Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2012-10-16

Sammanträde 2012-10-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Konferensrummet Bråvallasalen, plan 1 i Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2012-09-18

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Stadens nya regler för mutor och representation/Patrik Simosson
- Köhantering/Marianne Hedenström

BESLUTSÄRENDEN:

7 Svar på skrivelse från äldrenämndens vice ordf. Ch. Ödmann m.fl. (MP) "Förslag om KF-indikatorer avseende hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen"

8 Ickevalssystem i hemtjänst för Stockholms stad

Dnr 0801-287/2012
Handläggare: Tommie Åkerström Tel. 508 36 232
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

Dnr 0111-273/2012
Handläggare: Karin Gens Tel. 508 36 208
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Handlingsplan för miljöarbete

Dnr 0111-273/2012
Handläggare: Patrik Simosson Tel. 508 36 250
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Sammanträdestider för äldrenämnden för år 2013

Dnr 070701-275/2012
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

12 Anmälan av förfrågningsunderlag för upphandling av privata utförare till kundval hemtjänst

Dnr 080301-206/2012
Handläggare: Christina Österling Tel 508 36 214
OBS! Sekretess enligt 19:3 OSA

13 Anmälan om äldreförvaltningens tävlingsbidrag rörande projektet "Rum för hälsa"

14 Anmälan av månadsrapporten för tiden tom den 30 september 2012

Dnr 0107-19/2012
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post och dukas)

15 Äldreförvaltningens organisation

Dnr 0101-298/2012
Handläggare: Eva Frunk Lind Tel 508 36 201
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av protokoll från branschrådet den 7 september 2012

17 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 2 år 2012 enligt lista

18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 8/2012-10-09

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll från äldrenämndens funktionshinderråd 9/2012-10-09

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av postlista per den 30 september 2012

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (114 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 7/2012-09-18 justerats 2012-10-01.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Inga frågor anmäls. Varefter godkänns dagordningen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk Lind informerar om att en temakväll ”Äldreomsorg – en modern historia” kommer att äga rum den 31 oktober 2012 kl. 17.30-19.30 på Historiska museet, Narvavägen 13-17. Under kvällen presenteras en bok om stadens äldreomsorg i en historisk överblick från 50-talet fram till nu har tagits fram i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria. Inbjudan till temakvällen delas ut.

Avdelningschefen Marianne Hedenström informerar om det aktuella läget för uppbyggnad av en ny enhet för hantering av centraliserat köhanteringssystem.

Controllern Patrik Simonsson informerar om stadens regler om mutor och representation.

§7 Svar på skrivelse från äldrenämndens vice ordförande Christopher Ödmann m.fl. (MP) ”Förslag om KF-indikatorer avseende hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen”

Ärende

Föreligger ärende dnr 0112-269/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av

ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C), ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP), (S), (V) och ersättaryrkandet från (C) och ett eget förslag till beslut från (MP).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (S), (V) och (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen och lägger ärendet till handlingarna.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) med hänvisning till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att verka för att Integrerad Ledningssystem (ILS) kompletteras med Kommunfullmäktiges indikatorer (KF-indikatorer) avseende nutrition, trycksår och fallskador hos omsorgstagarna samt

andel av dessa som har aktuell genomförandeplan samt att äldrenämnden anför

följande:

ILS ska vara ett effektivt stöd för stadens nämnder att säkerställa att målen nås i verksamheterna. Genom ILS har staden en gemensam modell för ledning och styrning av ekonomi och verksamhet och som ska möjliggöra olika nivåers styrning och delaktighet i verksamhetsplanering och uppföljning. Stadsdelsnämnderna har ett stort ansvar för uppföljningen av den äldreomsorg som staden svarar för – såväl egen regi som entreprenader och andra huvudmän.

För att bedöma om kommunfullmäktiges mål för äldreomsorgen uppnås innehåller

ILS tio så kallade KF-indikatorer. Av dessa beskriver nio omsorgstagarnas nöjdhet och trygghet i hemtjänst och boenden och de mäts genom brukarundersökningar.

Den tionde avser andel personal med grundutbildning.

