Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2013-04-23

Sammanträde 2013-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2013-03-19

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av Patientlag - delbetänkande av Patientmaktsutredningen

(SOU 2013:2)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-336/2013, för yttrande senast 2013-04-24
Dnr 201-160/2013
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Omedelbar justering

8 Remiss av motion (2013:21) av Kaj Nordqvist om Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med afasi

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-305/2013, för yttrande senast 2013-04-30
Dnr 201-138/2013
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237

10 Redovisning av arbetet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (KSL) "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre"

11 Stadsgemensam mall för uppföljning av hälso- och sjukvårdsfrågor

12 Svar på skrivelse från led. Torun Boucher (V) angående förenklad biståndsbedömning

13 Svar på skrivelse från led. Torun Boucher (V) om evakueringslägenheter vid upprustning av äldreboenden

14 Korttidsboende för svårt sjuka äldre

15 Ny dokumenthanteringsplan/bevarandeplan för äldrenämnden

Dnr 40601-154/2013
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
(Utsändes senare)

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

16 Värdegrund inom äldreomsorgen 2013 - lägesrapport

Dnr 40504-2/2013
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241

17 Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden 2013

18 Information om förslag till tillfälligt uppehåll i upphandling av privata hemtjänstutförare

Dnr 50401-208/2013
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av delegationsbeslut enligt lista

20 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2013 med prognos för året

Dnr 608-120/2013
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250

21 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) 3/2013-03-12 och 4/2013-04-16

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Anmälan av protokoll rörande funktionshinderfrågor

A/ protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor nr 3/2013-03-18

B/ protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor FH-råd/2013-03-21 och 2013-04-11 (det andra protokollet utsändes till äldrenämnden per e-post efter den 11 april)

23 Anmälan av postlista per den 31 mars 2013

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (115 kb)

§1 Närvarande

Noteras närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

§2 Val av justerare

Vice ordföranden Christopher Ödmann (MP) utses att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (M) justera dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäls att äldrenämndens protokoll 3/2013-03-19 justerats 2012-04-05.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs med godkännande till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Ledamoten Norma Aranda de Gutiérrez (S) undrar om äldrenämnden har behandlat ett ärende om en redovisning av fördelning av medel till demensboenden för år 2012 och för år 2013.

Direktören Eva Frunk Lind informerar att äldrenämnden behandlade detta ärende på sammanträdet den 19 mars (§ 13, dnr 0802-390/2012).

Ledamoten Eivor Karlsson anmäler fråga om nycklar i hemtjänsten.

Varefter fastställs dagordningen.

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) anmäler en skrivelse om evakueringslägenheter vid upprustning av äldreomsorgsboenden, daterad 2013-04-23 (dnr 109-249/2013), som angår ett ärende på föredragningslistan till dagens sammanträde § 13 (dnr 109-116/2013).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Förvaltningschefens information

Direktören Eva Frunk Lind informerar om att förvaltningen anordnar ett seminarium för äldrenämnden den 21 maj 2013, kl. 12.00-15.30, på Tändstickspalatset. Förvaltningen återkommer med inbjudan och programmet.

Efter seminariet kommer äldrenämnden att genomföra sitt sammanträde från och med kl. 16.00 i samma lokaler.

§7 Remiss av patientlag – delbetänkande av Patientmaktsutredningen (SOU 2013:2)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-336/2013

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-160/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), ledamoten Helen Jäderlund Eckardt (FP), ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M), (FP) och (S), ett eget förslag till beslut från (MP) och ett eget förslag till beslut från (V).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M), (FP) och (S).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt svar på remissen av patientlag – delbetänkande av patientmaktsutredningen (SOU 2013:2).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och hänvisar till eget yrkande:

”Miljöpartiet yrkar att äldrenämnden beslutar att

godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt

därutöver anföra följande:

Äntligen kommer ett efterlängtat förslag som tar bort hindren för att få vård i ett annat landsting än hemlandstinget. Det har länge varit lättare att få vård i ett annat land än i ett annat landsting för medborgare i Sverige. Landstingen har behandlat sökande på olika sätt men nu ska samma regler gälla oavsett vilket landsting man vänder sig till. Detta är utomordentligt bra för den enskilde.

