Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2009-12-15

Sammanträde 2009-12-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Medborgarplatsen 25, plan 8

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 8/2009-11-03

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

6 Remiss: Motion (2009:28) av Stefan Nilsson (MP) om att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter

Kommunstyrelsens dnr 303-1613/2009, svar senast 2009-12-20
DNR 106-277/2009

Handläggare: Birgitta Persson Tel. 508 36 213

Omedelbar justering

7 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

9 Verksamhetsbidrag till frivilliga organisationer för 2010

Dnr 420-189/2009, dnr 420-292/2009, dnr 420-315/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

10 Avslut av Äldreförvaltningens förskottskassa på 10 000 kr

Dnr 106-291/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Äldreomsorgsinspektörernas granskningsrapport angående Norrmalms stadsdelsförvaltning

Dnr 113-318/2009

Handläggare: Karin Gens Tel. 508 36 208
Eva Lindgren Tel. 508 36 207
Inger Lisslö Tel. 508 36 224

12 Utveckling av verksamhetssystemet Paraplyet

Dnr 404-320/2009

Handläggare: Chatrin Engbo Tel. 508 36 240
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan om revidering av ansökan om medel från SKL för projektet hållbar jämställdhet

Dnr 119-271/2009
Handläggare: Linda Moberg Tel. 08-508 36 202
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3/2009

Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av månadsrapport för tiden t o m november 2009

DNR 201-61/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
OBS! Dukas

17 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 09/2009-12-08

Mailas till nämnden 2009-12-10 och även dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 09/2009-12-08

Mailas till nämnden 2009-12-10 och även dukas
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Postlista per den 30 november 2009

20 Anmälan av branschrådets protokoll från den 15 september 2009

21 Remiss: OBS! SEKRETESS enligt 19:3 OSL (tidigare 6:2 SekrL)

Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen
Kommunstyrelsens dnr 125-2143/2009, svar senast 2009-12-18
DNR 106-298/2009

Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215

Omedelbar justering

22 Förvaltningschefens information

* Muntlig information om upphandling av enstaka platser enligt LOV, Barbro Karlsson

23 Övriga frågor

* Anmälan av inkommen skrivelse från SKTF Stockholm stad Senior och Pensionärsverksamheten "Protest mot förslaget att serviceboendet ska ersättas med trygghetsboende", daterad 2009-12-09, dnr 104-328/2009
(Dukas)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll utom § 9 då vice ordföranden Leif Rönngren har anmält jäv. Ledamoten Berit Kruse

(S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera protokollet i den delen.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 8/2009-11-03 justerats 2009-11-09.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) tar upp en fråga angående planer för vård- och omsorgsboende Hornskroken på Södermalm och vill veta vad händer med personalen, då det har framkommit att Hornskroken ska i samband med besparingar lägga ner sin verksamhet på helgerna.

Ledamoten Eivor Karlsson (MP) tar upp en fråga angående omvandling av servicehus till trygghetsboenden och vill veta vad som händer med de äldre som vill bo kvar på servicehusen och som dessutom har gällande biståndsbeslut rörande vårdbehov.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) anmäler en skrivelse angående konsekvenserna av (M), (FP) och (KD):s beslut om att avveckla samtliga servicehus, daterad 2009-12-15, dnr 111- 330/2009, och yrkar att nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler en skrivelse ”Oroande uppgifter om sänkt timberäkning av insatser inom hemtjänsten”, daterad 2009-12-15, dnr 404- 332/2009, och yrkar att nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner dagordningen.

2. Äldrenämnden överlämnar frågorna samt de båda skrivelserna: dnr 111-330/2009 och dnr 404-332/2009 till äldreförvaltningen för beredning.

§5 Verksamhetsplan för Äldrenämnden för år 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-308/2009.

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) anmäler ett särskilt uttalande.

Ersättaruttalande anmäls av Carina Franke (FP) enligt följande:

”Om jag hade yrkanderätt hade jag instämd i FP:s särskilda uttalande.”