Bland nuvarande KF-indikatorer finns sålunda inga, som hänför sig till hälso- och sjukvården i äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden. Det skulle vara en fördel

om genomtänkta indikatorer avseende nutrition/malnutrition, trycksår och fallskador fick status av KF-indikatorer och därmed ingå i ILS och vara obligatoriska för alla stadsdelsnämnder. Det skulle ge de förtroendevalda i stadsdelsnämnderna bättre underlag för uppföljning av hälso- och sjukvården i äldreboendena och fokusera tydligare än idag på en säker sjukvård för brukarna inom boendena.”

§8 Ickevalssystem i hemtjänst för Stockholms stad

Ärende

Föreligger ärende dnr 0801-289/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) och vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) yrkar bifall till återremiss av ärendet.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt

uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att det finns två förslag till beslut samt ett förslag från (V) på återremis av ärendet.

Ordföranden ställer först proposition på återremiss mot avslag och finner majoriteten för avslag av återremissyrkandet som stöds av (M), (FP), (MP), (S) och (C). Alltså har nämnden beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation från (V):

Mot beslutet att avgöra ärendet i dag reserverar sig ledamoten Torun Boucher (V) till förmån för återremissyrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar
att återremittera förvaltningens förslag till ickevalssystem

att förvaltningen återkommer med förslag hur ickevalsalternativet kan organiseras

av den egna regin

att därutöver anföra:

I och med att HSB omsorg AB valt att inte förlänga avtalet i tre regioner, och Stockholms stad å sin sida valt att inte förlänga det i den fjärde så finns nu chansen att ta tillbaka ickevalet i egen regi.

Vänsterpartiet föreslår därför att förvaltningen återkommer med ett förslag på hur ickevalsalternativet kan organiseras inom den egna regin. Det skulle också medverka till att det finns hemtjänst i egen regi i alla stadsdelar som möjlighet att även aktivt välja, vilket inte är fallet i dag.”

Beslutsgång forts.

Ledamoten Torun Boucher (V) ansluter sig till förslag till beslut från (S).

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag

till beslut som stöds av (M), (FP), (MP) och ersättaryrkande från (C) och ett gemensamt förslag till beslut från (S) och (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP) och ersättaryrkande från (C).

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens förslag till ickevalssystem inom hemtjänsten.

2. Äldrenämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen och föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget

till ickevalssystem inom hemtjänsten.

Reservation från (S) och (V):

”Vi Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gemensamt yrkar att äldrenämnden beslutar

att avslå förvaltningens förslag till beslut

att kommunen ges uppdraget för ickevalsalternativet

att därutöver anföra:

Det förslaget som nämnden nu ska ta ställning till är märklig på många sätt. HSB har inte klarat av uppdraget men ändå tänker majoriteten inte ge uppdraget till kommunen, som är i slutändan den enda aktören som kommuninvånarna kan räkna med. Istället vill majoriteten nu lotta ut uppdraget att ta hand om den gruppen äldre människor som dels har svårt att välja men också den gruppen som inte vill välja. Men som vanligt visar majoriteten större hänsyn till företagen än till äldre människor som av olika skäl behöver hjälp på ålderns höst.

Att lämna uppdraget till kommunen anser vi är klokast. Det finns kvar kommunal hemtjänst i en del stadsdelar, i några finns det spillror kvar av den kommunala hemtjänsten och det finns även stadsdelar där den kommunala hemtjänsten är utraderad, ett sådant exempel är Älvsjö. Men vi vet också att hemtjänsten i Älvsjö får ett oerhört dåligt betyg i brukarundersökningar. Låt oss därför ta tillfället i akt och använd detta ärende till att bygga upp den kommunala hemtjänsten i alla stadsdelar så vi åter har kommunal kompetens i alla stadsdelar. Låt då kommunen vara ickevalsalternativet, då finns det också möjlighet att styra kvaliteten. Men låt oss inte lotta företag till de äldre som valt att avstå från att välja företag, det anser vi är orimligt.”

Särskilt uttalande från (MP):

”Förslaget om ett stafettsystem för olika utförare när det gäller ickevalssystemet verkar krångligt. Vi är beredda att pröva förslaget men vill ha en fortlöpande uppföljning av stafettsystemet. Om det inte visar sig fungera på ett bra sätt bör man öppna upp för att ickevalssystemet övertas av kommunen.”

