Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2011-03-22

Sammanträde 2011-03-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Bråvallasalen, plan 1 i Stadshuset

Förmöten börjar kl. 15.00 enligt följande:
- Majoriteten i Bråvallasalen
- Oppositio Läs mer...nen i Carl Albert rum, plan 1 i Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 2/2011-02-15

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Revisionsrapport nr 1-2011 "Stöd för personer som vårdar eller stödjer äldre närstående"

7 Äldreombudsmannens årsrapport 2011 för verksamhetsår 2010

DNR 113-016/2011
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

8 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport 2011 för verksamhetsår 2010

9 Granskningsrapport av korttidsvård för äldre i stadsdelarna: Norrmalm, Kungsholmen, Östermalm, Södermalm, Skärholmen, Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen

DNR 113-005/2011 och DNR 113-018/2011
Handläggare: Eva Lindgren Tel. 508 36 207
Handläggare: Karin Gens Tel. 508 36 208

10 Insatser för ökad brandprevention

DNR 118-056/2011
Handläggare: Kerstin Malmport Tel. 508 36 219

11 Svar på skrivelse från led. Torun Boucher (V) daterad 2011-01-12 "Riktlinjer för hur information om pågående medicinering och eventuella sjukdomar inför vistelse på korttidsboende ska hanteras"

12 Införande av parboendegaranti inom äldreomsorgen

DNR 113-051/2011
Handläggare: Marita Åkersten Tel. 508 36 215
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Ansökan om inköp/leasing av specialfordon till Stockholms Trygghetsjour

DNR 114-050/2011
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, kvartal 4/2010

15 Anmälan av månadsrapporten för tiden t.o.m. den 28 februari 2011-03-04

DNR 201-058/2011
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206

16 Anmälan av vidaredelegation av beslutanderätt

DNR 103-052/2011
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

17 Anmälan av delegationsbeslut enligt lista

Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

18 Branschrådets protokoll från den 10 december 2010

19 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 03/2011-03-15

(Utsändes per e-post och dukas)

20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 03/2011-03-15

(Utsändes per e-post och dukas)

21 Postlista per den 8 mars 2011

22 Förvaltningschefens information

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 2/2011-02-15 justerats 2011-01-17.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Anmäls följande frågor:

- Kan äldrenämnden få tillgång till stadsdelsnämndens svar på tillsynsrapporten från Socialstyrelsen angående Årstabergshem.

- Hur åtgärdas brister i samverkan mellan olika huvudmän angående hemsjukvård.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner dagordningen med tilläggsärende § 24.

Anmälda frågor behandlas under § 23.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

En skrivelse om översyn av ersättningssystem, daterad 2011-03-08, från led. Torun Boucher (V) har inkommit (dnr 111-067/2011).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda svar på skrivelsen.

§6 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Ärende

Föreligger ärende dnr 106-053/2011

Yrkanden
Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar

det till Revisionskontoret, revisorsgrupp 3, som sitt yttrande över revisionsrapporten ”Stöd för person som vårdar eller stödjer äldre närstående”.

Särskilt uttalande från (S) och (V):

De rapporter som stadens egna revisorer tar fram är ett bra verktyg när det gäller att förbättra och utveckla verksamheterna. Därför är vi besvikna över att förvaltningen inte svarar upp till de förbättringsområden som revisorerna pekar ut i rapporten.

När det gäller svar på revisorernas rapporter generellt, så önskar vi att förvaltningen dels beskriver konkreta åtgärder som måste göras för att förbättra de delar där det finns brister och dels att det finns en tidsplan med.”

§7 Äldreombudsmannens årsrapport för verksamhetsår 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-016/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och anmäler eget särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till ett gemensamt förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP) och (MP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S) och (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner äldreombudsmannens årsrapport för verksamhetsåret 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Äldreombudsmannens årsrapport delges samtliga stadsdelsnämnder.

Reservation (S) och (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att skyndsamt initiera en översyn av hemtjänstens schablontider

samt

att därutöver anföra:

Äldreombudsmannen har lämnat en gedigen rapport till nämnden. Den ger mycket information, både om det som är positivt men också sådant som behöver åtgärdas snabbt.

Men när det gäller svar på äldreombudsmannens rapport generellt, så önskar vi att förvaltningen dels beskriver konkreta åtgärder som måste göras för att förbättra de delar där det finns brister och dels att det finns en tidsplan med. Vi anser att det är viktigt för nämndens del att varje synpunkt i rapporten kommenteras och svaras på

av förvaltningen.

