Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2010-02-09

Sammanträde 2010-02-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2009-12-15

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Nämndens frågor till förvaltningen

6 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

7 Remiss: Hemställan om att få en representant i Kommunstyrelsens pensionärsråd

Kommunstyrelsens dnr 011-2168/2009, svar senast 2010-02-15
DNR 106-321/2009
Handläggare: Lars Strand Tel. 508 36 205

Omedelbar justering

8 Årsredovisning 2009 för Äldrenämnden

DNR 201-29/2010

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

Omedelbar justering

9 Stadsrevisionens granskning av stadens integrerade ledningssystem ILS: "Är stadens integrerade ledningssystem (ILS) ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning?"

Kommunstyrelsens dnr 420-173/2009
DNR 122-30/2010

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

10 Verksamhetsbidrag till frivilligorganisationer för år 2010

DNR 420-189/2009

Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

OBS! Utsändes senare

11 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Dnr 105-273/2009

Handläggare: Git Skog Tel. 508 36 217

12 Rapport: Utvärdering av köhanteringssystemet inom valfrihetssystemet för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden

13 Skrivelsen om brukarundersökningar från Berit Bornecrantz Dias (V)

DNR 108-289/2009

Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206

14 Riktlinjer för representation, gåvor och mutor

15 Brukarundersökning Hemtjänst 2009

DNR 118-38/2010

Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206

16 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 4/2009

DNR 203-41/2010

Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 01/2010-02-08

Mailas till nämnden 2010-02-05 och även dukas

18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 01/2010-02-08

Mailas till nämnden 2010-02-05 och även dukas

19 Anmälan av branschrådets protokoll från 2009-11-20

20 Postlista per den 26 januari 2010

21 Förvaltningschefens information

22 Övriga frågor

a/ KF/KS kansli Regler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag år 2010
(Utsändes)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Ordföranden Ewa Samuelsson välkomnar nya förtroendevalda i äldrenämnden:

Helena Bonnier (M), Anita Lundin (M) och Christer Sjöblom (M).

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) anmäler jäv angående § 10 Verksamhetsbidrag

till frivilligorganisationer för år 2010.

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll utom § 10 på grund av att Leif Rönngren anmält jäv.

Rörande § 10 utses ledamoten Berit Kruse (S) att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 9/2009-12-15 justerats 2009-12-21.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen.

§5 Nämndens frågor till förvaltningen

Ledamoten Eivor Karlsson (MP) undrade när förvaltningen besvarar hennes skrivelse ”Verksamheten Fixar-Malte – årsuppföljning för 2007, 2008 samt prognos för 2009” från den 3 november 2009 (dnr 108-290/2009).

Direktören Gunnel Rohlin informerade att förvaltningen återkommer med svar till nästa nämndsammanträde.

§6 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Inga nya skrivelser anmäldes.

§7 Remiss: Hemställan om att få en representant i Kommunstyrelsen pensionärsråd

Kommunstyrelsens dnr 011-2168/2009

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-321/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande

och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen

”Hemställan om att få en representant i Kommunstyrelsens pensionärsråd”.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Årsredovisning 2009 för Äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-29/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP)

och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens årsredovisning med bokslut för år 2009 och överlämnar det till kommunfullmäktige och stadens revisorer.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten

Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden godkänner årsredovisning med bokslut för 2009 och överlämnar den till kommunfullmäktige och stadens revisorer samt justerar paragrafen omedelbart; samt anför därutöver följande:

Äldrenämnden går 2009 liksom tidigare med överskott. Detta möjliggör att ytterligare medel kan fördelas till de centrala pensionärsorganisationernas viktiga arbete. Även inom den borgerliga ramen är detta möjligt. För detta ändamål avsätts ytterligare en miljon kronor att fördela.

Trots att redovisningen redovisar att alla mål är uppnådda med grönmarkeringar enligt ILS:en så konstaterar vi att det finns åtskilligt att uppmärksamma i brister i verksamheten som bedrivs både övergripande och på stadsdelsnivå.

Den förda politiken med skattesänkningar och privatiseringar som yttersta mål är kontraproduktiv utifrån ett brukarperspektiv.

