Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2008-12-16

Sammanträde 2008-12-16

Datum
Klockan
15:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 11/2008-11-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

* Kerstin Sandström, SLK föredrar kort och svarar på frågor i ärende 5+6

5 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen

Remissvar
Bordlagt 2008-11-18 - sänds ej ut igen!

DNR: 106-305/2008
Handläggare: Barbro Karlsson Telefon: 08-508 36 218

6 Förslag till "peng" inom dagverksamhet för äldre

7 Äldrenämndens sammanträdesdagar 2009

Återremitterat 2008-11-18

DNR: 101-304/2008
Handläggare: Göran Edenberg Telefon 08-508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Verksamhetsplan för äldrenämnden 2009

DNR: 201-303/2008
Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203

9 Sammanställning av stadsdelsnämndernas ansökningar om stöd till hanhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

10 Rapportering av Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen, kvartal 3 2008

DNR: 105-319/2008
Handläggare: Marita Åkersten Telefon: 08-508 36 215
Elvy Lindkvist Telefon: 08-508 36 212

11 Skrivelse angående kommunal hemtjänst - svar på skrivelse från Norma Aranda de Gutiérrez (s)

DNR: 105-323/2008
Handläggare: Katarina Grahn Telefon: 08-508 36 241
Elenor Gustafsson Telefon: 08-508 36 242
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Granskning av äldreomsorgen inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

13 Ansökan om anslag till Äldrecentrum i Rinkeby för år 2009

DNR: 420-314/2008
Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förverkligande av projektet "Anhörig-/närståendestöd till äldre polacker"

DNR: 420-340/2008
Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Månadsrapport t o m 30 november 2008

DNR:
Handläggare: Staffan Halleskog Telefon: 08-508 36 203
Dukas till nämnden

16 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 11/2008-12-09

Mailas till nämnden 2008-12-11
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 11/2008-12-09

Mailas till nämnden 2008-12-11
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan av inkommet ärende för kännedom

SotN Dnr 11.1-0585/2008:
Ansökan om statsbidrag för hiv-preventivt arbete i Stockholms stad

DNR: 108-346/2008

19 Postlista per den 28 november 2008

20 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (130 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Ledamoten Berit Kruse (s) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (kd) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 11/2008-11-18
justerats 2008-11-20.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Föredragande i §§ 5 och 6: Kerstin Sandström och Henrik Svenonius, SLK.
Anmäls en skrivelse (v) under övriga frågor, varefter dagordningen fastställs.

§5 Upphandling av drift av vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen SEKRETESS

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-305/2008

SEKRETESS

§6 Förslag till ”peng” inom dagverksamhet för äldre

Remissvar

Utgick 2008-11-18

Ärende

Föreligger ärende dnr: 106-326/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Berit Kruse m fl (s) samt Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) anmäler ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för kd, m och fp förslag.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att som svar på remissen överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig ledamöterna Berit Kruse m fl (s), Margareta Johansson (v) och Eivor Karlsson (mp) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande:

1. Äldrenämnden föreslås besluta i ärendet med hänsyn till vad som anförs i reservationen.

Självklart ska äldre kunna välja önskad biståndsbedömd dagverksamhet inom ramen för rimliga kostnader. Vi ser därför fördelar med ett enhetligt pris för likartade inriktningar oavsett vem som driver verksamheten, vilket bör ordnas utan pengsystem. Ett enhetligt pris måste kombineras med tydliga kvalitetskrav för att inte vinstdrivande företag ska försämra kvaliteten för att få ut sin vinst. Förvaltningen måste därför ta fram tydliga kvalitetskrav såväl för öppna som biståndsbedömda dagverksamheter oavsett regiform. Det är också viktigt att ersättningsnivåerna inte sänks i förhållande till dagens situation. Uppräkningen med 2 procent från 2007 års nivå är därför för låg, vilket kan medföra sänkt kvalitet.

Det blir tydligt i ärendet att resekostnaderna många gånger kan överstiga kostnaderna för verksamheten, vilket givetvis påverkar biståndsbedömningen. Med lägre resekostnader skulle äldre kunna beviljas fler timmar i biståndsbedömd dagverksamhet.