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

Ärende

Föreligger ärende dnr 0111-273/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP), ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande var för sig.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen.

Särskilt uttalande från (MP):

”Detta förslag är alldeles utmärkt. Vi behöver fler människor som arbetar inom äldreomsorgen.

Vi tycker dock att även hemtjänsten behöver tillföras personal varför man borde utreda hur man skulle kunna genomföra en liknande satsning även på hemtjänsten.”

Särskilt uttalande (S):

”Vi är i grunden positiva till att den offentligt finansierade verksamheten utnyttjas för att ge arbetslösa och unga en möjlighet att slussas ut på arbetsmarknaden och noterar att förvaltningen dragit slutsatsen att detta är en arbetsmarknadsinsats som staden kan utföra endast så länge verksamheten drivs i egen regi. Många anställda inom äldrevården kan samtidigt vittna om hur satsningar på praktikanter, plussjobbare, beredskapsarbetare etc… i praktiken utnyttjats som ersättning för nödvändiga permanenta förstärkningar av personalen. Praktikanter etc… minskar inte behovet av permanent personal utan ökar istället behoven eftersom man fått nya uppgifter med handledning etc.

Det gemensamma tjänsteutlåtandet visar att uppdraget inte är enkelt. Framförallt kostar det och kräver, som förvaltningarna påpekar, att det tillsätts resurser i stadens budget. Det går tyvärr inte att avläsa av majoritetens budget att majoriteten skulle lägga pengar på detta. Medel finns varken i budgeten för arbetsmarknadsnämnden, för äldrenämnden eller för stadsdelsnämnderna. Dock finns uppdraget kvar även i nästa års budget vilket innebär att verksamheterna förväntas ta kostnaden.

De fackliga organisationerna har uttryckt farhågor kring inrättandet av praktikplatserna. Det finns risk för att praktikanter får täcka vid ordinarie personals frånvaro. Det är också så att de arbetsuppgifterna som man föreslår ingår i de ordinarie arbetsuppgifterna i dag men bemanningen är så slimmad att de hinns inte med. Det kan också innebära att den ordinarie personalen har svårt att hinna med bra handledning för praktikanterna.

Detta innebär att arbetsuppgifterna måste regleras noggrant och att verksamheterna måste ta in vikarier vid korttidsfrånvaro så att praktikanterna kan utgöra den kvalitetshöjningen som majoriteten avser.”

Särskilt uttalande (V):

”Vänsterpartiet välkomnar detta förslag. Det stämmer väl överens med den typ av mer proaktiv arbetsmarknadspolitik som Vänsterpartiet länge efterfrågat, och vi är glada för att ha fått gehör för detta.


Det står i slutet av ärendet en reservation som lyder att om det i budget 2013 inte skulle avsättas särskilda medel för att genomföra detta så bedömer förvaltningen att det inte kommer att vara praktiskt genomförbart. Vi ser tyvärr inga tydliga skrivningar om detta i finansborgarrådets förslag till budget 2013, vilket vi hoppas är ett förbiseende.”

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§10 Handlingsplan för äldreförvaltningens miljöarbete

Ärende

Föreligger ärende dnr 0111-326/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C), ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) och ledamoten Torun Boucher (V).

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att det finns två förslag till beslut därav ett förslag från (MP) på återremis av ärendet.

Ordföranden ställer proposition på återremiss mot avslag och finner majoriteten för avslag av återremissyrkandet som stöds av (M), (FP), (S), (V) och (C). Alltså har nämnden beslutat att avgöra ärendet i dag.

Reservation från (MP):

Mot beslutet att avgöra ärendet i dag reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) till förmån för återremissyrkande:

”Äldrenämnden föreslås besluta att återremittera ärendet.

Äldreförvaltningen bör, likt övriga verksamheter, redovisa vilka åtgärder som avses vidtas för inriktningsmål i stadens miljöprogram som är tillämpliga på verksamheten. Det bör klargöras vilka aktiviteter som ska vidtas och vilka som har ansvar för respektive aktivitet.

