Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-08-28

Sammanträde 2008-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden, dock senast kl 19.00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Reducering av förvaltningens huvudkassa

Dnr: 223-2008-101

Förvaltningen har från och med 1 januari 1997 utkvitterat en förskottskassa från Stockholm stad med ett belopp av totalt 500 000 kronor som finns på ett räntebärande konto. Denna förskottskassa används till egna medel, underförskotts-kassor ute på enheterna, i vissa fall kontanta löneutbetalningar samt mat- och resekostnader för ledsagare i samband med brukares semesterresor.

I och med de organisatoriska förändringarna den 1 juli 2007 då fritidshem, grund- och särskolor gick över till utbildningsnämnden samt att totalt sex stycken förskolor avknoppades de två första månaderna år 2008 vill förvaltningen reducera sin förskottskassa med 100 000 kronor.

Dessutom kommer förvaltningen göra ytterligare översyn av av förskottskassan till årsskiftet 2008-2009 som kommer att generera ytterligare minskning efter att förvaltningens hantering av egna medel kommer att skötas via girovision samt att förvaltningen infört hantering av betalkort som ersättning för dagens underförskottskassor.


Handläggare: Annika Frandsén Sjöberg, 08-508 21 026

Remissärenden

4 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

Dnr: 185-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder med anledning av förslag från stadsledningskontoret om att inrätta Kontaktcenter Stockholm fr.o.m. 2008-09-01 samt en gemensam växel i staden fr.o.m.
2009-01-01. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 28 augusti 2008. Inrättandet av kontaktcenter är ett led i satsningen att införa en e-förvaltning i Stockholms stad i enlighet med stadens e-strategi.

Enligt förslaget kommer Kontaktcenter Stockholm att bestå av två kontaktcenter, varav det ena placeras i tekniska nämndhuset och inriktas på de frågor som rör de verksamheter som finns lokaliserade där eller som är anslutna till växeln i tekniska
nämndhuset. Den andra delen av Kontaktcenter Stockholm inriktas på frågor om äldreomsorg, förskola, utbildning, konsumentvägledning och övriga frågor som ofta innebär att hänvisa den som ringer till rätt område.

Kontaktcenter ska vara det naturliga valet för invånare som vill komma i kontakt med staden. Kontaktcenter blir första kontakten för att ta till vara invånarnas synpunkter för att sedan återkoppla till ansvarig organisation.

Förvaltningen är i princip positiv till förslaget men anser att det även i fortsättningen måste finnas möjlighet till personlig kontakt framförallt för medborgare med invandrarbakgrund. Det är angeläget att ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna och Kontaktcenter Stockholm klargörs så att frågor inte ”ramlar mellan stolarna”.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

5 Konsekvenserna av pågående arbetsmarknadskonflikt inom landstinget

Dnr: 191-2008-006

Teres Lindberg (s) beskriver att den vårdkonflikt inom landstinget som rådde vid skrivelsens upprättande medförde att landstinget vid flera sjukhus drog ner vårdplatser inom geriatriken. Lindberg ställer frågor om samverkansstruktur mellan de bägge huvudmännen, om äldrechefer är informerade om läget och ansvarsfrågan, om staden planerar att på övergripande nivå säkerställa en enhetlig hantering av de effekter som kan tänkas uppstå i kölvattnet av vårdkonflikten samt om staden avser att övergripande samla information om antalet enskilda individer detta kan röra sig om.

Förvaltningens uppfattning är att vårdkonflikten inte medförde några större men för de äldre i Älvsjö och att inga äldre fick ligga kvar på sjukhus, trots att de var utskrivningsklara, p.g.a. konflikten.

Förvaltningens mening är att det finns en upparbetad fungerande samverkansstruktur genom den överenskommelse som finns mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, men att det finns vissa problem med hur samverkan tillämpas på biståndsbedömarnas nivå.

Slutligen är förvaltningens uppfattning att vårdkonflikten inte medfört övertagande av landstingsansvar för Älvsjös vidkommande.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

6 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer,

Dnr: 209-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande över ett antal förslag, som syftar till att förkorta plan- och byggprocessen samt att renodla ansvaret för upplåtel¬ser, tillstånd, markanvisningar, trafik- och parkfrågor mel¬lan nämnderna.

Älvsjö stadsdelsförvaltning anser att ansvaret för park- och naturmark samt strand¬bad ska ligga kvar på stadsdelsnämnderna. Att parkfrågorna finns på stadsdelarna innebär en bra service till medborgarna eftersom parkingenjörerna sitter lokalt, är tillgängliga och har mycket god lokalkännedom. Parkfrågor är något som intresserar allmänheten och både nämnd och förvaltning får många frågor och synpunkter kring detta. Om parkfrågorna centraliseras försvinner det lokala perspektiv som stadsdels¬nämn¬dens ledamöter kan tillföra.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

7 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

Dnr: 210-2008-006

Kommunfullmäktige fattade 2008-05-26 beslut om att ett valfrihetssystem inom en rad insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska införas fr.o.m. 2009-07-01.

Kommunstyrelsen gavs därför i samband med beslutet om införande av valfrihetssystem i uppdrag att föreslå den övergripande utformningen av handläggningen av de enskildes val. Kommunstyrelsen gavs också i uppdrag att ta fram ett ersättningssystem och förslag till ersättningar/nivåer eller annan utformning samt att föreslå hur transportkostnader ska hanteras.

Stadsledningskontoret har utrett ärendet till kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att besluta bl.a. följande:
- att införa LSS-peng vilket följer nuvarande resursfördelningssystem för LSS-insatser. I föreslagen ersättningsmodell dras 5 % av schablonen avseende myndighetsutövning och politisk ledning
- till enskilt drivna gruppbostäder och barnboende föreslås, att förutom LSS-peng, betalas schablon för gemensamhetslokaler om 120 kr/dygn och plats.
- till enskilt drivna verksamheter inom daglig verksamhet föreslås, att förutom LSS-peng, betalas schablon för lokalhyra om 140 kr/dag och heltidsplats samt 112 kr/dag och deltidsplats
- att utförare, oavsett regiform, erhåller viss ersättning under ett antal dagar vid den enskildes flytt eller dödsfall. Ersättningen ska utgå till 75 % av beviljad nivå, dock maximalt under en månad
- för daglig verksamhet ingår inte resekostnaden i pengen utan bekostas av köpande stadsdelsförvaltning
- LSS-pengen utgör 95 % av schablonen med ytterligare ett fast avdrag för hyreskostnad, vilket medför att om kommunfullmäktige fattar beslut om en schablonhöjning så höjs pengen motsvarande
- en central förmedlingsgrupp för LSS-insatser, med placering inom socialtjänstförvaltningen, inrättas fr.o.m. 2009-07-01.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget och konstaterar att stadsledningskontorets förslag relativt väl möter den komplexitet som dessa frågor har. Förslaget att avveckla de fyra förmedlingsgrupperna och ersätta dessa med en enda förmedlingsgrupp med placering inom socialtjänstförvaltningens organisation är väl genomtänkt, likaså att LSS-pengen inte innebär en förändring av det ersättningssystem som finns idag inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

8 Organisatorisk placering av Jobbtorg

Dnr: 211-2008-006

Jobbtorg startade sin verksamhet 2008-01-02 med syfte att förstärka stadens insatser för att fler arbetslösa ska komma ut i arbete, och därmed minska stadens kostnader för försörjningsstöd. Eftersom den organisatoriska placeringen under kommunstyrelsen var tillfällig för 2008 ska en permanent organisatorisk placering göras fr.o.m. 2009.

Stadsledningskontorets förslag till fullmäktige innebär bl.a. att Jobbtorg Stockholms målgrupp utökas successivt under år 2009 till att även omfatta försörjningsstödstagare som under en tid uppburit försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet samt att ansvaret för Jobbtorg Stockholm överförs fr.o.m. 2009-01-01 från kommunstyrelsen till socialtjänstnämnden.

