Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-06-11

Sammanträde 2009-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Information om sommaraktiviteter

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Svar på revisionskontorets årsrapport 2008

Dnr: 002-2009-100

Revisionskontorets årsrapport 2008 för Älvsjö stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten.

Handläggare: Avdelningschef Karolina Berglund, 08-508 21 065

4 Handlingsplan för barnsäkerhet i Älvsjös förskolor

Dnr: 155-2009-400

Kommunstyrelsen har inkommit till stadsdelsnämnden med en begäran om yttrande över förslag till Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012
Målsättningen är att alla förvaltningar, bolag och entreprenörer genom ett årligen återkommande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA ) så långt som möjligt ska förebygga oönskade händelser och säkerställa att prioriterade åtaganden kan upprätthållas. Förvaltningen ställer sig positiv till stadslednings-kontorets förslag till Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012 och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

5 Nya rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt SoL och LSS (Lex Sarah)

Dnr: 179-2009-600

Det har kommit två nya författningar från Socialstyrelsen. SOSFS 2008:10, gällande anmälan av allvarliga misshållanden, enligt socialtjänstlagen (2001:453), 14 kap. 2 § SoL (Lex Sarah), som avser omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder och SOSFS 2008:11, som gäller anmälan av allvarliga missförhållanden, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 24 a § LSS. De tidigare författningarna SOSFS 2000:5 (Lex Sarah) och SOSFS 1996:1 om anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS, upphävs.

Förvaltning har uppdaterat och förtydligat de egna rutinerna för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden, utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd, vilka redovisas i detta tjänsteutlåtande. Rutinerna är gemensamma för äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. All personal ska informeras om rutinerna och skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden.


Handläggare: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eeva Eriksson, 08-508 23 504

Remissärenden

7 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Dnr: 153-2009-006

Kommunstyrelsen har inkommit till stadsdelsnämnden med en begäran om yttrande över förslag till Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012
Målsättningen är att alla förvaltningar, bolag och entreprenörer genom ett årligen återkommande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA ) så långt som möjligt ska förebygga oönskade händelser och säkerställa att prioriterade åtaganden kan upprätthållas. Förvaltningen ställer sig positiv till stadslednings-kontorets förslag till Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012 och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.


Handläggare: Claes Unghammar, 08-508 21 088

8 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Dnr: 159-2009-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande med anledning av förslag om införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2009. Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-03 om inrättande av kontaktcenter och en gemensam växel.
Ansvaret för den gemensamma växelfunktionen överförs successivt till servicenämnden under perioden 1 maj 2009 – 31 december 2010.

Förvaltningen är positiv till införande av en gemensam växel för stadens förvaltningar och bolag eftersom det underlättar för stadens invånare.
För att det ska fungera med en gemensam växelfunktion är det ytterst angeläget
att samtliga förvaltningar och bolag lägger in korrekta uppgifter i hänvisnings-databasen och ständigt håller den uppdaterad.


Handläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

9 Detaljplan för del av fastigheten Linjebussen 6, Örby Slottsväg 46

Dnr: 157-2009-006

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd avseendes föreslagen detaljplan för del av fastigheten Linjebussen 6, Örby Slott. Syftet är att uppföra ett flerbostadshus med lokaler i de två nedre planen mot gatan. På fastigheten finns idag en äldre villa med tillhörande uthus, vilka enligt planen kommer att rivas. Detaljplanen bryter ej mot rådande översiktsplan.

Förvaltningen är positiv till den föreslagna detaljplanen som innebär att fler bostäder kommer att byggas i stadsdelen. Den nya byggnaden kommer till stor del att anpassas efter befintlig bebyggelse i området, vilket även fortsättningsvis ger området en sammanhållen karaktär. Byggnadens föreslagna L-form kommer att sluta området, vilket får positiva effekter för kvarterets gestaltning. Samtidigt skärmar den effektivt av både kvarterets naturgårdsmark och övrig bebyggelse mot buller från Huddingevägen.


