Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2012-05-15

Sammanträde 2012-05-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Bråvallasalen, plan 1 i Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2012-04-17

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information

BESLUTSÄRENDEN:

7 Rådgivande funktion för funktionshinderfrågor i äldreomsorgen

DNR 0708-101/2012
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
OBS! Ärendet bordlagt från sammanträdet den 17 april 2012 § 11

8 Tertialrapport 1 för äldrenämnden för år 2012

9 Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende,

Hemtjänst och dagverksamhet, samtliga regiformer samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka plats, 2011
DNR 0901-142/2012
Handläggare: Margareta Venizelos Tel. 508 36 206
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Äldreförvaltningens rutin för internkontroll av lönehantering

DNR 0501-132/2012
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

REMISSER/YTTRANDEN

12 Remiss av lagförslag från Socialdepartementet "Patientrörlighet i EU" (Ds 2012:6)

Svar på remiss från kommunstyrelsen senast den 22 maj 2012, dnr 001-546/2012
DNR 0402-126/2012
Handläggare: Ann Johansson Tel. 508 36 220
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:09 angående prestationsersättning för insatser för äldre 2012 inom ramen för satsningen "Bättre liv för sjuka äldre"

Ansökan till KSL senast den 1september 2012, dnr 327-577/2012
DNR 0901-136/2012
Handläggare: Ulla Fredriksson Tel. 508 36 216
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

15 Anmälan av delrapport av projektet "Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden" för år 2012

16 Rådslag 2012 om äldreomsorgen

DNR 0110-138/2012
Handläggare: Katarina Örnberg Tel. 508 36 228
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 1, 2012

18 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1 år 2012 enligt lista

19 Protokoll från äldrenämndens FH-råd 5/2012-05-02 och 6/2012-05-08

(Utsändes per e-post och dukas)

20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 5/2012-05-08

(Utsändes per e-post och dukas)

21 Anmälan av inkomna skrivelser enligt lista

22 Anmälan av postlista per den 30 april 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare. Vice ordföranden Christopher Ödman (MP) leder dagens sammanträde på grund av frånvaro av ordföranden Joakim Larsson (M).

§2 Val av justerare

Ledamoten Birgitta Breile (M) utses att tillsammans med vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 4/2012-04-17 justerats 2012-04-25.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ledamoten Norma Aranda de Gutierrez (S) anmäler en fråga angående driftproblem på Koppargården.

Varefter godkänns dagordningen.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk Lind informerar om följande:

· En föreställning ”I sista minuten” äger rum på Stadsteatern den 27 september 2012 och äldreförvaltningen kommer att skicka inbjudan

till äldrenämnden.

· En konferens om kompetensutveckling och kvalitetsfrågor rörande äldreomsorgen planeras till den 4 oktober 2012. Inbjudan med program kommer att skickas till äldrenämnden.

· Staden deltar i ett EU-projket DAA (Design for Active Ageing) som syftar till att sprida såväl tekniklösningar som systemlösningar för att äldre ska kunna leva ett aktivt liv. Äldrenämnden kommer att få en information om projektet på nästa sammanträde den 12 juni.

· Äldreförvaltningen förbereder det första rådslag om äldreomsorgen som ska äga rum den 28 maj 2012, kl. 10.30-13.30, i Fruängens servicehus. Rådslagets tema blir ”Vilka förväntningar har du på äldreomsorgen?” Inbjudan kommer att skickas till äldrenämnden, kommunstyrelsens pensionärsråd, äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor samt

olika frivilliga organisationer, pensionärsorganisationer, forskare, politiker och medborgare. Nästa rådslag kommer att äga rum den 18 juni 2012. Förvaltningen återkommer senare med mer information om tema och plats för det andra rådslaget. Under hösten 2012 planeras ytterligare två rådslag.

§7 Rådgivande funktion för funktionshinderfrågor i äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 0708-101/2012, bordlagt från sammanträde

den 17 april 2012 § 11.

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bordläggning av ärendet.

Ledamoten Birgitta Breile m.fl. (M) yrkar bordläggning av ärendet med instämmande av ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Beslutsgång

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) finner att det finns tre förslag till beslut, därav två förslag på bordläggning av ärendet.

Vice ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förslag från (M), (FP), (C) och (V) att bordlägga ärendet.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden bordlägger ärendet till nästa nämndsammanträde den 12 juni 2012.

§8 Tertialrapport 1 för äldrenämnden för år 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0107-143/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Vice ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av (V) och ersättaryrkande från (C) samt ett eget förslag till beslut från (S).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av (V) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner tertialrapport 1 för år 2012 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

2. Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige föreslå budgetjustering om 2,3 mnkr för att täcka ökade kostnader för anpassningar i verksamhetssystemet Paraplyet med anledning av det nya ersättningssystemet.

