Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2010-03-16

Sammanträde 2010-03-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Remiss: Om nationella minoriteter och minoritetsspråk - Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Kommunstyrelsens dnr 337-385/2010, svar senast 2010-04-14
DNR 106-61/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

7 Medarbetarenkäten för Äldreförvaltningen för år 2009

8 Äldreombudsmannens årsrapport 2010 angående år 2009

DNR 113-57/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

9 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010 angående år 2009

Dnr 113-52/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

10 Äldreomsorgsinspektörernas granskningsrapport angående äldreomsorg i Skärholmens stadsdelsnämnd

DNR 113-53/2010
Handläggare: Eva Lindgren Tel. 508 36 207
Karin Gens Tel. 508 36 208
Inger Lisslö Tel. 508 36 224

11 Ansökan om bidrag om 845 000 kr till projektet "Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV)"

Dnr 420-75/2010
(Återremitterat från sammanträde den 9 februari 2010 § 10 Dnr 420-189/2009)
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Ansökan om verksamhetsbidrag till Kongo Föreningen i Stockholm

DNR 420-74/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

OBS! UTGÅR

13 Ansökan om projektbidrag från tre frivilligorganisationer

DNR 420-327/2009
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203

OBS! UTGÅR

14 Anmälan av månadsrapport för januari-februari 2010 för Äldrenämnden

DNR 201-72/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd från sammanträden:

01/2010-02-02 (Utsändes)
02/2010-03-09 (Utsändes per bud samt per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 02/2010-03-09

(Utsändes per bud samt per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Postlista per den 2 mars 2010

18 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (133 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) anmäler jäv angående § 11 Ansökan om bidrag till projektet ”Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV)”.

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll utom § 11 på grund av att Leif Rönngren anmält jäv.

Rörande § 11 utses ledamoten Berit Kruse (S) att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 1/2010-02-09 justerats 2010-02-11.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen med den ändringen att §§ 12 och 13 utgår.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP)

och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler en gemensam skrivelse ”Äldre make/maka/sambos möjlighet att bo tillsammans”, daterad 2010-06-16 (dnr 104-114/2010), och yrkar att nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ersättaren Catarina Carbell (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecratnz Dias (V) anmäler en gemensam skrivelse angående samverkan med landstinget, daterad 2010-03-16 (dnr 104-115/2010), och yrkar

att nämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelserna dnr 104-114/2010 och dnr 105-115/2010 till äldreförvaltningen för beredning.

§6 Remiss: Om nationella minoriteter och minoritetsspråk – Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad

Kommunstyrelsens dnr 337-385/2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-61/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar, med instämmande av vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S) och ledamoten Eivor Karlsson (MP), bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen:

”Om nationella minoriteter och minoritetsspråk – Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad”.

Reservation V

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) till förmån för eget förslag till beslut:

”Vänsterpartiet yrkar att Äldrenämnden beslutar i enlighet med äldreförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen ”Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad” med följande tillägg:

Det är glädjande att minoritetsspråkens ställning stärks ytterligare med ny lagstiftning. Likaså är det glädjande att i 18 § i lagen (2009:724) sägs om nationella minoriteter och minoritetsspråk (En kommun i ett förvaltningsområde) att den som begär det skall erbjudas möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska.

Det betyder till exempel att finskspråkig daglig verksamhet för personer med demens måste erbjudas, oavsett om det finns inom stadsdelens förvaltningsområde eller inte. Det är av stor betydelse för personer med demenssjukdom att få omsorg på modersmålet då demenssjuka i regel tappar de senast inlärda språken.

Av tjänsteutlåtandet framgår att staden har upphandlat två äldreboenden och tre hemtjänstutförare för finsktalande, däremot finns inte motsvarande verksamheter i kommunal regi. Av flera orsaker är det viktigt att det i Stockholms stad finns kommunal äldreomsorg som ju kan garantera de krav som lagstiftningen ställer.

