Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2018-12-11

Sammanträde 2018-12-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2018-11-13

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

- Presentation av ärendet "Vård- och omsorgsboenden för döva och dövblinda äldre" strategen Hanna Markkula (ca 15 min)

BESLUTSÄRENDEN:

7 Kundval hemtjänst - revidering av förfrågningsunderlag

Dnr 5.1.1-395/2017 med koppling till dnr 511-660/2017
Handläggare: Christina Österling
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Fördelning av verksamhetsbidrag 2019 till ideella organisationer för äldre

9 Vård- och omsorgsboenden för döva och dövblinda äldre - rapport

10 Flexibel korttidsvård som anhörigstöd - rapport

Dnr 3.1-472/2018
Handläggare: Marita Sundell
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre 2018

12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 3 år 2018

13 Rapport avseende samverkan och samhandläggning för personer över 65 år

Gemensamt ärende för äldrenämnden och socialnämnden
Dnr 3.5-534/2018 för äldrenämnden och dnr 3.1.1-473/2018 för socialnämnden)
Handläggare: Marita Sundell

14 Val av det gemensamma för socialnämnden , äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor för mandatperioden 2019-2022

Dnr 1.1.2-653/2018
Handläggare: Barbara Ahlmark (Utsändes senare per e-post eller dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Komplettering av delegationsförteckningen i del 2 Ekonomi och upphandling med ärendegrupp 2.19

Dnr 1.1.3-602/2018
Handläggare: Barbara Ahlmark
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av månadsrapport med prognos för åretsslut för november 2018

Dnr 1.2.2-131/2018
Handläggare: Monica Jonsson (Dukas)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 4 december 2018 (Utsändes senare per e-post)

18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 12 november 2018

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 6 december 2018

(Utsändes senare per e-post)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Postlista för 1-30 november 2018

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Kundval hemtjänst -­ revidering av förfrågningsunderlag

§8 Fördelning av bidrag till ideella organisationer för äldre för år 2019

§10 Flexibel korttidsvård som anhörigstöd

§11 Kartläggning av förebyggande och hälsofrämjande arbete under 2018 riktat till äldre

§12 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för kvartal 3 år 2018

§14 Val av det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor för ny mandatperiod 2019-2022

§15 Komplettering av delegationsförteckningen i del 2 Ekonomi och upphandling med en ny ärendegrupp 2.19

§16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november 2018 med årsprognos

§17 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråds (KPR) sammanträde den 4 december 2018

§18 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor från sammanträde den 8 oktober 2018

§19 Anmälan av protokoll från socialnämndens, äldrenämndens och överförmyndarnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågor sammanträde den 6 december 2018

§20 Postlista för tiden 1-31 november 2018 och en inkommen skrivelse "Tilläggsinformation till rapporten om Vård och omsorgsboende för döva och dövblinda äldre"