Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-11-13

Sammanträde 2018-11-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2018-10-16

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Tillstånd för privata hemtjänstutförare / strategen Christina Österling, ca 20 min

BESLUTSÄRENDEN:

7 Remiss Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

8 Svar på skrivelsen om regler för köhantering seniorbostäder med aktivitetscenter från vice ordf. (KD), (M) och (L) samt med stöd av (C)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

9 Anmälan av förvaltningschefens delegationsbeslut enligt delegationsförteckning (dnr 1.3.3-106/2018)

Dnr 1.3.3-593/2018
(Utsändes senare per e-post)

10 Anmälan av protokoll från Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträden den 10 september och den 8 oktober 2018

11 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 6 november 2018 (Utsändes senare per e-post)

12 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 8 november 2018

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Postlista för 1-31 oktober 2018 (Utsändes senare per e-post)

15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2018 med prognos för året

Dnr 1.2.2-131/2018
Handläggare: Barbara Ahlmark
(Utsändes senare per e-post)

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§9 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsföreteckningen (dnr 1.1.3-106/2018), del 2 Ekonomi och upphandling, ärendegrupp 2.15

§10 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 10 september 2018

§11 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) sammanträde den 6 november 2018

§12 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor sammanträde den 8 november 2018

§13 Postlista för tiden 1-31 oktober 2018

§15 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2018 med årsprognos Dnr 1.2.2-131/2018