Det är därför önskvärt att det i Stockholms stad finns kommunal äldreomsorg för finsktalande, bland annat med tanke på risken med försämrad vårdkvalitet på grund av den bristande statliga styrningen, tillståndsgivningen och uppföljningen av äldreomsorgsmarknaden som Riksrevisionen uppmärksammat i sin rapport Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg (RiR 2008:21) och på seminariet Hur försäkrar vi oss om vårdkvaliteten när vi har lämnat över ansvaret till någon annan? (2009-01-16)

Vi vill därför föreslå följande tillägg under rubriken Åtgärder i avsnittet om Äldreomsorg i förslag till åtgärdsplanen:

Staden ska tillhandahålla kommunalt driven äldreomsorg på finska i form av hemtjänst, dagverksamhet, servicehus och vård- och omsorgsboende.”

§7 Medarbetarenkäten för Äldreförvaltningen för år 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr 307-84/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§8 Äldreombudsmannens årsrapport 2010 angående år verksamhetsåret 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-57/2009

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut och instämmer i det gemensamma för KD, M och FP förslaget till beslut i den delen som angår att: ”Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att till nämndsammanträdet i juni återkomma med förslag på hur flexibiliteten i avlösningen ska ökas genom att förslagsvis ha månaden som begränsnings-period och att göra det möjligt med avlösning även på kvällar och helger, inte bara dagtig” och instämmer i tredje stycket i anförandedelen som börjar med orden: ”Beträffande anhörigvårdarna” och slutar med orden: inte bara dagtid”.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden enigt ställer sig bakom den delen i det gemensamma förslaget från KD, M och FP som gäller att uppdra åt äldreförvaltningen att till nämndsammanträdet i juni återkomma med förslag på hur flexibiliteten i avlösningen ska ökas genom att förslagsvis ha månaden som begränsningsperiod och att göra det möjligt med avlösning även på kvällar och helger, inte bara dagtid.

Ordföranden finner att nämnden enigt ställer sig bakom tredje stycket i anförandedelen i det gemensamma förslaget till beslut från KD, M och FP som börjar med orden: ”Beträffande anhörigvårdarna” och slutar med orden: inte bara dagtid”.

Ordföranden ställer förslagen i övrigt mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner äldreombudsmannens årsrapport 2010 angående verksamhetsåret 2009.

2. Äldrenämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

3. Rapporten delges samtliga stadsdelsnämnder.

4. Äldrenämnden uppdrar åt äldreförvaltningen att till nämndsammanträdet i juni återkomma med förslag på hur flexibiliteten i avlösningen ska ökas genom att förslagsvis ha månaden som begränsningsperiod och att göra det möjligt med avlösning även på kvällar och helger, inte bara dagtid.

5. Därutöver anför äldrenämnden följande:

”Äldreombudsmannen har en viktig uppgift att informera om stadens äldreomsorg och ge stöd och rådgivning till äldre och deras anhöriga. De äldres och närståendes synpunkter bidrar till att både förbättra och utveckla verksamheten.

Mycket i stadens äldreomsorg är bra, och det finns många goda exempel. Men det finns också områden som behöver utvecklas och förbättras. Angående tiderna i hemtjänsten pågår för närvarande en översyn av biståndsbedömning och tidsschabloner genom äldreförvaltningens och bedömningskansliets försorg. Bedömning och riktvärden ska vara likvärdiga över hela staden. Som den omfattande genomgången av dryg 20000 aktuella biståndsbeslut visade häromåret har så inte varit fallet. Det är även viktigt att understryka att det alltid ska göras en individuell bedömning.

Beträffande anhörigvårdarna gör äldreombudsmannen ett viktigt påpekande. Idag kan den som vårdar en anhörig kostnadsfritt få 4 timmars avlösning i hemmet per vecka, men anhöriga efterfrågar också möjligheten att spara tid och kunna förfoga över 16 timmar i månaden. Enligt nuvarande regler kan de inte spara tid mellan veckorna; om de behöver mer tid någon vecka måste de istället ansöka om det genom ett beslut om bistånd. Denna extra tid är då avgiftsbelagd. Så bör det givetvis inte vara. Äldreförvaltningen uppdras därför att till nämndsammanträdet i juni återkomma med förslag på hur flexibiliteten i avlösningen ska ökas genom att förslagsvis ha månaden som begränsningsperiod och att göra det möjligt med avlösning även på kvällar och helger, inte bara dagtid.

