Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-10-26

Sammanträde 2006-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar klockan 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutn Läs mer...ing till den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.
Kl 18.00
Information om "Välj själv" - konsumentdagar för elever i nionde klass i Älvsjös skolor.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan om protokolljustering

Beslutsärenden

3 Inriktningsbeslut för uppställning av förskolepaviljonger vid Johan Skytteskolan

Dnr: 391-2006-402

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler i södra barn- och ungdoms-området föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut om fortsatt projektering för en uppställning av förskolepaviljonger med tre avdelningar inom kvarteret Fisksumpen vid Johan Skytteskolan. Preliminär årshyra för paviljongerna uppgår till ca 1,7 mnkr

Handläggare: Enhetschef Karin Söderling, 08-508 21 083

Remissärenden

5 Förslag till mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek

Dnr: 346-2006-009

Ett förslag till övergripande måldokument för att utveckla samverkan mellan biblioteks-verksamheterna och för att öka barns och ungdomars tillgång till bibliotek både under skoltid och fritid har remitterats till bl a Älvsjö stadsdelsnämnd.

Målet är att utveckla ett väl fungerande samarbete mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Samarbetet ska syfta till att stärka och förbättra förutsätt-ningarna för en positiv utveckling av alla barns och ungdomars språkutveckling.

Förvaltningen redovisar i ärendet det redan väl utvecklade samarbete som finns mellan stadsdelsförvaltningen och stadsdelens bibliotek. Förvaltningen instämmer i remissens intentioner att samarbetet ska utgå från respektive organisations uppdrag och att gemensamma strategier och nätverk behöver utvecklas mellan förskolan, skolan och bibliotekets personal som stöd och komplement i arbetet.Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

6 Låt alla grundskoleelever läsa gymnasiekurser

Dnr: 332-2006-403

Mikael Söderlund (m) föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen bl a att alla Stock¬holms grundskolor ska erbjuda en tydlig profilering och att grundskolelever ska ges möjlighet att läsa gymnasiekurser.

Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot att satsningar görs för Stockholms grundskolor när det gäller profileringsarbetet men understryker att satsningar på grundskolans tidiga skolår är helt avgörande för hur eleverna kommer att lyckas i skolarbetet.

Vidare instämmer förvaltningen i att alla stadens grundskoleelever som har intres¬se, fallenhet och förmåga ska ges möjlighet att läsa gymnasiekurser. Dock har det försvårat gymnasiernas mottagande av elever med redan inlästa kursavsnitt. Det är således av stor vikt att förslaget om att gymnasieelever ska ges möjlighet att läsa högskolekurser genomförs som en logisk följd.Handläggare: Utvecklingssekreterare Eva Danielsson, 08-508 21 317

7 Policys för upphandling och konkurrensutsättning

Dnr: 309-2006-099

Stadsledningskontoret har inkommit till stadsdelsnämnden med en begäran om yttrande över kontorets förslag till ny policy för dels stadens upphand¬ling, dels konkurrensutsättning av stadens verksamheter. Förslagen har tagits fram i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2005-11-23 samt med beaktande av motion om införande av uppförandekod för stadens leveran¬törer och motion om att upphandlingspolicyn bör kompletteras med miljö¬krav och sociala krav. Förvaltningen lämnar i sitt förslag till yttrande några påpekanden men föreslår i övrigt att nämnden tillstyrker remissen.

Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

8 Onödiga drunkningsolyckor kan förebyggas

Dnr: 351-2006-304

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Christopher Ödmann (mp) att kommun¬styrelsen beslutar att öka resurserna av simkunnig personal på stadens badplatser som¬martid, avsätta resurser till sommarjobbande ungdomar att lära sig livräddning, sätta ut skyltar på alla ställen där man vet att människor badar med information om hur man kan få hjälp samt ge stadsdelsnämnderna uppdraget att föreslå ”säkra bad” där extra resurser med livräddningskunnig personal ska finnas.

Förvaltningen ställer sig bakom skrivelsens förslag och föreslår därför att nämnden tillstyrker remissen.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

9 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO)

Dnr: 225-2005-401

Justitieombudsmannen (JO) anmodar stadsdelsnämnden att inkomma med utredning och yttrande över vad som framförs i en anmälan från Göran Westman. Anmälan avser rektorns för södra barn- och ungdomsområdet underlåtenhet att lämna ut uppgifter från sju allmänna handlingar utan att lämna formellt avslagsbeslut med besvärshänvisning. Stadsdels¬direktören har 2006-08-09 beslutat att lämna ut begärda uppgifter i fem fall och avslagit begäran i två fall. Beslut och besvärshänvisning expedierades 2006-08-09.

