Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2012-04-17

Sammanträde 2012-04-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Bråvallasalen, plan 1 i Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2012-03-20

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information

BESLUTSÄRENDEN:

7 Underlag till budget 2013 med inriktning på 2014 och 2015

8 Remiss av Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

Kommunstyrelsen dnr 325-531/2012, för yttrande senast den 25 april 2012
DNR 0401-106/2012
Handläggare: Ulla Fredriksson Tel. 508 36 216
Omedelbar justering

9 Svar på skrivelse från led. Mirja Räihä m.fl. (S) ang hemtjänsten och delegering av hemsjukvården från vårdcentralerna till hemtjänstföretag

10 Svar på skrivelse från led. Torun Boucher (V) om användning av inkontinenshjälpmedel dvs blöjor inom äldreomsorgen

11 Rådgivande funktion för funktionshinderfrågor i äldreomsorgen

DNR 0708-101/2012
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204

12 Delredovisning om projekt för ökad brandprevention inom äldreomsorgen

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

13 Anmälan av äldreförvaltningens Strategi- och handlingsplan för systematisk uppföljning, inspektion och analys

14 Månadsrapporten för äldrenämnden för tiden t.o.m. den 31 mars 2012

DNR 0107-19/2012
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes per e-post och dukas)

15 Protokoll från äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor 4/2012-04-10

(Utsändes per e-post och dukas)

16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 4/2012-04-10

(Utsändes per e-post och dukas)

17 Anmälan av inkomna skrivelser enligt lista

18 Anmälan av postlista per den 31 mars 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP)utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 3/2012-03-20 justerats 2012-04-02.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ledamoten Norma Aranda de Gutierrez (S) tar upp boendefrågor angående profilboende Liviagården för personer med psykiska funktionshinder och träfflokalen Kompassen i Hässelby-Vällingby.

Varefter godkänns dagordningen.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk Lind informerar om att äldreförvaltningen har påbörjat förberedelser inför rådslag om olika frågor som rör äldreomsorgen. Rådslag planeras till våren och sommaren i år med en bred uppslutning och medverkan av olika frivilliga organisationer, pensionärsorganisationer, forskare, politiker och medborgare.

Avdelningschefen Chatrin Engbo informerar om planerade insatser för en marknadsföring av mat och måltider i stadens äldreomsorg. En konferens

och en inspirationsdag med tema mat och måltider genomförs före midsommar.

En ”happening” ska organiseras i anslutning till restaurangernas dag den 4 juni 2012. Äldreförvaltningen kommer att medverka med ”det praktiska”. Det planeras fyra stationer med varierande mattema och hemtjänstens personal ska medverka. Mer information och inbjudan kommer att delges äldrenämnden senare under våren.

§7 Underlag till budget 2013 med inriktning på 2014 och 2015

Ärende

Föreligger ärende dnr 0107-79/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) samt anmäler ett gemensamt särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns fyra förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande från (C), ett eget förslag till beslut från (MP), ett eget förslag till beslut från (S) och ett eget förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till budgetunderlag för år 2013 och inriktning för år 2014 och 2015 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

2. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till boendeplanering för äldre i Stockholms stad och överlämnar det till kommunstyrelsen för beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande från (M) och (FP) med instämmande av ersättare för (C):

”I 2012 års budget för Stockholms stad står följande:

Staden har beslutat att omvandla tio servicehus till trygghetsboende, ytterligare tre servicehus planeras för omvandling. Därefter ska en uppföljning och utvärdering genomföras innan fler omvandlingar behandlas. Servicehusen kvarstår som en av flera boendeformer så länge efterfrågan finns.”

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordförande Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till budgetunderlag för 2013 samt att äldrenämnden anför följande:

Personalförsörjning

Det är uppenbart att det behövs mer personal inom äldrevården, och budgeten måste anpassas därefter. Samtidigt måste staden utvecklas till att bli en mer attraktiv arbetsgivare och förbereda sig inför stora pensionsavgångar i en nära framtid. En bra bemanning och arbetsorganisation, där heltidsanställning är en rättighet och deltid en möjlighet, ökar stadens möjligheter att rekrytera personal.

Av ärendet framgår att medel för kompetensutvecklig ska avsättas i samma omfattning som hittills, under mandatperioden. Frågan är om de avsatta medlen är tillräckliga. Ytterligare medel kan behöva anslås till utbildning om vårdkvaliteten ska kunna garanteras. Staden bör arbeta strukturerat med kompetensutveckling och språkutveckling. Tidsramarna inom hemtjänsten måsta vara tillräckliga så att den äldre får den tid som beviljats.