Vidare anser vi att det inte är helt i sin ordning att den äldre personen som har fått en biståndsbedömning och hemtjänst inte vet hur många timmar och minuter det ingår i den hjälp de får. Eftersom hemtjänsten har sina schablontider borde det vara lätt att informera brukaren om detta. Vi anser dock att schablontiderna är alldeles för snåla

för att staden skall kunna säkerställa värdegrundens tankar om att individen skall själv få bestämma. Utifrån det vill vi att förvaltningen gör en översyn av tiderna.

Vi är också oroade över att bedömningen av insatserna inte är jämlik över staden.

Trots att staden är delad i 14 stadsdelar så får bedömningarna inte vara olika.”

Särskilt uttalande från (M) och (FP):

”Årsrapporterna från äldreombudsmannen och äldreomsorgsinspektörerna innehåller exempel på när äldreomsorgen inte levererar det som äldre kan förvänta sig. Men där finns också en rad goda exempel på när äldreomsorgen i Stockholm är som bäst. Som helhet är det en äldreomsorg att vara stolt över i ett nationellt perspektiv. De noggranna granskningarna från äldreombudsmannen, äldreomsorgsinspektörerna och inte minst stadsdelarna skapar goda förutsättningar för att reparera det som inte fungerar tillfredsställande och förbättra arbetet generellt.

Inom äldreomsorgen finns såväl inom hemtjänst som på boenden en lång rad aktörer som alla erbjuder tjänster till samma pris och för samma ersättning. Ändå visar rapporterna att kvaliteten på verksamheten i vissa fall skiljer sig markant mellan olika utförare. En slutsats att dra av det är att det är långt mer än bara resurserna som spelar in. En oerhört viktig faktor är hur verksamheten styrs, hur omsorgen utförs och hur man bemöter de äldre.

Med värdegrunden som slogs fast i kommunfullmäktige den 14 mars har utövarna fått ett grundläggande instrument för en individanpassning av äldreomsorgen. Det är viktigt att vi nu får igång en debatt om bemötandefrågor på alla nivåer inom äldreomsorgen. Ett hinder för en dynamisk debatt mellan de olika partierna och blocken är att oppositionen i debatten visar en kompakt ovilja eller möjligen okunskap i att förstå och delta i och utveckla en värdegrund som gagnar äldre, anställda och anhöriga. Istället växlar de in på spåret att äldreomsorgen behöver tillföras mer resurser. Man kan i sammanhanget notera att alliansen under förra mandatperioden tillförde äldreomsorgen över en halv miljard, medan oppositionen mellan 2002 och 2006 nöjde sig med ett tillskott på 76 miljoner kronor.

Men frågan är egentligen – skulle oppositionen göra det till en resursfråga också om det handlade om att lärare i skolan bemötte elever på ett nonchalant eller rent av kränkande sätt? Om det gällde läkare i vården som lyssnade på musik i hörlurar samtidigt som de vårdade sina patienter? Det håller vi knappast för troligt.

Poängen med att anta en värdegrund för äldreomsorgen är att signalera tydligt vilken typ av bemötande som de äldre har rätt att förvänta sig och vilka krav de anställda måste leva upp till. Naturligtvis kan stress vara en faktor som belastar i vardagen och göra det svårare att agera med den respekt man bör ha gentemot sina medmänniskor, men det är inte den avgörande faktorn och det är aldrig en ursäkt.

Vi vill avslutningsvis framhålla vikten av att följa upp de brister som framkommit för att förbättra äldreomsorgen i framtiden. Men likväl måste de goda exemplen lyftas upp och spridas som inspiration och sporre till de aktörer som ännu inte lever upp till de krav som stockholmare med omsorgsbehov har rätt att ställa. Äldreomsorgen ska vara ett skäl att flytta till och bo i Stockholm. Här ska det vara behagligt att leva långt upp i åren och möjligt att leva det liv man önskar.”

Särskilt uttalande från (MP):

”Den överblick som ges genom Äldreombudsmannens årsrapport (och även i Äldreomsorgsinspektörernas rapport) visar att äldrenämnden måste verka för att såväl korttidsvården som arbetsförhållandena för äldreomsorgens personal förbättras. Korttidsvården behöver utvecklas för ökad trygghet för äldre i behov av tillfällig omsorg. Det är också viktigt att det klargörs till vilket lagrum biståndshandläggaren hänvisar när denne säger att det inte finns korttidsvård i stadsdelen.