Det finns dock fortfarande problem som kan lösas med lite vilja till service, vilket ytterligare skulle kunna underlätta för den enskilde. I ärendet står att hemlandstinget inte är skyldig att finansiera de merkostnader i form av resor och uppehälle, som vård

i annat landsting medför för den enskilde. Vi hoppas att det som åsyftas är kostnader utöver de kostnader som hemlandstinget skulle stå för om patienten valt hemlandstinget. Här bör regelverket förtydligas för att byråkratin ska minska och för att det inte ska försvåra för människor att välja ett annat landsting än hemlandstinget. Vidare bör regelverket förtydligas så att de nya reglerna ska gälla alla oavsett grad av utsatthet.”

Reservation från (V):

Mot beslutet reserverar sig tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) och hänvisar till eget yrkande:

”Vänsterpartiet yrkar att

Äldrenämnden godkänner förvaltningens utlåtande som svar på remissen och anför därutöver:

Vad gäller avsnitt 8 i patientmaktutredningen om patientens möjlighet att välja offentligt finansierad vård över hela landet så ser vi en fara med att det kommunala självstyret för landstingen försvagas.

Konsekvenserna av den förlorade kostnadskontrollen, som detta förslag innebär för landstingen, riskerar även att styra mot en likriktad vård för att minimera olika risktaganden. Detta kan vara till förfång för utvecklingen av nya metoder och behandlingsformer.

Slutligen bli, som förvaltningen också påpekar, möjligheten att välja vård i andra delar av landet endast förbehållet de som har råd att själva betala merkostnader i form av resor och uppehälle. Förslaget blir då ytterligare ett steg mot en ojämlik vård i Sverige.”

§8 Remiss av motion (2013:21) av Kaj Nordqvist om Stockholm stads stöd till daglig verksamhet för människor med afasi

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 326-305/2013

Ärende

Föreligger ärende dnr 201-138/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) och ledamoten Helen Jäderlund

Eckardt (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Christopher Ödmann m.fl. (MP) yrkar bifall till eget förslag till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) yrkar bifall till eget förslag till beslut med instämmande av ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S).

Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) finner att det finns tre förslag till beslut: förvaltningens förslag till beslut som stödds av (M) och (FP), eget förslag till beslut från (MP) och ett gemensamt förslag till beslut från (V) och (S).

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner majoriteten för förvaltningens förslag till beslut som stöds av (M) och (FP).

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsens som sitt svar på remissen av motion 2013:21 av Kaj Nordqvist om Stockholms stads stöd till daglig verksamhet för människor med afasi.

Reservation från (MP):

Mot beslutet reserverar sig vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) och hänvisar till eget yrkande:

”Vi yrkar att äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tillstyrka motionen samt att anföra följande:

När det gäller personer med funktionshinder som t.ex. afasi är det viktigt att de får möjligheten att delta i samhällets gemenskap och att leva så gott det går utifrån sina förutsättningar.
Afasi förändrar livet på många sätt för den som drabbas. Det handlar ofta om kommunikationssvårigheter som att kunna göra sig förstådd, kunna tala, läsa eller minnas.

Det är olämpligt om personer med så olika former av funktionsnedsättning som t.ex. afasi och demens deltar i samma dagliga verksamhet. De båda grupperna har olika behov av stimulans.
Personer som drabbas av afasi behöver stimulans och träning i form av daglig verksamhet för att, efter förmåga, träna upp nedsatta funktioner.”

Reservation från (V) och (S):

Mot beslutet reserverar sig tjänstgörande ersättaren Brit Rundberg (V) och ledamoten Gabriel Marawgeh m.fl. (S) och hänvisar till ett gemensamt yrkande:

”Vi föreslår att äldrenämnden anför följande som svar på remissen:

Kaj Nordqvist föreslår i motionen att staden utreder och överväger möjligheten att förbättra den dagliga verksamheten för personer med afasi i Stockholm. Det är ett ganska pragmatiskt förslag öppet för många olika tillvägagångssätt.

Enligt äldreförvaltningen har inga indikationer på att personer med afasi beviljats demensdagvård kommit till förvaltningens kännedom. Motionsskrivaren har varit i kontakt Afasiförbundet, som påstår att så är fallet.

Äldreförvaltningen verkar inte ha haft kontakt med Afasiförbundet och uppenbarligen inte närmare haft anledning att undersöka saken. Frågan verkar därmed vara höljd i dunkel och motionärens synpunkter värda att just utreda och övervägas i enlighet med motionärens intentioner. Kommunstyrelsen föreslås därför bifalla motionen.”

