Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 4/2015-04-21

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Information om äldreförvaltningens utredningsuppdrag
(tf dir. Karin Ekdahl Wästberg ca 5 min)

- Presentation av ärendet § 15 Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamheter 2014
(strategen Elisabeth Landström ca 10 min)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Tertialrapport 1 för äldrenämnden 2015

Dnr 122-148/2015
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Rättegångsfullmakt åt stadsledningskontoret, juridiska avdelningen

Dnr 111-172/2015
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Deltagande i EU-sammanslutning för innovationer som gynnar äldre och äldreomsorgen (EIT Health)

Dnr 330-152/2015
Handläggare: Carl Smitterberg Tel. 508 36 221
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Remiss av SOU 2015:20 "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-556/2015, för yttrande senast 2015-05-20
Dnr 150-137/2015
Handläggare: Annica Dominius Tel. 508 36 237
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Remiss av SOU 2015:7 "Krav på privata aktörer i välfärden"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-398/2015, för yttrande senast 2015-05-20
Dnr 150-134/2015
Handläggare: Barbro Karlsson Tel. 508 36 218
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Remiss av skrivelse från HSO Stockholm "Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 151-459/2015, för yttrande senast 2015-05-20
Dnr 150-138/2015
Handläggare: Marita Sundell Tel. 508 36 205
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss av motion 2015:1 av Ann-Katrin Åslund (FP) att låta stadens anställda arbeta till 70

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-177/2015, för yttrande senast 2015-06-01
Dnr 150-48/2015
Handläggare: Maria Stenudd Tel. 508 36 251
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Remiss av motion 2015:3 av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (FP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) om valfriheten inom äldreomsorgen

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-267/2015, för yttrande senast 2015-06-01
Dnr 150-92/2015
Handläggare: Barbro Karlsson Tel. 508 36 218
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Remiss av motion 2015:5 av Dennis Wedin (M) om införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-270/2015, för yttrande senast 2015-06-01
Dnr 150-91/2015
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Remiss av motion 2015:6 av Dennis Wedin (M) om nyttoparkerings-tillstånd för hemtjänstpersonal

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-271/2015, för yttrande senast 2015-06-20
Dnr 150-134/2015
Handläggare: Christina Österling Tel. 508 36 214
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamheter 2014

Dnr 410-126/2015
Handläggare: Elisabeth Landström Tel. 508 36 245
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 § 1 SoL för kvartal 1 år 2015

Dnr 410-3/2015
Handläggare: Daniel Lindfors Tel. 508 36 235
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 12 maj 2015 (Utsändes senare per e-post)

20 Protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 12 maj 2015 (Utsändes senare per e-post)

21 Postlista för tiden 2015-04-01 - 2015-04-30

§3 Anmälan av protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Tertialrapport 1 för äldrenämnden för år 2015

§8 Rättegångsfullmakt åt stadsledningskontorets juridiska avdelningen

§9 Deltagande i EU-sammanslutning för innovationer som gynnar äldre och äldreomsorgen (EIT Health)

§10 Remiss av SOU 2015:20 "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård"

§11 Remiss av SOU 2015:7 "Krav på privata aktörer i välfärden"

§12 Remiss av skrivelse från HSO Stockholm "Angående våld i nära relationer hos personer med funktionsnedsättning"

§13 Remiss av motion 2015:1 av Ann-Katrin Åslund (FP) om att låta stadens anställda arbeta till 70

§14 Remiss av motion 2015:3 av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (FP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) om valfriheten inom äldreomsorgen

§15 Remiss av motion 2015:5 av Dennis Wedin (M) om införandet av en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten

§16 Remiss av motion 2015:6 av Dennis Wedin (M) om nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal

§17 Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamheter för år 2014

§18 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL ) för kvartal 1 2015

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från den 12 maj 2015

§20 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens råd för funktionshinderfrågor från den 12 maj 2015

§21 Anmälan av postlista för tiden från och med 2015-04-01 till och med 2015-04-30