholms stad har sedan 2002 ett valfrihetssystem för hemtjänst, ledsagning och avlösning. Den 1 juli 2008 införs dessutom valfrihet för vård- och omsorgsboende och under 2009 för dagverksamhet. Vi välkomnar därför att en ny lag införs som ska kunna användas istället för lagen om offentlig upphandling (LOU) när kommunens syfte är att flytta makt från politiker och tjänstemän till medborgare, att öka valfriheten och inflytandet för den enskilde samt att främja en mångfald av utförare. Alla utförare som ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget godkänns. Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända.

Ickevalsalternativ

Valet är en möjlighet för den enskilde. Den som inte vill välja ska kunna avstå. Den enskilde ska i dessa fall hänvisas till det ickevalsalternativ som kommunen har bestämt i förväg och som ska beskrivas i kommunens informationsmaterial. Samma kvalitetskrav ska självklart ställas på ickevalsalternativet som på övriga utförare.

Det är viktigt att kommunen i förväg bestämmer vad som gäller om den enskilde inte kan eller vill välja. Det är viktigt att ickevalsalternativet är konkurrensneutralt mellan de utförare som tecknat avtal med kommunen, det ska inte vara någon slumpmässig bedömning som ligger till grund för myndighetens val. Viktning eller rangordning av leverantörerna är inte tillåtet i ett valfrihetssystem.

Om en leverantör anser att ickevalsalternativet är diskriminerande har denne möjlighet att klaga på att kommunen inte tillämpar bestämmelserna på ett korrekt sätt.

Vid val av vård- och omsorgsboende skulle närhetsprincipen kunna vara ett tänkbart ickevalsalternativ, den som inte väljer får då den utförare som ligger närmast bostadsadressen. Man kan också upphandla ett ickevalsalternativ enligt LOU eller välja att ha ett system där kommunen anvisar någon av de utförare som finns i valfrihetssystemet i en i förväg uppställd turordning vilket innebär att samtliga utförare behandlas lika.

Överetablering

I ett valfrihetssystem är det inte möjligt att begränsa antalet utförare. Utförarna garanteras dock inte någon viss beläggning eller ett visst antal kunder, utan kommunen betalar bara ut peng för de brukare som faktiskt väljer utföraren. På så sätt uppstår ingen överetablering av utförare som drabbar kommunen ekonomiskt. För valfriheten är det dessutom positivt om det finns en mångfald av aktörer som vill etablera sig på marknaden.

Stimulansbidrag

Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor i bidrag för att stimulera och påskynda införandet av ett valfrihetssystem i kommunerna. Även kommuner som, liksom Stockholms stad, har infört någon form av valfrihetssystem har rätt att ansöka om stimulansbidrag, eftersom dessa kommuner kommer att ha kostnader för vissa justeringar som behöver göras med anledning av den föreslagna lagen. Enligt utredaren bidrar dessutom dessa kommuner med värdefull erfarenhet och kunskap till andra kommuner som är i planeringsfasen av införandet.


Reservation

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren f ml (s) och ledamöterna Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) då de föreslog att äldrenämnden:

delvis bifaller äldreförvaltningens förslag till beslut och därutöver framför följande:

Vi delar inte förvaltningens uppfattning om att LOV skulle tillgodose den enskilde medborgarens behov av valfrihet, mångfald och säkrad kvalitet. I stort delar vi KPR:s synpunkter och liksom KPR är vi övertygade om att det kommer bli svårt att genomskåda vilka konsekvenser lagen om valfrihetssystem kommer att få för de äldre som får stöd, vård och omsorg av samhället.

Syftet med lagen, liksom borgarnas införande av ”valfrihetssystem för vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen” den 1 juli 2008, är att öka företagandet inom äldreomsorgen. Fokus i lagen blir företagandet snarare än de äldre och den centrala frågan för äldreomsorgen i Stockholm är inte en utökad marknad med fler entreprenörer, som den högerledda majoriteten tycks tro. Om LOV skulle genomföras får kommuner stora svårigheter att ekonomiskt styra verksamheterna, liksom att garantera kvaliteten inom vården och omsorgen. En utökad marknad betyder inte i sig en verklig valfrihet. En utökad marknad innebär en kommersialisering av äldreomsorgen, vilket snarare förminskar äldreomsorgens chanser till att göra sig attraktiv, då det exempelvis blir svårare att kvalitetssäkra den med den kommersialiserade strukturen den väntas få.