JO har i efterremiss daterad 2006-08-22 anmodat nämnden att inkomma med utredning och yttrande över nya klagomål från Göran Westman avse¬ende begäran om utlämnande av uppgifter i samma allmänna hand¬lingar.


Handläggare: Personalchef Margareta Hamrén, 08-508 21 020

10 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Solbergaskolan

Dnr: 374-2006-401

Arbetsmiljöinspektionen genomförde 2006-05-17 en inspektion vid Solbergaskolan. Besöket föranleddes av en arbetsskadeanmälan med anledning av en våldshändelse på skolan. Syftet med inspektionen var att i första hand gå igenom de rutiner som skolan har vad gäller våld och hot i arbetsmiljön. I verkets inspektionsmeddelande konstateras att skolan har bra rutiner och handlingsplaner vid våld och hot men att det finns några brister som kan åtgärdas. Vad gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet finns brister i rutinerna som skolan behöver åtgärda.

Arbetsmiljöverkets krav är att Solbergaskolan regelbundet ska undersöka arbetsförhål¬landena ur alla arbetsmiljöaspekter och bedöma riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet, att redovisa åtgärder för att förebygga våld och hot i skolan samt att det finns tillräckligt med personal som har kunskaper i första hjälpen och krisstöd.


Handläggare: Personalstrateg Sivan Arvidsson, rektor Ann-katrin Averstedt, 08-508 21 074, 508 21 480

11 Yttrande till arbetsmiljöverket gällande begäran om kompletterande upplysningar om arbetsmiljön vid Sjöängsskolan

Dnr: 403-2005-401

Arbetsmiljöinspektionen genomförde 2005-11-08 en inspektion vid Sjöängsskolan. I verkets inspektionsmeddelande underrättades nämnden om de brister som konstaterats vid besöket med krav om att vidta åtgärder. Nämnden yttrade sig över skrivelsen 2006-03-23. Arbetsmiljöverket genomförde 2006-05-29 ett uppföljande besök och konstaterade att tidigare ställda krav delvis var åtgärdade men begär kompletterande upplysningar på de kvarstående bristerna vilka lämnas i detta tjänsteutlåtande.Handläggare: Personalstrateg Sivan Arvidsson, Mattias Nordh, Peter Ramstedt, Ann-Katrin Averstedt, 08-508 21 074, 508 21 402, 070-4721403, 508 21480

Anmälningsärenden

12 Projektplan för navigatorcentrum Syd

Dnr: 381-2006-503

I skollagen ingår sedan 2005-07-01 bestämmelser om kommunens uppföljningsansvar för icke skolpliktiga ungdomar som är 16-19 år. Syftet med detta är att ungdomar som saknar sysselsättning ska erbjudas lämpliga individuella åtgärder.

Stockholms stad deltar sedan juli 2005 i en statlig försöksverksamhet med s k navigatorcentra som initierades av ungdomsstyrelsen. Verksamheten omfattar uppsökande arbete och insatser för de ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret. Med detta ärende överlämnas projektplanen för Navigatorcentrum Syd, inom vars upptagningsområde Älvsjö ingår, till nämnden för kännedom.Handläggare: Utvecklingssekreterare Lars Ericsson, 08-508 21 079

13 Konsekvenser av att ändra beslutet att avveckla Långbrobergs servicehus

Dnr: 313-2006-504

Under 2003 genomfördes inom staden den s k servicehusutredningen. En av utredningens slutsatser var att behovet av äldreboenden med heldygnsomsorg inom staden på lång sikt skulle komma att minska relativt kraftigt. Kommunstyrelsen uppdrog, med utgångspunkt i servicehusutredningen, åt stadsdelsnämnderna att förbereda en omvandling av en del av stadens servicehus till seniorboende med hyresrätt samt att i ett yttrande till kommunstyrelsen lämna förslag om vilka servicehus i staden som skulle omvandlas till seniorboende.

Som beslutsstöd för stadsdelsnämndernas yttrande genomförde socialtjänstförvaltningens lokal- och byggnadskonsulter (LoBen), på uppdrag av stadsledningskontoret, en inventering av stadens servicehus. I en fyrgradig skala rangordnades Långbrobergs servicehus i kategori 4 (innebärande lägsta boendestandard) och föreslogs därför att på sikt avvecklas helt.

Till saken hör också att det under 2003 kontinuerligt var 5-7 lägenheter lediga på servicehuset vilket medförde hyresförluster. Förvaltningens bedömning var att det fanns risker för svårighet att få ekonomisk bärighet i verksamheten på längre sikt. Mot bakgrund av detta samt slutsatserna i LoBens inventering beslöt stadsdelsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen förorda att Långbrobergs servicehus skulle avvecklas under första halvåret 2007 samt att boende och anhöriga skulle få delta i avvecklingsprocessen. Kom¬munstyrelsen godkände förslaget.