Äldreombudsmannen har under 2009 mottagit 1545 synpunkter, vilket är en minskning jämfört med föregående år. En förklaring är tillkomsten av Äldre Direkt som omedelbart blev en succé, och en uppskattad guide till stadens äldreomsorg. Äldre Direkt var också en av de främsta skälen till att Stockholm i höstas utsågs till årets kvalitetskommun. Äldreombudsmannen konstaterar att det totalt sett finns relativt få registrerade synpunkter i förhållande till det totala antalet äldre med insatser från staden. En förklaring kan förvisso vara att människor generellt inte framför sina synpunkter vid brister. En annan kan vara att äldreombudsmannens existens och verksamhet fortfarande inte är tillräckligt känd. Men säkert kan en viktig förklaring vara att många faktiskt är väldigt nöjda med äldreomsorgen. Som flera brukarundersökningar visar har nöjdheten med äldreomsorgen ökat de senaste åren.

Äldrenämnden vill också betona betydelsen av äldreombudsmannens rapport för utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnderna har ett stort och viktigt ansvar att rapporten sprids till de olika enheterna och att synpunkterna diskuteras, exempelvis på arbetsplatsträffar, för att ytterligare förbättra äldreomsorgen i Stockholms stad.”

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet utöver den eniga delen reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar

Att med vad som nedan anförs lägga rapporten till handlingarna;

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen för beslut och med rekommendation

att överlämna rapporten till kommunfullmäktige;

Att delge stadsdelsnämnderna, branschorganisationerna samt de privata utförarna

Rapporten;

Att därutöver anföra följande:

Äldreombudsmannens årsrapport är en del utav den viktiga uppföljningen av äldreverksamheterna som årligen presenteras för nämnden. Nämnden konstaterar att de senaste årens neddragningar och besparingar i äldreverksamheterna har satt djupa spår i kvalitén i omsorgen om stadens äldre.

Många brister är väl dokumenterade och kända sedan tidigare och det står med äldreombudsmannens skrivningar klart att verksamheterna inte klarar av att leva upp till kommunfullmäktiges uppställda mål i äldreplan för år 2007-2011.

Äldreomsorgen i Stockholm har med den förda borgerliga politiken blivit en budgetregulator för att löftet om allt lägre skatter ska kunna hållas. Rapporten beskriver en skrämmande utveckling där behoven och de individuella bedömningarna får stå tillbaka för att budget ska hållas.

I denna situation kläms en hårt arbetande personal och de äldre, de kläms mellan politiska mål och krav som ska hållas trots att de ekonomiska förutsättningarna hela tiden försämras. Ekvationen går inte ihop och det resulterar i en sämre kvalité, kontinuitet, service och omsorg.

Hur det ser ut i vardagen beskrivs i stycket som handlar om att den kommunala likställighetstiden, rättsäkerheten och behoven som åsidosätts.

”Jag har haft ett biståndsbeslut där jag beviljats hjälp med ett antal insatser under en månad, i beslutet står att den hjälp jag beviljats motsvarar ca 24.5 timmar i månaden. Nu har jag fått ett nytt beslut, jag har beviljats samma hjälpinsatser och nu ska jag dessutom också få hjälp med dusch, i det nya beslutet står det att den hjälp jag beviljats motsvarar 13.5 timmar i månaden. Hur kan det vara möjligt?”

Istället för att på område efter område reflektera om dessa brister och missförhållanden kräver vi att ärendet går vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige som satt målen för äldreomsorgen.

Även om bra riktlinjer och uppställda mål finns för verksamheten så visar rapporten att det inte går att leva upp till dem. Därför behövs en ny diskussion och nya beslut på högsta nivå för att klara ut frågeställningen, behövs mer pengar till verksamheten eller behöver riktlinjerna revideras och de äldres rättigheter beskäras.