Vi anser att en utvärdering av det nyligen införda kösystemet inom vård- och omsorgsboenden måste redovisas innan ytterligare ett system införs enligt samma modell.

I takt med att fler äldre bor kvar hemma och även vårdas av anhöriga behövs fler platser i biståndsbedömd dagverksamhet med olika inriktningar. Vi har inget emot en kö, men vill vi att våra äldre verkligen ska få en önskad dagverksamhet måste antalet platser byggas ut. Stimulansbidrag bör därför införas.

Tyvärr har resursbristen inom äldreomsorgen tvingat fram en restriktiv biståndsbedömning där äldre har fått biståndsbeslut omprövade och hänvisats till öppna verksamheter. Staden bör därför förtydliga stadens riktlinjer så att äldres möjlighet att välja dagverksamhet ökar.

De befintliga dagverksamheterna ska finnas kvar i kommunal regi för att säkra valfriheten. Ingen garanti ges i systemet för att kunna välja kommunal verksamhet i sitt stadsdelsområde. Önskemål om privata utförare kan tillgodoses genom ramavtal om enstaka platser.

Vi skulle önska att den borgerliga majoriteten kunde gå från att hantera olika sorters organisations- och formfrågor, till att fokusera på innehållet, kvalitén och verksamheternas ekonomiska förutsättningar. Ständiga organisationsförändringar och personalneddragningar drabbar många äldre och gör att många av dem upplever otrygghet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§7 Äldrenämndens sammanträdesdagar 2009

Återremitterat 2008-11-18

Ärende

Föreligger ärende dnr: 101-304/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämndens ordinarie sammanträden under år 2009 äger rum följande datum kl. 16.00 med möjlighet till förmöten kl. 15.00:

10 februari

17 mars

21 april

12 maj

9 juni

15 september

13 oktober

3 november

15 december

§8 Verksamhetsplan för äldrenämnden 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-303/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar gemensamt med ledamöterna Olle Andretzky m fl (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till förvaltningens förslag samt anmäler ett särskilt uttalande.

Ledamoten Berit Kruse m fl (s) anmäler ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Ledamoten Margareta Johansson (v) anmäler ett annat förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Ledamoten Eivor Karlsson (mp) anmäler ytterligare ett förslag till beslut och yrkar bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner majoritet för kd, m och fp förslag.

Äldrenämndens beslut

 1. Verksamhetsplan för år 2009 fastställs enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
 3. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar med 15,7 mnkr till kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Äldrenämndens verksamhetsplan 2009 ger en bra bild av det intensiva arbete som pågår just nu för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. I Stockholms stads budget 2008 infördes indikatorer och aktiviteter för att förtydliga verksamheternas mål och underlätta uppföljning. I budget 2009 har detta vidareutvecklats och förfinats. Äldrenämndens verksamhetsplan ligger väl i linje med detta stadsövergripande arbete att förbättra ledning, styrning och uppföljning.

Den organisation som staden har valt för äldreomsorgen förutsätter ett nära samarbete mellan äldrenämnden och de sidoordnade stadsdelsnämnderna. Med verksamhetsplanen 2009 kommer äldrenämnden att väl kunna samordna och utveckla äldreomsorgen och säkerställa att äldre behandlas lika inom hela staden. Av särskild betydelse är därför också det viktiga arbetet som bedrivs av äldreförvaltningens bedömningskansli för en likvärdig och rättvis biståndsbedömning i hela staden.

Beträffande korttidsvården vill dock äldrenämnden understryka att fastigheter och lokaler för detta ändamål givetvis också behöver rustas inom ramen för den miljardsatsning som staden ska genomföra under den närmaste tioårsperioden. Men tillfälligtvis, för att på kort sikt svara mot behovet, kan ej fullvärdiga lägenheter användas Det är viktigt att det handlar om vård och inte en permanent form av boende.

Äldrenämnden välkomnar de nya bestämmelser i socialtjänstlagen som skärper anhörigas rätt till stöd. Staden kommer, genom äldrenämnden, att utarbeta en anhörigpolicy eller ett anhörigprogram till stöd för stadsdelsnämndernas arbete med anhörigfrågor.

