Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2010-05-11

Sammanträde 2010-05-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Konferensen, Swedenborgsgatan 20, Södra station

3 Anmälan av protokollsjustering

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Tertialrapport 1 för Äldrenämnden för år 2010

Dnr 201-151/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad

DNR 105-288/2009
Handläggare: Lars Strand Tel. 508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Granskning av profilboenden för äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende

9 Sammanställning av stadsdelsnämndernas delredovisning av stimulansmedel för vård och omsorg om äldre 2007-2009

10 Ansökan om verksamhetsbidrag för Kongo Föreningen i Stockholm

DNR 420-74/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ansökan om bidrag på 750 000 kr till Äldrekontakt för projekt "Spridning av samverkansmodell med kommunen för att bryta social isolering hos äldre"

DNR 420-129/2010
Handläggare: Staffan Halleskog Tel. 508 36 203
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Äldreförvaltningens arbetsmiljörutiner

DNR 305-66/2010
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1/2010 enligt lista

DNR 203-41/2010
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 04/2010-05-04

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 04/2010-05-04

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Postlista per den 28 april 2010

18 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Ordföranden Ewa Samuelsson gratulerar Jenny Andersson - projektledaren för omsorgsdagboken - för ett stipendium som hon har tagit emot den 27 april på Vitalismässan. Stipendiet har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB. Stipendiet delas ut årligen och avser att belöna innovativa insatser inom områdena tillgänglighet, inflytande och säkerhet, som fokuseras i den nationella IT-strategin. Juryn har valt att ge årets Vitalisstipendius till äldreförvaltningens strateg Jenny Andersson med följande motivering:

Stockholms stad har genom den nya e-tjänsten, omsorgsdagboken, skapat en möjlighet för de äldre och deras anhöriga till delaktighet i vården och omsorgen.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Leif Rönngren (S) utses att tillsammans med ordföranden Ewa Samuelsson (KD) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 3/2010-04-20 justerats 2010-04-23.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen.

 

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Tertialrapport 1 för år 2010 för Äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-151/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) med instämmande från övriga ledamöter yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP) och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner Tertialrapport 1 för år 2010 och överlämnar den till

kommunstyrelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande från S, V och MP:

”Tertialrapporten speglar en starkt borgerlig budget, där det första KF-målet är att bli Europas mest företagsvänliga stad. Med den inriktningen för äldreomsorgen är det inte förvånande att rapporten domineras av uppdrag och målsättningar om privatiseringar, utan att med ett ord beröra den ständigt minskade valfriheten för äldre att kunna få välja ett kommunalt alternativ.

Med det sagt vill vi framhålla att vi ser positivt på att äldreförvaltningen tänker ta fram ett förslag om förenklad biståndsbedömning, vilket är en fråga som den rödgröna oppositionen har drivit länge. Rätt utformat kan en sådan reform förbättra såväl äldres självbestämmande som hemtjänstpersonalens möjligheter att göra ett gott arbete. Även genomlysningen av hinder för att äldre med hemtjänst ska kunna komma ut på fysiska aktiviteter ser vi fram emot.”

§7 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Ärende

Föreligger ärende dnr 105-288/2009

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) med instämmande från övriga ledamöter yrkar bifall till gemensamt förslag till beslut.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP)

och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande,

överlämnar det till kommunstyrelsen med förslag att kommunstyrelsen

föreslår kommunfullmäktige att besluta att en gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm införs i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Särskilt uttalande KD, M och FP:

”Den gemensamma värdegrunden ger bra underlag för de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla i äldreomsorgen för att kvaliteten ska utvecklas och en värdig äldreomsorg ska kunna uppnås. Genom denna tydliggörs den människosyn som ska gälla för äldreomsorgen, om varje människas absoluta och okränkbara värde och om rätten att få bli sedd och bemött med värdighet, med respekt för egna val. Värdegrunden anger den inriktning och det förhållningssätt som ska gälla för äldreomsorgen.

Egentligen är det ju självklart att äldre ska kunna fortsätta att leva utifrån sin identitet och personlighet, även inom äldreomsorgen. Men en tydlig värdegrund kan hjälpa till att lyfta upp de här frågorna på agendan, och få oss att reflektera över vårt förhållningssätt och vår syn på åldrandet. Vår individualitet minskar inte ju äldre vi blir, forskning visar till och med på det motsatta. Därför är det viktigt att äldreomsorgen individanpassas mer. I Stockholms stad pågår ett långsiktigt, medvetet och systematiskt arbete för att säkra och förbättra kvaliteten och utveckla äldreomsorgens verksamheter.

För att värdegrunden ska bli levande krävs ett omfattande arbete bland chefer och personal på enhets- och arbetsgruppsnivå. Ledarskapet liksom medarbetarnas kompetens och utbildning har stor betydelse. Det är först när värdegrunden blir en naturlig del i det dagliga arbetet som den kan genomsyra hela verksamheten och nå alla äldre. Det är viktigt att all personal är delaktig i värdegrundsarbetet från början. Personalens förhållningssätt är centralt för att tillgodose den äldres behov av värdigt liv och välbefinnande. Det behövs utrymme för värdegrunds- och etikdiskussioner

och att personalen får möjlighet till handledning och stöd från närvarande arbetsledare. Det är i mötet människor emellan som värdegrundens innebörd avspeglar sig. Det är där som resultatet av vårt arbete kommer till uttryck.”

Särskilt uttalande S, V och MP:

”I grunden är vi skeptiska till att ta fram en särskild värdegrund för äldreomsorgen, utan anser att såväl socialtjänstlagen som FN:s konventioner om mänskliga rättigheter borde vara nog så bra utgångspunkter för diskussioner om etik inom äldreomsorgen.