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) anmäler ett särskilt uttalande.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler ett särskilt uttalande.

Ersättaruttalande anmäls av Brit Rundberg (V) enligt följande:

”Om jag hade yrkanderätt hade jag instämd i (V):s särskilda uttalande.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet

för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden fastställer verksamhetsplan och budget 2010 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Äldrenämnden ansöker om budgetjustering med 1,9 mnkr för utvecklingskostnader Paraplysystemet för kartläggningsinstrumentet.

3. Äldrenämnden hemställer till kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,7 mnkr om äldrenämnden ska förvalta Omsorgsdagboken.

4. Äldrenämnden redovisar omslutningsförändringar med 17,1 mnkr till kommunstyrelsen.

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar i huvudsak i enlighet med förvaltningens förslag samt hänvisar till våra respektive reservationer i kommunfullmäktiges budget för år 2010.”

Särskilt uttalande FP:

”Det är mycket glädjande att Trygghetsboende nu ska införas i Stockholm.

Bra att Stockholm stad ligger i framkant för denna nya boendeform för äldre, även om en del sakfrågor väntar på dess slutgiltiga utformning. Staden kan då i den vidare processen göra nya bedömningar och omprövningar. Det är nu viktigt att noga och kontinuerligt följa upp omvandlingen samt behovs- och efterfrågebilden hos stadens äldre som helhet samt på de enskilda boendena.

Viktigt att noga följa utvecklingen för att kunna möta behovet av de boendeformer som efterfrågas. Det är även viktigt att följa effekterna av de nya riktlinjerna för biståndsbedömning och den införda valfriheten för vård- och omsorgsboenden.

Om servicehus omdefinieras och omvandlas krävs noggranna bedömningar av behov och efterfrågan i stadsdelsnämnden och äldreomsorgsregionen, men framförallt i hela staden. Det är också viktigt att ta stor hänsyn till statusen på de boende och att de äldre får det stöd och omsorg som de behöver och har rätt till oavsett vad deras boende kallas.

Om staden på sikt fullt ut omdefinierar servicehusen, måste trygghetsboendena och de kvarvarande servicehusens uppgift och funktion, liksom efterfrågebilden och ekonomin i de olika boendeformerna noga utvärderas och följas upp innan så sker.”

Särskilt uttalande S:

”Vi vill instämma i den kritik som kommunstyrelsens pensionärsråd för fram vid sitt sammanträde den 8 december som handlar om att omstruktureringarna av servicehusen till trygghetsboenden har gått för snabbt och att det saknas grundligare analyser av former för boende och konsekvenser av nedläggningarna av samtliga servicehus.

Det är ett stort svek mot tidigare avgivna löften att plötsligt lägga ned samtliga servicehus. Vi menar att trygghetsboenden ska ses som ett komplement till de redan befintliga boendeformerna som äldre idag har möjlighet att flytta till.

Det finns ingen anledning att ställa trygghetsboende mot servicehusen!

I övrigt kan vi tyvärr bara konstatera att den borgerliga budgeten för äldreområdet kommer att leda till stora besparingar, neddragningar och nedläggning av verksamheter. Även privatiseringsvågen fortsätter där den tredje stora centralupphandlingen av äldreboenden kommer att drivas igenom av den borgerliga majoriteten. Mot bättre vetande och med uppenbar risk för försämrad kontinuitet i verksamheten.

Vi har i vårt förslag mer pengar för att möta behoven, mer medel avsatta för att utveckla och kompetenssäkra personalen och fler idéer, (finansierade), till reformer som syftar till att öka tryggheten och självbestämmandet för de äldre som behöver stöd, service och/eller omsorg.”

