Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-03-21

Sammanträde 2017-03-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 1/2017-01-31

OBS! Februarisammanträdet blev indraget så att inget protokoll finns från den 21 februari 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Diskussion med stadens revisorer (ca 30 min)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Treåringen för äldrenämnden, underlag för budget 2018 med inriktning 2019-2020

Dnr 1.2.2-153/2017
Handläggare: Anders Håkansson och Patrik Simonsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Svar på remiss av motion från Sofia Modigh (KD) om att införa en årligen återkommande Äldrevecka i Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, dnr106-1848/2016, för yttrande senast 2017-04-12
Dnr 150-835/2016
Handläggare: Anders Håkansson

9 Svar på remiss av motion från Sofia Modigh (KD) om hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende

Remiss från kommunstyrelsen, dnr106-1847/2016, för yttrande senast 2017-04-12
Dnr 150-836/2016
Handläggare: Annelie Svensson

11 Uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst, servicehus och dagverksamhet 2016

12 Fördelning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017

13 Redovisning av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016

14 Redovisning av statsbidrag 2016

Socialstyrelsens stimulansmedel för kompetensutvecklingsinsatser inom
verksamhetsområdet äldreomsorg och funktionshinderomsorg
Dnr 340-77/2016
Handläggare: Lena Alksten

15 Hemtjänstersättning för insatser utförda av anställda anhörigvårdare

Dnr 3.5-65/2017
Handläggare: Marita Åkersten
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan om ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen för kvartal 4 år 2016

Dnr 4.1-76/2017
Handläggare: Hanna Markkula
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområdet 2017

Dnr 3.4-103/2017
Handläggare: Lotta Olofsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Anmälan om förtydligande av konsultuppdrag i projektet "Tryggt mottagande i hemmet"

Dnr 243-566/2016
Handläggare: Lena Carling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för februari 2017

Dnr 1.2.2-465/2017
Handläggare: Patrik Simonsson Tel. 508 36 250
(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av delegationsbeslut enligt lista

Dnr 1.2.1-154/2017, dnr 1.2.1-443/2017 och dnr 1.1.1-426/2017

21 Anmälan från HSO Stockholms stad om avsägelse i nämndernas funktionshinderråd

22 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 14 mars 2017 (Utsändes senare per e-post)

23 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 6 februari 2017

24 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 23 februari 2017

25 Postlista för tiden 1 januari-28 februari 2017

a/ postlistan
b/ inkommen skrivelse från Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) till äldrenämnden daterad 2017-02-10 (dnr 4.2-285/2017)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 (treåringen)

§11 Uppföljning av vård- och omsorgsboende , hemtjänst, servicehus och dagverksamhet för år 2016

§15 Hemtjänstersättning för insatser som utförs av anställda anhörigvårdare

§16 Anmälan om ej verkställda beslut enligt 4 kap § 1 Socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4 år 2016

§17 Anmälan om fördelning av medel för utveckling inom demensområdet år 2017

§18 Anmälan om förtydligande av konsultavtal inom projektet Tryggt mottagande i hemmet

§19 Anmälan av ekonomisk månadsrapport med årsprognos för äldrenämnden för februari 2017

§20 Anmälan av delegationsbeslut för januari-februari 2017 enligt lista

§21 Anmälan om avsägelse i nämndernas funktionshinderråd

§22 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 14 mars 2017

§23 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 6 februari 2017

§24 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 23 februari 2017

§25 Anmälan av postlistan för tiden mellan den 1-31 januari och den 28 februari 2017