Handläggare: Christian Forssell, 08-508 21 083

10 Förändringar i nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorg

Dnr: 096-2009-006

Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och omsorg i särskilt boende regleras från och med den 1 juli 2002 i 8 kap, socialtjänstlagen (SoL). Från och med den 1 januari 2003 infördes bestämmelser kring inkomstberäkning i SoL.

Stockholms stad införde med anledning av de nya bestämmelserna i SoL, ett nytt avgiftssystem inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2002

Äldrenämnden anser att avgiftssystemet bör ändras så att det på ett tydligare sätt följer de bestämmelser som finns i SoL.

Vid genomförandet av samtliga förslag beräknas att stadens intäkter minskar med ca 11,8 mnkr per år. Medel har reserverats i den centrala medelsreserven


Förvaltningen anser att förslaget i sin helhet är bra. Förslaget följer lagstiftningen, ökar tydligheten och bidrar därmed till en ökad rättssäkerhet för brukaren. De individuella bedömningar som ska göras enligt avgiftssystemet kan innebära merarbete för handläggarna och därmed ökad administration. Förvaltningen befarar dock att nämnden inte får full kostnadstäckning för minskade intäkter och ökade kostnader i samband med införandet av det nya avgiftssystemet.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

11 Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Dnr: 158-2009-006

Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2008 att valfrihet ska införas från och med 1 juli 2009 inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.
Den 1 januari 2009 infördes en ny lag om valfrihetssystem (LOV i Sverige).
Stadsledningskontoret föreslår att upphandlingar av enskilt drivna verksamheter ska göras i enlighet med LOV.
I samband med detta beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram anvisningar och organisation för kommande upphandlingar.

Stadsledningskontoret föreslår att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden får ansvar för stadens upphandlingar enligt LOV inom omsorg för personer med funktionsnedsättning.

När det gäller konkurrensutsättning av egen verksamhet anser stadslednings-kontoret att varje nämnd även fortsättningsvis ska ansvara för att genomföra upphandlingar enligt LOU.

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget men betonar att den checklista som ska utarbetas även bör gälla upphandlade driftsentreprenader samt egenregiverksamhet. Då gällande ramavtal upphör att gälla 31 juni 2009 är det av stor vikt att upphandlingarna enligt LOV sker skyndsamt.

Förslaget att socialtjänst – och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att förvalta och följa upp de leverantörer som godkänns enligt LOV är positivt, då det ger förutsättningar för en enhetlig och likvärdig uppföljning av avtalen.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

12 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Dnr: 146-2009-006

Stockholms stad utformade det nuvarande avgiftssystemet i samband med att nya regler om avgifter infördes i socialtjänstlagen 1 juli och 1 januari 2003. Med syftet att uppnå större likställighet inom kommunen samt mot bakgrund av förtydliganden och domar föreslår socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen förändringar i avgiftssystemet för de som har stöd och service och är under 65 år.

Förvaltningen anser att förslaget i sin helhet är bra och genomtänkt ur ett likställighetsperspektiv. Förvaltningen anser dock att förslaget kommer att innebära ökad tid för administration för nämnden.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Susanne Aplehag Balotis, 08-508 21 079

13 Inspektion vid förskolan Rödkulla

Dnr: 168-2009-204

Arbetsmiljöverket genomförde 2009-04-21 en inspektion vid förskolan Rödkulla, Långängsvägen 56 i Älvsjö. Inspektionen omfattade bland annat förskolans systematiska arbetsmiljöarbete, ergonomiska kunskaper, belysning, arbetsbelastning och ventilationen i förskolans kök.

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av de brister och krav som ställts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Arbetsmiljöverket.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

14 Inspektion vid Mullegårdens förskola

Dnr: 169-2009-204

Arbetsmiljöverket genomförde 2009-04-22 en inspektion vid förskolan I Ur och Skur Mullegården, Långsjövägen 33 i Älvsjö. Inspektionen omfattade bland annat förskolans information till arbetstagarna, datorarbetsplatser samt synundersökning.

