Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-03-22

Sammanträde 2012-03-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00. Sammanträdet börjar därefter i
direkt anslutning Läs mer... till den öppna frågestunden.

Klockan 18.00
Information om 1 500 nya lägenheter i kvarteret Kabelverket (f d Ericsson-området)

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

3 Verksamhetschefer enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen vid Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus.

4 Ändrat hundrastområde och ny hundrastgård i Solbergaskogen

5 Ändring i delegationsordningen

6 Redovisning av genomförd tillsyn av försäljning av folköl och tobak

7 Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2012

8 Ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie licens för BBIC (Barns behov i centrum)

Remissärenden

10 Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Dnr 670-2011-1.5.3.
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

12 Svar på uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun

Dnr 1.4.127-2011
Omedelbar justring
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på Socialstyrelsens beslut angående tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr 1.1.1.646-2011
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

14 Ekonomisk månadsrapport

16 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2012 - anmälan

17 Anmälan av förteckning över inkomna diareförda handlingar

18 Protokoll från förvaltningsgruppen

19 Protokoll från pensionärsrådet

20 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

23 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

Vice ordföranden Viktor Morawski (MP) utses att tillsammans med ordföranden Karl Bern (FP) justera dagens protokoll vilket ska ske den 29 mars.

Dagordningen godkändes.

§2 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-02-09 justerats den 15 februari.

§3 Verksamhetschefer enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen vid Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser enhetschef Ann- Christin Nordström och enhetschef Inger Berglund till verksamhetschefer enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen vid Solberga vård- och omsorgsboende.

2. Stadsdelsnämnden utser enhetschef Ann Norén till verksamhetschef enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen vid Älvsjö servicehus.

Ärendet

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen[1] ska det finnas en person, verksamhetschef som ansvarar för verksamhet där det bedrivs hälso- och sjuvård.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser enhetschef Ann- Christin Nordström och enhetschef Inger Berglund till verksamhetschefer för hälso- och sjukvården vid Solberga vård- och omsorgsboende samt att enhetschef Ann Norén utses till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid Älvsjö servicehus.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den25 januari 2012. Dnr 1.1.79-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Ändrat hundrastområde och ny hundrastgård i Solbergaskogen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om ändrat hundrastområde i Solbergaskogen i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inrätta en inhägnad hundrastgård i Solbergaskogen.

Ärendet

Inom Älvsjö stadsdelsområde finns inga inhägnade hundrastgårdar, men fyra hundrastområden, varav Solbergaskogen är det största. Hund­rast­områ­den är naturområden som är skyltade, men inte inhägnade. Där får hundar gå okopplade under hundägarens tillsyn.

Solbergaskogen har höga naturvärden och används flitigt av både solbergabor, förskolor och skolor. Förtätningen i Solberga har medfört fler besökare i Solbergaskogen och fler intressekonflikter. Till förvaltningen har det kommit in ett antal klagomål på lösa hundar samt önskemål om inhägnade hundrastgårdar.

Förvaltningen föreslår att hundrastområdet begränsas till den nordvästra delen av Solbergaskogen, som inte har så många besökare. Samtidigt kan en inhägnad hundrastgård inrättas på en central plats i Solbergaskogen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2012. Dnr 3.2.114-2012.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) och vice ordföranden Viktor Morawski (MP) hade ett eget förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) och vice ordföranden Viktor Morawski (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

· Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om upphävande av hundrastområdet i Solbergaskogen som helhet.

· Stadsdelsnämnden avsätter medel samt ger uppdrag till förvaltningen att inrätta en inhägnad hundrastgård i Solbergaskogen. Hundrastgården bör planeras tillsammans med de boende och hundägare i området.

Det är vår uppfattning att man som besökare i Solbergaskogen inte ska behöva mötas av lösspringande hundar. Därför är det positivt att frågan om hundrastområde i Solbergaskogen har uppmärksammats. Dessvärre föreslås att norra delen av Solbergaskogen även i fortsättningen ska klassificeras som hundrastområde. Detta är olyckligt eftersom Solbergaskogen har höga natur- och miljövärden och att det inom Älvsjö stadsdelsområde finns ytterligare tre hundrastområden som alla föreslås finnas kvar. För att det ändå ska finnas möjlighet att släppa sin hund lös föreslås en inhägnad hundrastgård.

