Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2011-09-20

Sammanträde 2011-09-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, plan 1, Stadshuset

Förmöten från kl. 15.00:
- Majoriteten: Stora Kollegiesalen, plan 1
- Oppositionen: Läs mer...Carl Albert rum, plan 1

2 Värdegrund/värdegrundsgarantier - presentation avd.chefen Chatrin Engbo (ca 15 min)

4 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2011-06-14

5 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

6 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

7 Tertialrapport 2 för år 2011 för äldrenämnden

DNR 0106-425/2011
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för vård och omsorg om äldre personer för år 2011

9 Remiss ang förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre

Svar till socialstyrelsen senast den 20 september 2011
DNR 0402-423/2011
Handläggare: Linda Wikman Tel. 508 36 222
Omedelbar justering

10 Remiss ang Stockholms stads miljöprogram 2012-2015

Svar till kommunstyrelsen senast den 30 september 2011, dnr 303-1207/2010
DNR 0401-427/2011
Handläggare: Rebecka Strandberg Tel. 508 36 220

11 Svar på skrivelsen "Angående extra medel till demensvården" från led. Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S)

12 Svar på skrivelsen "Översyn av ersättningssystem" från led. Torun Boucher (V)

13 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt SOL och LSS för 2:a kvartal 2011

14 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 06/2011-09-13

(Protokollet utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 06/2011-09-13

(Protokollet utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Branschrådets protokoll från den 2 september 2011

(Protokollet utsändes per e-post och dukas)

17 Postlista per den 31 augusti 2011

18 Förvaltningschefens information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Ordföranden Joakim Larsson presenterar Sandra Molander som kommer att vikariera för Helena Söderblom under hennes ledighet.

§2 Presentation av värdegrund/värdegrundsgarantier

Avdelningschefen Chatrin Engbo presenterar äldreförvaltningens arbete med värdegrunder och värdegrundsgarantier för äldreomsorgen i staden. Ett ärende kommer att bli klart till äldrenämndens sammanträde den 15 november.

§3 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§4 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 6/2011-06-14 justerats 2011-06-21.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§5 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Inga frågor anmäls, varefter godkänns dagordningen.

§6 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Anmäls två skrivelser (båda dukas på sammanträdet):

· En skrivelse från vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) angående återstående servicehus och nya trygghetsboenden

(daterad 2011-09-20, dnr 0112-468/2011).

· En skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) om rapportering av ej verkställda beslut vid ansökan om permanent bostad (daterad 2011-09-20, dnr 0112-467/2011).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.

§7 Tertialrapport 2 med delårsbokslut för äldrenämnden för år 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 0106-425/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och ersättaren Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ledamoten Torun Boucher (V).

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler ett särskilt uttalande.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler ett särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (C), (MP) och (V) och ett eget förslag till beslut från (S).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (C), (MP) och (V).

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 2 med delårsbokslut för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 2,1 mnkr för att täcka ökade kostnader för anpassning till det nya avgiftssystemet i Paraplyet.

3. Äldrenämnden hemställer hos kommunstyrelsen om investeringsmedel om 0,4 mnkr avseende utrustning av nya lokaler.

4. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 1,0 mnkr för kommunstyrelsens godkännande.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra

Det är positivt att målen för verksamheten uppfylls i princip på alla områden. Men vi vill påpeka några förbättringsmöjligheter som ändå finns inom verksamheten. Då menar vi synnerhet de områden som har fått kritik från revisorerna, äldreombudsmannen och äldreomsorgsinspektörerna. Vi menar att förvaltningen inte har inkommit med kraftfulla förslag till åtgärder inom en del av områden.

Samverkan med landstinget är ett område som bevisligen inte fungerar och inte heller har fungerat under en mycket lång period. Den kritiken framfördes även muntligen av revisorerna under det senaste kommunfullmäktigesammanträdet. Förvaltningen har inte inkommit med förslag, det enda nämnden har fått är en beskrivning om att det finns avtal. Detta är inte tillräckligt. Nu vet vi att revisorernas kritik är mycket stark eftersom gruppledarna är kallade till ett möte angående detta.