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av de brister och krav som ställts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

15 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Dnr: 171-2009-006

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över förslag om revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende och umgänge och namn. De nu gällande riktlinjerna för handläggning av ärenden enligt Föräldrabalken (FB) är från 2003 och det har sedan dess skett lagändringar som har gjort det nödvändigt med en revidering av stadens riktlinjer. Den 1 juli 2006 infördes lagändringen i syfte att göra barnsperspektivet tydligare i fråga om vårdnad, boende och umgänge.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till de förslagna förändringarna som gör att riktlinjerna stämmer med den förändrade lagstiftningen. Riktlinjerna tar därmed större hänsyn till barnperspektivet när man bland annat tydliggör, att risken för att barnet ska fara illa går före barnets behov av en god kontakt med sina båda föräldrar.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.


Handläggare: Utvecklingssekreterare Madeleine Hagerth, 08-508 21 051

Anmälningsärenden

16 Ekonomisk månadsrapport

17 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

18 Protokoll från pensionärsrådetHandläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

19 Protokoll från handikapprådetHandläggare: Nämndsekreterare Britt-Marie Ericsson, 08-508 21 008

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

23 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

26 Lex Sarah-anmälan

27 Allmänna reklamationsnämndens beslut

Dnr: 148-2008-400

Handläggare: Verksamhetsområdeschef Göran Sjödin, 08-508 21 070

§1 Val av justerare och dag för justering

Ledamoten Gun Högbacke (S) utsågs att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske tisdagen den 16 juni. På grund av jäv deltog Karl Bern inte i beslutet avseende § 27. Olle Andretzky (M) utsågs till ordförande och justerare för § 27.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2009-05-14 justerats den 18 maj 2009.

§3 Svar på revisionskontorets årsrapport 2008

Beslut

 

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionskontorets årsrapport 2008.

 

Ärendet

Revisionskontorets årsrapport 2008 för Älvsjö stadsdelsnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 maj 2009. Dnr 100-2009-002.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth

Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vid flera avsnitt i revisionsrapporten framkommer det att Älvsjö har svårt att upprätthålla kvaliteten och att nå uppsatta mål. Kritik har bl a riktats mot verksamheten vid Älvsjö sjukhem och mot kvalitetssäkring av uppgifter som lämnas om ej verkställda beslut. Målet att göra 40 planerade hembesök hos äldre över 75 år får väl anses totalhavererat med endast tre utförda besök. Målet med minskad sjukfrånvaro är inte uppfyllt. Rapporten pekar på brister i arbetsmiljön för socialsekreterarna liksom i brister i det systematiska brandskyddsarbetet och uppföljning och återrapportering av olyckor och tillbud till nämnden. Vidare påpekas bristfällighet i följsamheten gällande rangordning inom avtalet för städtjänster.

 

Vår uppfattning är att det hade varit bättre att satsa på att åtgärda brister och vidta kvalitetshöjande åtgärder hellre än att satsa de allt knappare resurserna på avknoppningar, konkurrensutsättningar och entreprenadupphandlingar.

 

 

§4 Handlingsplan för barnsäkerhet i Älvsjös förskolor

Beslut

 

Stadsdelsnämnden godkänner handlingsplanen för barnsäkerhet i Älvsjö förskolor.

 

Ärendet

Stadsdelsnämnden har i en remiss från stadsrevisionen yttrat sig över revisionsrapporten Barnsäkerhet i förskolan 2009 på sitt sammanträde 2009-04-23.

 

I revisorernas rapport konstaterades att Älvsjö stadsdelsförvaltning sedan maj 2008 har en lokal handlingsplan för barnsäkerhetsarbetet En trygg och säker förskola. I den regleras förskolechefernas ansvar, ger vägledning för genomförande av årliga barnsäkerhetsronder samt tillbudsrapportring. Förvaltningen har med anledning av revisionsrapporten, reviderat och kompletterat handlingsplanen för barnsäkerhet i Älvsjö förskolor – En trygg och säker förskola. Den tidigare handlingsplanen har kompletterats med en beskrivning av ansvarsfördelningen för barnsäkerhetsarbetet inom förvaltningen samt en checklista för allergironder.