Särskilt uttalande V:

”Ett Stockholm i världsklass kan betyda många olika saker och tvivelsutan ser vår vision om Stockholm annorlunda ut. Bättre miljö och hälsa räknas på pluskontot. Vänsterpartiet tar miljöfrågor på stort allvar. Eftersom miljön har direkt inverkan på vår hälsa anser vi att det är av största vikt att maten för våra äldre i fortsättningen ska kunna tillagas i äldreboendet och att råvarorna producerats ekologiskt och i närmiljön. Det är inte längre möjligt att kompromissa om att stordrift och konkurrens på den europeiska marknaden sätts före de äldres hälsa.

En stor del av äldreomsorgens styrs av socialtjänstlagen och det behövs en Tillsynsfunktion Över Social omsorg (TÖS) i äldreomsorgen i varje stadsdelsnämnd. Staden har experter som bevakar hälso- och sjukvård (MAS) och rehabilitering (MAR). T.ex. tidsätts olika moment i hemtjänsten idag i minuter utan hänsyn till den helhetssyn på människan som är en av grundpelarna i socialtjänstlagen. Äldre ska kunna påverka innehåll, vem som ger hjälpen och hur den utförs.

Att det idag inte finns minst ett kommunalt drivet biståndsbedömt äldreboende i varje stadsdel utarmar stadens egen kompetens och inskränker de äldres och anhörigas demokratiska fri- och rättigheter. Det är oerhört viktigt att demokratin utvecklas och inte som nu inskränks alltmer. Invånarna ska ha mycket god tillgång till information om vad som ligger till grund för beslut. Systemskiftet med de sekretessbelagda upphandlingarna och privatiseringen av kommunal verksamhet har försämrat insynen.

Vi har fått en stor övertalighet av personal som valt att inte byta till privata arbetsgivare, vilket tyder på att besluten att privatisera inte varit förankrade hos de anställda. Av protester från brukare vet vi även att beslut att lägga ut mycket väl fungerande egenregiverksamhet på entreprenad skett mot deras vilja.

Våra gemensamma skattemedel går idag till privata vinster och återinvesteras inte i verksamheten till gagn för de äldre. Sådana resurser kunde istället användas exempelvis till utökat antal personal, kompetenshöjning och förkortad arbetstid.

Ökad privatisering under 2010 av äldre- och handikappomsorgen minskar ytterligare möjligheten att planera för kvalitet och jämställdhet. Det behövs en utvärdering av den samlade upphandlingsverksamheten, hur bl.a. omställningen påverkat personalens, de äldres och deras anhörigas psykiska hälsa, hur det slagit på kvaliteten i vård- och omsorg, på tillgänglighet och på stadens budget.

De planerade trygghetsboendena i Stockholms stad kommer till stånd på bekostad av servicehusen. Förutom att tillgängligheten till vård tas bort ökar boendekostnaderna för de äldre eftersom alliansen vill att de äldre själva ska betala för gemensamma utrymmen. Vänsterpartiet vill istället att kommunen ska bekosta gemensamma utrymmena för ett bättre utnyttjande av resurserna så att även hemmaboende äldre i närområdet ska kunna komma dit för gemenskap och måltider. Det skulle också ge äldre med låga pensioner råd att bo i trygghetslägenheter. ”

§6 Remiss: Motion (2009:28) av Stefan Nilsson (MP) om att de livsmedel som köps in till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter

(Kommunstyrelsens dnr 303-1613/2009)

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-277/2009.

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) yrkar bifall till motionen med instämmande av ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP).

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande

och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen

”Motion (2009:28) om att de livsmedel som köps till stadens verksamheter inte ska innehålla transfetter”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) till förmån för motionen.

§7 Anhörig-/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg

Ärende

Föreligger ärende dnr. 105-255/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) och ledamoten Eivor Karlsson (MP).

Ersättaryrkande

Ersättaryrkande anmäls av Brit Rundberg (V) enligt följande:

”Om jag hade yrkanderätt hade jag instämd i (V):s förslag till beslut.”

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till anhörig-/närståendepolicy för Stockholm stads äldreomsorg.