Staden ska tillsammans med de fackliga organisationerna ta fram förslag till arbetstidsförkortning för personalen i äldreomsorgen. Miljöpartiet gör också en kraftig löne- och jämställdhetssatsning för äldreomsorgspersonalen.

Servicehus

Det framgår att antalet servicehus är i stort sett detsamma som för ett år sedan medan antalet tomma platser har ökat till cirka 250. Men under 2011 ansökte totalt 1200 personer om plats i servicehus, och 387 fick avslag på sin ansökan. Miljöpartiet anser att en viktig orsak är den alltför restriktiva biståndsbedömningen. Valfriheten verkar ha minskat när det gäller servicehusen.

Det behövs en bättre information ute i stadsdelarna när det gäller tillgången på servicehusplatser. Samtidigt säger många äldre att de får besked om att servicehusplatserna ska avvecklas. Här gäller det att staden klargör att servicehusen ska vara kvar och att s.k. trygghetsboenden inte är en ersättning. Däremot ett komplement för dem som har råd och önskar bo där.


Vård och omsorgsplatser inklusive korttidsvård

Behovet av vård- och omsorgsplatser behöver ses över. Äldre lever allt längre idag och bor hemma i allt högre utsträckning men med tilltagande ohälsa behöver de en plats på ett vård- och omsorgsboende. Av ärendet framgår ett minskat behov av korttidsvård med undantag för korttidsvård med inriktning på avlösning och växelvård. Det är märkligt att behovet av korttidsplatser anses minska samtidigt som allt fler bor hemma allt längre och blir med tiden allt skörare.

Miljöpartiet anser att en tids korttidsvård för återhämtning utanför hemmet kan göra det möjligt att bo kvar en längre tid i sitt ordinarie boende. Därför bör inte biståndsbedömningen till denna korta vårdform vara alltför restriktiv. Det är också viktigt att ansvaret för rehabilitering tillgodoses även för dem som har korttidsvård. Samt att innehållet även i övrig gör vistelsen meningsfull för den enskilde och att tendensen till "förvaring" motverkas.

Valfrihet även för äldre sjuka
Av ärendet framgår att korttidsvårdens funktion kan utvecklas och renodlas i syfte att vare en ”betydelsefull insats inom hemtjänsten”. Men här är det åter viktigt att valfriheten värnas och att medborgare inte tvingas till vård i hemmet. Det finns anledning att penetrera begreppet korttidsplats bättre. En korttidsplats mellan de allt tätare sjukhusbesöken och hemmet utgör en tillfällig återhämtning och bör fortsatt vara just korttidsvård. Där har de båda huvudmännen, landstinget och kommunen, ett gemensamt ansvar.

Demensvård
Socialstyrelsen vill ha tuffare regler för hur bemanningen ska se ut på landets demensboenden. Tvångsåtgärder som låsta dörrar är inte tillåtet. Socialstyrelsens nya föreskrifter innebär bl. a. att: ”Enligt de nya reglerna måste bemanningen beräknas utifrån summan av alla enskilda personers behov. Förslaget gäller alla särskilda boenden där personer med demenssjukdomar bor.” Det kräver ökade resurser. Därför måste denna fråga vara prioriterad för nämndens verksamhet.

Staden ska nu också satsa på demensteam inom hemtjänsten. Så länge en person med demenssjukdom kan och vill vara kvar i sin bostad och i en välbekant miljö kan det vara att föredra. Under förutsättning att personen får stimulans, utevistelse, eventuell dagverksamhet och god tillsyn.

Mat och måltider

Social gemenskap vid måltider är viktigt. Vällagad, hälsosam och god mat, anpassad för äldre, helst lokalt tillagad och ekologisk, är en viktig del av livskvaliteten och hälsan. Ett exempel på måltidsgemenskap är matlag, vilket bör erbjudas de som vill. Nattfastan (tiden mellan det sista kvällsmålet och första frukost) får inte överstiga elva timmar. Det sena kvällsmålet ska vara näringsrikt.”