Vi är positiva till både nationell och lokal värdegrund för äldreomsorgen. Men värdegrunden kan inte fungera om verksamheterna inte får förutsättningar till detta viktiga arbete. Det finns fortfarande brister i utbildningsnivå och bemanning inom verksamheterna. Förvaltningen beskriver som ett resultat av utbildning och kompetensutveckling är att fler enheter anmäler sig till kvalitetsutmärkelsen. Men det är väl ändå de äldres välbefinnande och att de får god omsorg som ska vara vägledande för både utbildningar och annan kompetensutveckling.

Förvaltningen beskriver att antalet beviljade vistelser i korttidsboende har minskat. Men det var ju också så att äldreombudsmannen påpekade i sin senaste rapport att biståndshandläggarna ”pratade bort” behovet vilket föranleder att den personen som vill ansöka om korttidsboende inte heller får ett beslut. Och när man inte får ett beslut så finns det inte heller möjlighet till överklagan. På detta sätt blir statistiken friserat i stadsdelarna och överskottet av platser kanske inte är riktigt med sanningen överensstämmande.

Förvaltningen tar även upp Lex Sarah anmälningar som en punkt i rapporten.

Lex Sarah är en bra lagstiftning men vi är kritiska till att den politiska majoriteten i debatten ofta förväxlar Lex Sarah med meddelarfrihet. Staden måste ta den frågan på allvar eftersom en allt större andel av verksamheterna läggs i privata händer. Meddelarfriheten måste garanteras även i de privata verksamheterna inom äldreomsorgen.

När det gäller bidragsgivning till frivilligorganisationer så anser vi att det inte är tillräckligt med enbart en halvdags utbildning för styrelser. Kassörer i de föreningarna behöver mer utbildning så föreningarnas redovisning om hur de hanterar skattemedel förbättras och följer god revisionssed.

Det är viktigt att verksamheterna inom äldreomsorgen följer de lagar och föreskrifter som är förekommande på arbetsmarknaden. Vi anser därför att problem utrymmen på toaletterna på äldreboenden måste lösas. Lagen beskriver att utrymmet skall vara 80 cm och detta är viktigt för att de anställda inte ska skada sig i arbetet. Om förvaltningen nu har fått en respit på ett år så borde det också finnas med en beskrivning hur de anställda ska kunna skyddas under det året. Det är tråkigt med vite men ännu tråkigare om personalen skadar sig allvarligt.”

Särskilt uttalande (MP):

”Ett av nämndmålen – de äldres behov av olika boendeformer ska tillgodoses – är idag inte uppfyllda. Det talas ofta om att de äldre över 80 år blir något färre de närmaste åren. Därför behövs inte så många vård- och omsorgsplatser eller servicehusplatser. Men det måste delvis ses i ett historiskt perspektiv.

Antalet vårdplatser på sjukhusen har minskat drastiskt under de senaste decennierna (Socialstyrelsen 2010). De äldre anses färdigbehandlade allt tidigare. Det blir billigare för sjukvården men dyrare för kommunen. Samtidigt har antalet vårdplatser på sjukhem/äldreboenden minskat. Det finns därmed inget överskott av vårdplatser idag. Prioriteringarna för att få en plats på ett vård- och omsorgsboende såväl som en korttidsplats är idag hårda.

Av Socialstyrelsen yttrande över Äldreboendedelegationens slutbetänkande ”Bo bra hela livet” (SOU 2008:113) framgick att Socialstyrelsen såg med stor oro på de senaste årens minskning av antalet platser i särskilt boende. Det är därför av största vikt att utbyggnaden av trygghetsbostäder inte sker på bekostnad av platser i vård- och omsorgsboenden, skrev Socialstyrelsen. Samt vidare ”en ökad satsning av trygghetsbostäder kan få som konsekvens att utbyggnaden av vård- och omsorgsboenden kan minska. Det drabbar då de äldre med stora eller tilltagande vårdbehov.”