Förvaltningen har under 2006 haft återkommande informationsträffar om avvecklingen med boende, anhöriga samt med Attendo Cares ledning och personal. En individuell planering som utgår från varje enskild boendes önskemål har tagits fram.

I augusti 2006 beslutade stadsdelsnämnden att förvaltningen skulle fortsätta avvecklingen av Långbrobergs servicehus enligt en redovisad detaljerad planering och att avvecklingen ska vara slutförd senast 2007-08-01. De boende och deras anhöriga har fått information om att verksamheten avvecklas 2007-08-01 och för närvarande planeras en flyttning för de personer som bor på servicehusets gruppboende för dementa. Bl a har ett planeringsmöte samt ett studiebesök på det nya gruppboendet genomförts för de boende och deras anhöriga i början av oktober.

I en sammanfattning av i ärendet fört resonemang kan sägas att argumenten för att slutföra avvecklingen av servicehuset är framför allt det bedömda vikande behovet av servicehusplatser. Det kan inte anses förvarbart att nämnden/staden ska betala för tomma lägenheter i ett längre perspektiv. Huskroppen har dessutom bedömts vara i sådant skick att det behöver byggas om för att vara lämpad för någon form av äldreboende. Sett till den bedömda överkapaciteten av platser och till huskroppens renoveringsbehov kan det inte anse vara ekonomiskt försvarbart att bygga om huset för annan omsorgsform.

Argumenten för att avbryta avvecklingen av verksamheten i servicehuset handlar i huvudsak om att de boende som så önskar då kan bo kvar på servicehuset. Detta ska naturligtvis respekteras, men förvaltningen uppfattar att det också finns boende och anhöriga som stödjer ett fortsatt avvecklingsarbete.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

14 Ekonomisk månadsrapport

15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

16 Anmälan av delegationsbeslut

17 Anmälan av personalföreträdrare

18 Protokoll från förvaltningsgruppens

19 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

23 Yttrande till barn- och elevombudet angående anmälan om kränkande behandling av elev

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Olle Andretzky (m) utses att tillsammans med ordföranden Peter Modesta (mp) justera dagens protokoll vilket skall ske

onsdagen den 1 november 2006.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2006-09-21 justerats den 28 september 2006.

 

§3 Inriktningsbeslut för uppställning av förskolepaviljonger vid Johan Skytteskolan

1.      Stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut om fortsatt projektering

för en uppställning av förskolepaviljonger med tre avdelningar inom kvarteret Fisksumpen vid Johan Skytteskolan.

 

2.      Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomi-

utskott om beställarstöd med 0,1 mnkr för ny förskola samt 0,5 mnkr för förprojektering och projektering.

 

Ärendet

För att tillmötesgå behovet av förskolelokaler i södra barn- och ungdomsområdet föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden fattar inriktningsbeslut om fortsatt projektering för en uppställning av förskolepaviljonger med tre avdelningar inom kvarteret Fisksumpen vid Johan Skytteskolan. Preliminär årshyra för paviljongerna uppgår till ca 1,7 mnkr.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande

daterat den 9 oktober 2006. Dnr 391-2006-402.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§5 Förslag till mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

 

Ärendet

Ett förslag till övergripande måldokument för att utveckla samverkan mellan biblioteksverksamheterna och för att öka barns och ungdomars tillgång till bibliotek både under skoltid och fritid har remitterats till

bl a Älvsjö stadsdelsnämnd.

 

Målet är att utveckla ett väl fungerande samarbete mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Samarbetet ska syfta till att stärka och förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling av alla barns och ungdomars språkutveckling.

 

Förvaltningen redovisar i ärendet det redan väl utvecklade samarbete som finns mellan stadsdelsförvaltningen och stadsdelens bibliotek. Förvaltningen instämmer i remissens intentioner att samarbetet ska utgå från respektive organisations uppdrag och att gemensamma strategier och nätverk behöver utvecklas mellan förskolan, skolan och bibliotekets personal som stöd och komplement i arbetet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2006. Dnr 346-2006-009.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Låt alla grundskoleelever läsa gymnasiekurser

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

 

Ärendet

Mikael Söderlund (m) föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen bl a att alla Stockholms grundskolor ska erbjuda en tydlig profilering och att grundskoleelever ska ges möjlighet att läsa gymnasiekurser.