Kontinuiteten är en viktig kvalitetsindikator och den kan svårligen säkras med LOU eller LOV. Till exempel kan utförare tvingas till konkurs. Dock är förutsättningarna för verksamhet i offentlig drift en bättre garant för kontinuitet.

Ytterligare en brist i det föreslagna systemet är att det inte är konkurrensneutralt. I utredningen framgår det tydligt att privata företagsintressen, vad gäller till exempel så kallade tilläggstjänster, går före en god äldreomsorg och den enskildas möjlighet att påverka innehållet i dessa tjänster.

En kommunal och väl utbyggd äldreomsorg är den bästa garanten för att de äldre i vår stad ska kunna leva under goda och trygga levnadsförhållanden. Vi är övertygade om att en generell välfärd av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet möjliggörs och säkerställs bäst genom att vården och omsorgen är demokratiskt styrd och gemensamt ägd. Lagen om Valfrihetssystem innebär framför allt marknadens valfrihet och kommer att stärka privata entreprenörers möjligheter att etablera sig inom vård- och omsorgssektorn. Vi tror inte att det mest angelägna för de äldre i Stockholm är ett stort antal företag att välja mellan. Risken är att vi får en överetablering av företag inom äldreomsorgen. Som KPR konstaterar har redan dagens mångfald av företag som utför hemtjänst lett till att många äldre känner sig osäkra i valet av utförare. Liksom KPR tror vi snarare att ökad personaltät­het är en viktig ingrediens för att råda bot på kvalitets­brister i äldre­omsorgen.

Liksom KPR ansluter vi oss till utredningens förslag om ”ickevalsalternativ”. Vi delar KPR:s uppfattning om att det är naturligt att ett sådant alternativ är en av stadens verksamheter i egen regi.

Slutligen menar vi att om lagförslaget genomförs, så är det bra att det är kommunerna och landstingen själva som ska avgöra om LOV ska tillämpas och för vilka eventuella tjänster. Vi menar också att det är kommuner som ska fastställa kraven på kvaliteten, som utförare måste uppfylla för att avtal ska tecknas och att det är berörda kommuner som ska besluta om storleken på den ekonomiska ersättningen.

§12 Ansökan om verksamhetsbidrag 2008 från Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) avdelning 13 i Stockholm

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-13/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beviljar Sveriges Pensionärers Riksförbund Avdelning 13 Stockholm ett verksamhetsbidrag för 2008
med 30000 kr.

§13 Justerat protokoll från äldrenämndens handikappråd (HKR)

Anmäls äldrenämndens handikappråd protokoll 4/2008-04-08, vilket justerats 2008-04-09.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§14 Justerat protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) 4/2008-04-08

Anmäls kommunstyrelsens pensionärsråd protokoll 4/2008-04-08, vilket justerats 2008-04-09.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Postlista per den 28 mars 2008

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Förvaltningschefens information

Utdelas:

· ”Omsorg och service för äldre i Stockholms stad” – äldrenämndens mapp

· Revisionsplan 2008 – inriktning för 2009 -2011

§17 Övriga frågor

· Vid äldrenämndens planeringsdagar 15-16 maj överenskoms att inbjuda KPR för deltagande under Gunnar Wetterbergs föreläsning första eftermiddagen. Anmälan och logistikbehov anmäls till sekreteraren.

· Ledamoten Margareta Johansson (v) refererade till ett intressant ”Dialogseminarium” och återkommer med material.

§18 Hemställan om E-tjänstmedel för utveckling av köhanteringssystemet inom vård- och omsorgsboende

Ärende

Föreligger ärende dnr: 116-120/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från ledamöterna Olle Andretzky m fl (m), Helen Jäderlund Eckardt (fp) och ledamoten Margareta Johansson (v) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m fl (s) och ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmäler att de ej deltar i beslutet.

Äldrenämndens beslut

  1. äldrenämnden hemställer om e-tjänstmedel om 1374 tkr för utvecklingskostnader av Paraplysystemet för köhanteringssystem inom vård- och omsorgsboende

  2. äldrenämnden uppdrar åt direktören att beställa utvecklingen