3. Äldrenämnden anmäler omslutningsförändringar om 27,8 mnkr för kommunstyrelsens godkännande

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) med hänvisning till eget

yrkande:

”Socialdemokraterna yrkar att äldrenämnden beslutar

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

att därutöver anföra

Förvaltningen redovisar verksamheten och de uppnådda målen på ett föredömligt sätt. Men vi följer ändå stadens biståndsbedömning med stigande oro. Vi kan läsa av rapporten att samtliga regioner redovisar minskad efterfrågan på platser. Men med verksamhetsberättelsen i färskt minne är det märkligt att så många av dem som har ansökt om plats har ändå nekats plats på ett äldreboende. Uppgifterna som nämnden får är motstridiga i allra högsta grad. Detta är ännu märkligare när man vet att de beslut som har fattats anger att även känslan av oro ska kunna berättiga till en plats på ett äldreboende.

När det gäller nämndmålet om att den äldres service, vård och omsorg ska kvalitetssäkras så är det något överraskande att inspektionen på Linnégården visar att allting är bara bra. Ändå har den enheten stått för en del av de svarta rubrikerna i massmedia. Då ställer vi oss frågan om den inspektionen har varit föranmäld?

Vi är övertygade om att inspektionerna måste vara oanmälda, i synnerhet de gånger massmedia har varit involverat. Men även för övrigt är det viktigt att inte varje gång anmäla besöket i förväg.

Det är också viktigt att se över rollen och organisationen för biståndsbedömarna. Vi tror att det kan bara bli bättre om biståndsbedömarna fråntas budgetansvaret och att de enbart ska fatta myndighetsbeslut.”

§9 Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, i samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2011

Ärende

Föreligger ärende dnr 0901-142/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Vice ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande från (C) och ett eget förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande, överlämnar det till kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen överlämnar rapporten för år 2011 till kommunfullmäktige.

Reservation från (V):

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar

att i huvudsak instämma i förvaltningens förslag till beslut

att statistik gällande utbildningsnivån inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden fortsättningsvis redovisas med en uppdelning mellan vårdbiträden och undersköterskor

Uppföljningen visar att utbildningsgraden hos personalen ökat något på vård- och omsorgsboendena vilket är positivt även om det fortfarande är en lång väg att gå för att all personal ska ha adekvat utbildning. Men inom hemtjänsten är utbildningsandelen fortsatt lägre och står kvar på 2009 års nivå. Utvecklingsplanerna för personalen har dessutom minskat sedan dess. Det är allvarligt att en stor andel av hemtjänstpersonalen saknar adekvat utbildning. En brist i uppföljningen är också att det inte görs någon skillnad på undersköterskor och vårdbiträden i statistiken vilket gör det svårt att avgöra hur stora bristerna i kompetens är i verkligheten. När alltfler multisjuka bor kvar hemma och är beroende av hemtjänsten ökar behovet av undersköterskekompetens hos personalen. Behovet kommer att öka än mer om och när hemsjukvården kommunaliseras.”

Särskilt uttalande (MP):

”Det är oroväckande när det gäller ”aktivering” att det ser ut i rapporten som om servicehusen överhuvudtaget inte kan erbjuda några individuella aktiviteter, som utevistelser i närmiljön eller ens att få komma ut på balkongen eller terrassen en stund?

En annan orosfaktor är att journaler ofta saknar uppgifter om huruvida riskbedömningar gjorts i fråga om fall, trycksår och undernäring.

Miljöpartiet ser även allvarligt på det faktum att personal hos privata utförare inom hemtjänsten generellt har en lägre utbildningsnivå än kommunalt anställda, och önskar utbildningssatsningar på personalen vilka också omfattar de privata utförarna.

För övrigt ger uppföljningen en sorts mått på ”strukturkvaliteten”. Det är viktigt med individuella uppföljningar och brukarundersökningar för att få en mer komplett bild, men detta påtalas ju också i rapporten.”

Särskilt uttalande (S):

”Det är intressant att läsa uppföljningsrapporten. Det är positivt att enheternas utbildningsgrad har ökat sedan förra uppföljningen. Men det finns en viss oro över att många enheter inom hemtjänsten har en för låg utbildningsnivå. Det är särskilt oroande i det läget då delar av hemsjukvården ska tas över av kommunen. I det läget kan det bli nödvändigt att fastställa den lägsta nivån för teoretisk utbildning inom hemtjänsten. Givetvis anser vi att det är bra om kravet kan ställas i det kommande avtalet för hemtjänsten.”