Ingen äldre eller anhörig ska behöva avstå från att uttrycka sina behov eller framföra önskemål p.g.a. rädsla för att stöta sig med ” den som bestämmer”. En god vård och omsorg om äldre personer med demenssjukdomar kräver också ökad personaltäthet och högre kompetens.

Inom hemtjänsten hinner inte alltid personalen sitta ner med de äldre för samtal och för att bryta den sociala isoleringen. Duschning och övriga sysslor i hemmet är ofta strikt tidsbestämda.

Delar av personalens lunchrast används ibland för att förflytta sig mellan vårdtagarna. Eller för att jobba in tid då man blivit försenad hos någon vårdtagare i behov av tröst och stöd.

Tiden för stöd och tröst får inte handla om pengar.

Staden behöver klarlägga begreppet ”tid” för de personer som beviljats insatser i form av hemtjänst. Dels vad som ingår i den beräknande tiden. Dels vilken tid den äldre har över för eget handlingsutrymme. Förvaltningen kommer med flera bra förslag till förbättringar. Bland annat att klargöra tidsbegreppet inom hemtjänsten. Återstår att se resultatet.

Det är inte heller acceptabelt så som sker i dag att äldre kvinnor och män inom omsorgen bemöts olika enbart utifrån föreställningar om kön. Män beviljas oftare olika typer av insatser medan kvinnor får förlita sig på anhöriga. Det finns emellertid flera bra exempel där man aktivt och medvetet arbetar för en jämställd äldreomsorg, exempelvis Södermalms hemtjänst och Farsta respektive Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar. Dessa goda exempel bör spridas till hela staden.”

Särskilt uttalande från (V):

”Valfrihet är ett honnörsord för den moderatledda ledningen i staden och valfrihet är också numera inskrivet i den av fullmäktige antagna värdegrunden för äldreomsorgen.

Valfriheten gäller i praktiken dock främst om den äldre vill vänta eller inte vänta på sitt förstahandsval. Det är uppenbart i ÄO:s rapport att valfriheten tvärtom minskar vad gäller livet inne på boendet. Inflytandet över omsorgen och vården sjunker.

Äldreomsorgen präglas allt mer av ett överordnat vinstkrav. Å ena sidan drivs allt större andel av äldreomsorgen av riskkapitalbolag, å andra sidan blir den ekonomiska styrningen även i den egna regin också allt mer överordnad. Inom hemtjänst hinner inte personalen med, egen lagstadgad rast och lunchpaus används för att förflytta sig mellan omsorgstagarna. Att hinna blir ett överordnat mål, därför att tiden genererar pengar.

Förvaltningen kommer med flera bra förslag som ligger inom ramen för förvaltningens handlingsfrihet, bland annat för att klargöra tidsbegreppet inom hemtjänsten. Kvarstår att med en ordning där det går att tjäna pengar på att slimma äldreomsorgen till rent anorektiska nivåer så blir förbättringsarbetet ett sisyfosarbete.”

§8 Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för verksamhetsår 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-048/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och anmäler eget särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP), (MP) och (V) och ett eget förslag till beslut från (S).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för verksamhetsåret 2010 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport delges samtliga stadsdelsnämnder.

Reservation (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar:

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra:

Äldreomsorgsinspektörerna har lämnat en gedigen rapport till nämnden. Den ger mycket information, både om det som är positivt men också sådant som behöver åtgärdas snabbt.

Men när det gäller svar på inspektörernas rapport generellt, så önskar vi att förvaltningen dels beskriver konkreta åtgärder som måste göras för att förbättra de delar där det finns brister och dels att det finns en tidsplan med. Vi anser att det är viktigt för nämndens del att varje synpunkt i rapporten kommenteras och svaras på av förvaltningen.

Vi är allvarligt oroade över att arbetet med mat och måltider skiljer sig så mycket inom staden, beroende på vilket boende man besöker. Det är dessutom extra viktigt med bra måltidssituationer inom demensvården eftersom de demenssjuka ofta tappar väldigt mycket vikt. Måltiderna fungerar också som träning, syftet måste vara att bevara så många fysiska funktioner som möjligt så länge som möjligt. Vi anser att pedagogiska måltider är att föredra, att personalen äter tillsammans med de äldre. Det kunde vara bra om olika enheter kunde lära av varandra, de som har lyckats att utveckla måltidssituationen kunde få dela med sig av sina kunskaper.

