Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2013-06-11

Sammanträde 2013-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2012-05-21

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Motion 2013:29 av Åsa Jernberg (MP) och Stefan Nilsson (MP) om en ny policy för hållbar upphandling i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen dnr 309-486/2013
(yttrande senast den 14 juni 2013)
Dnr 201-228/2013
Handläggare: Anita Cronholm Tel. 508 36 247
Omedelbar justering

8 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy för Stockholms stad)

Remiss från kommunstyrelsen dnr 125-1694/2012
(yttrande senast den 19 juni 2013)
Dnr 201-228/2013
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214
Omedelbar justering

9 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-679/2013
(yttrande senast den 31 augusti 2013)
Dnr 201-271/2013
Handläggare: Linda Wikman Tel. 508 36 222

10 Motion 2013:40 av Karin Hanqvist (S) om införande av en HTB-policy i Stockholms stad

Remiss från kommunstyrelsen dnr 325-703/2013
(yttrande senast den 31 augusti 201)
Dnr 201-269/2013
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237

11 Svar på skrivelse från ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) angående användning av migrerad arbetskraft

12 Synpunkt- och klagomålshantering inom Stockholms stad

13 Revidering av riktlinjer för bidragsgivning till ideella organisationer

14 Anvisningar gällande bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till personer med demenssjukdom

15 Medel för utveckling av specialiserade hemtjänstgrupper för år 2012

(Dnr 607-257/2013 i samband med dnr 070101-61/2012)
Handläggare: Ann Johansson Tel. 508 36 220

ANMÄLNINGSÄRENDEN/ÖVRIGT:

16 Lägesbeskrivning av praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen - "Stockholmsvärdar inom äldreomsorgen"

17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för tiden tom den 31 maj 2013

(Utsändes per e-post och dukas)

18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd 7/2013-06-04

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor 6/2013-06-04

(Utsändes per e-post och dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av postlista för tiden 2013-05-01 - 2013-05-29

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Motion (2013:29) av Åsa Jernberg (MP) och Stefan Nilsson (MP) om en ny policy för hållbar upphandling i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, dnr 309-486/2013

§8 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 125-1694/2012

§9 Förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-679/2013

§10 Motion 2013:40 av Karin Hanqvist (S) om införande av en HTB-policy i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-703/2013

§11 Svar på skrivelse från ledamoten Mirja Räihä m.fl. (S) angående användning av migrerad arbetskraft

§14 Anvisningar gällande bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till personer med demenssjukdom

§16 Anmälan av lägesbeskrivning av praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen ­ "Stockholmsvärdar inom äldreomsorgen"

§17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för tiden januari-maj 2013

§18 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd nr 7/2013-06-04

§19 Anmälan av protokoll rörande funktionshinderfrågor

§20 Anmälan av postlista för tiden 2013-05-01 -­ 2013-05-29