Idag finns inget svar och även om de engagerade medarbetarna i äldreomsorgen gör ett fantastiskt jobb och de äldre i enkäter är nog så nöjda så brister ansvaret hos de borgerliga ansvariga politiker som hävdar med emfas att allt är bra.

Avslutningsvis undrar nämnden när utredningen om bemanningen på demensboendena, som enligt tjänsteutlåtandet är gjord, föreläggs nämnden för beslut.”

Särskilt uttalande V:

”För många äldre inom omsorgen och deras anhöriga känns det svårt och jobbigt att ställa krav på personal som den äldre har runt sig dagligen. Samtidigt uppfattar chefer och vårdpersonal det som att de äldre inte ställer några krav.

Den motsättningen diskuteras av både äldreombudsmannen och äldreinspektörerna i respektive rapporter. Det är viktigt att dessa frågor ständigt hålls levande inom äldreomsorgen och i utbildningen.

Tilltal och attityder är viktiga. Kränkande och nedlåtande attityder gentemot de äldre förekommer bland vårdpersonal likväl som det finns välfungerande verksamheter. T o m Äldre Direkt använder sig vid mycket hög belastning av inkommande samtal av en kvinnlig telefonsvararröst som helt motsvarar äldreinspektörernas beskrivning av hur gamla människor tilltalas som om de var små barn eller mindre vetande. Attityder under det sammanfattande ordet ålderism finns överallt och måste synliggöras för att kunna motverkas.

Det är viktigt att äldre och anhöriga kan få mer tid på sig att bestämma sig för ett boende och längre tid på sig att flytta in. Det är också viktigt att samma inställning gör sig gällande vid ett dödsfall. Det är inte rimligt att anhöriga vid dödsfall på ett vård- och omsorgsboende ska tvingas ta itu med packning, flyttning och städning på 1-2 veckor.”

§9 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010 angående verksamhetsåret 2009

Ärende

Föreligger ärende dnr: 113-52/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen i övrigt mot varandra och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2010 angående verksamhetsåret 2009.

2. Äldrenämnden överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

3. Rapporten delges samtliga stadsdelsnämnder.

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar

Att med beaktande av vad som i övrigt anförs lägga rapporten till handlingarna;

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen med rekommendation att underställa

kommunfullmäktige rapporten för beslut;

Att delge samtliga stadsdelsnämnder, branschorganisationer, samt de privata

utförarna rapporten;

Att i övrigt anföra:

I texten från förvaltningen står det inledningsvis att äldreomsorgsinspektörerna konstaterar att äldreomsorgen i många fall fungerar bra för de äldre och dess närstående. Detta är en glidning från det som brukar vara den gängse skrivningen, nämligen att äldreomsorgen generellt fungerar bra.

Arbetssättet att lyfta fram både brister och goda exempel är bra och gynnar en positiv utveckling av äldreverksamheterna. Detta förutsätter dock att brister rättas till och att de goda exemplen sprids.

Av rapporten drar vi slutsatsen återigen att den förda borgerliga politiken förvärrar och skapar nya problem istället för att lösa de gamla väl kända problemen.

Det handlar om bristen på resurser, avsteg från åtaganden och riktlinjer, att lagen inte följs och att behov ignoreras.

Under rubriken bemanning redovisas tydligt konsekvensen av en politik som prioriterat skattesänkningar framför satsning på personal, vård- och omsorg. Flera tusen medarbetare har fått lämna staden, förklarats övertaliga eller har fått sluta. Upphandlingspolitiken, privatisering till varje pris, har lett till sämre kontinuitet och

att många utan adekvat utbildning får ”hoppa in som vikarier”.

Utifrån dessa beskrivningar är det inte förvånande, men likväl skrämmande, att få ta del utav beskrivningarna av bristen på självbestämmande hos de äldre, och bristen på respekt för individerna som har omsorg, stöd eller hjälp.