 

Stadsdelsförvaltningen har inget att invända mot att satsningar görs för Stockholms grundskolor när det gäller profileringsarbetet men understryker att satsningar på grundskolans tidiga skolår är helt avgörande för hur eleverna kommer att lyckas i skolarbetet.

 

Vidare instämmer förvaltningen i att alla stadens grundskoleelever som har intresse, fallenhet och förmåga ska ges möjlighet att läsa gymnasiekurser. Dock har det försvårat gymnasiernas mottagande av elever med redan inläsa kursavsnitt. Det är således av stor vikt att förslaget om att gymnasieelever ska ges möjlighet att läsa högskolekurser genomförs som en logisk följd.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2006. Dnr 332-2006-403.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Policys för upphandling och konkurrensutsättning

Stadsdelsnämnden överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

Ärendet

Stadsledningskontoret har inkommit till stadsdelsnämnden med en begäran om yttrande över kontorets förslag till ny policy för dels stadens upphandling, dels konkurrensutsättning av stadens verksamheter. Förslagen har tagits fram i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2005-11-23 samt med beaktande av motion om införande av uppförandekod för stadens leverantörer och motion om att upphandlingspolicy bör kompletteras med miljökrav och sociala krav. Förvaltningen lämnar i sitt förslag till yttrande några påpekanden men föreslår i övrigt att nämnden tillstyrker remissen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 augusti 2006. Dnr 309-2006-099.

 

Förslag till beslut

      Vice ordföranden Olle Andretzky m fl (m), ledamoten Lars Hansson

      m fl (fp) och ledamoten Margaretha Åkerberg (kd) anmälde att de

      lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§8 Onödiga drunkningsolyckor kan förebyggas

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen.

 

Ärendet

I en skrivelse till kommunstyrelsen föreslår Christopher Ödmann (mp) att kommunstyrelsens beslutar att öka resurserna av simkunnig personal på stadens badplatser sommartid, avsätta resurser till sommarjobbande ungdomar att lära sig livräddning, sätta ut skyltar på alla ställen där man vet att människor badar med information om hur man kan få hjälp samt ge stadsdelsnämnderna uppdraget att föreslå ”säkra bad” där extra resurser med livräddningskunnig personal ska finnas.

 

Förvaltningen ställer sig bakom skrivelsens förslag och föreslår därför att nämnden tillstyrker remissen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2006. Dnr 351-2006-304.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Yttrande till Justitieombudsmannen (JO)

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till JO.

 

Ärendet

Justitieombudsmannen (JO) anmodar stadsdelsnämnden att inkomma med utredning och yttrande över vad som framförs i en anmälan med anledning av att rektorn för södra barn- och ungdomsområdet ej lämnat ut uppgifter från sju allmänna handlingar utan att lämna formellt avslagsbeslut med besvärshänvisning. Stadsdelsdirektören har 2006-08-09 beslutat att lämna ut begärda uppgifter i fem fall och avslagit begäran i två fall.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 september 2006. 225-2005-401.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Yttrande till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön vid Solbergaskolan

§11 Yttrande till arbetsmiljöverket gällande begäran om kompletterande upplysningar om arbetsmiljön vid Sjöängsskolan

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöinspektionen genomförde 2005-11-08 en inspektion vid Sjöängsskolan. I verkets inspektionsmeddelande underrättades nämnden om de brister konstaterats vid besöket med krav om att vidta åtgärder. Arbetsmiljöverket genomförde 2006-05-29 ett uppföljande besök och konstaterade att tidigare ställda krav delvis var åtgärdade men begär kompletterande upplysningar på de kvarstående bristerna vilka lämnas i detta tjänsteutlåtande.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2006. Dnr 403-2005-401.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Projektplan för Navigatorcentrum Syd

Stadsdelsnämnden lägger redovisningen av projektplanen för Navigatorcentrum Syd till handlingarna.

 

Ärendet

I skollagen ingår sedan 2005-07-01 bestämmelser om kommunens uppföljningsansvar för icke skolpliktiga ungdomar som är 16-19 år. Syftet med detta är att ungdomar som saknar sysselsättning ska erbjudas lämpliga individuella åtgärder.

 

Stockholms stad deltar sedan juli 2005 i en statlig försöksverksamhet med s k navigatorcentra som initierades av ungdomsstyrelsen. Verksamheten omfattar uppsökande arbete och insatser för de ungdomar som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret. Med detta ärende överlämnas projektplanen för Navigatorcentrum Syd, inom vars upptagningsområde Älvsjö ingår.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2006. Dnr 381-2006-503.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Konsekvenser av att ändra beslutet att avveckla Långbrobergs servicehus

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redogörelse.