2. Äldrenämnden överlämnar anhörig-/närståendepolicy till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till kommunfullmäktige att anta anhörig-/närståendepolicy för Stockholm stads äldreomsorg.

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi föreslår att Äldrenämnden godkänner förslaget till anhörig/närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg med följande förtydliganden och tillägg:

Förutom avlastning och avlösning i hemmet tycks stödet som erbjuds anhörigvårdare till äldre till stor del vara inriktat på att träffa andra i samma situation, utflykter, kontakt med frivilligorganisationer osv. Sådana verksamheter kan säkert vara positiva för en del anhörigvårdare. I synnerhet kanske för anhörigvårdare som själva har hemtjänst och som behöver hjälp med att bryta den ensamhet och isolering som vårdandet och ansvaret innebär.

Men anhöriga som sammanbor och vårdar en äldre närstående utgör ingen enhetlig grupp. Gruppsamtal och mer hemtjänst till den som vårdas är för många inget alternativ. Därför måste stödet till de anhöriga utvecklas på andra sätt.

En bra dagverksamhet kan utgöra en god avlastning. Men då måste dagverksamheterna utvecklas och få olika inriktning för att täcka in olika intressen och olika behov. Dagverksamheter för dementa måste utvecklas till att inriktas på de olika diagnoserna och deras skilda behov. Varje stadsdelsnämnd ska inte behöva utveckla alla typer av verksamheter. All dagverksamhet ska vara möjlig att söka i hela kommunen oavsett vilken stadsdel man bor i och information om de olika verksamheterna behöver nå fram till de anhöriga. Där råder det en brist idag.

Fler möjligheter till avlastning på boenden som till exempel det kommunövergripande Pensionat Hornskroken bör skapas. Avlastningsboendena ska göras attraktiva och profileras för att tillgodose olika behov och intressen. Ingen ska kunna avvisas av medicinska skäl.

Alla anhörigvårdare ska ha rätt till samtal med psykolog eller kurator.”

§8 Brott mot äldre

Ärende

Föreligger ärende dnr. 105-35/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande - rapport från projektet ”Brott mot äldre”.

2. Äldrenämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsdelsnämnderna och stadsdelsnämndernas pensionärsråd och handikappråd för kännedom.

§9 Verksamhetsbidrag till frivilliga organisationer/föreningar för äldre avseende 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr. 420-189/2009

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrum, är inte närvarande under behandling av ärendet, yrkanden och beslutsfattande.

Leif Rönngren deltar alltså inte i sammanträdet mellan kl. 16.22 och kl. 16.27 och återkommer först då ärendet § 10 tas upp.

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V)

och ledamoten Eivor Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt

uttalande.

Ersättaruttalande anmäls av Brit Rundberg (V) enligt följande:

”Om jag hade yrkanderätt hade jag instämd i (S), (V) och (MP):s gemensamma särskilda uttalande.”

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beviljar verksamhetsbidrag till frivilliga organisationer / föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete för äldre för första kvartalet 2010. Dessa utbetalningar för 1:a kvartalet 2010 baseras på 2009 års beslutade verksamhetsbidrag.

Särskilt uttalande från S, V och MP:

”Vi vill poängtera att även frivilligorganisationer och föreningsliv behöver tydliga spelregler och klara förutsättningar för sitt viktiga arbete. Det är inte acceptabelt att verksamhetsbidraget och beslutet om att utbetala eller inte för 2010 bygger på ett obefintligt underlag med hänvisning till föregående år.

Dels därför att nämnden då inte har ett underlag inför sitt beslut, med uppföljning av föregående år, och dels därför att föreningar och ideella organisationer behöver veta sina förutsättningar i god tid för att kunna ställa om i det fall de inte längre får bidrag.

Att föreningarna och organisationerna får ett sent beslut kan innebära svårigheter även i de fall de får ett positivt besked. Finns projektanställda eller personal anställd måste föreningarna i god tid få ett besked om bidragets vara eller icke vara eller i det fall förändrat bidrag erhålles. Detta för att kunna ge besked om fortsättning eller besked om avslutning av tjänst.