Nedläggningen av servicehus som beslutades under 2009 är ett stort valsvek och en oklok politik som kommer tvinga äldre att flytta runt istället för att få trygghet, omvårdnad, god service och närhet till personal. Den borgerliga politiken att ställa trygghetsboende mot servicehus är ett svek både utifrån givna löften och mot de äldre som lovades ett tryggt boende utifrån isolering, otrygghet och ohälsa.”

§9 Stadsrevisionens granskning av stadens integrerade ledningssystem (ILS)

”Är stadens integrerade ledningssystem (ILS) ett effektivt system för ledning, styrning och uppföljning?”

(Kommunstyrelsens dnr 420-173/2009)

Ärende

Föreligger ärende dnr 122-30/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Verksamhetsbidrag och projektbidrag till frivilliga organisationer/föreningar för äldre avseende 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr: 420-189/2009

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) anmäler jäv och lämnar

sammanträdesrum, är inte närvarande under behandling av ärendet,

yrkanden och beslutsfattande.

Leif Rönngren deltar alltså inte i sammanträdet mellan kl. 16.16 och kl.

16.33 och återkommer först då ärendet § 11 tas upp. För Leif Rönngren tjänstgör ersättaren Henry Holmström (S) under behandling av ärendet.

Yrkande
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) återremiss av den delen i ärendet som angår ansökan från projektet Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV) om 845000 kr (sid.17 i tjänsteutlåtandet). Nätverket ska till äldrenämnden inlämna en redovisning av sin verksamhet under det gångna året.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar i övrigt bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar återremiss av den delen i ärendet som angår ansökan från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm (sid. 3 i tjänsteutlåtandet) på grund av innehållet i ansökan.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt

förslag till beslut i övrigt samt anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det gemensamma yrkandet från KD, M och FP på återremiss av den delen i ärendet som angår ansökan från projektet Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV) mot avslag och finner att Äldrenämnden beslöt att återemittera ansökan från NAV-projektet.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) till förmån för avslag av återremissyrkande.

Ordföranden ställer sen det egna yrkandet från (V) på återremiss av den delen i ärendet som angår ansökan från Filadelfiaförsamlingen i Stockholm mot avslag och finner att Äldrenämnden beslöt att avslå återremissyrkandet. Alltså beslöt Äldrenämnden att avgöra ansökan från Filadelfiaförsamlingen i dag enligt det gemensamma förslaget från KD, M, FP, S och MP.

Reservation V:

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) till förmån för eget återremissyrkandet:

”(V) yrkar att

· Äldrenämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag

· Ansökan från Filadelfia återremitteras på grund av innehållet i ansökan

· Därutöver vill vi framföra följande:

Kyrkorna i allmänhet gör en god insats i vårt samhälle, men vi anser att ansökan från Filadelfiaförsamlingen ska återremitteras för att klargöra om bidraget går till verksamheter som är förenligt med bidragens syfte. Enligt församlingens ansökan ska det sökta bidraget nämligen användas till bland annat regelbundna gudstjänster på dagtid med nattvard och gemenskap och även erbjuda nattvard i hemmet eller på äldreboendet av en omsorgspastor.

Såväl gudstjänster som nattvard, själavård och besök hos sjuka församlingsmedlemmar ingår normalt i tjänster för en pastor eller diakon. Vi anser att dessa uppgifter inte kan berättiga till bidrag från staden.”

Ordföranden ställer sen huvudförslagen i övrigt mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden beviljar verksamhetsbidrag till frivilligorganisationer /föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete för äldre med kr för år 2010 enligt bilaga nr 1 till tjänsteutlåtandet.

 2. Äldrenämnden återremitterar ansökan från projektet Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV) om 845000 kr. En redovisning av projektets verksamhet ska inlämnas till nämnden.

 3. Äldrenämnden beviljar projektbidrag till Sociala missionen som bedriver frivilligt socialt arbete för äldre med 200000 kr för år 2010 enligt bilaga nr 1 till tjänsteutlåtandet.

 4. Äldrenämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av ersättningsmodellen till frivilligorganisationer/föreningar.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten

Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning

till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att Äldrenämnden beslutar att ytterligare en miljon av nämndens överskott från 2009 ska fördelas mellan pensionärsorganisationerna.