Rutinmässigt påsättande av blöjor, ”individanpassade”, på äldre som klarar av att gå på toaletten, infantiliserande språk, personal som utför sysslor med musik i hörlurar, är några av symptomen på en omsorg som inte längre klarar sitt uppdrag. I dagliga samtal får vi höra om stressad personal som försöker göra sitt bästa, trots usla förutsättningar. En äldreomsorg i ”världsklass” kräver resurser och långsiktiga satsningar. Då kan inte äldreomsorgen fortsätta vara budgetregulator när skattesänkningar prioriteras.

Avslutningsvis noterar vi de positiva skrivningarna om Tunets servicehus. Vi vill bara instämma i beskrivningen, vi har hört det från många av dem som nu drabbas av det borgerliga beslutet att lägga ned samtliga servicehus. Bland de första läggs Tunet ned. Ett ytterligare exempel på att den borgerliga politiken leder till försämringar och nedrustning av vården och omsorgen.”

Särskilt uttalande KD, M och FP:

”Äldreomsorgsinspektörerna väljer även i årets rapport att lyfta fram ett antal goda exempel inom stadens äldreomsorg. Tyvärr visar det sig att erfarenheterna från välfungerande verksamheter allt för sällan har spridits och använts som förebilder för andra enheter.

Förra året skrev Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) med anledning av inspektörernas årsrapport: ”Vi reagerar med förvåning på att de framgångsrika enheterna knappast har fått någon uppmärksamhet eller något erkännande inom sin stadsdelsnämnd eller på andra håll i staden. Alla behöver beröm och uppmuntran i sitt arbete, särskilt de många lågavlönade kvinnor som utför ett ofta tungt arbete i vår kommunala äldreomsorg. Att erfarenheter från de föredömliga exemplen inte sprids och tillgodogörs inom andra stadsdelar är ett beklagligt slöseri”. Det äger fortfarande sin riktighet att påminna om detta.

Även om det finns en rad utvecklingsområden inom äldreomsorgen måste alla som är verksamma inom området, personal, tjänstemän och politiker, hjälpas åt att lyfta fram goda exempel. Det finns mängder med initiativ och eldsjälar som förtjänar uppmärksamhet. Tyvärr finns det en tendens och tradition, från exempelvis media, att hellre ta fasta på svårigheter och problem än att fokusera initiativ som skulle kunna vara en lösning och bidra till en värdigare vardag för stadens äldre.

Fokus måste vara att utveckla ledarskapet, ta vara på goda exempel genom utvecklade arbetsformer samt en förbättrad biståndshandläggning genom bland annat ett nytt bedömningsinstrument som hjälper biståndshandläggarna att göra så likvärdiga bedömningar som möjligt.”

Särskilt uttalande V:

”För många äldre inom omsorgen och deras anhöriga känns det svårt och jobbigt att ställa krav på personal som den äldre har runt sig dagligen. Samtidigt uppfattar chefer och vårdpersonal det som att de äldre inte ställer några krav.

Den motsättningen diskuteras av både äldreombudsmannen och äldreinspektörerna i respektive rapporter. Det är viktigt att dessa frågor ständigt hålls levande inom äldreomsorgen och i utbildningen.

Tilltal och attityder är viktiga. Kränkande och nedlåtande attityder gentemot de äldre förekommer bland vårdpersonal likväl som det finns välfungerande verksamheter. T o m Äldre Direkt använder sig vid mycket hög belastning av inkommande samtal av en kvinnlig telefonsvararröst som helt motsvarar äldreinspektörernas beskrivning av hur gamla människor tilltalas som om de var små barn eller mindre vetande. Attityder under det sammanfattande ordet ålderism finns överallt och måste synliggöras för att kunna motverkas.

Det är viktigt att äldre och anhöriga kan få mer tid på sig att bestämma sig för ett boende och längre tid på sig att flytta in. Det är också viktigt att samma inställning gör sig gällande vid ett dödsfall. Det är inte rimligt att anhöriga vid dödsfall på ett vård- och omsorgsboende ska tvingas ta itu med packning, flyttning och städning på 1-2 veckor.”

§10 Äldreomsorgsinspektörernas granskningsrapport angående äldreomsorg i Skärholmens stadsdelsnämnd

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-53/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner äldreomsorgsinspektörernas granskningsrapport angående Skärholmens stadsdelsnämnd.