Reservation från (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) med hänvisning till eget

yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

samt

att därutöver anföra:

Äldreomsorgen i Stockholm har präglats av de svartaste rubrikerna under 2011. Det fortsätter in på 2012 med bland annat att en av utförarna har gått i konkurs och dessutom har staden hanterat de anställda på det drabbade företaget på ett mer eller mindre skandalöst sätt. Men det är viktigt att se framåt och utveckla kvaliteten och trygga tillvaron för stadens äldre invånare.

Vi håller med förvaltningen så långt att de fokusområden som förvaltningen pekar på bland det viktigaste för äldreomsorgen framöver. Men vi vill se mer radikala förändringar, vi är övertygade om att det behövs stora förändringar och en del nytänkande för att få omsorgen att fungera.

Vi har sedan länge vetat hur demografin kommer att se ut de närmaste åren. Det ställer stora krav på flexibla boenden i staden. Det som behövs är att staden tar fram ett program för upprustning och tillgänglighetsanpassning av äldres bostäder. Därutöver måste Micasa få uppdraget att ta fram ett strukturerat program för ombyggnationen av de servicehus som är utpekade av Arbetsmiljöverket, att de inte fyller lagens krav på god och hälsosam fysisk arbetsmiljö. Men vi motsätter oss starkt att de äldre ska behöva betala ombyggnationer som föranleds av arbetsmiljökrav. Det är självklart arbetsgivarens, i detta fall stadens, ansvar att ta de kostnaderna.

Det är viktigt att äldre i Stockholm kan fortsätta att ha ett rikt kulturliv och få friskvårdsaktiviteter. Vi socialdemokrater har i de senaste budgetarna föreslagit att staden tar fram ett guldkantskort, ett kort som ger subventionerade priser på friskvårds- och kulturaktiviteter. Det är också viktigt att staden tillhandahåller lämpliga lokaler så att äldreföreningarna kan anordna aktiviteter som främjar det sociala livet och förhindrar isolering av äldre människor.

Måltiderna inom äldreomsorgen är viktiga. Det är viktigt för många att inte behöva äta ensam, därför är det viktigt att se över hemtjänstens roll och tider så att den äldre kan, om han/hon så önskar, få sällskap av hemtjänsten när de äter eller till och med få maten tillagad i hemmet. Vidare måste det sättas in kompetensutvecklingsinsatser så att all personal inom hemtjänsten har god kunskap om nutrition.

Vi kan inte acceptera att alla boende inte serveras alla måltider. Det är helt oacceptabelt med extra avgifter för en extra kopp kaffe eller finare mellanmål.

I varje dokument talar Stockholmspolitikerna om att det är viktigt med individuella bedömningar. Men det blir svårare att anse den individuella bedömningen vara det mest optimala när rapport efter rapport beskriver att det är budgeten som styr biståndsbedömningen. De individuella behoven åsidosätts när pengarna inte räcker till. Det skulle kunna vara värt att utreda möjligheten till en förändring där biståndsbedömningen inte har något med budgeten att göra utan är rena myndighetsbeslut. Det är viktigt att Stockholm fortsätter arbeta för att hitta en modell som fungerar så att hemtjänsten kan kännetecknas av stort inflytande för den enskilde utan nuvarande detaljstyrning.

Vi anser att både trygghetsboenden och servicehus behövs och kommer att behövas framöver. Alla äldre måste ha rätt att få flytta in i ett äldreboende när de har önskemål och behov av detta. Kanske kunde framtidens modell vara flexibla fastigheter där det inryms både trygghetsboende och servicehusboende i samma fastighet, då skulle inte den äldre behöva flytta när hjälp- och omsorgsbehovet blir större. Detta kunde även avhjälpa boendeplaneringen framöver.

Utan kompetens personal kan man inte heller skapa äldreomsorg i världsklass. Det är lätt att lova saker, som t ex utevistelsegaranti, men betydligt svårare att beskriva hur detta kan genomföras. Heltidsanställningar utan delade turer är en lösning. Om alla arbetar heltid så skapas det schemamässiga möjligheter till dagliga aktiviteter.

Det är också viktigt att se till de äldre medarbetarna fortfarande kan arbeta. De individerna äger så mycket kunskap som behövs för hög kvalitet. De som har arbetat länge och inte riktigt orkar med det kroppsligt tunga arbetet kunde på en del av tid få fungera som mentorer och handledare för de yngre.”

