Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2019-04-23

Sammanträde 2019-04-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 3/2019-03-26

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information/presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Underlag till budget 2020 för äldrenämnden med inriktning för 2021 och 2022 - Treåringen

8 Remiss av Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/182, för yttrande senast 2019-04-24
Dnr 1.6-172/2019
Handläggare: Annica Dominius
Omedelbar justering

9 Remiss av motion från (V) om ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten som bygger på tillit och utgår från äldres behov

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/146, för yttrande senast 2019-04-30
Dnr 1.6-173/2019
Handläggare: Christina Österling
Omedelbar justering

10 Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport "Språkcentrum för nationella minoritetsspråk"

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/487, för yttrande senast den 29 april 2019
Dnr 1.6-251/2019
Handläggare: Hanna Markkula
Omedelbar justering

11 Behandling av personuppgifter enligt GDPR i äldrenämndens verksamhet

13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2019 för äldrenämnden

14 Anmälan av ekonomiska delegationsbeslut för kvartal 1, 2019 enligt ärendegrupp 2.8-2.9 enligt delegationsförteckning (dnr 1.1.3-106/2018)

Dnr 1.1.3-54/2019
Handläggare: Monica Jonsson
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 april 2019 (Utsändes senare per e-post)

16 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 11 april 2019 (Utsändes senare per e-post)

17 Anmälan av postlista för 1-31 mars 2019

§1 Genomgång av närvaro

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information

§7 Underlag till budget 2020 för äldrenämnden med inriktning för 2021 och 2022 - Treåringen

§8 Remiss av Överenskommelse om omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och kommunerna i Stockholms län

§9 Remiss av motion från (V) om ett nytt användarvänligt ersättningssystem i hemtjänsten som bygger på tillit och utgår från äldres behov

§10 Remiss av Institutet för språk och folkminnens rapport "Språkcentrum för nationella minoritetsspråk"

§13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för mars 2019 för äldrenämnden

§14 Anmälan av ekonomiska delegationsbeslut för kvartal 1, 2019 enligt ärendegrupp 2.8-2.9 enligt delegationsförteckning (dnr 1.1.3-106/2018)

§15 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 16 april 2019

§16 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 11 april 2019

§17 Anmälan av postlista för 1-31 mars 2019