Genom kostarbetet och satsningen på kultur och idrott för äldre kommer nämnden att bidra till att förbättra det sociala innehållet i vardagen, något som alla rapporter, granskningar och uppföljningar talar om som ett utvecklingsområde, inte bara i Stockholm utan i hela landet.

Reservation (s)

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m fl (s) med hänvisning till sitt yrkande att:

 1. delvis godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget

 2. hänvisa till den socialdemokratiska budgetreservationen i kommunfullmäktige

 3. därutöver anföra

Alla stockholmare har rätt att åldras i trygghet och ska ha möjlighet att leva ett aktivt, självständigt och utvecklande liv på sina egna villkor. Om man behöver stöd och hjälp ska behovet, inte plånbokens storlek, styra. Stockholms stad ska erbjuda service och en äldreomsorg där alla möts med respekt, där man är trygg och kan behålla sin värdighet. Ingen ska behöva oroa sig för att göra ett dåligt val. Kommunen ska kunna garantera att inga äldreboenden som drivs med gemensamma pengar är dåliga. Viktigt att våra inspektörer kan göra s k flygande inspektioner, att det finns tydliga uppsägningsklausuler i avtalen med de privata äldreboendeleverantörerna.

Stockholm ska vara en föregångare när det gäller högkvalitativ vård och omsorg för äldre. Grunden för det är en personal med adekvat utbildning, kontinuerlig kompetensutveckling och en bra arbetsmiljö. För att uppnå det behövs låglönesatsningar, rätt till heltidsjobb och en tillfredsställande personaltäthet dygnet runt. Det krävs också att verksamheten har en ständigt pågående metodutveckling.

Äldre har rätt till ett gott liv med god vård och omsorg, trygg tillvaro och social gemenskap. Det ska stadsdelsnämnderna säkra. Äldrenämnden ska följa utvecklingen, kvalitetssäkra och granska verksamhetsområdet för att möjliggöra en trygg, säker och kvalitativ äldreomsorg. Valfriheten i boendeformer måste garanteras och en eventuell social isolering måste brytas och ersättas med ett utbud av forum för ett aktivt liv där möten och aktiviteter är en del av vardagen för de äldre i Stockholms stad. Hög utbildningsgrad och kompetensutveckling bland medarbetarna är viktiga grundstenar för en väl fungerande äldreomsorg.

Grundförutsättningarna för att bedriva en god äldreomsorg är bemanning och resurser. En annan grundförutsättning är också att staden behåller sin kontroll över äldreomsorgen och inte planlöst privatiserar all verksamhet utan att ha tillräcklig kontroll och insyn över den privatiserade verksamheten. Oavsett kommunal eller privat bedriven äldreomsorg ska äldre kunna känna sig trygga med att verksamheten håller en hög kvalitet och har tillräckliga resurser för att bedriva en god verksamhet. Så är tyvärr inte fallet idag. Vi kräver kontroll av privata vård- och omsorgsverksamheter. Vi kräver även att alla avtal med privata vårdföretag skall gå att säga upp! Vi anser att det ska införas en miniminivå för bemanning av demensboenden och särskilda boenden. Det ska alltid finnas ett kommunalt alternativ för äldre att välja på, såsom det är idag går privatiseringen ut över den reella valfriheten.

Vi vill ge alla över 75 år rätt till 2 timmar hemtjänst per vecka genom förenklat biståndsbeslut. Vi vill också utveckla träffpunkter för stadens äldre i samverkan med föreningslivet! Men framförallt vill vi grundstärka både hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden för att höja kvaliteten. Borgarna har misslyckats, har för låg ambitionsnivå.

Vi har alla kunnat läsa om allvarliga brister i omsorgen på ett äldreboende i Stockholm där en gammal människa spändes fast utan möjlighet att göra sig hörd. Detta är en konsekvens av det sätt som den moderatledda majoriteten upphandlar på. Lägsta pris sätts framför kvaliteten i omsorgen. Konsekvensen blir personalneddragningar och låg personaltäthet. Detta i kombination med majoritetens bristande fokus på granskning och kvalitetssäkring är mycket allvarigt.