Till detta kommer nu den höga kostnaden för att bo i ett trygghetsboende. Om många inte har råd, då försvinner deras valfrihet. Ålderssegregationen bland äldre boende ökar.

En översyn av korttidsvården behöver också göras. Idag gäller kvarboendeprincipen, trots hög ålder och skröplighet. Korttidsplatserna för återhämtning mellan sjukhuset och hemmet har därmed blivit allt viktigare – men färre.

Av äldreomsorgsinspektörernas ”Granskning av korttidsvård för äldre 2010” framkom att stadsdelsnämnderna hanterar och organiserar insatsen korttidsvård på olika sätt. Antalet beviljade vistelser har minskat avsevärt i Stockholms stad. ”Det händer att en del stadsdelar numera i vissa situationer inte alls beviljar korttidsvård, ibland med motiveringen att ”vi har inte korttidsvård. En utgångspunkt som torde resultera i att det inte blir någon formell ansökan som utreds och mynnar ut i ett beslut; bifall eller avslag, med rättsosäkerhet för den enskilda som följd.” Källa: Äldreomsorgsinspektörernas granskning av korttidsvård för äldre 2010.

I klartext: Får man inget beslut finns det heller inte möjlighet att överklaga. På sätt blir statistiken inte tillförlitlig.

Det behövs också en mer klargörande rapportering av ej verkställda beslut av boende. Av dess orsak och verkan.”

Särskilt uttalande (V):

”Ett av nämndmålen – att de äldres behov av olika boendeformer ska tillgodoses – anses i tertialrapport 2 uppfyllas helt. Vänsterpartiet uppfattar att just detta mål har ganska mycket i övrigt att önska. Det finns flera problem runt tillgången på olika boendeformer, som vi lyfte i förra nämndens ärende om boendeplanering. Ett av dem är att de biståndsbedömda servicehusen byggs om till ej biståndsbedömda trygghetsboenden och att en sorts boende därmed ställs mot en annan sorts boende, istället för att komplettera varandra. Trygghetsboendens hyror har dessutom visat sig bli så pass dyra att en pensionär med genomsnittlig pension inte kommer att accepteras som hyresgäst av värden.

Ett annat problem lyfter vi i en skrivelse på dagens sammanträde där vi ber att få en mer genomlysande rapportering av alla ej verkställda beslut av boende. De består nästan uteslutande av att den äldre tackat nej till erbjudandet, och det visar antagligen på att det finns en diskrepans mellan vad den äldre önskar och vad vi erbjuder.

Vi instämmer i att en översyn av korttidsvården behöver göras. Bland annat med tanke på att de anhöriga i dag tar ett allt större ansvar för äldreomsorgen så är det viktigt att det finns en väl fungerande korttidsvård. Korttidsvården ska innebära ett mervärde för brukaren, inte bara en avlastningsplats.

Omsorgsdagbok infördes för att öka de äldres och anhörigas insyn i omsorgen. Om det krävs en anpassning för att privata utförare ska kunna använda omsorgsdagboken, verkar det ologiskt att inte gå vidare med systemutvecklingen med hänvisning till ett lågt användande – det som skulle åtgärdas.

Slutligen vill vi även kommentera att så många som 300 personer inte klarar kravet för att läsa svenska som andraspråk. I ett annat av dagens ärende - remiss angående förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper – menar Socialstyrelsen att det är nödvändigt att personal som ger stöd och hjälp till äldre har kunskaper i svenska. Inte bara för att kommunicera med den äldre, utan också för att säkerställa kommunikation med andra parter i omvårdnaden och för att kunna dokumentera. Äldreförvaltningen skriver å sin sida att det är viktigt att kvalitetsmått av personalens kunskapsnivå inte är godtyckliga. Det är bra att det finns ett utvecklingsarbete på gång inom det här området. Men det är uppenbart att kraven vid nyrekryteringar för närvarande är för låga.