Förvaltningen är positiv till förslaget om att skapa en sammanhållen organisation för arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning och SFI som på så sätt sammanför de olika ansvarsförhållandena så långt möjligt är till Jobbtorg Stockholm. På detta sätt kan arbetet med stödet till arbetslösa försörjningsstödstagare effektiviseras ytterligare. Förvaltningens mening är också att det är bra att den samordnade verksamheten organiseras under socialtjänstnämnden.

I samband med detta ser dock förvaltningen ett behov av att stadsdelsförvaltningarna får möjlighet till att vara aktivt delaktiga i att gemensamt med socialtjänstförvaltningen utveckla ett effektfullt samarbete med Jobbtorg Stockholm.

Förvaltningen delar även stadsledningskontorets uppfattning att Jobbtorgens målgrupper behöver utökas successivt till att även omfatta försörjningsstödstagare som under en tid uppburit försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet.Handläggare: Verksamhetsområdeschef Lars-Gunnar Winsa, 08-508 21 309

9 Motion om genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm

Dnr: 173-2008-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Jan Valeskog (s) om genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvud¬gator i Stockholm.

Förvaltningen anser att det är viktigt med både god framkomlighet och trafik-säker¬het för alla trafikanter. Förvaltningen är positiv till det arbete som trafikkontoret bedriver med trafiksäkerhetsprogrammet och ser fram emot de förslag till mål och åtgärder som ska presenteras i höst.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

10 Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffsrättligt skydd (SOU 2008:41

Dnr: 192-2008-006

Justitiedepartementets betänkande av utredningen om Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41,) har från kommunstyrelsen remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Beträffande människohandel har utredaren haft i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i brottsbalken, se över om kravet på dubbel straffbarhet borde slopas, om utlänningslagen behöver kompletteras för att tillgodose målsägandes behov av skydd samt analysera frågan om Sveriges tillträde till Europarådets människohandelskonvention. Vidare har utredaren haft i uppdrag att utreda om det gällande straffrättsliga skyddet i brottsbalken mot barn- och tvångsäktenskap är tillfredställande.

Utredaren föreslår att straffstadgandet i brottsbalkens kap 4 § 1a får en ny utformning, som på ett tydligt sätt anger vilka förfaranden som ska vara kriminaliserade som människohandel. Vidare anser utredaren att det inte finns förutsättningar för att kriminalisera ytterligare handlingar av lindrigare karaktär som kan föregå ingåendet av ett tvångsäktenskap och att det inte föreligger något behov av att införa särskilda brottsrubriceringar som tar sikte på tvångsäktenskap som inte är barnäktenskap. Däremot anges i utredningen att det finns behov av att införa en bestämmelse som tar sikte på de äktenskap som ingås med ett barn som är under 16 år, som inte är att anse som tvångsäktenskap. Förslaget innebär att man inför en straffbestämmelse som innebär, att en vårdnadshavare som tillåter att ett barn under 16 år som är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige att ingå äktenskap som är giltigt i vigsellandet, ska dömas för tillåtande av barnäktenskap till fängelse i högst två år.

För att skapa ett effektivt straffrättsligt skydd både vad gäller människohandelsbrott och för skydd mot tillåtande av barnäktenskap föreslår utredaren, att kravet på dubbel straffbarhet för brott begångna utomlands undantas dessa brott. Dessutom föreslås att en dom som meddelats i en annan stat inte ska innebära hinder mot ny lagföring i Sverige.

Några ytterligare förändringar i utlänningslagen för att tillgodose behovet av att bevilja uppehållstillstånd som skydd för offer som medverkat som vittne eller målsägande anser utredaren inte att det finns behov av. Däremot bör det framgå att det vid bedömningen ska beaktas om personen varit utsatt för människohandel.

För att Sverigen ska kunna tillträda Europarådets konvention mot människohandel menar utredaren att det krävs en lagändring i sekretesslagen i syfte att skydda uppgifter om offrets privatliv under domstolsförfarandet. De föreslagna lagförändringarna föreslås träda i kraft 2009-07-01.

Förvaltningen ställer sig positiv till vad som anges i betänkandet och föreslår stadsdelsnämnden att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

11 Förslag till detaljplan för kvarteret Spikklubban m.m.q

Dnr: 200-2008-300

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till förnyat samråd kring förslag till detaljplan för kvarteret Spikklubban m.m. Detaljplanen är en del av det pågående förnyelse¬arbetet i Älvsjö centrum. Planen möjliggör bl.a. en utökning av infartsparkeringen i kvarteret Spikklubban vid Herr Stens väg och en ombyggnad av Älvsjörondellen till fyrvägskorsning. Sedan det tidigare samrådet har en byggrätt för ett parkerings¬däck i kvarteret Spikklubban lagts in.

Förvaltningen ser positivt på förslaget och förutom de synpunkter som framfördes i det tidigare remissvaret anser förvaltningen att det är mycket viktigt att parke¬rings¬¬däcket byggs innan infartsparkeringen vid stationen stängs. Annars kommer Älvsjö att stå utan infartsparkering för ca.200 bilar under byggtiden.


Handläggare: Planeringssekreterare Kajsa Pärke, 08-508 21 083

12 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Dnr: 235-2008-006

Utbildningsdepartementets promemoria Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, har från kommunstyrelsen remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

I promemorian föreslås ändringar i skollagens bestämmelser om bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg. Det innebär att kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg ska gälla även enskild verksamhet i andra former än förskola och fritidshem. En bestämmelse om straff för den som utan tillstånd driver tillståndspliktig enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg föreslås upphävas.

Vidare föreslås bestämmelser om mottagande i en kommuns förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg av barn från en annan kommun, samt en utökad kommunal informationsskyldighet om kommunala och enskilda verksamheter i kommunen.

Därutöver föreslås att kommunens skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att gälla plats i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Förvaltningen ställer sig positiv till vad som anges i promemorian och föreslår stadsdelsnämnden att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.


Handläggare: Verksamhetsområdeschef Göran Sjödin, 08-508 21 070

13 Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Dnr: 233-2008-006

På initiativ av Kommunförbundet Stockholms Län, (KSL), bildades 2007 en samrådsgrupp i länet kring introduktion av nyanlända. Som ett led i detta regionala utvecklingsarbete, och som grund för ett tätare samarbete kommunerna emellan, har KSL arbetat fram ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan länets samtliga kommuner. Huvudsakligt syfte med överenskommelsen är att skapa ökad samordning och utveckling av insatser riktade till nyanlända.

Utgångspunkter för förslaget är att länet ska bli ett föredöme när det gäller introduktion av flyktingar och asylsökande. Ett aktivt samarbete ska öka kommunernas möjlighet att uppnå en jämn spridning av bosättning i länet. Kommunerna föreslås gemensamt verka för att ersättningar och regelverk förändras, så att en sammanhållen introduktion kan erbjudas oavsett var i processen individen befinner sig, och oavsett var i länet man bor.

Förslaget syftar till att undertecknade parter aktivt ska arbeta för en ökad samordning och utveckling av insatser för att på ett bättre och resurseffektivare sätt uppnå integration och självförsörjning. Överenskommelsen innebär också
ett gemensamt regionalt ansvarstagande och regionalt avtal, för flykting-mottagande och introduktion, med Migrationsverket.