 

Ärendet

Under 2003 genomfördes inom staden den s k servicehusutredningen. En av utredningens slutsatser var att behovet av äldreboenden med heldygnsomsorg på lång sikt skulle komma att minska relativt kraftigt. Kommunstyrelsen uppdrog åt stadsdelsnämnderna att förbereda en omvandling av en del av stadens servicehus till seniorboende med hyresrätt samt att i ett yttrande till kommunstyrelsen lämna förslag om vilka servicehus som skulle omvandlas till seniorboende.

 

På uppdrag av stadsledningskontoret genomförde socialtjänstförvaltningens lokal- och byggnadskonsulter (LoBen) en inventering av stadens servicehus. På en fyrgradig skala rangordnades Långbrobergs servicehus i kategori 4 (innebärande lägsta boendestandard) och föreslogs därför att på sikt avvecklas helt.

 

Förvaltningens bedömning var att det fanns risk för svårighet att få ekonomisk bärighet i verksamheten på längre sikt. Mot bakgrund av detta samt slutsatserna i LoBens inventering beslöt stadsdelsnämnden i sitt yttrande till kommunstyrelsen att förorda att Långbrobergs servicehus skulle avvecklas under första halvåret 2007 samt att boende och anhöriga skulle få delta i avvecklingsprocessen. Kommunstyrelsen godkände förslaget.

 

I augusti 2006 beslutade stadsdelsnämnden att förvaltningen skulle fortsätta avvecklingen av Långbrobergs servicehus enligt redovisad detaljerad planering och att avvecklingen ska vara slutförd senast 2007 08 01.

 

Argumenten för att avbryta avvecklingen av verksamheten i servicehuset handlar i huvudsak om att de boende som så önskar då kan bo kvar på servicehuset.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 oktober 2006. Dnr 313-2006-504.

 

       Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

      Ledamoten Kåre Gustafsson m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande

      som ordföranden Peter Modesta (mp) och tjänstgörande ledamoten

      Maj-Len Eklund anslöt sig till.

 

     Vi står fast vid de beslut vi tidigare i demokratisk ordning under årens

lopp och i samförstånd fattat i Älvsjö stadsdelsnämnd. Beslut som fattats utifrån bra underlag från experter och med de boendes och personalens bästa för ögonen.

 

Förfaringssättet på senare tid tycker vi dock är märkligt och ett populistiskt inslag i valrörelsen, som dock inte gagnar en valfrihet i boendet för de äldre i vårt område.

§14 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t o m september månad 2006.

§15 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

Bilaga § 15.

§16 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i september månad till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i september månad.

 

Bilaga § 16.

§17 Anmälan av personalföreträdrare

Stadsdelsnämnden godkänner anmälan av personalföreträdare från Kommunal sektion 7.

 

Ärendet

Kommunal sektion 7:s anmälan om Susanne Kroopp som ordinarie personalföreträdare och Majlen Molin som ersättare godkändes och lades till handlingarna.

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Förvaltningsgruppens protokoll 2006-10-19 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö, och planfrågor 2006-09-27 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Övrigt från verksamheten

Stadsdelsdirektören informerade om följande.

 

Temakvällar

Torsdagen den 9 november kl 18 – 20 information om Älvsjö Centrum.

Tisdagen den 21 november kl 18 – 20 information om skollokaler.

 

Presidiemöte

Alla gruppledare inbjuds till presidiemötet den 13 november för en förutsättningslös diskussion om organisationen 2007.

 

Heldag med nämnden

Onsdagen den 6 december heldag med kvällsaktiviteter för genomgång av budgeten för 2007.

 

Älvsjöfesten

Den årliga festen äger rum den 15 mars 2007.

 

Studieresa till Prag

Rektor Anki Averstedt redogjorde för den studieresa till Prag som lärare på Dalskolan gjorde i somras med medel som skolan erhållit för praktiserande lärarstudenter.

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Kåre Gustafsson (s) framförde önskemål om att få delta i en konferens

anordnad av Institutet för Kompetensutveckling om ”Utredningar som får genomslag”.

 

Nämnden beslutar att Kåre Gustafsson får delta i konferensen som äger rum den 15 – 16 november.

 

Svante Haggren (s) efterlyste information om ungdomsrådets verksamhet. Förvaltningen återkommer med information.

 

Margaretha Åkerberg (kd) undrade, med anledning av att man fr o m

      höstterminen inte har undervisning i små grupper på Sjöängsskolan,

      hur det går för de elever som tidigare gått i ”liten grupp”. Enligt

förvaltningen får alla elever det stöd de behöver.

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§23 Yttrande till barn- och elevombudet angående anmälan om kränkande behandling av elev