Rapporter från äldreombudsmännen, äldreinspektörerna och stadens revisorer, gör att det inte längre går att se detta som engångsföreteelser. Uppgifterna från stadens revisorer där de rapporterar stora brister på social stimulans och aktiviteter och på dokumentation av de enskilda personerna på äldreboendena i sex stadsdelar, bekräftar att något står väldigt illa till inom äldreomsorgen.

Till detta kan man dessutom lägga socialstyrelsens äldreguide, där framgår att Stockholms äldreboenden ligger klart under genomsnittet i landet när det gäller bemanning och personaltäthet. Vi vet alla att personalen är en mycket viktig faktor för att verksamheter skall ha bra kvalitet och kontinuitet. Det är genom personalens arbete som rätten till utevistelse och en innehållsrik vardag för de äldre kan garanteras.

För att utveckla kvaliteten i äldreomsorgen i Stockholm vill vi satsa på följande:

· 200 miljoner till kompetensutveckling

Vi gör en avsättning för att öka personalens utbildningsnivå. Under förra mandatperioden genomfördes en massiv utbildningsinsats som kraftigt höjde utbildningsnivån. Under 2007 hade den borgliga majoriteten stora problem att ens genomföra de utbildningar man hade budgeterat för. Endast 6 av 30 miljoner för kompetensutveckling gick åt. Det låga deltagandet berodde på att man inte ersatte stadsdelarna med kostnaderna för vikarier.

· Mer resurser i vår budget

Total satsar vi 120 miljoner mer i vår budget. Detta skulle leda till högre personaltäthet i både hemtjänsten och i vård- och omsorgsboendena.

· Fler sociala aktiviteter

Vår budget innehåller en satsning på 9 miljoner på träffpunkter för äldre. Dessutom vill vi att fler äldre ska vara aktiva i idrottsrörelsen. För att stimulera detta vill vi införa aktivitetsstöd och nolltaxa för idrottande äldre. Detta kan vara positivt för både idrottsrörelsen och för de äldres hälsa.

· Lättare att få hemtjänst

Vi vill att man om man är över 75 år ska ha rätt till 2 timmar hemtjänst per vecka genom förenklat biståndsbeslut. Vi satsar 30 miljoner på detta.

Kvalitetsgranskningen

Den omfattande upphandling som nu sker av kommunala äldreboenden måste följas av en strategi för hur verksamheten ska granskas och hur kvaliteten ska följas upp. Detta är något som måste finnas med redan vid avtalsskrivningen. I annat fall finns ingen skyldighet för de privata aktörerna att följa kommunens direktiv. För att kunde följa utvecklingen och kvaliteten i äldreomsorgen är det viktigt att relevanta nyckeltal mäts. Bristen på ett stadsövergripande uppföljningssystem för kvaliteten i äldreomsorgen gör jämförelser svåra. Det blir samtidigt svårt att urskilja framgångsfaktorer och att sprida goda exempel till fler boenden. Detta skapar svårigheter när nya riktlinjer ska tas fram, när resursfördelningssystem ska utvecklas etc.

Uppdrag och satsningar

• En miniminivå på bemanning för särskilda boenden skall utredas och förslag till nivå tas fram under 2009.

• Samverkan ska ske med landstinget avseende äldres vård och omsorg, särskilt gällande äldre med omfattande vård och omsorgsbehov.

• Närvårdscentraler ska utvecklas i samverkan med landstinget.

• Tvärprofessionella team, exempelvis psykiska, ska utvecklas i samverkan med landstinget.

• För att öka stödet till pensionärsorganisationerna avsätts 2 miljon kronor.

• Utforma en kvalitetssäkringsenhet inom äldreförvaltningen som ska:

- Genomföra standardiserade brukarundersökningar varje år.

- Arbeta fram nyckeltal utifrån Äldreguiden för att mäta kvalitet i äldreomsorgen.