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner handlingsplanen för barnsäkerhet i Älvsjö förskolor – En trygg och säker förskola.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 maj 2009. Dnr 155-2009-400.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§5 Nya rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt SoL och LSS (Lex Sarah)

Beslut

 

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rutiner för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt SoL och LSS (Lex Sarah).

 

Ärendet

Det har kommit två nya författningar från Socialstyrelsen. SOSFS 2008:10, gällande anmälan av allvarliga misshållanden, enligt socialtjänstlagen (2001:453), 14 kap. 2 § SoL (Lex Sarah), som avser omsorger om äldre personer eller personer med funktionshinder och SOSFS 2008:11, som gäller anmälan av allvarliga missförhållanden, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, 24 a § LSS. De tidigare författningarna SOSFS 2000:5 (Lex Sarah) och SOSFS 1996:1 om anmälan av personskada i verksamhet enligt LSS, upphävs.

 

Förvaltning har uppdaterat och förtydligat de egna rutinerna för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden, utifrån Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd, vilka redovisas i detta tjänsteutlåtande. Rutinerna är gemensamma för äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. All personal ska informeras om rutinerna och skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 maj 2009. Dnr 179-2009-600.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§7 Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012

Beslut

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har inkommit till stadsdelsnämnden med en begäran om yttrande över förslag till Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012. Målsättningen är att alla förvaltningar, bolag och  entreprenörer genom ett årligen återkommande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA ) så långt som möjligt ska förebygga oönskade händelser och säkerställa att prioriterade åtaganden kan upprätthållas.  Förvaltningen ställer sig positiv till stadsledningskontorets förslag till Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012 och föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 maj2009. Dnr 153-2009-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vi konstaterar att möjligheten för staden att värna säkerhet och trygghet för alla som bor, verkar och vistas i staden påverkas av att nästan all kommunal verksamhet som inte är strategisk ledning och myndighetsutövning ska konkurrensutsättas.

 

Förmågan för staden att ha total översikt över hot, risker och sårbarheter blir givetvis mindre ju fler aktörer som driver verksamhet till exempel inom äldreomsorgen. Vi efterlyser därför en utvecklad risk- och sårbarhetsanalys när det gäller samordningen av insatser som rör privat drivna verksamheter som finansieras av kommunala medel.

 

 

 

§8 Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag

Beslut

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande med anledning av förslag om införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2009. Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-03 om inrättande av kontaktcenter och en gemensam växel. Ansvaret för den gemensamma växelfunktionen överförs successivt till servicenämnden under perioden 1 maj 2009 – 31 december 2010.

 

Förvaltningen är positiv till införande av en gemensam växel för stadens förvaltningar och bolag eftersom det underlättar för stadens invånare. För att det ska fungera med en gemensam växelfunktion är det ytterst angeläget att samtliga förvaltningar och bolag lägger in korrekta uppgifter i hänvisningsdatabasen och ständigt håller den uppdaterad.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2009. Dnr 157-2009-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth

Rönnquist (MP) föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

  

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag till beslut

samt anför därutöver anföra följande.

 

Vi motsätter oss konkurrensutsättningen av stadens växel och anser att både kvalitet, ekonomi och god personalpolitik talar för att växeln ska drivas i kommunal regi. Förslaget i remissen utgår från att en växel på entreprenad ska ge sänkta kostnader och bättre telefoni, men det saknas helt beräkningar och underlag som styrker ett sådant antagande. Däremot står det klart att förvaltningarna får utökade kostnader för telesamordnare och för arbetsuppgifter som idag sköts av telefonisterna. Grundläggande faktauppgifter som måste redovisas före beslut är stadens kostnader för en gemensam växel på entreprenad jämfört med dagens situation.