Reservation från (V):

Mot beslutet att avslå återremissyrkande reserverar sig tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) med hänvisning till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar

Att äldrenämnden godkänner huvudsakligen förvaltningens förslag till

budgetunderlag för år 2013 och inriktning för 2014 och 2015

Att äldrenämnden anför därutöver:

Förvaltningens förslag bygger på den borgerliga alliansens budgetförut­sättningar och inte det som Vänsterpartiet står bakom. Vi hänvisar därför till Vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige. Vi vill särskilt understryka att majoriteten har höga ambitioner men ger inte ekonomiska förutsättningar för att leva upp till dessa ambitioner. Tvärtom så dräneras de ekonomiska förutsättningarna av vinstdrivna företag, vilket är ett märkligt sätt att förvalta våra gemensamma medel.

Den borgerliga alliansen har under flera år privatiserat så mycket av äldreomsorgen som den hunnit. Samtidigt har makten över upphandlingarna lagts på tjänstemannanivå vilket innebär ett avsevärt minskat demokratiskt inflytande. Äldrenämnden bör ta som sin uppgift att göra en samlad uppföljning av stadens upphandlade äldreomsorg samt en ordentlig konsekvensanalys ur flera perspektiv – demokratiperspektiv, brukarperspektiv, personalperspektiv och ekonomiska perspektiv. Hur fungerar ersättningssystemen, vilka incitament ges och vart går de skattemedel vi sätter in?

Förvaltningen skriver att äldre ska ges möjlighet att bo i sitt ordinarie boende så långt det är möjligt. Med tanke på att staden avslagit nästan 400 ansökningar till servicehus, samtidigt som det finns indikationer på att många äldre som vill söka avråds från detta med hänvisning till att de ändå kommer att få avslag, så framstår möjligheten att kvarbo hemma ibland snarare som ett tvång. Av de som fått avslag och som därefter orkat gå igenom den process som det innebär att överklaga avslaget fick en fjärdedel rätt. När förvaltningen därför redovisar att det finns 250 tomma platser så är det i dagsläget svårt att veta hur många som skulle vara tomma med en mer korrekt biståndsbedömning.

Borgarna framhöll i valrörelsen 2006 att de skulle värna servicehusen, men avvecklar dem nu i rask takt med ogrundade påståenden som att de äldre hellre vill bo kvar hemma och att köerna till trygghetsboende är mycket längre. Eftersom det inte behövs ett biståndsbeslut för att stå i kö till ett trygghetsboende så är det en oärlig jämförelse.

En översyn av korttidsboendena som resulterar i en tydlig höjning av ambitionsnivån vore att föredra framför att politiken skjuter över hela ansvaret till en så kallad LOV-reform. Vänsterpartiet förstår inte hur korttidsboendena kommer att förbättras om dagens förutsättningar behålls men överförs i ett valfrihetssystem.

För dem som väljer eller tvingas att bo kvar hemma återstår en hemtjänst som utarmas allt mer. Vänsterpartiet har välkomnat översynen av ersättningen till hemtjänst, och hoppas att den resulterar i en reell förbättring av ersättningssystemet. Problemet med den generellt underfinansierade äldreomsorgen kvarstår dock. Biståndshandläggarna åläggs att vara restriktiva för att inte underminera stadsdelens budget, och här finns en tydlig konflikt mellan de äldres rätt till en trygg och värdig omsorg och stadsdelsnämndens krav på en budget i balans. De olika bedömningar som görs över staden har sannolikt mer med de olika stadsdelsnämndernas ekonomiska situation att göra än med de äldres behov. Det är orimligt att biståndshandläggarna tvingas ta ansvar för en oansvarig ekonomisk politik.

Förvaltningens skrivning om en hemtjänst i flexibla former med möjlighet till tjänsteköp ger snarare en indikation om en reducerad hemtjänst där den som har råd kan köpa en lite högre kvalitet. Redan i dag finns det siffror på att en stor del av det som hemtjänsten förut utförde idag istället utförs av anhöriga, till stor del döttrar i femtio- och sextioårsåldern som gått ner i arbetstid för att klara detta. Det är vare sig bra för landets ekonomi eller för de äldres möjlighet till självbestämmande eller för jämställdheten. Att vårda, eller vårdas av, en anhörig måste vara ett frivilligt beslut, men redan i dag är det ofta ett tvång.

Vänsterpartiet välkomnar förvaltningens skrivningar om personalförsörjningen, hälsofrämjande åtgärder, rimlig bemanning och ett ökat inflytande över sin arbetssituation och ser fram emot att dessa ambitioner även blir tydliga budgetskrivningar. Vi hänvisar till Vänsterpartiets motion till kommunfullmäktige i samma ärende. Vi instämmer även med förvaltningen att medel för utbildningsinsatser bör avsättas under hela planperioden.