§9 Redovisning av 2007-2012 statliga stimulansmedel från Socialstyrelsen för utveckling av vård och omsorg om äldre

Rapporten anmäls till Socialstyrelsen senast 2013-06-30, dnr 3957/2012

Ärende

Föreligger ärende dnr 501-185/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med redovisning till Socialstyrelsen av stimulansmedel för vård och omsorg om äldre 2007-2012.

§10 Redovisning av arbetet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (KSL) ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”

Ärende

Föreligger ärende dnr 61001-126/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med redovisning av arbetet med överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (KSL)

”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.”

§11 Stadsgemensam mall för uppföljning av hälso- och sjukvårdsfrågor

Ärende

Föreligger ärende dnr 610-204/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande med reviderad mall för uppföljning av hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsboenden.

2. Äldrenämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.

Särskilt uttalande (MP):

”Det skulle vara en fördel om de indikatorer, som redovisas i ärendet (eller några av dem - exempelvis de som avser nutrition/malnutrition, trycksår och fallskador) ges status som KF-indikatorer för att ingå i ILS – stadens verktyg för planering, ledning och uppföljning. Det skulle ge de förtroendevalda i stadsdelsnämnderna bättre underlag för uppföljning av hälso- och sjukvården i äldreboendena och fokusera tydligare än idag på en säker sjukvård för brukarna inom boendena. Stadsdelsnämnderna har ett avgörande ansvar för uppföljning av den äldreomsorg, som staden svarar för – såväl egen regi som entreprenader och andra vårdgivare.

För att bedöma om kommunfullmäktiges mål för äldreomsorgen uppnås innehåller ILS tio KF-indikatorer. Av dessa beskriver nio omsorgstagarnas nöjdhet och trygghet i hemtjänst och boenden och mäts genom brukarundersökningar. Den tionde avser andel personal med grundutbildning. Bland nuvarande KF-indikatorer finns sålunda inga, som hänför sig till hälso- och sjukvården i äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden.”

§12 Svar på skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) angående förenklad biståndsbedömning

Ärende

Föreligger ärende dnr 109-189/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens tjänsteutlåtandet som svar

på skrivelsen från (V) angående förenklad biståndsbedömning.

Särskilt uttalande (MP):

”Äldrenämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att under 2012, införa förenklad biståndsbedömning gällande servicetjänster för alla kommuninnevånare som fyllt 75 år. Kommunfullmäktige fastställde beslutet i budget för år 2012 med inriktning för 2013 och 2014. Att frågan inte nämns i budgeten för 2013 betyder inte att beslutet har upphävts.

De äldre, fyllda 75 år, skulle få rätt till sex timmars hemtjänst där personen själv skulle få bestämma innehållet i tjänsten. Eftersom det är en önskvärd reform som står både för ett värdigt bemötande av äldre med enklare behov och minskad administration är det beklagligt att inget hittills hänt trots fattade beslut.”

§13 Svar på skrivelse från ledamoten Torun Boucher (V) om evakueringslägenheter vid upprustning av äldreboenden

Ärende

Föreligger ärende dnr 109-116/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Tjänstgörande ersättare Brit Rundberg hänvisar till sin skrivelse, dnr 109-249/2013, som berör ärendet och som har dukats till dagens sammanträde under pkt 5.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från ledamoten Torun Boucher (V) om evakueringslägenheter vid upprustning av äldreboenden.

Särskilt uttalande (MP):

”Att flytta på äldre medför alltid svårigheter och risker. Det finns nu mycket oro bland äldre ute i stadsdelarna på grund av att boenden renoveras eller byggs om till annat boende. Till exempel från servicehus till trygghetsboende.

Staden antog i december 2012 en värdighetsgaranti. Det är hög tid att den garantin verkligen efterlevs. Problemet är att inga sanktioner tillämpas i de fall där brister uppkommer. Det visar med all tydlighet fallet Koppargården.

På Koppargården, men även på Riddargården, har oron varit stor bland de äldre vid den pågående renoveringen. Ingen garanti på Koppargården för att få ha kvar sin personal eller grannar när bara ströplatser finns att erbjuda på olika våningsplan.

Inget besittningsskydd för de som bor på Koppargården. Äldre ställs mot äldre och flyttas runt. Begreppet värdighetsgaranti förefaller sväva fritt i luften.

Staden måste ha en bättre handlingsplan vid evakuering av äldre. Renovering är ju en pågående process.

Även om verkställigheten ligger hos Micasa och berörda stadsdelsnämnder bör äldrenämnden markera att det som hänt på Koppargården är fullständigt oacceptabelt.