Till förvaltningen har det inkommit ett antal klagomål på lösa hundar samt önskemål om inhägnad hundrastgård. Trots att Solbergaskogen är en liten skog på 35 hektar, som ligger omringad av bostäder och industrier, föreslås att hundrastområdet begränsas till den nordvästra delen av Solbergaskogen. Argumentet för detta är att denna del inte har så många besökare. Vad som däremot inte framkommer i tjänsteutlåtandet är att det i denna del av skogen vistas rådjur, med stor sannolikhet för att det är den lugnare delen av skogen. Dessa rådjur kommer med detta förslag att tvingas därifrån, följdfrågan blir var de ska ta vägen då E4:an är en mycket nära granne. Att dela upp skogen i två delar, ett där hundar ska hållas kopplade och ett där hundar får springa lösa bäddar även för framtida konflikter. Jagande och lekande hundar kan inte känna till fiktiva gränser och det finns redan stora problem med hundägare som inte följer den så kallade tillsynen av sina hundar – vilket det har inkommit flera klagomål – bland annat via media.

Solberga med omnejd har blivit ett alltmer förtätat område och många människor, med olika intressen, vistas i skogen. Det finns en mycket stark opinion för att inrätta en hundrastgård och att ta bort hundrastområdet som helhet, vilket det finns flera välgrundade argument för. Trots detta refererar man i tjänsteutlåtandet till de många solbergabor som uppskattar möjligheten att kunna gå med sin hund okopplad i skogen. Detta är inte ett argument som har framkommit, vare sig via nämnd eller media.

§5 Ändring i delegationsordningen

Beslut

Stadsdelsnämnden ändrar delegationsordningen i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2012. Dnr 1.1.112-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Redovisning av genomförd tillsyn av försäljning av folköl och tobak

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen och lägger ärendet till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsnämnden är ansvarig för tillsynen av folkölsförsäljning och försäljning av tobaksvaror inom sitt geografiska ansvarsområde. I detta ärende redovisas resultatet av den tillsyn som stadsdelsförvaltningen utfört under 2011.

Inom stadsdelsnämndens geografiska ansvarsområde finns totalt 16 försäljningsställen, 7 som säljer både folköl och tobaksvaror, 8 som säljer enbart tobaksvaror samt 1 restaurang som säljer enbart folköl. Den folkölsförsäljning som sker på restauranger, som även har vin- och spriträttigheter, omfattas inte av nämndens tillsynsansvar. Samtliga butiker där folköl säljs har godkända lokaler enligt livsmedelslagens bestämmelser samt ett tillräckligt brett matvarusortiment enligt stadens norm. Alla butiker uppfyller kravet på s.k. egentillsynsprogram.

Resultatet av genomförd tillsyn av folköls- och tobaksförsäljningen inom nämndens geografiska ansvarsområde får betraktas som tillfredsställande eftersom inga anmärkningar gjorts.

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2012. Dnr 1.3.1.113-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Redovisning av tillsynsplan för alkohol- och tobakstillsynen år 2012

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsplanen.

Ärendet

Tillsyn av butikernas folköl- och tobaksförsäljning ska ske en gång per år eller då anledning finns att misstänka att butikens försäljning strider mot alkohollagens eller tobakslagens bestämmelser.

För att underlätta såväl planering och uppföljning som resursfördelning ska varje stadsdelsförvaltning upprätta en tillsynsplan varje år.

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till tidsplan för tillsynen av folköls- och tobakstillsynen 2012.

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2012. Dnr 1.3.1.113-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Ansökan till Socialstyrelsen om ordinarie licens för BBIC (Barns behov i centrum)

Beslut

Stadsdelsnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om ordinarie licens för BBIC.

Ärendet

Stadsdelsnämnden hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 mars 2012. Dnr.1.2.6.518-2011.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Rutiner för medborgarförslag

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till rutiner för medborgarförslag.

Ärendet

Möjligheten att lämna in medborgarförslag har funnits sedan länge i stadsdelsnämnden men det har saknats formaliserade rutiner. Förvaltningen tar i detta ärende upp förslag till rutiner för medborgarslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till en Framkomlighetsstrategi som beskriver hur gatu- och vägnätet ska kunna möta den ökande efterfrågan på transportkapacitet på i stort sett samma yta som tidigare. I en bilaga finns även ett förslag till handlingsplan för åren 2012-2016. Strategin anger principer för hur staden ska prioritera i stora och små beslut för att kapaciteten och pålitligheten i väg- och gatutrafiken kan öka. Det är inte längre bilarnas framkomlighet som är i fokus, utan de gåendes, cyklisternas och kollektivtrafikresenärernas.

Förvaltningen anser att förslaget till Framkomlighetsstrategi och handlingsplan som helhet är bra. Målen är ambitiösa men inte omöjliga att uppnå. Därutöver betonar förvaltningen behovet av bättre tvärgående busslinjer i Söderort, behovet av att lösa störningarna från Älvsjövägen, samt parkeringsproblemen i Solberga.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2012. Dnr 1.5.3.670-2011.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till remissvar

att därutöver anföra

Vi är mycket positiva till förslaget för ny framkomlighetsstrategi för Stockholm - som ligger i linje med den samlade forskningen om hur man ska hantera stadstrafiken och även mycket nära Vänsterpartiets trafikpolitik. Förslaget till ny framkomlighetsstrategi lyfter fram två viktiga saker. För det första handlar trafikplanering om att prioritera. Det går inte att öka framkomligheten för alla trafikslag, utan det finns en konflikt där man måste välja vilka typer av trafikslag man vill gynna på andra trafikslags bekostnad.

