Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-12-02

Sammanträde 2010-12-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i direkt anslutning t Läs mer...ill den öppna frågestunden.

Klockan 18.00
Information om verksamheten vid gruppbostäderna och den dagliga verksamheten i Älvsjö samt om brukarundersökningen på medborgar-kontoret.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Kvalitetsredovisning för kommunala förskolor i Älvsjö läsåret 2009/2010

4 Verksamhetsuppföljning av Solberga sjukhem

5 Verksamhetsuppföljning av Älvsjö sjukhem

6 Genomförandebeslut - utbyggnad av förskolorna Citrusgården, Solkatten och Lillskogen

7 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2011

8 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak

9 Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2011

Remissärenden

11 Motion om att satsa på mer forskning på stadens museer

12 Motion (2010:18) om snö - något att planera för

Anmälningsärenden

13 Ekonomisk månadsrapport

14 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Anmälan av delegationsbeslut

16 Protokoll från förvaltningsgruppen

17 Protokoll från pensionärsrådet

18 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö-, och planfrågor

20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

21 Protokoll från sociala delegationen

22 Rapport om anmälan enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL)

23 Nedskrivning av kundfordringar

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Tjänstgörande ersättaren Solveig Sandberg (SPF) utsågs att tillsammans med vice ordföranden Sven Öberg (PRO) justera dagens protokoll vilket ska ske fredagen den 26 november.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2010-10-21 justerats den 22 oktober.

§3 Inkomna handlingar

Följande till pensionärsrådet inkomna handlingar anmäldes.

Kommunstyrelsens pensionärsråd

Protokoll nr 7 fört vid sammanträde 2010-09-07

§4 Besök av representanter från vårdcentralerna i stadsdelen

Ann Carlsvärd Forsberg, chef för vårdcentralen i Älvsjö och Per Gutestam, chef för vårdcentralen i Liseberg, informerade om hur de arbetar med äldre och framförallt de multisjuka äldre och hur samarbetet med stadsdelsförvaltningen fungerar. Rådets medlemmar fick även möjlighet att ställa frågor och framföra synpunkter till Ann Carlsvärd Forsberg och Per Gutestam.

§5 Verksamhetsuppföljning av Solberga sjukhem

Solberga sjukhem är en välfungerande verksamhet med 99 permanenta och 8 korttidsplatser samt en dagvårdsenhet med 8 platser. Enheten har boende från Stockholms stad och kranskommunerna. Boendet är trivsamt och fokuserar på gott bemötande och de boendes trygghet och säkerhet. Enheterna är låsta med kodlås och koden finns angiven i anslutning till den låsta dörren.

Tryggheten garanteras genom kontinuitet i personalgruppen och genom att det finns tillgång till personal under alla dygnets timmar. Trygg Hälsa i Sverige AB ansvarar för läkarinsatser på vardagar under dagtid och Cureras läkarteam under kvällar, nätter och helger. Personalen erbjuder aktiviteter både i grupp och individuellt. Kontaktmannaskapet är välutvecklat och personalens kompetensutveckling sker fortlöpande. Informationsbroschyrer om verksamheten finns tillgängliga i entrén på enheten. Anhörigråd och anhörigmöten anordnas. Inga anmälningar enligt Lex Sara eller enligt Lex Maria har förekommit under året. Sammanfattningsvis bedöms utföraren erbjuda en god vård och omvårdnad samt ett professionellt förhållningssätt och bemötande, men ständiga ansträngningar krävs för att behålla kvalitéer och följa utvecklingen inom vården av dementa och områden som dokumentation och vårdplanering

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

14 oktober 2010. Dnr 397-2010-1.2.1.

Pensionärsrådet har tagit del av förvaltningens förslag.

§6 Verksamhetsuppföljning vid Älvsjö sjukhem

Älvsjö sjukhem har 61 permanenta och 8 korttidsplatser för äldre personer med somatiska sjukdomar. Uppföljning av Älvsjö sjukhem gjordes september 2010 innan driften av sjukhemmet togs över av Carema Care AB den 1 november 2010. Vid uppföljningstillfället den 13 september leddes verksamheten av en enhetschef på plats. Det fanns totalt 65 omvårdnadspersonal, 10 sjuksköterskor varav 3 tjänstgjorde på natten. Det fanns sjuksköterskor dygnet runt på enheten och en sjukgymnast och en arbetsterapeut på deltid vardagar under dagtid. Trygghälsa i Sverige AB ansvarade för läkarinsatser vardagar dagtid och Cureras läkarteam under kvällar, nätter och helger. Ingen Lex Sara anmälan men en Lex Maria anmälan hade gjorts under 2010. Lex Maria anmälan handlade om smittspridning av MRSA maj 2010. Ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrifter fanns på enheten.

Dokumentation såväl den sociala som den för hälso- och sjukvården fördes via Stockholms stads datasystem. En ny uppföljning tillsammans med avtalsuppföljningar genomförs 2011.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den

12 oktober 2010. Dnr 398-2010-1.2.1.

Pensionärsrådet har tagit del av förvaltningens förslag.

§7 Redovisning av stimulansmedel för år 2007, 2008 och 2009 samt omfördelning av medel för 2010

Socialstyrelsen har begärt in redovisning av beviljade medel från år 2007, 2008 och 2009 samt gett möjlighet att ansöka om stimulansmedel för år 2010. Privata utförare har sökt medel för 2007, 2008 och 2009 via Älvsjö stadsdelsnämnd

Älvsjö stadsdelsnämnd redovisar till Socialstyrelsen projekt för år 2008 – 2009 inom följande områden:

· Läkartillgång

· Läkemedelsgenomgångar

· Demensvård

· Rehabilitering

· Kost och nutrition

Älvsjö stadsdelsnämnd ansöker inte om nya stimulansmedel för år 2010 utan omfördelar kvarvarande medel från avslutade projekt till en fortsättning av projektet Rehabilitering.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2010. Dnr 420-2010-1.2.6.

Pensionärsrådet har tagit del av förvaltningens förslag och ger en eloge till förvaltningen för allt arbete som lagts ned på projekten.

§8 Rapporter frågor från rådets medlemmar

Solveig Sandberg (SPF) rapporterade från förtroenderådet vid Älvsjö servicehus.

Birgit Forssberg informerade om att hon besökt Långbrobergs vård- och omsorgsboende som har inrett en biograf med 40 platser. Sven Öberg (PRO)

har deltagit i två möten med polisen och har fått en ”hemläxa” till nästa gång då olika frågeställningar om trygghet och problem ska redovisas. Sven mottar gärna

tips från övriga ledamöter.

Sven Öberg (PRO) har varit i kontakt med SL angående möjligheten att få en buss att passera Willys. SL är välvilligt inställda och ska undersöka om det är möjligt. Evy Johansson (SPF) har varit i kontakt med Trafikverket men de har ingen lokal att hyra ut i området.

Eva Folke informerade om följande.

Transport av avlidna

Det är inte möjligt att transportera avlidna via Götalandsvägen eftersom det kolliderar med regler för mattransporter.

Attendos värdegrund

Ersättningslokal för Fixarfiket

Eva Folke undersöker möjligheten för SPF och PRO att förlägga sina styrelsemöten till Ungdomens hus.

Öppning av snövallar

För att få s k prioriterad öppning av snövall krävs att man har en biståndsbedömd insats.