Förvaltningen ser positivt på KSL:s initiativ till överenskommelse för introduktion av nyanlända. Förvaltningen poängterar dock vikten av att utredningen fortsätter på såväl central och regional nivå och i samverkan med berörda myndigheter, som på lokal nivå för att söka uppnå samsyn och organisatorisk tydlighet och smidighet i en komplex kontext.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

Anmälningsärenden

14 Ekonomisk månadsrapport

15 Tillsyn av HVB-hemmet AB Hatten

Dnr: 359-2007-500

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för årlig tillsyn av HVB hemmet AB Hatten, adress Korngränd 1-2 i Älvsjö. Tillsynen i enlighet med 7 kap 1 § SoL har genomförts i maj månad och har omfattat Hattens organisation, och arbete ställt i förhållande till socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten.

Hatten är ett behandlingshem för vuxna missbrukare som bedrivs enligt tolvstegsmodellen. Det omfattar 30 dygnetruntplatser och 8 öppenvårdsplatser.

Hatten uppfyller överlag de krav som ställs i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten vilka omfattar ledarskap, personalens utbildning och erfarenhet, personaltäthet och organisation, dokumentation och kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet för gästerna är inriktat mot individualisering, inflytande och trygghet.

Det finns några förbättringsområden som ska följas upp vid nästa uppföljning. Bristerna gäller det systematiska miljöarbetet. Det saknades också en skriftlig instruktion för personalen avseende anmälningar enligt lex Sarah. Båda bristerna ska vara åtgärdade vid nästa års tillsyn.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, 08-508 21 079

16 Uppföljning av korttidstillsynen vid Jorielskolan

Dnr: 359-2007-500

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för den löpande tillsynen av Jorielskolans korttidstillsyn enligt LSS. Jorielskolan är en enskilt driven skola som ingår i Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Den riktar sig i första hand till barn och ungdomar med CP-skador och andra neurologiska skador. Jorielskolan har tillstånd att bedriva korttidstillsyn. Korttidstillsynen riktar sig till skolungdomar över 12 år som har beslut enligt LSS och omfattar tiden före och efter skoldagen samt under lovdagar.

Vid tillsynen framkom att verksamheten bedriver ett aktivt kvalitetsutvecklingsarbete med ett barnperspektiv. Metoder, rutiner och hjälpmedel fokuserar på skolungdomarnas behov av individualisering, trygghet och inflytande. Lokalerna bedöms som ändamålsenliga.

Det finns dock några förbättringsområden som ska följas upp vid nästa tillsyn. Bristerna gäller avsaknad av statistik över personskador samt individuella handlingsplaner/genomförandeplaner för varje ungdom.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

17 Anmälan av ansökan om stimulansbidrag angående förstärkt stöd till anhöriga till äldre som hjälper och vårdar närstående

Dnr: 237-2008-101

Länsstyrelserna fortsätter att stödja utvecklingen av anhörigstöd i kommunerna. I Stockholms län fördelar länsstyrelsen medel i syfte att utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående äldre. Bidraget är riktat till kommunal verksamhet och ansökan ska förankras i nämnden.

Förvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden godkänner ansökan om totalt 1,8 mnkr för att under år 2009 fortsätta ett, sedan december 2007, pågående projekt i syfte att synliggöra de anhörigas situation, förebygga utbrändhet hos anhöriga samt att förbättra de anhörigas livskvalitet. Målet är att anhörigstödet ska bli varaktigt och integreras i de ordinarie verksamheterna under förutsättning att länsstyrelsen beviljar fortsatt stimulansbidrag till projektet. Genom det då tvååriga projektet skapas tidsutrymme för att anpassa projektmålet till de ordinarie rutinerna.

Förvaltningens ansökan till länsstyrelsen avseende stimulansmedel biläggs tjänsteutlåtandet.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Catrin Leijon, projekt/anhörigstöd Anna ingberg, 08-508 21 079, 508 21 207

18 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

20 Protokoll från pensionärsrådet 2008-08-21

21 Protokoll från handikapprådet 2008-08-21

22 Protokoll från förvaltningsgruppen

23 Protokoll från ungdomsrådet

24 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2008-06-18

26 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

27 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Majvi Andersson (s) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (fp) justera dagens protokoll vilket ska ske onsdagen den 3 september 2008.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2008-06-12 justerats den 18 juni 2008.

§3 Reducering av förvaltningens huvudkassa

Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att nämndens förskottskassa reduceras med 100 000 kronor, från 500 000 kronor till totalt 400 000 kronor.

 

Ärendet

Förvaltningen har från och med 1 januari 1997 utkvitterat en förskottskassa från Stockholms stad med 500 000 kronor som finns på ett räntebärande kontor. Denna förskottskassa används till egna medel, underförskottskassor ute på enheterna, i vissa fall kontanta löneutbetalningar samt mat- och resekostnader för ledsagare i samband med brukares semesterresor.

 

I och med de organisatoriska förändringarna den 1 juli 2007 då fritidshem, grund- och särskolor gick över till utbildningsnämnden samt att totalt sex stycken förskolor avknoppades de två första månaderna år 2008 vill förvaltningen reducera sin förskottskassa med 100 000 kronor.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från samtliga stadsdelsnämnder med anledning av förslag från stadsledningskontoret om att inrätta Kontaktcenter Stockholm fr.o.m. 2008-09-01 samt en gemensam växel i staden fr.o.m. 2009-01-01. Inrättandet av kontaktcenter är ett led i satsningen att införa en e-förvaltning i Stockholms stad i enlighet med stadens e-strategi.

 

Enligt förslaget kommer Kontaktcenter Stockholm att bestå av två kontaktcenter, varav det ena placeras i tekniska nämndhuset och inriktas på de frågor som rör de verksamheter som finns lokaliserade där eller som är anslutna till växeln i tekniska nämndhuset. Den andra delen av Kontaktcenter Stockholm inriktas på frågor om äldreomsorg, förskola, utbildning, konsumentvägledning och övriga frågor som ofta innebär att hänvisa den som ringer till rätt område.

 

Förvaltningen är i princip positiv till förslaget men anser att det även i fortsättningen måste finnas möjlighet till personlig kontakt framförallt för medborgare med invandrarbakgrund. Det är angeläget att ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna och Kontaktcenter Stockholm klargörs så att frågor inte ”ramlar mellan stolarna”.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 juni 2008. Dnr 185-2008-000.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Olle Andretzky (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) förslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Arbetet med att ständigt öka tillgängligheten för medborgarna till stadens verksamheter måste alltid vara prioriterat. Detta övergripande mål måste också vara ledstjärna vid effektiviseringar av stadens system och verksamheter.

 

Vi har i tidigare ärenden haft en del frågeställningar och farhågor om att det nya kontaktcentret – Äldre direkt – som infördes i sommar inte leder till önskad effektivitet och tillgänglighet utan att det istället medför visst dubbelarbete och parallella organisationer som arbetar mot samma målgrupper. Med förslaget om kontaktcenter Stockholm ser vi liknande risker. Finansieringen ska på kort sikt lösas genom den centrala medelsreserven och på längre sikt framgår det att kostnaderna skall beaktas i budget för 2009.

 

Vi känner en stor oro för att den ökade byråkratin kommer att kräva stora resurser. Vi befarar att det kommer att ske på bekostnad av den dagliga verksamheten i stadsdelarna i form av minskat utrymme för verksamhetssatsningar och kvalitetsarbete. Vi vill ha garantier att stadsdelarnas resurser inte kommer att belastas för att bekosta denna nya verksamhet.

 

Vi delar förvaltningens uppfattning att man kommer att förlora kunskapen om de lokala förhållandena. Vi vill understryka förvaltningens påpekande att telefonkontakter inte passar alla medborgare. Det måste även fortsättningsvis finnas möjligheter att besöka ett lokalt medborgarkontor för personlig information och rådgivning, en viktig möjlighet inte minst för medborgare med invandrarbakgrund.

 

Mycket av den information medborgarna efterfrågar kräver lokal verksamhetskunskap, vilket knappast kommer att finnas i ett stadsövergripande kontaktcenter. Risk finns att dubbla informationskanaler byggs upp vilket skapar en otydlighet såväl för medborgarna som för verksamheterna.

