Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-08-31

Sammanträde 2021-08-31

Datum
Klockan
16:00
Plats
Skype möte

Närvarande fysiskt på mötet i Stadshuset, Bråvallasalen är ordföranden Erik Slottner, vice Läs mer...
ordföranden Mirja Räihä, borgarrådssekreteraren Fredrik Bergström och nämndsekreteraren Gina
Lööf

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2021-06-15

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

8 Remiss av Betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)

9 Remiss av Centralupphandling av vård- och omsorgsboenden 2022

12 Remiss av Motion om följ Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen!

13 Remiss av Motion om nyckeltal för antal medarbetare per chef - med prioritet i äldreomsorgen

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

14 Uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas dagverksamhet och vård- och omsorgsboenden inom stadens valfrihetssystem

15 Reviderad delegationsordning för äldrenämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

17 Anmälan av kontorsyttrande som svar på Remiss av Gode män och förvaltare - en översyn (SOU 2021:36)

18 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för juli 2021

19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 24 augusti 2021 (Utsändes senare per e-post)

20 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 26 augusti 2021 (Utsändes senare per e-post)

21 Postlista juni och juli 2021

22 Övriga frågor

OBS! Förhinder anmäls till nämndsekreterare Gina Lööf Tel. 08-508 36 213 e-post: gina.loof@stockholm.se Föredragningslista Sida 3 (3) Föredragningslista för äldrenämndens sammanträde 31 augusti 2021 Äldrenämnden Föredragningslista Sida 1 (3) 2021-08-02 Äldreförvaltningen Administrativa avdelningen Storforsplan 36 Box 44 123 21 Farsta Växel 08-508 36 200 start.stockholm

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 6/2021-06-15

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Äldredirektörens information/presentation

§16 Anmälan av kontorsyttrande som svar på remiss av Betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

§17 Anmälan av kontorsyttrande som svar på Remiss av Gode män och förvaltare - en översyn (SOU 2021:36)

§19 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 24 augusti 2021 (Utsändes senare per e-post)

§20 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 26 augusti 2021 (Utsändes senare per e-post)

§21 Postlista juni och juli 2021