- Tillse att samtliga enheter och upphandlad verksamhet omfattas av kvalitetsmätningen och blir skyldiga att rapportera in nyckeltalsdata.

- Tillse att kvalitetsredovisningen ingår i beslutsunderlaget när äldre väljer boende.

- Tillse att avtal med enskilt drivna verksamheter ska kunna sägas upp om en minimikvalitetsnivå inte uppfylls.

Reservation (v)

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Margareta Johansson (v) med hänvisning till sitt yrkande att:

 1. Äldrenämnden godkänner i huvudsak förslag till verksamhetsplan för 2009

 2. Verksamhetsplanen tillförs det tillägg som äldrenämndens handikappråd föreslår på sidan 3 första styckets sista mening: De äldre bör få större möjligheter att påverka samhällsplaneringen genom t ex de kommunala pensionärsråden, de lokala handikappråden och olika fokusgrupper.

 3. Därutöver vill vi framföra följande.

Det är glädjande att i verksamhetsplanen för år 2009 kunna läsa att minimibemanning ska utredas för boende för dementa, något som vi vill ska gälla alla vård- och omsorgsboenden oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi.

Vi är självklart också positiva till att förvaltningen kommer att utreda möjligheten att införa någon form av förenklad biståndshandläggning vid ansökan om hemtjänst. Vår uppfattning är att nivån ska vara 4 timmar per månad.

Vi noterar att verksamhetsplanen tar upp att den nya lagstiftningen LOV kräver mer resurser för uppföljning. Vänsterpartiet har tidigare påpekat att privatiseringen kostar i form av ökat behov av uppföljning, vilket har negligerats av den borgerliga majoriteten. Om staden gjorde totalkostnadsberäkningar innan beslut om upphandling, skulle det många fall visa sig att det blir dyrare än kommunal drift.

Enligt verksamhetsplanen medger inte nuvarande lagstiftning att privata utförare kostnadsfritt kan delta i stadens kompetensutveckling. Det vore därför värdefullt att få en redovisning av hur det ser ut i praktiken både när det gäller äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna.

Självklart är vi positiva till att kulturen får större plats i äldreomsorgen. Tyvärr har majoriteten tagit bort kultursekreterarna i stadsdelsnämnderna, som spelade en viktig roll för att förmedla kulturarrangemang till våra äldreboenden. Vi förstår därför att äldreförvaltningen måste ta ett ansvar, så att de äldre kan kompenseras för de minskade lokala resurserna.

De lokala handikapprådens betydelse när det gäller äldrefrågor måste beaktas, det är därför viktigt att även ett tillägg införs i verksamhetsplanen enligt förslag från äldrenämndens handikappråd.

Reservation (mp)

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Eivor Karlsson (mp) med hänvisning till sitt yrkande att:

 1. Äldrenämnden godkänner i huvudsak förslag till verksamhetsplan för 2009.

 2. Verksamhetsplanen tillförs det tillägg som äldrenämndens handikappråd föreslår på sidan 3 första styckets sista mening: De äldre bör få större möjligheter att påverka samhällsplaneringen genom t ex de kommunala pensionärsråden, de lokala handikappråden och olika fokusgrupper.

 3. Därutöver anförs följande:

 
Det är tillfredsställande att man i verksamhetsplanen för år 2009 kan läsa att minimibemanning ska utredas för boende för dementa, något som bör gälla alla vård- och omsorgsboenden oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi.

Grundförutsättningarna för att bedriva en god äldrevård är bemanning, resurser, rutiner och dokumentation. Vackra ord vårdar inte.

Det finns ett antal demens- och omsorgsboenden som utmärker sig på ett förtjänstfullt sätt. Hyfsad bemanning, meningsfulla sysselsättningar för de boende och god omvårdnad. Andra lever inte upp till vad som förväntas. Bristen på bemanning är oftast påtaglig. Detta blir ännu allvarligare om någon är sjuk. Då tas inte alltid en vikarie in första dagen utan den grupp man samarbetar med, kanske från en annan avdelning, får då avstå en halvtids personal under arbetspasset. Detta i en oftast redan trängd personalsituation. Det är särskilt känsligt om det gäller demensboende. På vissa ställen täcks frånvaron upp från första dagen.