Det stora hotet mot äldreomsorgen idag är inte brist på värdegrunder utan brist på resurser, som tvingar personalen att stressa för att hinna utföra beviljade insatser inom hemtjänsten eller för att klara av att ge de äldre en socialt innehållsrik dag på vård- och omsorgsboende.

Vi är också tveksamma till att koppla värdighetsgarantier till kvalitetsgarantier, vilka vi uppfattar som tunna och innehållslösa och därmed knappast gör någon nytta för de äldre.

I det fall beslut fattas om en värdegrund för äldreomsorgen anser vi att formuleringarna bör ändras. Den föreslagna formuleringen i första meningen innehåller begrepp som överlappar varandra. En bättre formulering skulle vara ” … självbestämmande, individualisering och integritet”… I andra meningen föredrar vi begreppet ”ett liv som andra”, vilket används i funktionshinderssammanhang för att betona människors lika värde istället för ”ett värdigt liv”.

§8 Granskning av profilboende för äldre med psykiska funktionsnedsättningar: Hässelgårdens vård- och omsorgsboende

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-146/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Leif Rönngren m.fl. (S), ledamoten Eivor Karlsson (MP)

och tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner granskningsrapporten och överlämnar den till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för ställningstagande till åtgärder med anledning av granskningen.

Särskilt uttalande KD, M och FP:

Stadens äldreomsorgsinspektörer pekar i sin rapport på ett antal brister i verksamheten. Det är viktigt att inspektörernas observationer inte lämnas utan åtgärd, utan att rapporten ligger till grund för förbättringar. Äldrenämnden bistår gärna med förslag och välkomnar en konstruktiv dialog med stadsdelsnämnden.”

Särskilt uttalande S, V och MP:

” Granskningen visar det stora behovet av återkommande uppföljning av äldreomsorgen för att kunna garantera en god kvalitet, och samtidigt bör det ge stadsdelsnämnden en indikation på att se över sin egen verksamhetsuppföljning.

De brister som redovisas i rapporten är inte acceptabla och vi anser att äldrenämnden bör få en återkoppling genom att stadsdelsnämndens åtgärder redovisas för kännedom. Vi vill kraftigt understryka att kvaliteten utifrån de äldres perspektiv givetvis ska upprätthållas även om enheten har intagningsstopp. Det är inte acceptabelt att sköra äldre personer drabbas på det sätt som redovisas i rapporten av sämre kontinuitet i personalgruppen.”

§9 Sammanställning av stadsdelsnämndernas delredovisning av 2007-2009

Ärende

Föreligger ärende dnr 118-143/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§10 Ansökan om verksamhetsbidrag för Kongo Föreningen i Stockholm

Ärende

Föreligger ärende dnr 420-74/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD), ledamoten Olle Andretzky m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden beslutar att bevilja 36000 kronor i extra verksamhetsbidrag för 2010 motsvarande ett halvt års hyreskostnader.

Särskilt uttalande KD, M och FP:

”Kongo Föreningen i Stockholm har tidigare i år beviljats verksamhetsbidrag om 50000 kronor. Att de nu beviljas ytterligare bidrag för att en annan bidragsgivare dragit sig ur får ses som ett undantag. Det är viktigt att samtliga frivilligorganisationer rättar sig efter ansökningstider och de beslut som nämnden fattar.”

§11 Ansökan från Äldrekontakt om projektbidrag

Ärende

Föreligger ärenden dnr 420-129/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden avslår Äldrekontakts ansökan om projektbidrag.

§12 Äldreförvaltningens arbetsmiljörutiner

Ärende

Föreligger ärende dnr 305-66/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor.

§13 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstelagen (SoL) för kvartal 4/2009 och kvartal 1/2010

Ärende

Föreligger ärendet dnr 105-103/2010

Yrkanden
Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 4/2009 och kvartal 1/2010.

2. Äldrenämnden överlämnar stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige.

§14 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1/2010

Ärende

Föreligger anmälningslista över delegationsbeslut för kvartal 1/2010, dnr 203-41/2010

Yrkanden

Ordföranden Ewa Samuelsson (KD) yrkar, med instämmande från övriga ledamöter, bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§15 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 4/2010-05-04

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 4/2010-05-04

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av postlista per den 28 april 2010

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Förvaltningschefens information

Därför kan inte kostnader för den medicinska fotvården på äldreboenden

beräknas exakt.

  • Gunnel Rohlin besvarar nämndens tidigare frågor om tecknade avtal med utförare inom valfrihetssystemet, korttidsvård och profilboenden och delar ut en information angående samtliga utförare och antal platser/utförare.

  • Gunnel Rohlin informerar om en konferens ”Det är personen som räknas” som ska äga rum den 7 juni 2010, på Kungsholmens konferens i TryggHansa – huset, Flemingsgatan 18. Inbjudan delas ut till nämnden.

Ordföranden Ewa Samuelsson påminner om att tre politiker per block får delta i konferensen på nämndens bekostnad.

§19 Övriga frågor

· Vice ordföranden Leif Rönngren föreslår att nämnden får en presentation av landstingets ansvar och gällande rutiner för hantering av tandvården för äldre på äldreboenden och inom hemtjänsten.

· Vice ordföranden Leif Rönngren tog upp bekymret med hantering av äldre i samband med ombildningar av servicehus till trygghetsboenden.

Gunnel Rohlin kan ge muntlig information angående omvandling av servicehus till trygghetsboende.

Micasa:s representant kan bjudas in till äldrenämndens sammanträde för information om förändring och upprustning av servicehus och vård och omsorgsboenden.