Det är inte acceptabelt att ha dementa brukare tillsammans med andra. Det är också så att vården av demenssjuka kräver en helt annan bemanning än omsorgen av äldre som har sin intellektuella kapacitet krav och enbart behöver hjälp med fysiska krämpor.

Det är beklagligt att det på de flesta boenden inte finns eller väldigt litet tid för reflektion. Reflektion kan användas till att utveckla kvaliteten inom verksamheterna, därför kan det vara viktigt att ha ett bra verktyg som är lätt att använda. Vårdförbundet har tagit fram en mall som kan användas i vård- och omsorgsverksamheterna. Instruktionerna är tryckta på ett kort och tar högst en kvart att gå igenom.”

Särskilt uttalande (MP):

”Korttidsvistelse

Med något undantag har antalet gynnade beslut om korttidsvård minskat i samtliga stadsdelar. Detta är olyckligt, när behoven, av rapporten att döma inte har minskat.


Det är viktigt att de äldre får rätt information. Att avslagsbesluten inte har ökat kan enligt rapporten tyda på att en förfrågan från den enskilde alltför ofta ”diskuteras bort” och inte tas upp som en ansökan, viket inte är rättssäkert. Eller att en del stadsdelar numera, i vissa situationer, inte alls beviljar korttidsvård. Ibland med motiveringen att ”vi har inte korttidsvård”.


Vi håller med om att det är viktigt att enheter som bedriver korttidsvård inte blandar ihop olika målgrupper t.ex. somatik och demens, utan specialiserar sig. Och klargör vilket syfte de olika formerna har.

Med ökad ålder och tilltagande skröplighet blir resorna mellan hemmet och sjukhuset allt tätare. En tids återhämtning, en korttidsplats, kan bidra till att de äldre kan bo hemma lite längre. Socialstyrelsen kom 2008 med en rapport ”Kallelse till samordnad vårdplanering – hur gick det sedan?”. Där beskrevs genom intervjuer situationen för fyra svaga personer som alla fick avslag på ansökan om korttidsplats.

Äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar

Äldre personer med psykiska funktionsnedsättningar får ofta insatser inom äldreomsorgen som inte är adekvata med hänsyn till aktuell psykisk problematik. Ofta förväxlas symtomen med demens. Det finns också många exempel på att övergången från socialpsykiatrin till äldreomsorgen när en person fyller 65 år inte sker på ett sätt som rätt fångar upp den enskildes behov. Äldreomsorgsinspektörernas rapport visar att det är nödvändigt att inrätta ytterligare profilboenden med inriktning för äldre med psykiska funktionsnedsättningar. Äldreomsorgen måste dessutom bli bättre på att fånga upp och bygga vidare på de socialpsykiatriska insatser, som personer fått före 65 års ålder. Här behövs både organisationsöversyn vid många av stadsdelsförvaltningarna och utbildningsinsatser för biståndshandläggarna.”

Särskilt uttalande från (V):

”Äldreomsorgen präglas allt mer av ett överordnat vinstkrav. Å ena sidan drivs allt större andel av äldreomsorgen av riskkapitalbolag, å andra sidan blir den ekonomiska styrningen även i den egna regin också allt mer överordnad. Äldreinspektörerna lyfter att i endast en enhet har personalen handledning. Oftast har personalen inte ens tid för reflektion inlagt i schemat, vilket enligt inspektörerna kan förklara det många gånger institutionsliknande arbetssättet. Att arbeta fort har blivit ett överordnat mål, därför att sammanpressad tid genererar pengar.

En annan sak som lyfts och som vi gärna skulle vilja ha lite mer utvärderat är att antalet beslut om beviljad korttidsvård minskat avsevärt i Stockholms stad under senare år. Med något undantag har antalet gynnande beslut om korttidsvård minskat i samtliga stadsdelar. Varför? Man kan utläsa i rapporten att det finns en kritik hos biståndshandläggarna att korttidsvården ofta bara är en förvaring. Man kan också utläsa att biståndshandläggarna möjligen helt enkelt avråder från att söka korttidsvård, då avslagsbesluten inte har ökat.

Vi håller med om att det gäller att separera de olika formerna och klargöra vilket syfte de olika formerna har. Vi tror dock att alla de olika formerna fyller ett stort behov, och det är oroväckande om korttidsvården minskar därför att den inte upplevs som funktionell. Korttidsboende är efterfrågat som anhörigstöd, men används även som en sorts mellanvårdsform. Och för utredning.