Vänsterpartiet välkomnar Socialstyrelsens föreskrifter om bemanning i demensboende som just nu är ute på remissbehandling. Vänsterpartiet har varit drivande i denna fråga på riksplanet. Förvaltningen påpekar att dessa föreskrifter sannolikt kommer att påverka ersättningens storlek. Vänsterpartiet har avsatt medel för detta i riksdagens budget, och vi kan bara beklaga att borgarna inte gjort detsamma.

Vänsterpartiet ställer sig frågande till vad en gemensam centralisering av kösamordningen till boenden egentligen ska lösa. Vi kan inte se att centraliseringen av upphandlingen av boenden gav någon kvalitetsförbättring. Borgarna avvecklar sakta men säkert stadsdelsnämnderna. Detta är en utveckling som vi är starkt kritiska mot.

Vänsterpartiet välkomnar omorganisationen av trygghetslarm, men har fått indikationer från flera håll att Stockholms trygghetsjour inte bemannats i förhållande till de utökade arbetsuppgifterna. Stycket om stadens hantering av trygghetslarm återfinns under rubriken att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva, men trygghetslarmen har naturligtvis också stor bärighet på målet trygghet. Dessa två mål hänger dessutom ihop. Att Stockholms trygghetsjour fungerar optimalt är avgörande för de båda målen. Vänsterpartiet menar att detta bör säkerställas i kommande budget.

Omvandlingarna av servicehus till trygghetsboende har fått helt orimliga konsekvenser. Det finns övertygande forskning att flytt medför stark ökad risk för dödlighet. Därför är kombinerade boenden och ett generösare bistånd för servicehus utomordentligt viktigt. Detta ärende är ett underlag för budget 2013, men i själva verket behöver staden sätta ner foten och tillföra erforderliga resurser redan nu för att kunna hantera renoveringar av servicehusen på ett tryggt och säkert sätt samt upphöra med att omvandla servicehus till trygghetsboenden som en ekonomisk besparingsåtgärd.”

§8 Remiss av Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, kommunstyrelsens dnr 325-531/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0401-106/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen av Socialstyrelsens förslag till ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§9 Svar på skrivelse från ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) angående hemtjänsten och delegering av hemsjukvården från vårdcentralerna till hemtjänstföretag

Ärende

Föreligger ärende dnr 0112-966/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) och vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar på återremiss av ärendet. I detta instämmer tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på återmissyrkande mot avslag och finner att nämnden beslöt att avslå remissyrkande från (S) och (V).

Reservation från (S) och (V):

”Socialdemokraterna med instämmande av Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att återremittera ärendet samt anföra följande:

Förvaltningen svarar inte på någon av frågorna i skrivelsen. Vi har inte efterfrågat vem som får delegera eller hur det sker. Vi har inte heller efterfrågat kopia av Socialstyrelsens författningssamling.

Vi har ställt tre frågor och ingen av frågorna är besvarad. Om återremissyrkandet avslås så kommer vi att skicka in samma skrivelse tills vi får svar.”

Beslutsgång fort.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (MP) med instämmande av ersättaryrkande från (C).

Ordföranden finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (MP) med instämmande av ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) angående hemtjänsten och delegering av hemsjukvården från vårdcentralerna till hemtjänstföretag .

§10 Svar på skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) om användning av inkontinenshjälpmedel d.v.s. blöjor inom äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 0112-97/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) och vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP).

Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till eget förslag till

beslut med instämmande av ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S).

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (MP) med instämmande av ersättaryrkande från (C) och ett eget förslag till beslut från (V) med instämmande av (S).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (MP) med instämmande av ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från ledamoten Torun Boucher (V) om användning av inkontinenshjälpmedel d.v.s. blöjor inom äldreomsorgen.

Reservation från (V) och (S):

”Vänsterpartiet med instämmande av Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden ställer sig i huvudsak bakom svaret på skrivelsen samt att äldrenämnden beslutar att

- kvalitetssäkrad behandling av inkontinens ska finnas med på kravlistan vid upphandling av äldreboenden

- all personal på äldreboendena ska garanteras löpande utbildning i inkontinenssjukvård med sikte på att varje enhet bör ha en ansvarig inkontinenssjuksköterska

- frågor om inkontinenshjälpmedel och toalettbesök tas med i brukarenkäten.”