Äldrenämnden bör få en genomgång om vad som gäller vid evakuering av äldre så att det som hänt vid Koppargården inte upprepas.”

§14 Korttidsboende för svårt sjuka äldre

Ärende

Föreligger ärende dnr 503-202/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Christopher Ödmann m.fl. (MP) anmäler eget särskilt uttalande.

Äldrenämndens beslut

  1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och beslutar att genomföra en försöksverksamhet med korttidsboende för svårt sjuka äldre i enlighet med förvaltningens förslag.

  1. Äldrenämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en delrapport från försöksverksamhet under första kvartalet 2014.

Särskilt uttalande (MP):

”Den genomsnittliga vårdtiden på ett vård- och omsorgsboende har i tidigare ärenden angetts till omkring tio månader. Men förväntas bli allt kortare. För cirka 20 procent av de äldre är den nu endast två månader. Under så kort vårdtid behöver det inte skrivas kontrakt eller egna möbler i det nya boendet. Därför är det värt att pröva två varianter av korttidsvård enligt förslaget i ärendet.

Men om man samtidigt lägger ner korttidsvård/plats på andra håll i staden är detta anmärkningsvärt och bör – i så fall – noga följas.

I detta ärende används uttrycket korttidsboende som tidigare också var ett begrepp för det som idag kallas korttidsplats. Det kan skapa en viss begreppsförvirring. Viktigt att korttidsboende inte förväxlas med ordet korttidsplats. Det senare är en förutsättning för avlastning, en tillfällig plats, för att äldre ska kunna bo kvar hemma längre.

En korttidsplats är en boendeform i ett mer akut läge, exempelvis om livet därhemma tillfälligt inte fungerar. Eller för en tids återhämtning efter de allt kortare vårdtiderna på sjukhus. Det kan också handla om avlastning för anhöriga. Alternativt om anhörigvårdaren hastigt blir sjuk. Därför är det viktigt att tillse att det också finns tillräckligt med korttidsplatser kvar avsedda för detta ändamål.”

§15 Ny dokumenthanteringsplan för äldrenämnden

Ärende

Föreligger ärende dnr 40601-154/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

  1. Äldrenämnden godkänner ny dokumenthanteringsplan för äldrenämnden som ersätter den tidigare dokumenthanteringsplanen (dnr 117-127/2007).
  2. Äldrenämnden fastställer att den nya dokumenthanteringsplanen gäller från och med den 1 april 2013.

§16 Värdegrund inom äldreomsorgen 2013 – lägesrapport

Ärende

Föreligger ärende dnr 40504-2/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens lägesrapport gällande värdegrund inom äldreomsorgen 2013.

§17 Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2013 – lägesrapport

Ärende

Föreligger ärende dnr 608-120/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens lägesrapport gällande ungdomsbesök på vård- och omsorgsboenden 2013.

§18 Information om förslag till tillfälligt uppehåll i upphandling av privata hemtjänstutförare

Ärende

Föreligger ärende dnr 50401-208/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner äldreförvaltningens information och lägger den till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Anmälan av delegationsbeslut enligt lista

Föreligger en förteckning över delegationsbeslut för:

- ärendegrupp 2.8-2.10 Ekonomi och upphandling för kvartal 1 år 2013 (dnr 103-15/2013)

- Ärendegrupp 3.16 Resor i anställning understigande 7 dagar (dnr 103-211/2013 och dnr 103-234/2013).

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner anmälan och lägger den till handlingarna.

§20 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för mars 2013 med prognos för året

Ärende

Föreligger ärende dnr 105-155/2013

Yrkanden

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M) med instämmande av övriga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Äldrenämndens beslut

Äldrenämnden godkänner anmälan och lägger den till handlingarna.

§21 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd nr 3/2013-03-12 och nr 4/2013-04-16

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Anmälan av protokoll rörande funktionshinderfrågor

A/ Protokoll från Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor 3/2013-03-18

B/ Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från 2013-03-21 och 2013-04-11.

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av postlista för tiden 2013-03-01 – 2013-03-31

Äldrenämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Övriga frågor

Direktören Eva Frunk Lind besvarar fråga från led. Eivor Karlsson (MP) om införande av en nyckelfri hemtjänst. Det har pågått försöksverksamhet som visat att det vore bäst om det utarbetats ett gemensamt för hela Sverige förslag till en standard lösning för nyckelfri hemtjänst.