Mot bakgrund av det stora utbildningsbehovet är det vidare anmärkningsvärt att reglerna för statliga omvårdnadslyftet är så krångliga att någon större satsning på utbildning inte verkar bli av.”

§8 Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för vård och omsorg om äldre personer för år 2011

Ansökan till Socialstyrelsen senast den 21 september 2011, dnr 11132/2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 203-311/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel om 800000 kr och omfördelning av tidigare beviljade medel om 2796000 kr.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§9 Remiss angående förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre

Svar till Socialstyrelsen senast den 21 september 2011, dnr 6533/2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 0402-423/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och ersättaren Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag

till beslut som stöds av (M), (FP), (C), (S) och (V) och ett eget förslag till beslut från (MP).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (C), (S) och (V).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar

det till Socialstyrelsen som sitt yttrande över förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

” Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att som svar på remissen säga följande:

Äldreverksamheten kommer att vara en av framtidens stora branscher. Det kommer behövas personal med olika kompetenser för att äldreomsorgen ska bli av hög kvalitet.

Idag är det brist på personal inom äldreomsorgen. Alla som ska arbeta inom äldreomsorgen behöver inte kunna allt men i ett arbetslag är det viktigt att det finns olika kompetenser så att helheten i omsorgen blir av bästa kvalitet.

För att få fler människor att arbeta inom äldreomsorgen är fortbildning viktigt. Staden ska kunna marknadsföra arbeten inom äldreomsorgen som jobb där man ständigt kan utvecklas och skaffa sig nya kompetenser. Utbildningar i olika kulturer och språk kommer bli allt viktigare i framtiden. Det ska vara möjligt att söka både kortare hel och deltider, samt timbaserade vikariat.”

§10 Stockholms stads miljöprogram 2012-2015

Svar på remiss från kommunstyrelsen senast den 30 september 2011

dnr 303-1207/2010

Ärende

Föreligger ärende dnr 4.1-427/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund

Eckardt (FP) och ersättaren Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (C), eget förslag till beslut från (MP), eget förslag till beslut från (S) och eget förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut som stödes av (M), FP) och (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen om Stockholms stads miljöprogram 2012-2015.

Reservation (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande som svar på remissen:

Det är positivt att miljöprogrammet inarbetas i stadens integrerade system för planering och uppföljning (ILS). Detta underlättar att miljöfrågorna fortlöpande synliggörs och beaktas i de olika nämndernas verksamhet.

Förslaget till nytt miljöprogram behöver dock utvecklas och kompletteras i flera avseenden:

• Förslaget har för låg ambitionsnivå. Det saknar mål och åtgärder som gör att Stockholm på allvar kan bli en hållbar storstad. Det är tydligt på klimatområdet där man har som mål att varje Stockholmare ska släppa ut högst 3,0 ton koldioxid per år till 2015 trots att det är långt över vad som är en hållbar nivå och trots att staden kan göra mycket för att sänka utsläppen. Rimligt är att kräva 2,0 ton koldioxid till år 2015. Vad gäller ekologiska livsmedel bör ambitionen redan nu vara 40%. När det gäller luftföroreningar ligger förslaget på den nivå som redan krävs av lagen – här bör ett mer ambitiöst förslag läggas fast.

• Målen är alldeles för vaga. Istället för att ange konkreta mått på hur långt man behöver nå anges oftast att bara att miljöpåverkan ska ”minska” eller att bra miljöagerande ska ”öka”. Det gör att det blir svårt att följa upp programmet och utvärdera om man har lyckats nå målen.

• Förslaget innehåller inte tillräckligt med åtgärder för att målen ska kunna nås. Ett ambitiöst miljöprogram måste innehålla fler tydliga uppdrag till nämnder och styrelser om vad de förväntas göra för att målen ska kunna nås. I förslaget är åtgärderna och uppdragen för få, för otydliga och inte tillräckligt ambitiösa.