Trots att vi inte fått något besked om vad som varit orsaken till denna försening och denna bristfälliga hantering av verksamhetsbidraget så är vi med på beslutet med tillägget att det är fastställt för 1:a kvartalet 2010. I annat fall hade föreningarna och organisationerna drabbats orimligt.”

§10 Avslut av Äldreförvaltningens förskottskassa på 10000 kr

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-291/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner att äldreförvaltningens förskottskassa om 10000 kr avslutas med den 31 december 2009.

§11 Äldreomsorgsinspektörernas granskningsrapport angående Norrmalms stadsdelsförvaltning

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-191/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Ersättaruttalande anmäls av Brit Rundberg (V) enligt följande:

”Om jag hade yrkanderätt hade jag instämd i (S), (V) och (MP):s gemensamma särskilda uttalande.”

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och granskningsrapporten rörande äldreomsorg i Norrmalms stadsdelsnämnd.

2. Äldrenämnden överlämnar tjänsteutlåtandet och granskningsrapporten till Norrmalms stadsdelsnämnd för beslut angående åtgärder.

§12 Utveckling av verksamhetssystemet Paraplyet

Ärende

Föreligger ärende dnr. 404-320/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och beställer utveckling av Paraplysystemet.

2. Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningsdirektören Gunnel Rohlin att underteckna avropsavtalet.

§13 Anmälan om revidering av ansökan om medel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för projektet om hållbar jämställdhet

Ärende

Föreligger ärende dnr. 119-271/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner anmälan om revidering av ansökan om medel från SKL för projektet om hållbar jämställdhet.

§14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) för 3 kvartal 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr: 105-281/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL för 3 kvartal 2009.

2. Äldrenämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL till kommunfullmäktige.

Särskilt uttalande S, V och MP:

”Rapporteringen för kvartal 1/2009 visade att andelen domar som gått staden emot var hög. Gällande vård- och omsorgsboende var den över 40 %.

Vi anser att det behövs en utredning av orsakerna eftersom trenden i rapporteringen för kvartal 2/2009 håller i sig med 42 % domar som gått staden emot för vård- och omsorgsboende och 38 % för servicehus. Det kan dessutom röra sig om ett större antal felbedömningar än som framkommit eftersom vi inte vet något om de avslag som inte överklagats.”

§15 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3/2009

Ärende

Föreligger anmälningslista över delegationsbeslut för kvartal 3/2009

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§16 Anmälan av månadsrapport för tiden t.o.m. november 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr. 201-61/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens anmälan av månadsrapporten.

§17 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 9/2009-12-08

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 9/2009-12-08

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av postlista per den 30 november 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av branschrådets protokoll från den 15 september 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Remiss: Förfrågningsunderlag för central upphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr. 106-298/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) yrkar gemensamt på avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till Kommunstyrelsen som sitt svar angående remissen:

”Centralupphandling av drift av vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S, V och MP:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) till förmån för avslagsyrkandet.

§22 Förvaltningschefens information

  • Tillförordnade förvaltningsdirektören Chatrin Engbo lämnar information om den framtida rutinen när nämnden framöver ska genomföra någon aktivitet som kommer att kosta pengar.
  • Tillförordnade förvaltningsdirektören Chatrin Engbo tackar nämnden för gott och trevligt samarbete under det gångna året och tillönskar alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Tack och hälsningar återgäldas av ordföranden Ewa Samuelsson och vice ordföranden Leif Rönngren.

§23 Övriga frågor

  • Anmälan av skrivelsen från Stockholms stads Senior och Pensionärsverksamheten ”Protest mot förslaget att serviceboendet ska ersättas med trygghetsboenden”, daterad 2009-12-09, dnr 104-328/2009, läggs till handlingarna.

  • Ordföranden gratulerar ledamoten Olle Andretzky på årsdagen.