Äldrenämnden går 2009 liksom tidigare med överskott. Detta möjliggör att ytterligare medel kan fördelas till de centrala pensionärsorganisationernas viktiga arbete. Även inom den borgerliga ramen är detta möjligt. För detta ändamål avsätts ytterligare en miljon kronor att fördela.”

Särskilt uttalande S, MP och V:

” Frivilligorganisationerna och föreningar som bedriver verksamhet med bidrag eller stöd från staden måste få rimliga villkor för sitt arbete. Villkoren måste vara tydliga och förutsättningarna för att erhålla stöd kan inte ändras löpande. Det är bra att förvaltningen ser över ersättningsmodellen. Det är olyckligt att verksamheterna får ett besked först i februari. Många har både lokaler och anställda som kan vara svårt att hantera om de ekonomiska förutsättningarna ändras. Eller om de inte får ett besked i god tid.

Förvaltningen bör också i översynen uppmärksamma uppföljningen och kontrollen av de verksamheter som får stöd och/eller bidrag så att verksamheten motsvarar ansökningarna och de uppställda målen för verksamheten.

Det är vidare helt oacceptabelt att hantera föreningsbidrag och stöd på detta sätt som den borgerliga majoriteten gjort inför 2010. I decembernämnden togs beslutet att bevilja föreningarna medel för första kvartalet med avsikten att på första äldrenämnden 2010 ge tydliga besked till föreningarna.

Det framgår av ansökningen att NAV har både hyrda lokaler och anställd personal i projektet. Det är inte rimligt att föreningen inte får besked om det eventuella stödet innan det nya verksamhetsåret börjar.

Det är nog med den försening som majoriteten redan i december var skyldig till. Föreningarna borde ha fått sitt besked i oktober/november för att ha en rimlig chans

att lägga upp sina planer.

När nu en moderat ledamot i nämnden ytterligare försenar beskedet till en förening genom att föreslå återremiss så uppstår frågan varför gavs inga politiska direktiv vid decembernämnden eller ännu tidigare så att denna oacceptabla situation ej uppstått?

För att verksamheten inte ska riskeras utgår vi ifrån att förvaltningen löser den aktuella föreningens akuta behov i enlighet med förvaltningens delegationsordning i avvaktan på nämndens beslut.”

§11 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 105-273/2009

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar gemensamt med ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

 2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten

Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar i huvudsak i enlighet med förvaltningens förslag med undantag för nedan angivna ändringar och förslag:

Att punkten 5.4.2 konsumentrådgivande funktion ersätts med ett informationsansvar i enlighet med lagens intentioner samt,

Att den särskilda boendeformen servicehus också ska omfattas av valfrihetssystemet och att den enskilde genom biståndsbeslut därmed har rätt att välja servicehusboende, och att det omfattas av köhanteringssystemets regler, samt anför därutöver följande:

Nämnden anser att begreppet konsumentrådgivande funktion inte är relevant utifrån de regler som i övrigt gäller för biståndshandläggarna. Av regelverket framgår att biståndshandläggare inte får rekommendera eller av något skäl anföra att ett en enskild verksamhet inte bör sökas eller efterfrågas. Det är mer relevant att biståndshandläggarnas informationsansvar enligt lagen förtydligas under stycket 5.4.2.

Det borgerliga beslutet om att servicehusen inte ska ingå i stadens valfrihetssystem för boende är att begränsa valfriheten för de äldre med behov av särskilt boende. Servicehusen ska självklart ingå i valfrihetssystemet och omfattas av samma regelverk som de särskilda boendena i övrigt.

Det tidigare borgerliga beslutet att lägga ned servicehusen måste underställas fullmäktige för ett nytt beslut där det ska slås fast att servicehus ska finnas kvar som boendeform i Stockholm.

Med denna förändring kommer staden då bättre kunna möta fler äldre par där den ena partnern har ett större vårdbehov och den andra i övrigt är frisk. Idag är dessa par tvungna att separera då de inte kan följas åt till ett renodlat vård- och omsorgsboende.”

§12 Utvärdering av köhanteringssystem inom valfrihetssystemet för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden - rapport

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-10/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

 1. Äldrenämnden godkänner rapporten.