Exempel på aktiviteter:

- Alla medarbetare ska tillämpa förvaltningens resepolicy för miljövänliga resor i tjänsten

- Andel miljöbilar ska vara 100 procent

- Vidta energisparande åtgärder, exempelvis genom byte till lågenergilampor, ledbelysning samt installera närvarostyrning

- All el som upphandlas ska vara märkt Bra miljöval

- Pappersförbrukningen ska minska

I Stockholms miljöprogram 2012–2015 har samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att klarlägga sin egen miljöpåverkan och formulera åtgärder i en miljöhandlingsplan för hur påverkan ska minska. Miljöprogrammet omfattar sex övergripande inriktningsmål som konkretiseras genom delmål som beskriver hur nämnder och styrelser förväntas bidra till mål för olika verksamhetsområden.

1. Miljöeffektiva transporter

2. Giftfria varor och byggnader

3. Hållbar energianvändning

4. Hållbar användning av mark och vatten

5. Miljöeffektiv avfallshantering

6. Sund inomhusmiljö.”

Beslutsgång forts.

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut: förvaltningens förslag

till beslut som stöds av (M), (FP), (S), (V) och ersättaryrkande från (C).

Ordföranden finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (S), (V) och ersättaryrkande från (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens handlingsplan för miljöarbete.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§11 Sammanträdestider för äldrenämnden för år 2013

Ärende

Föreligger ärende dnr 0402-275/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden fastställer sina sammanträdestider för år 2013 enligt förvaltningens förslag: 22 januari, 19 februari, 19 mars, 23 april, 21 maj, 11 juni, 24 september, 22 oktober, 19 november och 17 december.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Anmälan av förfrågningsunderlag för upphandling av privata utförare till kundval hemtjänst

Ärende

Föreligger ärende dnr 080301-206/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med instämmande av vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP), ledamoten Torun Boucher (V) och ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C).

Ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Ledamoten Torun Boucher (V) anmäler eget särskilt uttalande.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP) med instämmande av (MP), (V) och ersättaryrkande från (C) och ett eget förslag till beslut från (S).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP), (MP), (V) och ersättaryrkande av (C).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Reservation från (S):

Mot beslutet reserverar sig ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) med hänvisning till eget yrkande:

” Som svar till ärendet vill vi Socialdemokraterna anföra följande:

Vi anser att det är en brist att underlaget inte kommer till nämnden som remiss. Det är ett märkligt förfarande att kommunstyrelsen ska fatta beslut utan att de nämnder som är berörda får ange sina synpunkter. Givetvis är det så att alla grupper i nämnden ändå har synpunkter på innehållet eftersom det kommer att styra hemtjänsten ett antal år framöver. Vi väljer dock att beskriva våra synpunkter så att de blir kända för kommunstyrelsen.

Geografin

Vi anser att regelverket för geografiskt område ger en alldeles för stor valfrihet för företagen. Vi hade önskat att det hade funnits begränsningar för hur stora geografiska områden utförarna får lägga anbud på. Den enda begränsningen nu är tidsramar, dvs när utföraren måste anmäla ökning eller minskning av områden. Samtidigt vet vi att en del företag har svårt att klara av sina uppdrag och där personalen använder stora delar av sin tid i bilen. Problemet som uppstår är givetvis att brukaren får alldeles för lite tid av hemtjänsten. Staden skulle ha kunnat pröva om det är möjligt att t ex som mest lägga anbud i en av regionerna. Då menar vi de regioner som används när vi talar om boendeplanering.

Rut- tjänster inom hemtjänsten

Utförarna kan även erbjuda tjänster med RUT- avdrag. Vi vill se en skrivning om skyldighet att rapportera i vilken omfattning man utför RUT- avdragsberättigade tjänster åt mottagare av hemtjänst.

