Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-11-16

Sammanträde 2021-11-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2021 - 10 - 19

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

REMISSÄRENDEN

7 Remiss av Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)

8 Remiss av Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022 - 2026

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

9 Sammanträdestider 2022 för äldrenämnden

Dnr ALD 2021/422
Handläggare: Gina Lööf


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

10 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2021

Dnr ALD 2021/17
Handläggare: Monica Jonsson
(Utsänds senare per e-post)

11 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 9 november 2021

12 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 21 oktober 2021

13 Postlista oktober 2021

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 9/2021 - 10 - 19

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande a v dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Förvaltningschefens information/presentation

§7 Remiss av Vilja välja vård och omsorg – En hållbar

§8 Remiss av Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022 - 2026

§9 Sammanträdestider 2022 för äldrenämnden

§10 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för oktober 2021

§11 Anmälan av protoko ll från kommunstyrelsens pensionärsråd

§12 Anmälan av protokoll från det gemensamma för

§13 Postlista oktober 2021