 

Vi motsätter oss inte en samordning av växelfunktionen mellan olika förvaltningar i staden däremot motsätter vi oss att lägga ut den gemensamma växelfunktionen på entreprenad. Vi anser att en stor del av den kompetens som idag finns hos våra egna växeltelefonister inte går att uppbringa på den öppna marknaden. Det handlar om kunskaper om personers funktioner, organisationens struktur och verksamhetens bredd. Det handlar om kunskaper som höjer kvalitén i verksamheten och servicenivån för medborgarna. Och det är kunskaper som är svåra att sätta en prislapp på, vilket inte heller skett i detta fall. Detta ärende bevisar att den moderatledda majoriteten i Stockholm återigen sätter sin ideologi, att sälja ut och privatisera all offentlig service och verksamhet, främst. De skyler nödtorftigt över sin privatiseringsiver med att stirra sig blinda på prislappen – märkligt nog även i de fall det saknas prislapp - och vägrar ta till sig att stadens egen verksamhet kan stå för hög kvalitet.

 

Sedan den 1 maj har servicenämnden ansvar för den gemensamma växeln för stadsdelsnämnderna och för nämnder som är anslutna till stadens gemensamma telefoniplattform. Vi är kritiska mot det sätt som staden centralt har arbetat med införandet av den nya växelfunktionen. Den bristande informationen har lett till osäkerhet om framtiden bland telefonisterna, vars erfarenheter och kompetens inte heller har tagits tillvara i utvecklingsarbetet. Ytterst drabbar detta stockholmarna som får sämre service.

 

I remissen föreslås att den gemensamma växeln ska omfatta alla nämnder och bolag och att växeln läggs på entreprenad genom avrop på stadens befintliga avtal för telefoni. Entreprenören tar då inte över befintlig personal som vid verksamhetsövergångar, vilket leder till att växeln förlorar den kompetens som finns idag. Dessutom riskerar personalen att bli övertaliga och sägas upp. Om syftet med gemensam växel är förbättrad service borde det vara självklart att en eventuell upphandling ska genomföras så att personalen kan följa med, eftersom det krävs god kunskap om verksamheter, organisation och stadsdelsområden hos dem som ska bemanna den gemensamma växeln.

 

Det finns en hel rad andra tveksamheter i förslaget, bland annat att nämnderna ska ha kvar ansvaret för att effektivisera och utveckla teleanvändningen trots att växelfunktionerna ska centraliseras. Att lägga ansvar och befogenheter på olika förvaltningar bäddar för oklarheter och försämringar och tyder på en bristfällig utredning.

 

Utöver gemensam växel föreslås en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering hos servicenämnden. Om synpunkter och klagomål skiljs från diariet och hanteras i en särskild databas kan granskning av inkomna skrivelser och upprättade handlingar försvåras. Frågan om hur offentlighetsprincipen påverkas måste därför utredas noggrant och ett utarbetat förslag remitteras till nämnderna innan beslut tas. Servicenämnden föreslås också ansvara för gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster på stadens webbplats, vilket vi är tveksamma till. Frågan är om en förvaltning kan ge stöd och support i alla e-tjänster eftersom många tjänster kräver ingående kunskap för att kunna ge rätt service och information.

 

 

§9 Detaljplan för del av fastigheten Linjebussen 6, Örby Slottsväg 46

Beslut

 

Stadsdelsnämnde överlämnar detta tjänsteutlåtande till stadsbyggnadskontoret som svar på remissen.

 

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd avseendes föreslagen detaljplan för del av fastigheten Linjebussen 6, Örby Slott. Syftet är att uppföra ett flerbostadshus med lokaler i de två nedre planen mot gatan. På fastigheten finns idag en äldre villa med tillhörande uthus, vilka enligt planen kommer att rivas. Detaljplanen bryter ej mot rådande översiktsplan.