§10 Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel för vård och omsorg om äldre

Ärende

Föreligger ärende dnr 090602-121/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel för vård och omsorg om äldre för åren 2007-2011.

§11 Äldreförvaltningens rutin för internkontroll av lönehantering

Ärende

Föreligger ärende dnr 0501-132/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens rutin för internkontroll av lönehantering.

§12 Remiss av lagförslag från Socialdepartementet ”Patientrörlighet i EU” (Ds 2012:6)

Svar till kommunstyrelsen, dnr 001-546/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0402-126/2012.

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Breile m.fl. (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP), ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Beslutsgång

Vice ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av (V) och ersättaryrkande från (C) och ett eget förslag till beslut från (MP).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av (V) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen av lagförslag från Socialdepartementet ”Patientrörlighet i EU” Ds 2012:6.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (MP):

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att som svar på remissen lämna följande utlåtande, med innebörd att kostnader för EU-medborgares läkarvård ska lösas direkt mellan EU- ländernas försäkringskassor:

Detta förslag innebär att större delen av administration och betalningar läggs på enskilda EU-medborgare. Vårdkostnader som uppkommit vid vistelser i annat EU-land går att få tillbaka efter ansökan till försäkringskassan. Dock går det bara att få ersättning upp till det belopp som sjukvårdskostnaden skulle ha kostat i Sverige.

Det betyder att den som bryter ben i ett land som har sjukvårdskostnader lika eller lägre än i Sverige har chans att få tillbaka hela beloppet. Bryter man däremot ben i ett EU-land där sjukvårdskostnaden överstiger vad det skulle ha kostat i Sverige får man inte hela kostnaden betald. Det betyder att försäkringskassan kommer att kunna göra en vinst på detta system medan medborgarna får en kostnad.

Ett mycket bättre system vore att man kunde få bryta ben i vilket EU-land som helst och att respektive lands försäkringskassor eller motsvarande gör upp betalningen mellan sig.

Det skulle förmodligen bli ett nollsummespel där alla skulle vara vinnare. Som medborgare med brutet ben skulle man då bara behöva visa det blåa kort som man idag som EU-medborgare kan ansöka om när man åker utomlands. Resten skulle skötas av EU:s vårdande myndigheter. Ska vi ha en union i Europa så måste tanken vara att myndigheterna ska kunna samarbeta och kommunicera med varandra för att underlätta livet för sina medborgare. Det kan inte vara klokt att föreslå lagstiftning som gör livet så krångligt som möjligt att vara en medborgare av EU. Idag går det t.ex. inte alltid att betala sjukvårdsräkningar från Sverige till Frankrike på annat sätt än med check, på grund av att bank och betalningssystemen inte är kongruenta med alla sjukvårdskassor i Frankrike.

Det vore ett enormt framsteg för europeisk lagstiftning och för EU:s tilltufsade rykte om det kom förslag på lagstiftning som förenklar för medborgarna istället för att leda till mer krångel.”

§14 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:09 angående prestationsersättning för insatser för äldre 2012 inom ramen för satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”

Ärende

Föreligger ärende dnr 0901-136/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige.

§15 Anmälan av delrapport av projektet ”Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden” för år 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0704-44/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens delrapport av projektet ”Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden” och lägger den till handlingarna.

§16 Rådslag 2012 om äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 0110-138/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och lägger det till handlingarna.

§17 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 1 år 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0110-137/2012

Yrkanden

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL för kvartal 1 år 2012 och överlämnar den till kommunfullmäktige.

§18 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1 år 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0102-149/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare samt med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av delegationsbeslut för kvartal 1 år 2012 till handlingarna.

§19 Protokoll från äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor 5/2012-05-02 och 6/2012-05-08

Ett brev från ledamoten i äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor Eva Serneblad från den 7 maj 2012 och ett brev från HSO från den 8 maj 2012 dukades till förmöten tillsammans med rådets protokoll från den 8 maj 2012.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§20 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 5/2012-05-08

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av postlista per den 30 april 2012

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Övriga frågor

Ledamoten Norma Aranda de Gutierrez tar upp att det finns problem med driften av Koppargården samt ombyggnation av Liviagården.

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) uppmärksammar att dessa frågor ligger inom stadsdelsnämndens Hässelby-Vällingby ansvarsområde.

Direktören Eva Frunk Lind informerar att äldreförvaltningen tar upp ombyggnationsfrågor i samband med boendeplanering.