 1. Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på revidering av riktlinjerna för köhanteringssystem inom valfrihetssystemet för äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden senast i samband med äldrenämndens sammanträde i juni 2010.
 1. Därutöver anför äldrenämnden följande:

”Utvärderingen visar att köhanteringssystemet totalt sett fungerar på ett tillfredställande sätt, men att det finns möjligheter att genomföra ytterligare förbättringar. Äldreförvaltningen ges i uppdrag att revidera riktlinjerna.

I uppdrag ingår bland annat att se över ansvarsfördelning, möjlighet till avvikelse från riktlinjer, informationen till brukarna, begränsningen av

köerna m.m. Till arbetet med riktlinjerna ska representanter från stadsdelsförvaltningarna knytas samt en referensgrupp tillsättas med representanter från KPR. Det är viktigt att arbetet kommer igång snabbt

och av den anledningen ges äldreförvaltningen i uppdrag att återkomma till äldrenämnden med förslag till revidering av riktlinjer och redovisning av genomförda förbättringsåtgärder senast i samband med äldrenämndens sammanträde i juni 2010.”

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten

Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar i huvudsak i enlighet med förvaltningens förslag,

 • samt att äldrenämnden efter det att äldreförvaltningen återkommer med förslag till revideringar av köhanteringssystemet, underställer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ärendet för beslut,
 • samt att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en strukturerad tidsplan för arbetet med att åtgärda bristerna, samt att till nämnden återkomma med en redovisning av det aktuella köläget totalt och per boende,
 • samt att äldrenämnden anför därutöver:

Konsultföretagets rapport visar tydligt att köhanteringssystemet är tungrott och byråkratiskt. De slutsatser och förslag som Ramböll Management Consulting landar i är i mångt och mycket samstämmigt med de förslag och de reservationer vi framförde inför beslutet om att införa kö reglerna.

Det handlar om allt ifrån bristen på lyhördhet och möjligheten till påverkan från pensionärsorganisationerna och brukarna till de regler som köhanteringssystemet.

Nämnden ser särskilt allvarligt på de uppgifter som visar att rättsäkerheten i beslutsprocessen kan ifrågasättas. Dels handlar det om att stadsdelarna gör olika bedömningar av gällande riktlinjer och dels att de enskilda äldre inte får skriftliga erbjudanden och ibland muntliga avslag som ej går att överklaga.

Slutligen vill vi instämma i rapportens slutsats att om ett valfrihetssystem för boende ska fungera i praktiken så krävs en överproduktion av platser/lägenheter.”

§13 Skrivelse om brukarundersökning

Ärende

Föreligger ärende dnr 108-289/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar med instämmande av vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden anser skrivelsen besvarad med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med instämmande av vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) och ledamoten Eivor Karlsson (MP) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att

 • Äldrenämnden bifaller skrivelsen
 • Därutöver vill vi framföra följande:

Skrivelsen innehåller ingen allmän kritik av genomförda brukarundersökningar inom stadens verksamheter. Vad som ifrågasattes var enbart lämpligheten i att denna form av brukarundersökning riktas till personer med olika demenssjukdomar på stadens vård- och omsorgsboenden.

Den mycket låga svarsfrekvensen (54 procent) pekar ju också på det problematiska med genomförandet av just denna undersökning. Svaren kan knappast fungera som underlag för en seriös bedömning av de boendes grad av nöjdhet.

Om denna typ av brukarundersökningar också fortsättningsvis kommer att användas är det bra med ett förtydligande av det olämpliga i att personal medverkar vid ifyllandet av frågeformuläret, vilket nu föreslås i tjänsteutlåtandet.

Men problemet med att använda sig av den här typen av brukarundersökningar när det gäller personer med olika former av demenssjukdomar kvarstår dock. Det krävs andra metoder för att mäta de boendes tillfredställelse eller missnöjdhet.”