Det finns också skäl att beakta handikapprådets påpekande att det finns många människor som bor eller vistas i Stockholm och som på grund av funktionsnedsättning har problem med både utomhus- och inomhusmiljö, t.ex. i samband med astma, allergier, nedsatt syn eller annat rörelsehinder. Rådet anför att förslaget till nytt miljöprogram saknar en beskrivning av hur staden planerar för bättre utomhus- och inomhusmiljö utifrån funktionsnedsättningsaspekter.”

Reservation (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra:

Mycket är bra i miljöprogrammet och det berör många viktiga områden när det gäller miljöarbete. Givetvis skall nämnden och förvaltningen verkställa programmet så att målen uppnås. Men vi anser att det också är ett ansvar för varje förvaltning att beskriva åtgärder utifrån sin egen verklighet, i synnerhet om man ser att det fattas områden som kan vara viktiga för framtiden.

Det vi saknar i miljöprogrammet är hanteringen av mediciner. Det är klart att på boenden som är bemannade dygnet runt är det lätt att t ex samla in överblivna eller utgångna mediciner och lämna dem till apoteket för destruktion. Men hur fungerar detta i hemtjänsten och hur kan vi arbeta för att förhindra att mediciner hamnar i soppåsar och i avlopp.

Ett ytterligare problem är rester av mediciner som utsöndras via urin och avföring och på det sättet hamnar i vattendrag eftersom det är fortfarande mycket svårt eller rent av omöjligt att rena avloppsvatten från de resterna. Hur kan vi då försäkra om oss att de äldre inte har för många mediciner? Det är nog fortfarande fullt möjligt att många kan äta för många läkemedel.

I diskussion om närnatur talas det om vikten av att barn, som inte har möjlighet att röra sig långt från hemmet, har tillgång till natur och grönområden på nära håll. Vi anser detsamma måste gälla för äldre och funktionshindrade också.

Vi hade önskat att det hade funnits ett resonemang kring detta i miljöprogrammet eller i förvaltningens remissvar.”

Reservation (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt vill därutöver tillägga:

En stor brist i det föreslagna miljöprogrammet är avsaknaden av delmål, nyckeltal och tidpunkt när delmålen ska vara uppfyllda. Naturskyddsföreningen har påpekat detta i sitt remissvar, och kräver övergripande, konkreta och mätbara mål med tillhörande åtgärder.

Miljöprogrammet ska syfta till att uppnå ekologisk hållbarhet i första hand. Hur kan äldrenämnden på bästa sätt bidra till detta mål?

Vi föreslår att nämnden lyfter en strategi för en hållbar äldreomsorg i staden som inkluderar en effektivare organisation av hemtjänsten avseende transporter samt mer ekologisk, närproducerad mat tillagad på plats.”

§11 Angående extra medel till demensvården

Svar på skrivelse från ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S)

Ärende

Föreligger ärende dnr 119-308/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP), ersättaren Madeleine Sjöhage (C) och vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (C) och (MP) och ett gemensamt förslag till beslut från (S) och (V) .

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut som stödes av (M), FP), (C) och (MP).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) angående extra medel till demensvården.

Reservation (S) och (V):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V) med hänvisning till gemensamt yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden beslutar

att som svar på skrivelsen anföra följande

Det är bra att få en sammanställning av de medel som har delats ut för i år. Däremot tycker vi att det ändå finns saker som kan förbättras så att man inte behöver kräva in redogörelser efteråt.

En del kontakter med personalorganisationer har bekräftat det vi trodde kan hända. Då menar vi att det finns verksamheter som har minskat antalet anställda vid övertagandet. Det finns exempel på enheter som har minskat bemanningen från 3, 0 till 2, 5 och använder nu extra medel för att återigen höja bemanningen till 3,0. Då är de ansökta medlen inte en satsning utan snarare kan vi kalla detta för en återställare. Frågan som väcks är givetvis då hur kvalitetsökningen egentligen ser ut?