Alla över 75 ska ges rätt till fyra timmars hemtjänst per månad genom förenklat biståndsbeslut. Fler träffpunkter ska utvecklas för stadens äldre. Grundnivån både inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboenden bör höjas.

Vi läser av och till om allvarliga brister i omsorgen av de äldre. En av flera orsaker till problemen är personalneddragningar. Rapporter från äldreinspektörerna, äldreombudsmannen och stadens revisorer visar på brister.

Revisionsrapporten ”Livskvalitet på äldreboendet” pekar bland annat på det sociala innehållet på vård- och omsorgsboenden inte prioriteras, att dokumentationen och uppföljningen måste bli bättre och att styrningen måste bli ännu tydligare.

Citat ur revisionsrapporten: ”Det finns ett gap mellan de politiska ambitionerna och verkligheten för äldre på vård- och omsorgsboenden. Avsaknaden av ett meningsfullt innehåll i de äldres dag är påtaglig i flertalet av de granskade gruppboendena. Kontoret bedömer att många äldre med behov av social stimulans och stöd i sociala aktiviteter inte får detta tillgodosett i enlighet med fullmäktiges ambition.
Det finns ett stort behov av att utveckla såväl måltiderna som möjligheterna till utevistelser och sociala aktiviteter.” De äldres behov inom olika områden måste bättre tillgodoses.

Ensamhet, otrygghet och skröplighet är de äldres stora problem. Trots det är det mycket svårt att få plats ett äldreboende, servicehus eller korttidsboende. Till problembilden hör den fortsatta nedläggningen/omvandlingen av servicehus.

§9 Sammanställning av stadsdelsnämndernas ansökningar om stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr: 119-347/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna

§10 Rapportering av Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen, kvartal 3 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-319/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2008

 2. Äldrenämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

§11 Skrivelse angående kommunal hemtjänst – svar på skrivelse från Norma Aranda de Gutiérrez (s)

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-323/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens svar på skrivelsen.

§12 Granskning av äldreomsorgen inom Kungsholmens stadsdelsnämnd

Ärende

Föreligger ärende dnr: 113-311/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

 1. Anmälan godkänns

 1. Granskningsrapporten överlämnas till Kungsholmens stadsdelsnämnd för beslut angående åtgärder.

§13 Ansökan om anslag till Äldrecentrum i Rinkeby för år 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-314/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslår ansökan från Föreningen Gemenskap och Glädje om 1200 tkr för att under 2009 driva Äldrecentrum i Rinkeby

§14 Förverkligande av projektet ”Anhörig-/närståendestöd till äldre polacker”

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-340/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att bevilja ett projektbidrag för år 2009 om 120000 kronor.

§15 Månadsrapport t o m 30 november 2008

Ärende

Föreligger ärende dnr: 201-361/2008

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens månadsrapport t o m 30 november 2008.

§16 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 11/2008-12-09

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 11/2008-12-09

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av inkommet ärende för kännedom

SotN Dnr 11.1-0585/2008:

Ansökan om statsbidrag för hiv-preventivt arbete i Stockholms stad

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Postlista per den 28 november 2008

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Förvaltningschefens information

· Inbjudan från Äldrecentrum: Mot en god demensvård – seminarium för förtroendevalda torsdagen den 19 mars 2009

kl. 9.00–12.00.

· Samråd om Ny översiktsplan för Stockholm. Kontorsutlåtande kommer att inlämnas innan den 12 januari. Nämnden behandlar ärendet vid sammanträde 2009-02-10

· Utdelas årssammanställningen: Aktuellt på äldreområdet 2008 – av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

§21 Övriga frågor

· Anmäls skrivelse (v) om seniorboende i Högdalen – vilken överlämnas till förvaltningen för beredning.

· Avtackas ersättaren Tünde Kovach (m) som avgår vid årsskiftet.

· Ordföranden Ewa Samuelsson (kd) och ledamoten Berit Kruse (s) framförde tack för det gångna året och tillönskade alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Tack och hälsningar återgäldades.