Basala hygienrutiner

Vi anser att skrivningarna om kläder måste vara med definierade. Vi vet att det är stora skillnader inom staden när det gäller arbetskläder. På en del håll måste man jobba i sina egna kläder, hos några utförare får man på sin höjd en tröga med företagets logga på men det finns även de som ser till att personalen har ordentliga arbetskläder både för inomhus- och utomhusbruk. Men staden måste också ställa krav på att kläderna kan tvättas på arbetsplatsen. Det är inte förenligt med hygienregler att personalen tar med sig kläderna och måste tvätta plaggen hemma. Risk för smitta ökar markant då. När det gäller kläder så måste stadens krav vara enhetliga och det ska inte finnas möjlighet för utförarna att välja själv.

Meddelarskydd

Det måste stå i klartext i underlaget att samma meddelarskydd gäller som inom offentlig verksamhet, d.v.s. om det visar sig att en arbetsledare eller liknande inom ett företag som fått uppdrag av staden efterforskar källa till uppgifter i t ex media så ska detta utgöra grund för staden att säga upp avtalet

KPR: s synpunkter

Det är viktigt att i det fortsatta arbetet beakta de synpunkterna som KPR har lämnat. KPR är en viktig aktör och har stor kunskap om hur hemtjänsten fungerar. De synpunkterna bör skrivas in i underlaget.”

Särskilt uttalande från (V):

”Detta är endast ett anmälningsärende och ger därmed inte någon reell möjlighet för äldrenämnden att påverka. Här följer några frågor och synpunkter från Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet ställer sig undrande till varför detta är ett sekretessbelagt ärende. Det är ett förfrågningsunderlag enligt LOV, och går alltså inte till upphandling. Det finns ingen konkurrenssituation runt vilka företag som skulle kunna kvalificera sig framför andra företag. Alla företag som uppfyller förfrågningsunderlaget får starta hemtjänst. Att det är sekretessbelagt förhindrar en ordentlig diskussion, vilket skulle ha varit värdefullt.

För att vara ett förfrågningsunderlag för en så pass stor och väsentlig verksamhet som hemtjänsten utgör så är det förvånansvärt tunt med ganska få tydliga skallkrav. Ett krav som till exempel mycket väl skulle kunna förtydligas är kravet på att nyanställd personal ska få introduktion. Som detta krav ser ut i underlaget så skulle det kunna uppfyllas med en kvarts samtal och en broschyr om någon utförare skulle få för sig att det räcker.

Det är bra att det ställs krav på kompetens, men eftersom detta inte gäller vikarier så saknar Vänsterpartiet ett förtydligande vad gäller timanställd personal, då i själva verket andelen timanställd personal tenderar att öka, i synnerhet hos privata utförare.

Det finns en hel del mer som skulle kunna förtydligas, men då detta endast är ett anmälningsärende så nöjer vi oss med att konstatera att det borde kunna ställas mer utförliga skallkrav i en så pass viktig verksamhet som hemtjänst än vad som här görs, samt att det är märkligt att underlaget behandlas i en sekretessbelagd process.

I övrigt instämmer vi med Kommunstyrelsens Pensionärsråds synpunkter som tillsänts oss.”

§13 Anmälan om äldreförvaltningens tävlingsbidrag rörande projektet ”Rum för hälsa”

Ärende

Föreligger ärende dnr 119-78/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för tiden t.o.m. den 30 september 2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 0107-19/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§15 Anmälan om äldreförvaltningens organisation

Ärende

Föreligger ärende dnr 0101-298/2012

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och med instämmande av ersättaryrkande från Madeleine Sjöhage (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Anmälan av protokoll från branschrådet den 7 september 2012

Dnr 0203-242/2012

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§17 Anmälan av delegationsbeslut för tiden april-september 2012 enligt lista

Dnr 0102-149/2012

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden lägger anmälan till handlingarna.

§18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 8/2012-10-09

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Protokoll från äldrenämndens råd för funktionshinderfrågor 9/2012-10-09

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Anmälan av postlista per den 30 september 2012

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Övriga frågor

Direktören Eva Frunk Lind föreslår att ett halvdagsseminarium för äldrenämnden anordnas den 11 december 2012 på eftermiddagen kl. 13.00-15.30 med en gemensam jullunch kl. 12.00-13.00. Efter seminarium börjar nämndsammanträde kl. 16.00.

Förvaltningen återkommer med program och information om platsen. Anmälan om deltagandet tas emot av nämndsekreteraren.