Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2020-10-20

Sammanträde 2020-10-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2020-09-29

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Förvaltningschefens information /presentation

BESLUTSÄRENDEN:

7 Revidering av riktlinjer för handläggning inom socialtjänstens äldreomsorg

Dnr 3.1-268/2020
Handläggare: Jenny Norling
Bordlagt ärende från sammanträde den 29 september (§8)

8 Remiss av Skrivelse om aktiviteter för Stockholms äldre för att motverka social isolering

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per kvartal 2 år 2020

11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september

12 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1 juli – 30 september 2020

Dnr 1.1.3-274/2020
Handläggare: Gina Lööf

13 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 13 oktober 2020 (Utsändes senare per e-post)

14 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 15 oktober 2020

15 Postlista för 1-30 september 2020

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 7/2020-09-29

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§11 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per kvartal 2 år 2020

§12 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september

§13 Anmälan av beslut fattade enligt delegation 1 juli – 30 september 2020

§14 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 13 oktober 2020

§15 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 15 oktober 2020

§16 Postlista för 1 - 30 september 2020