§14 Riktlinjer för representation, gåvor och mutor

Ärende

Föreligger ärende dnr 118-337/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

§15 Brukarundersökning Hemtjänst 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr 118-38/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Särskilt uttalande KD, M och FP:

”Det är mycket glädjande att brukarundersökningen 2009 inom hemtjänsten visar på ett övervägande positivt resultat. Den sammantagna bedömningen av kvaliteten i hemtjänsten har ökat med två procentenheter till 81 %. Jämfört med föregående år är alltfler mycket eller ganska nöjda med sin hemtjänst inom samtliga frågeställningar. Endast mat och måltidssituationen har en viss avvikelse med något färre som är ganska nöjda.

De som arbetar med stadens äldreomsorg har all anledning att sträcka på sig. Att de äldre uppskattar deras arbete avspeglas tydligt i undersökningen. Vi får dock aldrig slå oss till ro och luta oss tillbaka, kvalitets- och förbättringsarbetet inom äldreomsorgen måste ständigt fortgå. Det är viktigt att de enheter som fått ett något sämre resultat i årets undersökning analyserar detta och upprättar en plan med förslag till åtgärder för att förbättra kvaliteten för de äldre. Tillsammans går vi nu vidare med att stärka personalens kompetens, utveckla arbetsformerna och öka de äldres inflytande, för att ett bra resultat ska kunna bli ännu bättre.”

§16 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 4/2009

Ärende

Föreligger anmälningslista över delegationsbeslut för kvartal 4/2009, dnr 203-41/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 1/2010-02-02

§18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 1/2010-02-02

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av branschrådets protokoll från den 20 november 2009

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av postlista per den 26 januari 2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Förvaltningschefens information

- Upphandling av korttidsvård utomlands för äldre över 65 år är avslutad nu. Enligt tilldelningsbeslut ska verksamheten drivas av ett företag som heter Casa Solsken på Teneriffa. Staden öppnar nu möjligheten till korttidsvård på Teneriffa. Anhöriga kan följa med på egen bekostnad. Genom ett avtal ges ett 40-tal personer chanser att resa utomlands . Erbjudandet gäller äldre över 65 år som skulle få korttidsvård hemma enligt biståndsbeslut, och som klarar en resa.

 • Tre konferenser kommer att äga rum inom kort:

- ” På liv och död” en årlig konferens Äldreriksdagen kommer att äga rum den 15-16 april 2010 på Stockholms Mässan i Älvsjö.

- Silviahemmets Stora Inspirationsdag äger rum den 16 mars 2010 på Hilton Stockholm Slussen.

- ”Ett gemensamt ansvar – Vård i livets slutskede för äldre personer i särskilda boenden (SABO)” en konferens anordnas den 18 februari 2010 på Ingenjörshuset/Citykonferens i Stockholm. Syftet med seminariet är att visa positiva modeller av samverkan mellan kommun och landsting för äldre personer i livets slutskede. Konferensens är kostnadsfri och man anmäler sig själv.

Till de övriga två konferenser som är avgiftsbelagda kan en representant per parti anmäla sitt deltagande. Deltagare anmäler sig själva till konferensanordnare och anger att faktura ska ställas till förvaltningen.

 • Gunnel Rohlin delar ut följande material:

- ”Goda relationer grunden för samverkan i Älvsjö”, rapport från Äldrecentrum nr 2009:11

- ”Omsorg när du blir gammal – från ord till handling” En äldreomsorg i världsklass? Om vägen dit. – en rapport 2009:12 från dialogseminarier i Stockholms stads äldreomsorg, hösten 2008/2009, Äldrecentrum

- ”Mat och måltider. Utbildningar för personal inom äldreomsorgen i Stockholms stad, aktuella kurser våren 2010”, en broschyr från Kostenheten på Äldreförvaltningen

- ”Avgifter för år 2010 för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, servicehus, korttidsvård”

- ”Avgifter för år 2010 för vård- och omsorgsboende, sjukhem, ålderdomshem, gruppboende, profilboende”

§22 Övriga frågor

· Nämnden önskar få en information angående fotvård för äldre som lider av diabetes och som bor på äldreboenden. Det vore viktigt att få även information rörande KSL:s roll i den frågan.

Gunnel Rohlin besvarade frågan. När det gäller den medicinska fotvården återkommer förvaltningen med ytterligare information efter det att ha lyssnat med stadsdelarna och KSL.

· Regler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag för år 2010 (KF/KS kansli dnr 019-2160/2009) delades ut.