 

Förvaltningen är positiv till den föreslagna detaljplanen som innebär att fler bostäder kommer att byggas i stadsdelen. Den nya byggnaden kommer till stor del att anpassas efter befintlig bebyggelse i området, vilket även fortsättningsvis ger området en sammanhållen karaktär. Byggnadens föreslagna L-form kommer att sluta området, vilket får positiva effekter för kvarterets gestaltning. Samtidigt skärmar den effektivt av både kvarterets naturgårdsmark och övrig bebyggelse mot buller från Huddingevägen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2009-05-22. Dnr 157-2009-302.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

§10 Förändringar i nuvarande avgiftssystem inom äldreomsorg

Beslut

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och omsorg i särskilt boende regleras från och med den 1 juli 2002 i 8 kap, socialtjänstlagen (SoL). Från och med den 1 januari 2003 infördes bestämmelser kring inkomstberäkning i SoL.

 

Stockholms stad införde med anledning av de nya bestämmelserna i SoL, ett nytt avgiftssystem inom äldreomsorgen från och med den 1 juli 2002

 

Äldrenämnden anser att avgiftssystemet bör ändras så att det på ett tydligare sätt följer de bestämmelser som finns i SoL.

 

Vid genomförandet av samtliga förslag beräknas att stadens intäkter minskar med ca 11,8 mnkr per år. Medel har reserverats i den centrala medelsreserven

 

Förvaltningen anser att förslaget i sin helhet är bra. Förslaget följer lagstiftningen, ökar tydligheten och bidrar därmed till en ökad rättssäkerhet för brukaren. De individuella bedömningar som ska göras enligt avgiftssystemet kan innebära merarbete för handläggarna och därmed ökad administration. Förvaltningen befarar dock att nämnden inte får full kostnadstäckning för minskade intäkter och ökade kostnader i samband med införandet av det nya avgiftssystemet.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 30 april 2009. Dnr 096-2009-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

Särskilt uttalande

Vice ordförande Majvi Andersson m fl (S) och Kenneth Rönnquist (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

 

Vad vi kan bedöma utifrån det omfattande och detaljrika ärendet är att de föreslagna förändringarna i avgiftssystemet verkar vara väl motiverade utifrån principer om likställighet inom kommunen och i förhållande till landet i övrigt.

 

Eftersom det inte är möjligt att få heltäckande kunskap om hur nuvarande avgiftssystem och de föreslagna förändringarna påverkar de äldres ekonomi, krävs en ganska snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige måste få en återrapport, till exempel i samband med tertialrapport 2, år 2010.

 

Vi anser det problematisk att enskilda individer från dag till annan drabbas av stora avgiftshöjningar och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll. Exempelvis kan sambor få en högre avgift eftersom de får ett lägre minimibelopp genom att likställas som makar och registrerade partners. Även avgiften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1200 kronor till 2614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition.

 

§11 Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 26 maj 2008 att valfrihet ska införas från och med 1 juli 2009 inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Den 1 januari 2009 infördes en ny lag om valfrihetssystem (LOV i Sverige). Stadsledningskontoret föreslår att upphandlingar av enskilt drivna verksamheter ska göras i enlighet med LOV. I samband med detta beslutades att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram anvisningar och organisation för kommande upphandlingar.

 

Stadsledningskontoret föreslår att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden får ansvar för stadens upphandlingar enligt LOV inom omsorg för personer med funktionsnedsättning.

 

När det gäller konkurrensutsättning av egen verksamhet anser stadsledningskontoret att varje nämnd även fortsättningsvis ska ansvara för att genomföra upphandlingar enligt LOU.

 

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget men betonar att den checklista som ska utarbetas även bör gälla upphandlade driftsentreprenader samt egenregiverksamhet. Då gällande ramavtal upphör att gälla 31 juni 2009 är det av stor vikt att upphandlingarna enligt LOV sker skyndsamt.

 

Förslaget att socialtjänst – och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att förvalta och följa upp de leverantörer som godkänns enligt LOV är positivt, då det ger förutsättningar för en enhetlig och likvärdig uppföljning av avtalen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2009. Dnr 158-2009-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist föreslog att nämnden skulle avslå förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

Förslag till beslut

 

      Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut samt anför

därutöver anföra följande

 

Utgångspunkten för den nya Lagen Om Valfrihet (LOV) är åsikten att ju fler privata utförare desto bättre. Privata utförare tycks vara ett självändamål inom offentligt finansierad vård och omsorg. Lagen fokuserar på villkoren för producentledet och inte på mer kvalitativ och mer tillgänglig vård och omsorg för medborgarna. Det är viktigt att komma ihåg att privata aktörer alltid har ett vinstkrav vilket givetvis påverkar kvaliteten.