 

Kontaktcenter ska innebära att tid frigörs för att vägleda medborgare som inte har möjlighet att söka information via dator. Det finns dock inget som talar för att tidsvinsten verkligen används för detta eller för mer tid till strategiskt arbete som antas bli en annan effekt. En uttalad målsättning för att öka antalet medborgarkontor eller ett ökat antal kontaktcenter skulle göra det mer trovärdigt att tidsvinsterna går till avsedda ändamål och inte till besparingar.

 

Det är en brist att kontaktcentret inte kommer att erbjuda hjälp för socialtjänstens verksamheter och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Som förvaltningen påpekar vore det att föredra om samtliga verksamheter fördes över så att inga oklarheter kan uppstå i ett första skede om vart personer ska vända sig.

 

Etableringen av både Äldre direkt och det förslagna kontaktcentret måste noggrant följas upp och utvärderas så att tillgängligheten säkerställs och byråkratin effektiviseras.

 

Att bilda centrala center är inte alltid den bästa och billigaste lösningen. Centralisering av verksamhet bidrar också till att avlöva stadsdelsnämnderna verksamheter vilket i förlängningen riskerar att urholka stadsdelsnämndernas verksamhet så att de slutligen läggs ner.

§5 Konsekvenserna av pågående arbetsmarknadskonflikt inom landstinget

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande över en motion från Teres Lindberg (s) om konsekvenserna av den vårdkonflikt inom landstinget som rådde vid skrivelsens upprättande. Lindberg beskriver att landstinget på grund av konflikten drog ner på antalet vårdplatser inom geriatriken vid flera sjukhus.

 

Förvaltningens uppfattning är att vårdkonflikten inte medförde några större men för de äldre i Älvsjö och att inga äldre fick ligga kvar på sjukhus, trots att de var utskrivningsklara, p.g.a. konflikten.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2008. Dnr 191-2008-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer,

Stadsdelsnämnden överlämnar remissen utan eget ställningstagande samt anför därutöver följande.

 

Plan och byggprocessfrågor samt frågor som berör park, naturmark och strandbad väcker stort intresse och engagemang hos medborgarna i Älvsjö. SDN politiker är engagerade och har lokal kännedom i dessa frågor.

 

Enligt reglementet för stadsdelsnämnder, § 2, skall stadsdelsnämnderna stärka den lokala demokratin och delaktigheten i respektive stadsdelsnämndsområde och nämndens arbete skall bygga på en helhetssyn och goda kunskaper i de frågor som rör nämndens ansvarsområden.

 

Vi finner att förvaltningen har avgett ett nyanserat svar på remissen, men finner att de föreslagna förändringarna i denna remiss bäst avgörs vid förhandlingarna mellan allianspartierna inför 2009 års budget, varför remissen överlämnas utan eget ställningstagande.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande över ett antal förslag, som syftar till att förkorta plan- och byggprocessen samt att renodla ansvaret för upplåtel­ser, tillstånd, markanvisningar, trafik- och parkfrågor mel­lan nämnderna.

 

Älvsjö stadsdelsförvaltning anser att ansvaret för park- och naturmark samt strand­bad ska ligga kvar på stadsdelsnämnderna. Att parkfrågorna finns på stadsdelarna innebär en bra service till medborgarna eftersom parkingenjörerna sitter lokalt, är tillgängliga och har mycket god lokalkännedom. Parkfrågor är något som intresserar allmänheten och både nämnd och förvaltning får många frågor och synpunkter kring detta. Om parkfrågorna centraliseras försvinner det lokala perspektiv som stadsdels­nämn­dens ledamöter kan tillföra.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 juni 2008. Dnr 209-2008-006.

 

 

 

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle överlämna remissen utan eget ställningstagande.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden i huvudsak skulle bifall förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt majoritetens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Älvsjö Stadsdelsnämnd beslutar att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande.

 

Demokratin är vårt samhälles grundpelare. Stockholmarnas vilja ska få genomslag i utformningen av stadens verksamheter. Vi tror att många beslut bäst fattas nära dem som berörs av besluten. Närdemokratin och den lokala förankringen är viktig. Medborgarna ska ha närhet både till sina förtroendevalda politiker och till stadens tjänstemän och handläggare.

 

I remissunderlaget saknas analys av hur förslagen påverkar medborgarinflytandet och den lokala demokratin. Förvaltningen lyfter på ett bra sätt fram hur viktiga parkfrågorna är för den lokala demokratin. Vi delar tillfullo förvaltningens uppfattning att den lokala kännedomen och helhetssynen om det samlade behovet finns på stadsdelsnivå. I remissen förslås absoluta remisstider om sex veckor. Det innebär som förvaltningen också påpekar, svårigheter för stadsdelsnämnderna att klara den korta remisstiden. 

 

Om parkförvaltningen centraliseras har den borgerliga majoriteten i praktiken avskaffat stadsdelsnämnderna. När dessutom medborgarförslagen om parkfrågor inte kan besvaras på stadsdelsnivå minskar medborgarinflytandet drastiskt. Att den lokala parkförvaltningen är sårbar beror främst på bristande resurser.

 

Den borgerliga majoriteten har använt sina första två år vid makten till att systematiskt centralisera stora delar av stadsdelsnämndernas verksamheter. Mest omfattande är flytten av grundskolan och skolbarnomsorgen, men även centraliseringen av jobbtorgen är påtaglig. Vidare genomförs en omfattande centralisering av stadsdelarnas upphandling.

Den mest dolda centraliseringen utgör systemet med förskole- och äldrepeng. Centralisering i kombination med allt fler pengsystem tar ifrån stadsdelsnämnderna viktiga styrmedel för att kunna anpassa verksamheterna efter lokala behov. Pengsystemen innebär i praktiken att stadsdelsnämnderna förlorar möjligheten till både effektiv planering och verksamhetsstyrning.

 

Majoriteten förfaller vilja centralisera det mesta av stadsdelarnas verksamheter och endast behålla ett tomt stadsdelsnämndsskal utan innehåll. Det hade varit ärligare av majoriteten att skylta öppet med den urholkning som faktiskt sker av stadsdelsnämnderna.

 

Majoriteten verkar inte lägga särskilt stor vikt vid stadsdelsnämndernas många styrkor. Stadsdelnämnderna kan vara slagkraftiga verktyg att förverkliga politikens mål. Genom en stark lokal förankring skapas möjligheter till effektiv förvaltning och stora samordningsvinster mellan olika verksamheter. I en alltför centraliserad organisation blir det svårt att ta till vara på lokala initiativ och att få överblick över samverkansmöjligheter. Vi kan inte förstå varför borgerliga politiker envisas med sina förslag att lokala frågor ska behandlas i centrala nämnder.

 

Detta ärende innebär i sig ytterligare urholkningar av stadsdelarnas verksamheter. Det är beklagligt att detta sker utan en analys av de övergripande konsekvenserna för delaktighet, samhörighet, samordningsvinster etc. Organisatoriska förändringar av denna karaktär kan inte enbart analyseras ur ett gränssnitts- och administrativt perspektiv.

 

Utredningens förslag innebär i praktiken att hela stadsmiljöverksamheten försvinner från stadsdelsnämnderna. Detta föreslås utan någon egentlig analys av effekterna, varken för stadsdelsnämnderna eller – framförallt – medborgarna. Många förslag tycks dessutom ha föga koppling till det kommunfullmäktigeuppdrag man hänvisar till i ärendet. Det får snarare betraktas som något som stadsledningskontoret vill initiera. I grunden är det motviljan mot stadsdelsnämnderna som motiverar förslagen. Vi anser att det är oacceptabelt att denna fråga hanteras på detta sätt.

