Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2016-12-13

Sammanträde 2016-12-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokolljustering ÄN 9/2016-11-15

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Verksamhetsplan 2017 för äldrenämnden

8 Fördelning av verksamhetsbidrag och lokalbidrag till ideella organisationer för 2017

9 Remiss av motion från Ann-Katrin Åslund (L) "Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1333/2016, för yttrande senast 2017-01-18
Dnr 150-729/2016
Handläggare: Anita Cronholm Tel. 508 36 237

10 Remiss av Vision 2040 - Ett Stockholm för alla

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 119-1401/2015, för yttrande senast 2016-12-21
Dnr 150-792/2016
Handläggare: Anders Håkansson Tel. 508 36 222
Omedelbar justering

11 Ny delegationsordning för äldrenämnden

Dnr 111-776/2016
Handläggare: Barbara Ahlmark Tel. 508 36 204
Omedelbar justering

12 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

Dnr 310-765/2016
Handläggare: Elisabeth Landström Tel. 508 36 245
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Reviderade tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystemet för hemtjänst

14 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016

15 Översyn av pågående innovation och utveckling inom äldreomsorgen

Dnr 130-673/2016
Handläggare: Lena Alksten Tel. 508 36 241
Marita Åkersten Tel. 508 36 215

16 Vikarieersättning till anställda inom äldreomsorgen för deltagande i utbildningsinsatser i DigIT

Dnr 530-774/2016
Handläggare: Helen Starkman Tel. 508 36 299
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för november 2016

18 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3 2016 inom ärendegrupp 2.8-

19 Anmälan av stadsrevisionens granskning av delårsrapport 2016-08-31 (för kännedom)

20 Anmälan av branschrådets minnesanteckningar från den 25 november 2016

21 Anmälan av minnesanteckningar från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR)s möte med kommunstyrelsen den 24 augusti 2016

22 Anmälan av protokoll från KPRs sammanträden den 18 november 2016 och den 6 december 2016

(Protokoll från den 6 dec 2016 utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll från gemensamt FH-råd från samanträden den 17 november 2016 och den 8 december 2016

(Protokoll från den 8 dec 2016 utsändes senare per e-post)

24 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från den 24 oktober 2016

25 Postlista för 1-30 november 2016

BESLUTSÄRENDE

27 Förfrågningsunderlag för central entreprenadupphandling enligt LOU (SEKRETESS enligt 21:3 OSL)

Dnr 512-770/2016
Handläggare: Hanna Markkula Tel. 508 36 235
Barbro Karlsson Tel. 508 36 218
Omedelbar justering
(Delges endast äldrenämnden)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§9 Remiss av motion från Ann-Katrin Åslund (L) "Låt äldre som tillfälligt vistas i Stockholm välja hemtjänst"

§12 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

§13 Reviderade tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidregistreringssystem inom valfrihetssystem för hemtjänst

§16 Vikarieersättning till anställda inom äldreomsorgen för deltagande i utbildningsinsatser i DigIT

§17 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för november 2016

§18 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3 år 2016 inom ärendegrupp 2.10 och 3.16 enligt delegationsförteckningen

§19 Anmälan av stadsrevisionens granskning av delårsrapport 2016-08-31 (dnr 3.1.2-202/2016)

§20 Anmälan av minnesanteckningar från branschrådet den 25 november 2016

§21 Anmälan av minnesanteckningar från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) möte med kommunstyrelsen den 24 augusti 2016

§22 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträden den 18 november 2016 och den 6 december 2016

§23 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndar-nämnden råd för funktionshinderfrågor från den 17 november 2016 och den 8 december 2016

§24 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 24 oktober 2016

§25 Anmälan av postlista för tiden mellan den 1-31 november 2016

§27 Förfrågningsunderlag för central upphandling