Självklart måste kvaliteten och funktionen i ett korttidsboende med allt vad det innebär av dokumentation och uppföljning och meningsfullt innehåll vara av fullgod kvalitet. Det är tråkigt om korttidsboendet inte utnyttjas enbart för att kvaliteten inte är tillräckligt god. Vänsterpartiet är övertygat om att korttidsboendet behövs för såväl avlastning som återhämtning och utredning. Men det är viktigt att de olika formerna klargörs till såväl syfte som innehåll. För det är helt uppenbart att en form av korttidsboende inte behövs – den form som kan gå under benämningen förvaring.”

§9 Granskningsrapport av korttidsvård för äldre i stadsdelarna: Norrmalm,

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-005/2011 och dnr 113-018/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner äldreomsorgsinspektörernas granskningsrapport av korttidsvård för äldre i stadsdelarna: Norrmalm, Kungsholmen, Östermalm, Södermalm, Skärholmen, Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen.

2. Äldreomsorgsinspektörernas granskningsrapport överlämnas till berörda stadsdelsnämnder för ställningstagande till åtgärder med anledning av granskningen.

§10 Insatser för ökad brandprevention

Ärende

Föreligger ärende dnr 118-056/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och ger äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram rekommendationer för rutiner för utökad brandprevention inom äldreomsorgen.

Särskilt uttalande från (MP):

”Miljöpartiet ser positivt på insatser för ökad brandprevention.

Det är dock av vikt att göra ytterligare insatser som ger anställda inom äldreomsorgen grundutbildning i brandprevention, detta i samverkan med Stockholms brandförsvar och biståndshandläggare.

Anställda samt vikarier bör få utbildning en gång per år i brandprevention och rutiner (vad som händer när det brinner, hur man minskar risken för brand i bostaden). Det är viktigt att det finns en dialog med den äldre så att det blir en individanpassad brandprevention i bostaden.

Förslaget om att hemtjänstutförarna årligen ska kontrollera brandvarnarna ser vi positivt på.”

Särskilt uttalande från (S):

”Ärendet tar upp en mycket viktig fråga i och med detta beslut. Men det finns fortfarande många äldre i staden som inte får den hjälpen. Då menar vi den gruppen äldre som inte har beslutade insatser från staden.

I den socialdemokratiska budgetreservationen finns det ett förslag om att alla äldre som är minst 75 år gamla ska ha 2 timmars hemtjänst utan biståndsbedömning. Då skulle även de äldre utan insatser kunna inkluderas i insatserna för ökad brandprevention.”

§11 Svar på skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) från den 2011-01-12

Ärende

Föreligger ärende dnr 118-013/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och anser skrivelsen besvarad med detta.

Särskilt uttalande från (V):

”I sju stadsdelar finns redan riktlinjer för hur information om medicinering ska hanteras inför flytt till korttidsboende och i tre stadsdelar pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer. Det visar att frågan uppmärksammats och anses viktig. I tre stadsdelar saknas korttidsboenden och därför behövs inte riktlinjerna. En stadsdelsnämnd saknar riktlinjer och borde naturligtvis ha det. Det är olyckligt att den här typen av frågor inte behandlas generellt i staden. En stadsdelsgräns ska inte vara avgörande för om korrekt information om medicinering förs fram eller inte.”

§12 Införande av parboendegaranti inom äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 113-051/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP), (S) och (V) och ett eget förslag till beslut från (MP).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till utformning av parboendegaranti inom äldreomsorgen.

2. Äldrenämnden överlämnar förvaltningens förslag som sitt och föreslår att kommunstyrelsen godkänner äldrenämndens förslag till utformning av parboendegaranti inom äldreomsorgen.

3. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt stadsledningskontoret att utarbeta ett förslag på ersättning för basservice i vård- och omsorgsboende.

Reservation (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”MP yrkar att äldrenämnden beslutar:

  1. Att godta förvaltningens förslag till beslut
  2. Att också par där den ene har demens eller psykisk funktionsnedsättning ska kunna omfattas av parboendegarantin
  3. Att utöka provboendetiden till sex månader

Det är hög tid att en parboendegaranti börjar gälla. Alla äldre par som önskar fortsätta bo tillsammans måste kunna omfattas av den rättigheten, även i de fall då den ena har demens eller psykisk funktionsnedsättning. Kostnadsfrågorna måste gå att lösa.