 

Lokala frågor ska behandlas så nära medborgaren som möjligt.

 

§7 Förslag till ersättningssystem samt övergripande handläggning av den enskildes val i valfrihetssystem inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige fattade 2008-05-26 beslut om att ett valfrihetssystem inom en rad insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska införas fr.o.m. 2009-07-01.

 

Kommunstyrelsen gavs därför i samband med beslutet om införande av valfrihetssystem i uppdrag att föreslå den övergripande utformningen av handläggningen av de enskildes val.  Kommunstyrelsen gavs också i uppdrag att ta fram ett ersättningssystem och förslag till ersättningar/nivåer eller annan utformning samt att föreslå hur transportkostnader ska hanteras.

 

Stadsledningskontoret har utrett ärendet till kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att besluta bl.a. följande:

-         att införa LSS-peng vilket följer nuvarande resursfördelningssystem för LSS-insatser.  I föreslagen ersättningsmodell dras 5 % av schablonen avseende myndighetsutövning och politisk ledning

-         till enskilt drivna gruppbostäder och barnboende föreslås, att förutom LSS-peng, betalas schablon för gemensamhetslokaler om 120 kr/dygn och plats.

-         till enskilt drivna verksamheter inom daglig verksamhet föreslås, att förutom LSS-peng, betalas schablon för lokalhyra om 140 kr/dag och heltidsplats samt 112 kr/dag och deltidsplats

-         att utförare, oavsett regiform, erhåller viss ersättning under ett antal dagar vid den enskildes flytt eller dödsfall. Ersättningen ska utgå till 75 % av beviljad nivå, dock maximalt under en månad

-         för daglig verksamhet ingår inte resekostnaden i pengen utan bekostas av köpande stadsdelsförvaltning

-         LSS-pengen utgör 95 % av schablonen med ytterligare ett fast avdrag för hyreskostnad, vilket medför att om kommunfullmäktige fattar beslut om en schablonhöjning så höjs pengen motsvarande

-         en central förmedlingsgrupp för LSS-insatser, med placering inom socialtjänstförvaltningen, inrättas fr.o.m. 2009-07-01.

 

Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget och konstaterar att stadsledningskontorets förslag relativt väl möter den komplexitet som dessa frågor har. Förslaget att avveckla de fyra förmedlingsgrupperna och ersätta dessa med en enda förmedlingsgrupp med placering inom socialtjänstförvaltningens organisation är väl genomtänkt, likaså att LSS-pengen inte innebär en förändring av det ersättningssystem som finns idag inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande da-    terat den 26 juni 2008. Dnr 210-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden 

      beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Älvsjö Stadsdelsnämnd beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande

 

 

                     

Vi anser liksom stadsledsningskontoret att det i dagsläget finns förhållanden inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte är optimala och där förändringar krävs. Till exempel framhåller stadsledningskontoret, SLK, att processen för handläggning av den enskildes val skiljer sig åt beroende på vilken stadsdelsnämnd som den enskilde tillhör. Vi anser att en likvärdig och rättvis behandling för den enskilde ska vara en förutsättning med eller utan ett valfrihetssystem. Därför ställer vi oss starkt kritiska till argumentet om att likvärdighet bara kan garanteras genom att införa ett valfrihetssystem.

 

Rätten till inflytande över sitt eget liv är viktigt. Att samhället kan ge det stöd som behövs för att även den som är funktionshindrad ska kunna leva sitt liv som alla andra är oerhört viktigt. Alla stockholmare, oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning ska kunna välja hur den omsorg man behöver ska se ut. Det är viktigt att den rätten inte blandas ihop med konkurrensutsättning.

 

Att de enskildas önskemål och behov inte till fullo fångas in i dagens rutiner är en allvarlig brist som måste beaktas och åtgärdas. Där är SLK:s förslag om ett standardiserat förfaringssätt för handläggning av ansökningar av den enskildes behov ett steg i rätt riktning.

 

SLK föreslår att dagens system med fyra lokala förmedlingsgrupper ska avvecklas för att ersättas av en permanent stadsövergripande grupp. En sammanslagning skulle utgöra länken mellan utbud och efterfrågan samt vara expert på de olika komponenterna i valfrihetssystemet. Vi är inte emot en sammanslagning av de fyra förmedlingsgrupperna som sådant, utan vi kan tvärtom se vissa fördelar med det. Det är dock viktigt att klargöra vad som händer om förmedlingsgruppen inte kan hitta en lämplig bostad att erbjuda den enskilde inom tre månader; vem är ansvarig då och vem står för eventuell sanktionsavgift och merkostnader?

 

Trots att ambitionerna är goda med att till exempel införa en stadsövergripande förmedlargrupp, anser vi att frågan hanteras i helt fel ände. Att införa ett valfrihetssystem när det råder stor brist på särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning är inte rimligt. Det största problemet med att införa ett valfrihetssystem idag, enligt de borgerliga direktiven, är att det tyvärr inte kan bli en framgångssaga då majoriteten av de få lägenheter som finns idag redan är fulla och då det byggs allt för få nya. Att antalet bostäder motsvarar långt ifrån efterfrågan har konstaterats av ett flertal instanser vid det här laget. Därför riskerar valfrihetssystemet att bli ett slag i luften.

 

Den verkliga knäckfrågan blir om det nya systemet kan skapa fler boenden för att utbudet ska kunna möta efterfrågan – och gärna mer därtill – för att skapa reell möjlighet att välja. Redan idag upphandlas stora delar av omsorgen för personer med funktionsnedsättning men det har inte medfört att antalet boenden har ökat explosionsartat, ja inte ens tillfredsställande. Istället råder fortfarande akut brist på bostäder med särskild service.

 

Vidare konstaterar SLK att det inom det här området ofta behövs individuella lösningar. Vi håller med om detta, men med en LSS-peng och ständiga centraliseringar kommer stadsdelsnämndernas möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån behoven hos personer med funktionsnedsättning snarare att minska. Vi är därför kritiska till att införa en LSS-peng då den inte kan ta hänsyn till stadsdelarnas lokala behov.

 

När det gäller ersättningssystemet och LSS-pengen är förslaget mycket svårt att överblicka liksom att bedöma vilka de ekonomiska effekterna blir. I SLKs utredning ges inga svar på hur de merkostnader som redan uppstått ska hanteras. En klar nackdel med införandet av en LSS-peng med lika ersättning för alla omsorgsinsatser är att stadsdelsnämndernas handlingsutrymme riskerar att minska. Det kan också leda till att utförare med höga priser och liten konkurrens väljer att ställa sig utanför valfrihetssystemet.

 

Slutligen är den föreslagna ersättningsmodellen ytterligare en pusselbit i valfrihetsmodellen inom omsorgen enligt LSS om personer med funktionsnedsättning som redovisas separat. Detta gör att varken oppositionen eller remissinstanserna har en reell möjlighet att skapa sig en helhetsbild.

§8 Organisatorisk placering av Jobbtorg

Stadsdelsnämnden överlämnar remissen utan eget ställningstagande samt anför därutöver följande.

 

Förvaltningens remissvar är i stort sett positivt till förändringarna inom jobbtorget.

 

Frågan om stadsdelsnämndens framtida samarbete med socialtjänstnämnden i jobbtorgsärenden bör dock noga övervägas.

 

Det synes lämpligt att innehållet i denna remiss bör avgöras vid förhandlingarna mellan allianspartierna inför 2009 års budget, varför remissen överlämnas utan eget ställningstagande.

 

Ärendet

Jobbtorg startade 2008-01-02 med syfte att förstärka stadens insatser för att fler arbetslösa ska komma ut i arbete, och därmed minska stadens kostnader för försörjningsstöd. Eftersom den organisatoriska placeringen under kommunstyrelsen var tillfällig för 2008 ska en permanent organisatorisk placering göras fr.o.m. 2009.

