Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2014-06-10

Sammanträde 2014-06-10

Datum
Klockan
kl.16
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset, Stockholm

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 5/2014-05-20

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av det aktuella läget för införande av det nya
tidsregistreringssystemet i hemtjänsten/Marita Åkersten, ca 15 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Anvisningar gällande bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till äldre med demenssjukdom

Dnr 731-162/2014
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Redovisning av insatser gällande utveckling av anhörigstöd

9 Förslag till organisatorisk placering av anhörigkonsulenter

Ärendet är gemensamt för äldrenämnden och socialnämnden
Dnr 540-163/2014
Handläggare: Jonas Wilhelmsson Tel. 508 36 212

10 Uppdragsbeskrivning för vård- och omsorgsboende i egen regi

11 Uppföljning av medel för ökad bemanning inom demensboenden

Dnr 410-177/2014
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Uppföljning av stadens Lex Sarah rapportering för år 2013

Ärendet är gemensamt för äldrenämnden och socialnämnden
Dnr 410-180/2014
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av månadsrapport för äldrenämnden för maj 2014

Dnr 122-94/2014
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)

14 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 3 juni 2014 (Utsändes senare per e-post)

15 Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 4 juni 2014 (Utsändes senare per e-post)

16 Protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 22 april 2014

17 Branschrådets protokoll från möte den 9 maj 2014

18 Postlista för tiden 2014-05-01 - 2014-05-31

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (283 kb)

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Anvisningar gällande bidrag till föreningar som stödjer anhöriga till äldre med demenssjukdom

§11 Uppföljning av medel för ökad bemanning inom demensboenden

§12 Uppföljning av stadens Lex Sarah rapportering för år 2013

§13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för maj 2014

§14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 3 juni 2014

§15 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från den 4 juni 2014

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från den 22 april och från den 19 maj 2014

§17 Anmälan av branschrådets protokoll från den 9 maj 2014

§18 Anmälan av postlista för tiden från och med 2014-05-01 till och med 2014-05-31