Vi kan också se att flera stadsdelsförvaltningar kämpar med stora underskott inom äldreomsorgen. De underskotten kvarstår, fast i något mindre skepnad, efter tilldelningen.

Vi anser fortfarande att nämnden bör vara noggrannare när extra medel tilldelas till enheterna. Vi anser också att underlagen bör omarbetas så att vi kan vara säkra på att stockholmarnas skattepengar används på ett sätt så att de blir ett verkligt tillskott och att enheterna verkligen kan höja kvaliteten istället för att återställa något som fanns en gång i tiden.”

§12 Översyn av ersättningssystem

Ärende

Föreligger ärende dnr 111-67/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) anmäler ett särskilt uttalande med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från ledamoten Mirja Räihä Järvinen m.fl. (S) angående

översyn av ersättningssystem.

Särskilt uttalande från (S) och (V):

”Vi ser verkligen fram emot att få se resultatet när det gäller översynen av ersättningsnivåerna. Som de är nu så kan man konstatera att de slår fruktansvärt fel i många verksamheter. De är också svåra att tillämpa i alla verksamheter, det kan skilja väldigt mycket mellan de somatiska enheterna och de enheterna som har brukare med t ex demenssjukdomar.

Ett exempel kan vara att biståndsbedömarna bedömer en senildement men uppegående individ till nivå 1. Men den brukaren kan ta lika lång tid och lika mycket personalresurser i anspråk som individen i nivå 3. Det är bara olika åtgärder dessa individer behöver. Felet uppstår när biståndsbedömningen beräknar att en uppegående, fysiskt relativ frisk individ, kan bedömas till nivå 1. Det är så ett ekonomiskt underskott uppstår och innebär i slutändan att finansieringen av äldreomsorgen är underdimensionerad.

Det är också viktigt att klarlägga om det finns inslag i ersättningssystemen som kan ge vårdföretagen incitament att inte sträva efter att vårdtagarnas hälsa förbättras.”

§13 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §

Ärende

Föreligger ärende dnr 0110-435/2011

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande från övriga ledamöter yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar anmälan med sammanställning av stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2011 till kommunfullmäktige.

§14 Protokoll från äldrenämndens handikappråd 7/2011-09-13

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 7/2011-09-13

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Anmälan av branschrådets protokoll från sammanträde 2011-09-02

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av postlista för tiden 2011-06-01 – 2011-08-31

§18 Förvaltningschefens information

Direktör Eva Frunk-Lind informerar om följande:

· Finansborgarrådets förslag till budget för Stockholms stad för år 2012

kommer att presenteras den 12 oktober. Samtliga förvaltningschefer är inbjudna till mötet.

· Diskussioner angående förslag till samverkansavtal med intresseorganisationer

pågår. Ett ärende om detta kommer att bli klart i december.

· En screening av mat och måltider har genomförts på 24 demensboenden den 6

september och förvaltningen sammanställer en rapport till äldrenämnden.

· Arbete med värdegrundsgarantier fortsätter och ett ärende kommer till nästa nämndsammanträde den 18 oktober.

· Förvaltningen jobbar med förslaget att Stockholms Trygghetsjour tar över larmhanteringen för hela staden. Ett ärende om detta kommer till äldrenämnden under hösten.

§19 Övriga frågor

· Ordföranden Joakim Larsson informerar om att den 1 oktober äger heldags öppet hus rum i Stadshuset ”En dag för anhöriga” (inbjudan delas ut).

Mer information finns på hemsidan:

www.stockholm.se/aldreforvaltningen

· Förvaltningen har tagit fram ett förslag till äldrenämndens sammanträdestider för år 2012 (förslaget delas ut). Eventuella ändringsförslag bör anmälas till nämndsekreteraren snarast.