 

Stadsledningskontorets förslag innebär bl.a. att Jobbtorg Stockholms målgrupp utökas successivt under år 2009 till att även omfatta försörjningsstödstagare som under en tid uppburit försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet samt att ansvaret för Jobbtorg Stockholm överförs fr.o.m. 2009-01-01 från kommunstyrelsen till socialtjänstnämnden.

 

Förvaltningen är positiv till förslaget om att skapa en sammanhållen organisation för arbetsmarknadsfrågor, flyktingmottagning och SFI som på så sätt sammanför de olika ansvarsförhållandena så långt möjligt är till Jobbtorg Stockholm. På detta sätt kan arbetet med stödet till arbetslösa försörjningsstödstagare effektiviseras ytterligare. Förvaltningens mening är också att det är bra att den samordnade verksamheten organiseras under socialtjänstnämnden.

 

I samband med detta ser dock förvaltningen ett behov av att stadsdelsförvaltningarna får möjlighet att vara aktivt delaktiga i att gemensamt med socialtjänstförvaltningen utveckla ett effektfullt samarbete med Jobbtorg Stockholm.

 

Förvaltningen delar även stadsledningskontorets uppfattning att Jobbtorgens målgrupper behöver utökas successivt till att även omfatta försörjningsstödstagare som under en tid uppburit försörjningsstöd av andra skäl än arbetslöshet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den1 juli 2008. Dnr 211-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ledamoten Olle Andretzky (m) föreslog att nämnden skulle överlämna remissen utan eget ställningstagande.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v), vice ordföranden Majvi Andersson  m fl (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt majoritetens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v), vice ordföranden Majvi Andersson

m fl (s) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag samt anför därutöver

följande.

 

Vår uppfattning är att stadsdelsnämnderna ska ansvara för arbetsmarknadspolitiken eftersom insatser, arbetsmetodik och arbetssätt då kan anpassas och utvecklas efter lokala behov och förutsättningar, såsom det fungerade under den förra mandatperioden. Vi i oppositionen hade önskat att möjligheten till lokalt inflytande över arbetsmarknadspolitiken hade funnits kvar även i och med Jobbtorgen.

 

Vi är i grunden starkt kritiska till att arbetsmarknadspolitiken har centraliserats.

 

Utredningens analyser av den organisatoriska placeringen av Jobbtorgen är otillräckliga och ytliga. Möjligheten att förlägga de fem jobbtorgen till de stadsdelsnämnder där de är belägna har inte utretts, inte heller har en regionindelning diskuterats.

 

En stor budget anses vara argument mot en kommunövergripande placering (KÖV) i en stadsdelsnämnd, men motiveras inte på annat sätt än att det är ovanligt att KÖV:ar har stor budget. Varför det är negativt förklaras inte närmare. Inte heller anges någon närmare förklaring till att Jobbtorg som egen förvaltning skulle innebära en otydlig ansvarsfördelning.

 

De nackdelar som finns när Jobbtorg och försörjningsstöd ingår i olika organisationer analyseras inte alls i remissen. Vi menar att ett helhetsansvar måste tas för att människor inte ska hamna mellan stolarna, och därför bör stadsdelsnämnderna återfå ansvaret för arbetsmarknadsinsatserna. Nämnderna kan själva bestämma hur de vill organisera verksamheten, oavsett om den bedrivs i form av Jobbtorg eller på annat sätt.

 

Vi menar att förändringar inte ska göras av flyktingmottagandet innan staden har gjort en seriös utvärdering. Däremot tillstyrker vi att rekryteringsprogrammet kan överföras från utbildningsnämnden till Jobbtorgen.

 

Dessutom bör varken SFI eller vuxenutbildningen i övrigt överföras till Jobbtorgen innan man gjort ytterligare utredningar, där konsekvenserna redovisas utförligt. Olika uppfattningar råder exempelvis om hur stor andel av SFI-studenterna som tillhör Jobbtorgens målgrupper.

 

Förslaget gör att SFI och vuxenutbildningen får en helt ny kursändring, från att vara utbildning till att bli en arbetsmarknadsåtgärd. Språk och vidareutbildning är en merit och ibland ett krav för jobb och det är bra om utbildning kan ges i samarbete med eller nära näringslivet och arbetsmarknaden. Men utbildning är så mycket mer. Det är en förutsättning för ett aktivt medborgarskap, i det offentliga samhället, i föreningar med mera. Utbildning behövs för att man ska kunna ta sitt ansvar som förälder, granne och medmänniska.

 

Vi vill slutligen påminna om att de borgerliga innan valet 2006 lovade en jobbgaranti för alla som ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Löftet innebar att alla skulle garanteras arbete/utbildning inom fem dagar. Muntligen utlovades att dessa jobb inom fem dagar skulle vara till avtalsenlig lön. Med facit i hand kan vi se att jobbtorgen inte innebär någon jobbgaranti med arbete eller utbildning inom fem dagar. Det tycker vi är ett stort svek mot dem som röstade på alliansen och faktiskt trodde på löftet om jobbgaranti.

 

§9 Motion om genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm

Stadsdelsnämnden överlämnar som svar på remiss avseende motion (2008-:40) detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över en motion från Jan Valeskog (s) om genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvud­gator i Stockholm.

 

Förvaltningen anser att det är viktigt med både god framkomlighet och trafiksäker­het för alla trafikanter. Förvaltningen är positiv till det arbete som trafikkontoret bedriver med trafiksäkerhetsprogrammet och ser fram emot de förslag till mål och åtgärder som ska presenteras i höst.                   

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2008. Dnr 173-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) föreslog att nämnden skulle tillstyrka motionen.

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffsrättligt skydd (SOU 2008:41

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

Ärendet

Justitiedepartementets betänkande av utredningen om Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41,) har från kommunstyrelsen remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

 

Beträffande människohandel har utredaren haft i uppdrag att göra en översyn av bestämmelserna i brottsbalken, se över om kravet på dubbel straffbarhet borde slopas, om utlänningslagen behöver kompletteras för att tillgodose målsägandes behov av skydd samt analysera frågan om Sveriges tillträde till Europarådets människohandelskonvention. Vidare har utredaren haft i uppdrag att utreda om det gällande straffrättsliga skyddet i brottsbalken mot barn- och tvångsäktenskap är tillfredställande.

 

Utredaren föreslår att straffstadgandet i brottsbalkens kap 4 § 1a får en ny utformning, som på ett tydligt sätt anger vilka förfaranden som ska vara kriminaliserade som människohandel. Vidare anser utredaren att det inte finns förutsättningar för att kriminalisera ytterligare handlingar av lindrigare karaktär som kan föregå ingåendet av ett tvångsäktenskap och att det inte föreligger något behov av att införa särskilda brottsrubriceringar som tar sikte på tvångsäktenskap som inte är barnäktenskap. Däremot anges i utredningen att det finns behov av att införa en bestämmelse som tar sikte på de äktenskap som ingås med ett barn som är under 16 år, som inte är att anse som tvångsäktenskap. Förslaget innebär att man inför en straffbestämmelse som innebär, att en vårdnadshavare som tillåter att ett barn under 16 år som är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige att ingå äktenskap som är giltigt i vigsellandet, ska dömas för tillåtande av barnäktenskap till fängelse i högst två år.

 

För att skapa ett effektivt straffrättsligt skydd både vad gäller människohandelsbrott och för skydd mot tillåtande av barnäktenskap föreslår utredaren, att kravet på dubbel straffbarhet för brott begångna utomlands undantas dessa brott. Dessutom föreslås att en dom som meddelats i en annan stat inte ska innebära hinder mot ny lagföring i Sverige.

