Din position: Hem > Stockholms stad > Äldrenämnden > Sammanträde 2021-12-14

Sammanträde 2021-12-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2021 - 11-16

4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

6 Äldredirektörens information/presentation

REMISSÄRENDEN

7 Remiss av Ändring av reglementen för vissa facknämnder samt stadsdelsnämnderna

9 Renovering tekniska system och verksamhetsanpassning Uppbådet 1

Dnr ALD 2021/105
Handläggare: Eva-Lena Eirefelt
(Bilagan omfattas i sin helhet av sekretess enligt kap. 19 §§
1 och 3 OSL. Utsänds via e-post alt. post )
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Fördelning av medel för sociala besök på vård - och omsorgsboenden 1 januari till 30 april 2022

12 Prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

Dnr ALD 2021/533
Handläggare: Nima Andacheh
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Dnr ALD 2021/534
Handläggare: Nima Andacheh


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för november 2021

15 Anmälan av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL per kvartal 3 år 2021

16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 7 december 2021

17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 18 november 2021 samt den 9 december 2021

18 Anmälan av Behov och efterfrågan av kollektivboenden – rapport från styrelsen för Micasa Fastigheter den 21 oktober 2021

§3 Anmälan av protokollsjustering ÄN 10/2021 - 11-16

§4 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

§5 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter och ersättare

§6 Äldredirektörens information/presentation

§9 Renovering tekniska system och verksamhetsanpassning Uppbådet 1

§10 Fördelning av medel för sociala besök på vård - och omsorgsboenden 1 januari till 30 april 2022

§12 Prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre

§13 Prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

§16 Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) från sammanträde den 7 december 2021

§17 Anmälan av protokoll från det gemensamma för socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden råd för funktionshinderfrågor från den 18 november 2021 samt den 9 december 2021

§18 Anmälan av Behov och efterfrågan av kollektivboenden – rapport från styrelsen för Micasa Fastigheter den 21 oktober 2021