2. Granskningsrapporten överlämnas till Skärholmens stadsdelsnämnd för beslut angående åtgärder.

Särskilt uttalande KD, M och FP:

”Äldreomsorgsinspektörernas rapport har en stor betydelse för utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Stadsdelsnämnden har ett stort och viktigt ansvar att rapporten sprids till olika enheter och att resultatet diskuteras, exempelvis på arbetsplatsträffar, samt att åtgärdslistor upprättas för att utveckla positiva delar av verksamheten och rätta till brister.

I Skärholmens fall är det mycket glädjande att läsa om den goda kvaliteten och den tydliga och goda ordning. Utredningarna är välskrivna och ett par handläggare utmärker sig särkilt positivt.

Mindre bra är däremot att handläggarna inte hinner med uppföljningar och nyprövningar som ska göras. Oroande är också att genomförandeplanen inte används på det sätt som den borde. Vi förutsätter att stadsdelsnämnden kommer att rätta till detta efter inspektörernas påpekande.”

§11 Ansökan om bidrag om 845000 kr till projektet ”Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV)”

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-75/2010


Vice ordföranden Leif Rönngren (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrum, är inte närvarande under behandling av ärendet, yrkanden och beslutsfattande.

Leif Rönngren deltar alltså inte i sammanträdet mellan kl. 16.15 och kl. 16.27 och återkommer först då ärendet § 12 tas upp. För Leif Rönngren tjänstgör ersättaren Henry Holmström (S) under behandling av ärendet.

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar återremiss av ärendet.

Ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) yrkar avslag till återremiss och i övrigt yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer det gemensamma yrkandet från KD, M och FP på återremiss av ansökan från projektet Nätverk för afrikaner i Vantör (NAV) mot avslag och finner majoritet för KD, M och FP yrkande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden återremitterar ärendet och därutöver anför:

”Eftersom det fortfarande föreligger oklarheter om NAV:s ansökan återemitteras ärendet för att nämnden ska få möjlighet att granska revisionsrapporten innan den tar ställning.

I ansökan redovisas även en intäkt för studiecirkelverksamhet som behöver få en närmare förklaring. Kostnader för studiecirklar kan inte finansieras med verksamhetsbidrag.

ÄN vill också ha ett förtydligande om för hur lång tid ansökan gäller.”

Reservation S, MP och V:

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Berit Kruse m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och ledamoten Berit Bornecrantz Dias (V) till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§12 Ansökan om bidrag till Kongo Föreningen i Stockholm

§13 Ansökan om projektbidrag från tre frivilligorganisationer

§14 Anmälan av månadsrapport för januari-februari 2010 för Äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-72/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 2/2010-03-09

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 2/2010-03-09

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av postlista per den 2 mars 2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Förvaltningschefens information

  • Gunnel Rohlin informerar övergripande att äldreomsorgsinspektörerna har avslutat granskningar av stadsdelsförvaltningarna i andra omgången och ska börja arbeta med temafrågor. Första området blir boenden för äldre med psykiska funktionshinder.
  • Gunnel Rohlin delar ut Kommunalkalender 2010.

§19 Övriga frågor

· Vice ordföranden Leif Rönngren föreslår att nämnden får samma

Informationsmaterial som förvaltningen delade ut till KPR på sammanträde

den 9 mars 2010:

- sammanställning av budgetramar genom åren 1997-2010 för äldreomsorgen;

- sammanställning av antal tomma och lediga lägenheter i servicehus för november 2009;

- sammanställning av antal platser per äldreboende och antal anmälda äldre köande till äldreboende februari 2010.

· Ordföranden Ewa Samuelsson informerar att den kommande tredje konferensen The European Ageing Network - EAHSA år 2010, arrangerad av Micasa Fastigheter AB, kommer att äga rum den 27-28 maj 2010 i Stockholm.

I EAHSA-konferensen får tre personer från vardera block delta. Partierna får sinsemellan göra upp om deltagande och anmäla till förvaltningen.

- Ordföranden Ewa Samuelsson önskar alla Glad Påsk.