 

Några ytterligare förändringar i utlänningslagen för att tillgodose behovet av att bevilja uppehållstillstånd som skydd för offer som medverkat som vittne eller målsägande anser utredaren inte att det finns behov av. Däremot bör det framgå att det vid bedömningen ska beaktas om personen varit utsatt för människohandel.

 

För att Sverige ska kunna tillträda Europarådets konvention mot människohandel menar utredaren att det krävs en lagändring i sekretesslagen i syfte att skydda uppgifter om offrets privatliv under domstolsförfarandet. De föreslagna lagförändringarna föreslås träda i kraft 2009-07-01.

 

Förvaltningen ställer sig positiv till vad som anges i betänkandet och föreslår stadsdelsnämnden att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2008. Dnr 192-2008-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Förslag till detaljplan för kvarteret Spikklubban m.m.q

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen om förslag till detaljplan för kvarteret Spikklubban m.m.

 

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till förnyat samråd kring förslag till detaljplan för kvarteret Spikklubban m.m. Detaljplanen är en del av det pågående förnyelse­arbetet i Älvsjö centrum. Planen möjliggör bl.a. en utökning av infartsparkeringen i kvarteret Spikklubban vid Herr Stens väg och en ombyggnad av Älvsjörondellen till fyrvägskorsning. Sedan det tidigare samrådet har en byggrätt för ett parkerings­däck i kvarteret Spikklubban lagts in.

 

Förvaltningen ser positivt på förslaget och förutom de synpunkter som framfördes i det tidigare remissvaret anser förvaltningen att det är mycket viktigt att parke­rings­­däcket byggs innan infartsparkeringen vid stationen stängs. Annars kommer Älvsjö att stå utan infartsparkering för ca.200 bilar under byggtiden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 juni 2008. Dnr 200-2008-300.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s), ledamoten Maj-Len Eklund (v) och ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde ett särskilt uttalande som ordföranden Karl Bern  m fl (fp) och ledamoten Olle

Andretzky m fl  (m) anslöt sig till.

 

Det är utmärkt att det byggs ett parkeringsdäck vid kvarteret Spikklubban. Däcket kommer att fungera som ett bullerskydd för dem som bor och vistas i kvarteret. Vi utgår från att angöringar till och från parkeringsdäcket placeras så att det inte uppstår nya trafikrelaterade olägenheter för de kringboende och de småföretag som finns där. Återvinningsstationen måste få en placering som är lättåtkomlig såväl för den som är bilburen som för den som lämnar sina sopor med cykel eller gående.

 

Planen anger en gångbro utmed en eventuell spårvägsbro. Vi understryker förvaltningens uppfattning att det är nödvändigt att en gångbro från parkeringshuset över Älvsjövägen iordningsställs, oavsett om spårvägen byggs nu eller senare.

 

Vi anser att behovet av näraliggande parkeringsplatser för både de boende och den affärsverksamhet och service som kommer att etableras i Älvsjö centrum inte är tillfredsställt i de föreslagna planerna. Vi anser att det behövs fler parkeringsplatser framförallt i närmare anslutning till det nya affärscentrumet.

 

Det är också angeläget att ett tillräckligt stort antal parkeringsplatser finns i direkt anslutning till Medborgarkontoret där också biblioteket är beläget. Många av deras besökare är rörelsehindrade och äldre som är i stort behov av näraliggande p-platser.

 

Vi har i tidigare yttranden och uttalanden påtalat vikten av att Älvsjö centrum bidrar till att Älvsjö blir en sammanhållen stadsdel med ett väl fungerande trafiknät och som bevarar karaktären av småstad även efter anpassning till närheten av storstaden Stockholm. Vi påtalar återigen att den allra bästa lösningen inte bara för stunden utan även för framtiden vore att förlägga Älvsjövägen helt eller delvis i tunnel.

 

I förslagen till lösning för utformningen av Älvsjö centrum har vi framhållit tre kriterier som borde vara uppfyllda:

 

Genomfartstrafiken, vilken utgör minst 80 procent av rusningstrafiken, ska ledas under jord i cirka 300 meter genom Älvsjö centrum.

 

Bussar och annan lokaltrafik ska gå ovan jord. Men den totala miljön ska vara så anpassad, att den nuvarande Älvsjövägens starkt barriärbildande effekt elimineras. En väl utformad lokal trafikmiljö kan snarare bli sammanbindande mellan stadsdelar i stället för barriärbildande.

 

Bullernivån på och omkring Spikklubban, liksom hela Älvsjö centrum ska minskas.  

§12 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar

Stadsdelsnämnden beslutar att överlämna detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

Ärendet

Utbildningsdepartementets promemoria Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, har från kommunstyrelsen remitterats till Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

 

I promemorian föreslås ändringar i skollagens bestämmelser om bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg. Det innebär att kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnsomsorg ska gälla även enskild verksamhet i andra former än förskola och fritidshem. En bestämmelse om straff för den som utan tillstånd driver tillståndspliktig enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg föreslås upphävas.

 

Vidare föreslås bestämmelser om mottagande i en kommuns förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg av barn från en annan kommun, samt en utökad kommunal informationsskyldighet om kommunala och enskilda verksamheter i kommunen.

 

Därutöver föreslås att kommunens skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att gälla plats i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

 

Förvaltningen ställer sig positiv till vad som anges i promemorian och föreslår stadsdelsnämnden att överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2008. Dnr 235-2008-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

Ledamoten Kenneth Rönnquist (mp) anmälde att han lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Ledamoten Maj-Len Eklund (v) och vice ordföranden Majvi Andersson m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag samt anför därutöver följande.

 

Remissen behandlar ett antal förslag om förändringar i skollagen med mera, där vi framförallt är mycket kritiska till införandet av barnomsorgspeng, utökad fri etableringsrätt för bland annat flerfamiljssystem samt rätt till bidrag för egna barn i familjedaghem.

 

Pengsystem bygger på marknadens principer och minskar därmed samhällets möjligheter att planera förskoleverksamheten för alla barns behov. Vi menar att kommunerna ska ha kvar möjligheten att fördela resurser utifrån lokala behov. Staten ska inte bestämma om kommunerna ska införa pengsystem. Kommunerna bör tvärtom få möjlighet att säga nej till etableringar som allvarligt försvagar den kommunala förskolan.

 

Föräldrar ska givetvis kunna välja förskola som passar deras barn, men valfriheten är inte likvärdig för alla familjer. När pengsystem införs och marknadskrafterna får styra ökar klyftorna mellan barn i olika områden. Systemen bidrar till att förstärka en strukturell ojämställdhet, eftersom de gynnar välbeställda medborgare. Det har till exempel visat sig att mekanismerna bakom att välja skola är komplicerade.

 

Vi stödjer inte flerfamiljssystem och bidrag till egna barn i familjedaghem, eftersom det understödjer traditionella könsroller. Förskolan har genom sin pedagogiska personal helt andra förutsättningar att ge barnen en bra start i det livslånga lärandet.

 

Kommunen föreslås få ökad informationsskyldighet. Givetvis bör objektiv information finnas om verksamhet som bekostas med offentliga medel, men frågan är var gränsen går mellan kommunal information och marknadsföring som syftar till att öka vinsten i verksamheten?

 

Däremot är förslaget att införa kostnadsfri allmän förskola från tre år positivt i ett barnperspektiv, eftersom fler barn därigenom kan delta i en pedagogisk verksamhet. En liknande effekt kan uppnås genom att fler barn går i förskolan, som på sikt bör vara avgiftsfri.

Principiellt skulle vi hellre prioritera mer resurser till förskolan än en utökning av den allmänna förskolan. Den borgerliga barnpolitiken med vårdnadsbidraget som främsta kännemärke är sammantaget en tillbakagång för barns utveckling och jämställdheten.