 

Det låter bra med valfrihet men man ska komma ihåg att den rådande borgerliga modellen för valfrihet innebär att man överlåter till enskilda att fatta svåra beslut. Det är förståeligt att många inte kan/orkar/vill göra ett aktivt val utan istället vill ha en omsorg med hög kvalitet garanterad av kommunen. Mot denna bakgrund vill vi slå fast att ingen ska tvingas välja utförare. Det är därför viktigt att ha ett högkvalitativt ickevalsalternativ för denna grupp, d v s omsorg i kommunal regi.

 

Välfärdstjänster av hög kvalitet och med stora möjligheter att påverka innehållet kan möjliggöras och säkerställas genom demokratiskt styrning. Vi ser med oro på förskjutningen av makt från den demokratiskt kontrollerade politiska arenan till den okontrollerade privata marknaden. Vi anser att driften av varje enskild verksamhet bör avgöras utifrån hänsyn till kvalitet för brukaren, utifrån personalens perspektiv samt utifrån skattebetalarnas perspektiv. Den borgerliga politikens så kallade valfrihet innebär ofta känslor av tvång, otrygghet och oro inte minst för personalen.

 

För att långsiktigt garantera kvaliteten och valfriheten i omsorgsverksamheterna behövs en väsentlig andel kommunalt drivna verksamheter. Flera studier visar att när offentligt drivna verksamheter utgör en för liten andel av en offentligt finansierad verksamhet så ökar såväl volymerna som de totala kostnaderna för verksamheten. En väsentlig andel kommunala utförare är samtidigt det enda sättet att fortsatt garantera den kommunala beställarkompetensen.

 

Möjligheten att lägga egen regianbud måste säkerställas. Vi anser att det är viktigt att kommunal omsorg garanteras i alla stadsdelar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§12 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beslut

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Stockholms stad utformade det nuvarande avgiftssystemet i samband med att nya regler om avgifter infördes i socialtjänstlagen 1 juli och 1 januari 2003. Med syftet att uppnå större likställighet inom kommunen samt mot bakgrund av förtydliganden och domar föreslår socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen förändringar i avgiftssystemet för de som har stöd och service och är under 65 år.

 

Förvaltningen anser att förslaget i sin helhet är bra och genomtänkt ur ett likställighetsperspektiv.  Förvaltningen anser dock att förslaget kommer att innebära ökad tid för administration för nämnden.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande. Dnr 142-2009-006.

 

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth

Rönnquist (MP) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

 

 

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

 

Reservation

Vice ordföranden Majvi Andersson m fl (S) och ledamoten Kenneth

Rönnquist (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag.

 

 

 

Förslag till beslut

 

Stadsdelsnämnden beslutar att i huvudsak tillstyrka förvaltningens förslag till beslut samt anför därutöver följande.

 

Såvitt vi kan bedöma utifrån det omfattande och detaljrika ärendet verkar de föreslagna förändringarna i avgiftssystemet vara väl motiverade utifrån principerna om likställighet inom kommunen och i förhållande till landet i övrigt.

 

Eftersom det inte är möjligt att få heltäckande kunskap om hur nuvarande avgiftssystem och de föreslagna förändringarna påverkar de funktionsnedsattas ekonomi, krävs en ganska snabb återkoppling till kommunfullmäktige när avgiftssystemet varit i drift en tid. Vi anser därför att kommunfullmäktige bör få en återrapport till exempel i samband med tertialrapport 2 år 2010.