Det kan även vara av värde med en längre tid för provboende än tre månader, då det är svårt att i förväg veta vilka påfrestningar det kan innebära att bo tillsammans i samma lägenhet inom ett vård- och omsorgsboende.”

Särskilt uttalande från (S):

”Det är mycket bra att Stockholm äntligen har kommit så långt att gifta äldre får rätt att bo tillsammans livet ut. Vi vill dock påpeka vikten av jämlik bedömning över hela staden, alla stadsdelar skall kunna erbjuda möjligheten till parboende.”

§13 Ansökan om inköp/leasing av specialfordon till Stockholms Trygghetsjour

Ärende

Föreligger ärende dnr 114-050/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och beviljar inköp/leasing av specialfordon till Stockholms Trygghetsjour som ej omfattas av stadens miljöbilsdefinition.

§14 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 105-025/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar förvaltningens anmälan med sammanställning av stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut för 4:e kvartal 2010 till kommunfullmäktige.

Särskilt uttalande från (S) och (V):

”Vi kan läsa av rapporten hur många ärenden inte har verkställts och hur många har verkställts. Som orsak nämns att den som har sökt plats och fått den har tackat nej. Men det vore oerhört intressant och nödvändigt att även få reda på orsakerna till svaren.”

§15 Anmälan av månadsrapporten för tiden t.o.m. den 28 februari 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-058/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens månadsrapport för tiden t.o.m. den 28 februari 2011 och lägger den till handlingarna.

§16 Anmälan av vidaredelegation av beslutanderätt

Ärende

Föreligger ärende dnr 103-052/2011

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av delegationsbeslut

Ärende

Föreligger ärende dnr 307-055/2011

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av branschrådets protokoll från den 10 december 2010

Dnr 104-057/2011

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 3/2011-03-15

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 3/2011-03-15

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av postlista för tiden 2011-02-01 – 2011-03-08

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk-Lind informerar om följande:

· En slutkonferens för projektet ”Språksam” som äldreförvaltningen har arrangerat i samarbete med Äldrecentrum äger rum i dag. ”Språksam” var ett utvecklingsprojekt med syfte att stärka kompetensen hos äldreomsorgspersonal som har språk och kunskapsbrister. I slutkonferensen deltar bl.a. Amelie von Zweigbergk, statssekreterare på Utbildningsdepartementet med ansvar för bland annat jämställdhet och vuxenutbildning och Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representationskontor i Sverige. Joakim Larsson, äldre- och ytterstadsborgarrådet deltog på eftermiddagen och på platsen finns Chatrin Engbo, avdelningschef.

· Arbete med att ta fram ärende om boendeplanering pågår. Befolkningsprognoser tyder på att det blir svårare att kunna förutse den framtida efterfrågan.

· Utbildningsinsatser beträffande brandprevention kommer att diskuteras i morgon på ett möte för samtliga äldreomsorgschefer i staden.

· En ny organisation för äldreförvaltningen förbereds, den ska gälla från och med den 15 april och kommer att anmälas till äldrenämnden den 19 april.

· Det i mars invigda nya profilboendet för döva i Farsta med nio platser står helt tomt, inte en enda äldre med det funktionshinder har anmält sin vilja att flytta dit. Därför kommer de lediga platserna att erbjudas andra stadsdelsnämnder och grankommuner.

§23 Övriga frågor

· Eva Frunk Lind besvarar nämndens fråga om samverkan med landstinget och KSL angående hemsjukvård.

· Raili Karlsson återkommer med information beträffande nämndens fråga om uppföljning av Socialstyrelsens rapport om Årstabergshemmet till nästa nämndsammanträde den 19 april.

· Kommunikatören Carl Smitterberg informerar om att Helsingfors stad har inbjudit Stockholms stad att delta i EU-projektet ”Design Led Innovations for Active Ageing” tillsammans med andra städer bl.a. Oslo, Warszawa, Sofia och Berlin. Stockholms stad representeras av stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Farsta samt Äldreförvaltningen. Om projektet godkänns av EU är startdatum den 1 januari 2012 och håller som längst på till och med mars 2014.

§24 Ansökan om projektmedel från Hjälpmedelsinstitutet ”Bo bra på äldre dar”

Ärende

Föreligger ärende dnr 119-078/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens ansökan om projektmedel från Hjälpmedelsinstitutet ”Bo bra på äldre dar”.

Pargrafen förklaras omedelbart justerad.