Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2017-10-24

Sammanträde 2017-10-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2017-09-19

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av rapporten "Specialistsjuksköterska - med fördjupad kunskap och helhetssyn" av utredaren Jenny Österman från Stiftelsen Äldrecentrum (ca 10 min)

- Presentation om jämställdhetsarbete - Anders Håkansson, strateg, äldreförvaltningen (ca 10 min)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss av Socialdepartementets Ds 2017:39 "Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1315/2017, för yttrande senast 2017-10-27
Dnr 1.5-802/2017
Handläggare: Christina Malmqvist
Omedelbar justering

8 Remiss av förslag Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation

9 Svar på skrivelse om återkommunaliseringar av vård- och omsorgsboenden från äldrenämndens led Dennis Wedin m.fl. (M) med instämmande av vice ordf. Sofia Modigh (KD) och led Ann-Katrin Åslund (L) och ers. Alfred Askeljung (C)

Dnr 1.5-689/2017
Handläggare: Anders Håkansson

10 Informationssäkerhet för äldrenämnden

Dnr 1.1.4-306/2017
Handläggare: Barbara Ahlmark
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Tillägg i delegationsförteckning för äldrenämnden

12 Intern kontrollplan för äldrenämnden

Dnr 1.2.2-864/2017
Handläggare: Patrik Simonsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Anmälan av rapporten Specialistsjuksköterska - med fördjupad kunskap och helhetssyn, uppföljning av satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning vård av äldre

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för äldrenämnden för september 2017 med prognos

Dnr 1.2.2-465/2017
Handläggare: Patrik Simonsson
(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3 2017 inom ärendegrupp 2.8-2.10 och enligt ärendegrupper 2.11.1-2.11.2, 2.14 enligt delegationsförteckning

Dnr 1.1.1-532/2017, dnr 3.4-807/2017, dnr 5.1.1-790/2017 och dnr 5.1.1-791/2017
Handläggare: Patrik Simonsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 17 oktober 2017 (Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinder-frågor från sammanträde den 11 september 2017

18 Anmälan av protokoll från gemensamt för äldrenämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 14 september och den 12 oktober 2017

(Protokollet från den 12 oktober utsändes senare per e-post)

19 Postlista för 1-30 september 2017

BESLUTSÄRENDE:

21 Upphandlingsdokument för central entreprenadupphandling av vård- och omsorgboenden 2018

SEKRETESS gäller enligt 19:3 OSL
(Begränsat utskick, delges endast till äldrenämnden och förvaltningsgruppen)
Dnr 5.1.2-771/2017
Handläggare: Barbro Karlsson
Omedelbar justering

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Remiss av Socialdepartementets Ds 2017:39 "Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer"

§9 Svar på skrivelse angående återkommunalisering av vård- och omsorgsboende

§10 Informationssäkerhet för äldrenämnden

§12 Äldreförvaltningens system för intern kontroll

§14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport med prognos för september 2017

§15 Anmälan av delegationsbeslut för kvartal 3 år 2017 inom ärendegrupp 2.8-2.10 och ärendegrupper 2.11.1-2.11-2 samt ärendegrupp 2,14

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) sammanträde den 17 oktober 2017

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor sammanträden den 11 september 2017 och den 9 oktober 2017

§18 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 14 september 2017 och den 12 oktober 2017

§19 Anmälan av postlistan för 1-30 september 2017

§21 Upphandlingsdokument för central entreprenad-upphandling av vård- och omsorgboenden 2018