§11 Rådgivande funktion för funktionshinderfrågor i äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 0708-101/2012

Förvaltningens direktör Eva Frunk Lind informerar att äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor önskar få en genomgång av ärendet på sitt extra sammanträde den 2 maj 2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga partier föreslår bordläggning av ärendet.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden bordlägger ärendet till nästa nämndsammanträde den 15 maj 2012.

§12 Delredovisning om projekt för ökad brandprevention inom äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 0704-98/2012.

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens delredovisning av projekt för ökad brandprevention inom äldreomsorgen.

§13 Anmälan av äldreförvaltningens Strategi och handlingsplan för systematisk uppföljning, inspektion och analys

Ärende

Föreligger ärende dnr 0901-100/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) och vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till eget förslag till

beslut att skicka ut ärende på remiss till samtliga stadsdelsnämnder.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP) och (S) med instämmande av ersättaryrkande från (C) och ett eget förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP) och (S) med instämmande av ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och lägger anmälan till handlingarna.

Reservation från (V) lämnas till förmån för eget förslag att ärendet bör skickas ut på remiss till samtliga stadsdelsnämnder.

Särskilt uttalande från (MP):

Den nya enheten har flera viktiga inslag. Den viktigaste är att det nu kommer öppnas möjligheter för oanmälda inspektionsbesök och att personalen ska kunna göra anonyma anmälningar av missförhållanden. Vi anser att det är önskvärt att förstärka stadens insatser med en kvalitetsinspektion med utökade befogenheter. Det visar inte minst de inträffade vårdskandalerna under det senaste året.

Inom stadens äldreomsorg förekommer redan idag en dokumenterad uppföljning av många olika slag och på olika nivåer. Men detta har uppenbarligen inte varit tillräckligt.

Det skulle ha varit en fördel om en analys hade gjorts för att visa på hur Stadens befintliga uppföljningar ska fungera ihop med den nya inspektionen. En sådan analys borde ha legat som underlag för eventuella förändringar och kompletteringar.

Det borde konkret ha preciserats på vilket sätt förslaget om enhet för kvalitets-inspektioner bedöms förbättra den hittillsvarande uppföljningen inom stadens äldreomsorg.

En annan fråga är hur förvaltningens nuvarande äldreinspektörer och äldreombudsman kommer att länkas in i den kommande enheten.

Ytterligare en frågeställning är vilka maktbefogenheter den nya enheten ska ha gentemot stadsdelarnas administration och nämnder och hur man ska samverka med MAS somhar lagreglerade skyldigheter.”

§14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för tiden till och med den 31 mars 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0107-19/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden 1 januari 2012 till och med den 31 mars 2012 till handlingarna.

§15 Protokoll från äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor 4/2012-04-10

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§16 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 4/2012-04-10

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av inkomna skrivelser

Föreligger Socialstyrelsens publikation ”Att beskriva och bedöma behov med nationellt fackspråk inom äldreomsorgen – plan för utveckling och introduktion” inkommen 2012-02-28, dnr 0111-57/2012.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av postlista per den 31 mars 2012

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Övriga frågor

Ledamoten Norma Aranda de Gutierrez tar upp boendeproblem på Liviagården som är ett profilboende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Liviagården genomgår en renovering och alla boende är tills vidare placerade på Bromma sjukhus. Ledamoten menar att Bromma sjukhus ej uppfyller krav för ett profilboende.

Norma Aranda de Gutierrez tar upp att träfflokalen Kompassen i Vällinby för personer med psykisk funktionsnedsättning föreslås läggas ned.

Ordföranden uppmärksammar att dessa frågor ligger inom stadsdelsnämndens Hässelby-Vällingby ansvarsområde.

Direktören Eva Frunk Lind föreslår att äldreförvaltningen återkommer med mer information om frågorna.

§20 Ansökan om stimulansbidrag från Socialstyrelsen för projektet ”Omvårdnadslyftet” för år 2012

Ansökan inlämnas till Socialstyrelsen senast 2012-04-16 till dnr 6452/2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 0704-122/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens ansökan om stimulansbidrag, Omvårdnadslyftet 2012.

2. Äldrenämnden ger äldreförvaltningen i uppdrag att utveckla rutinerna för hur stimulansmedlen ska användas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.