 

Vi anser också att det är problematiskt att enskilda individer drabbas av avgiftshöjningar, och vill därför att övergångsbestämmelser övervägs för speciellt drabbade hushåll. Även om det bara är 80 hushåll som drabbas, kan det slå hårt i det enskilda fallet. Vi vet inte heller på förhand hur många som verkligen beviljas handikappersättning. Exempel på stora försämringar är den föreslagna sänkningen av minimibeloppet för sammanlevande makar, registrerade partners och sambor från 5 350 kronor till 4 492 kronor, vilket för en del hushåll ger höjda avgifter. Även avgiften för nutrition höjs för personer som bor på servicehus, vilket innebär en ökning från 1 200 kr till 2 614 kronor per månad för personer som behöver hel nutrition.

 

§13 Inspektion vid förskolan Rödkulla

Beslut

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde 2009-04-21 en inspektion vid förskolan Rödkulla, Långängsvägen 56 i Älvsjö. Inspektionen omfattade bland annat förskolans systematiska arbetsmiljöarbete, ergonomiska kunskaper, belysning, arbetsbelastning och ventilationen i förskolans kök.

 

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av de brister och krav som ställts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 19 maj 2009. Dnr 168-2009-204.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

§14 Inspektion vid Mullegårdens förskola

Beslut

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som sit yttrande till Arbetsmiljöverket.

 

Ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde 2009-04-22 en inspektion vid förskolan I Ur och Skur Mullegården, Långsjövägen 33 i Älvsjö. Inspektionen omfattade bland annat förskolans information till arbetstagarna, datorarbetsplatser som synundersökning.

 

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen vilka åtgärder som vidtagits och planeras med anledning av de brister och krav som ställts i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2009. Dnr 169-2009-204.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

§15 Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Beslut

 

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Ärendet

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Älvsjö stadsdelsnämnd över förslag om revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden

rörande vårdnad, boende och umgänge och namn. De nu gällande rikt-linjerna för handläggning av ärenden enligt föräldrabalken (FB) är från 2003 och det har sedan dess skett lagändringar som har gjort det nödvändigt med en revidering av stadens riktlinjer. Den 1 juli 2006 infördes lagändringen i syfte att göra barnperspektivet tydligare i fråga om vårdnad, boende och umgänge.

 

Förvaltningen är i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna som gör att riktlinjerna stämmer med den förändrade lagstiftningen. Riktlinjerna tar därmed större hänsyn till barnperspektivet när man bland annat tydliggör, att risken för att barnet ska fara illa går före barnets behov av en god kontakt med sina båda föräldrar.

 

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 26 maj 2009. Dnr 171-2009-006.

 

 

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

 

 

§16 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet t.o.m. maj månad.

§17 Inkomna handlingar, klagomål, synpunkter och medborgarförslag

Beslut

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

 

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden inkomna och utgående skrivelser, klagomål och synpunkter.

 

Bilaga § 17.

§18 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

 

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

      Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 3 juni 2009 anmäl-

      des och lades till handlingarna.

§19 Protokoll från handikapprådet

Beslut

 

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från handikapprådets sammanträde den 2 juni 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

 

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde den 4 juni 2009 anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Övrigt från verksamheten

Information från förvaltningen

Förvaltningen föreslår att nämnden och förvaltningen har en heldag tisdagen den 10 november för genomgång av budget och verksamhetsplan för 2010.

 

Förvaltningen föreslår att Översiktsplanen presenteras vid nämndens sammanträde den  27 augusti.

 

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Majvi Andersson (S) tog med anledning av två frågor som hon fått via mejl från två medborgare.

 

Det saknas hundrastområde i Örby Slott och frågan är om det är möjligt att ordna ett sådant i anslutning till projekteringen av vattenparken i Sjöängen.  Enligt förvaltningen är skötseln av hundrastområden dyr  men förvaltningen undersöker möjligheten att planera för ett hundrastområde i Örby slott.

 

Är det möjligt att stänga av vattnet i dammen i Långbro Park under vintern för att göra det möjligt att åka skridskor.

Stadsdelsnämnden tar över ansvaret för parken den 1 november i år och i samband därmed får man ta ställning till frågan. Eftersom det finns ett rikt fågelliv vid dammen  

§23 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Beslut

 

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

 

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde den 14 maj 2009 anmäldes och lades till handlingarna.