 

§13 Samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

På initiativ av Kommunförbundet Stockholms Län, (KSL), bildades 2007 en samrådsgrupp i länet kring introduktion av nyanlända. Som ett led i detta regionala utvecklingsarbete, och som grund för ett tätare samarbete kommunerna emellan, har KSL arbetat fram ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan länets samtliga kommuner. Huvudsakligt syfte med överenskommelsen är att skapa ökad samordning och utveckling av insatser riktade till nyanlända.

 

Förvaltningen ser positivt på KSL:s initiativ till överenskommelse för introduktion av nyanlända. Förvaltningen poängterar dock vikten av att utredningen fortsätter på såväl central och regional nivå och i samverkan med berörda myndigheter, som på lokal nivå för att söka uppnå samsyn och organisatorisk tydlighet och smidighet i en komplex kontext.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. juli månad.

 

§15 Tillsyn av HVB-hemmet AB Hatten

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och skickar tillsynsrapporten vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för årlig tillsyn av HVB-hemmet AB Hatten, adress Korngränd 1-2 i Älvsjö. Tillsynen i enlighet med 7 kap 1 § SoL har genomförts i maj månad och har omfattat Hattens organisation, och arbete ställt i förhållande till socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten.

 

Hatten är ett behandlingshem för vuxna missbrukare som bedrivs enligt tolvstegsmodellen. Det omfattar 30 dygnetruntplatser och 8 öppenvårdsplatser.

 

Hatten uppfyller överlag de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för verksamheten vilka omfattar ledarskap, personalens utbildning och erfarenhet, personaltäthet och organisation, dokumentation och kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet för gästerna är inriktat mot individualisering, inflytande och trygghet.

 

Det finns några förbättringsområden som ska följas upp vid nästa uppföljning. Bristerna gäller det systematiska miljöarbetet. Det saknades också en skriftlig instruktion för personalen avseende anmälningar enligt Lex Sarah. Båda bristerna ska vara åtgärdade vid nästa års tillsyn.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Uppföljning av korttidstillsynen vid Jorielskolan

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och skickar tillsynsrapporten vidare till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

Ärendet

Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarar för den löpande tillsynen av Joriel-skolans korttidstillsyn enligt LSS. Jorielskolan är en enskilt driven skola som ingår i Pysslingen Förskolor och Skolor AB. Den riktar sig i första hand till barn och ungdomar med CP-skador och andra neurologiska skador. Jorielskolan har tillstånd att bedriva korttidstillsyn. Korttidstillsynen riktar sig till skolungdomar över 12 år som har beslut enligt LSS och omfattar tiden före och efter skoldagen samt under lovdagar.

 

Vid tillsynen framkom att verksamheten bedriver ett aktivt kvalitetsutvecklingsarbete med ett barnperspektiv. Metoder, rutiner och hjälpmedel fokuserar på skolungdomarnas behov av individualisering, trygghet och inflytande. Lokalerna bedöms som ändamålsenliga.

 

Det finns dock några förbättringsområden som ska följas upp vid nästa tillsyn. Bristerna gäller avsaknad av statistik över personskador samt individuella handlingsplaner/genomförandeplaner för varje ungdom.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 augusti 2008. Dnr 359-2007-500.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§17 Anmälan av ansökan om stimulansbidrag angående förstärkt stöd till anhöriga till äldre som hjälper och vårdar närstående

Stadsdelsnämnden godkänner ansökan till länsstyrelsen om sammanlagt 1,8 mnkr i stimulansbidrag för utvecklande av äldreomsorgens verksamheter i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

 

Ärendet

Länsstyrelserna fortsätter att stödja utvecklingen av anhörigstöd i kommunerna. I Stockholms län fördelar länsstyrelsen medel i syfte att utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående äldre. Bidraget är riktat till kommunal verksamhet och ansökan ska förankras i nämnden.

 

Förvaltningens förslag är att stadsdelsnämnden godkänner ansökan om totalt 1,8 mnkr för att under år 2009 fortsätta ett, sedan december 2007, pågående projekt i syfte att synliggöra de anhörigas situation, förebygga utbrändhet hos anhöriga samt att förbättra de anhörigas livskvalitet. Målet är att anhörigstödet ska bli varaktigt och integreras i de ordinarie verksamheterna under förutsättning att länsstyrelsen beviljar fortsatt stimulansbidrag till projektet. Genom det då tvååriga projektet skapas tidsutrymme för att anpassa projektmålet till de ordinarie rutinerna.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 maj 2008. Dnr 237-2008-101.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§18 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

 

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

§19 Delegationsbeslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i juni till handlingarna.

 

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänsteman enligt delegation i juni anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Protokoll från pensionärsrådet 2008-08-21

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2008-08-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Protokoll från handikapprådet 2008-08-21

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde 2008-08-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§22 Protokoll från förvaltningsgruppen

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2008-08-21 anmäldes och lades till handlingarna.

§23 Protokoll från ungdomsrådet

§24 Minnesanteckningar från möte med tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2008-06-18

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

 

Ärendet

Minnesanteckningar från möte med den tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2008-06-18 till handlingarna.

§25 Övrigt från verksamheten

Nya kösystem

 

De nya kösystemen inom äldreomsorgen och barnomsorgen som trädde i kraft den 1 juli har fungerat bra. Enheterna måste dock bli bättre på att presentera sina verksamheter på ett professionellt och rättvisande sätt.

 

Äldre direkt

 

Äldre direkt som i startade den 1 juli har fungerat bra både tekniskt och verksamhetsmässigt. Det nya numret har spridits i stadens centrala annonser och i mitti-tidningarna under augusti. I september kommer numret att sprids på stortavlor runt om i Stockholm.

 

Vårdnadsbidrag

 

Det har kommit in tio ansökningar om vårdnadsbidrag. En ansökan har avslagits på grund av att kriterierna inte var uppfyllda. Beviljade ansökningar avser vårdnadsbidrag några månader i avvaktan förskoleplats.

 

Kollo

 

Det inkom 207 kolloansökningar, lika många pojkar som flickor. 170 tackade ja och 93 % fick sitt förstahandsval.

 

Familjeaktiviteter

 

Alla aktiviteter, som Nätverkshuset planerat för sommaren, har kunnat genomföras, förutom en som fick ställas in på grund av dåligt väder.

 

Ungdomens hus

 

Fr o m vecka 24 har verksamheten varit förlagd till Långsjöbadet förutom vid dåligt väder då man  haft olika aktiviteter i Ungdomens hus.

Eftersom  mötesplatserna inte varit öppna under sommaren har verksamheten vid Ungdomens hus även omfattat de yngre ungdomarna. Under veckorna 24 – 33 har i genomsnitt 175 ungdomar per vecka deltagit i olika aktiviteter.

 

Brukarundersökningen avseende förskolan i Älvsjö

 

Förvaltningen kommer att återkomma med information när man diskuterat och analyserat resultatet tillsammans med personal och föräldrar och prioriterat förbättringsområden på respektive förskola.

 

Heldag med nämnden

 

Måndagen den 6 november heldag med nämnden för genomgång

av budget och verksamhetsplan för 2009.

§26 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Svante Haggren (s) undrade över rykten om en ansökan om bygglov för en friskola vid Sjöängen. Enligt förvaltningen stämmer det att en person sökt bygglov för skolbaracker vid Sjöängen. Förvaltningen har via en tjänstemannaremiss avstyrkt ansökan eftersom området ska användas till en vattenpark.

 

Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) undrade om det stämmer att en friskola med 600 elever ska starta i Stora Mans i Långbroparken. Enligt Anita Lundin, som bor i området, finns det redan två friskolor i Långbroparken vilket innebär att det inom några år kan bli 700 – 1 200 elever sammanlagt i Långbroparken. Eftersom det inte finns någon skolgård kommer parken att utnyttjas av barnen och ungdomarna vilket innebär ett stort slitage på området.