För det andra lyfter strategin fram att det är tillgängligheten – inte resandet - som är det viktigaste. Man skriver att "resande handlar om att komma fram, inte att ta sig fram. Rörlighet och framkomlighet är inte självändamål. Det viktiga är tillgänglighet, att smidigt komma fram till
sitt mål." Därför vill vi att förslaget även fortsättningsvis ska benämnas som framkomlighetsstrategi.

Vänsterpartiet vill dock att Exploateringskontorets förslag ska revideras på följande punkter:

1) Det krävs åtgärder som direkt syftar till att minska biltrafiken

Det stämmer att alternativen till bilismen måste bli effektivare och mer attraktiva. Vänsterpartiet vill konkretisera detta i remissvaret, genom att inkludera skrivningar om att kollektivtrafikens attraktivitet exempelvis kan öka genom större kapacitet, öppna spärrlinjer och på sikt en
skattefinansierad kollektivtrafik utan avgifter. På samma sätt behövs det en anpassning av stadens gatunät efter cyklisters behov - det vill säga ett heltäckande och säkert cykelnät i Stockholm med trafikseparerade, planskiljda och enkelriktade cykelbanor. Även en bilfri innerstad skulle kunna öka attraktiviteten i att gå och cykla genom staden. Som man skriver i dokumentet så är inte attraktiva alternativ tillräckliga i sig för att minska trafiktillväxten på bilsidan, och vi stämmer in i konstaterandet att det krävs aktiva åtgärder som direkt syftar till att begränsa biltrafiken.

2) Parkeringstalen bör vara låga och flexibla

Vi är även ense med Exploateringskontoret om att en väl genomarbetad och tydlig parkeringspolicy bör vara en inarbetad del i stadens strategi. Parkeringstalen höjer kraftigt produktionskostnaderna för nya bostäder och är ofta fullkomligt onödiga i kollektivtrafiknära lägen. Dessutom används mark till parkeringar istället för att bygga fler bostäder, samtidigt som man bygger in ett bilberoende hos nyinflyttade hyresgäster.

Stockholms stad bör tillämpa flexibla parkeringstal istället för fasta nivåer som riskerar att tillämpas slentrianmässig. Miniminivån måste vara normen för handikapparkering - men utöver det kan behovet av parkeringsplatser prövas vid varje enskild markanvisning. De kan till exempel pendla mellan 0,14 - 0,7 i hela staden.

3) Behov av klargöranden

Det krävs även klargöranden på flera punkter, bland annat vad gäller ansvarssfördelning och samverkan med landstinget. Trafikkontoret kan exempelvis enbart ta ansvar för att ge stombussarna prioritet i vägnätet, inte se till att SL släpper på passagerare genom alla dörrar på bussarna.

4) Trafikpolitikens omfördelande funktion

Liksom Exploateringskontoret efterlyser vi ett avsnitt som i detalj beskriver hur färdmedelsval fördelar sig mellan olika grupper. Förutom åldersgrupper, bör fördelningen mellan kön och social klass även infogas i detta avsnitt. Högavlönade män tenderar exempelvis att välja bilen, medan kvinnor hänvisas till kollektivtrafiken. Att gynna kollektivtrafiken på bilismens bekostnad skulle därmed även fylla en omfördelande funktion.

Särskilt uttalande

Ledamoten Evy Kjellberg (C), ledamoten Olle Andretzky m fl (M) och ordföranden Karl Bern m fl (FP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi yrkar bifall till förvaltningens förslag och vill därutöver framföra följande.

Älvsjövägen har varit ett stort problem under decennier med ökad trafik och miljöproblem. En kraftig ökning av genomfartstrafik, Älvsjömässan, affärer och bostäder har ägt rum och ytterligare 1500 lägenheter planeras nu bl.a. i kv Kabelverket. Det finns ett stort behov av bostäder och skall de nya bostadsområdena och övriga Älvsjö bli en trevlig, bra, funktionell och miljövänlig stadsdel måste problemet med Älvsjövägen lösas. Vi vill att trafikkontoret snarast presenterar en plan på hur problemen skall lösas och hänvisar förvaltningens väl avvägda synpunkter på sidan 6 i remissvaret.

Bättre tvärförbindelser, cykelstråk och parkeringshus för cyklar gör att den icke bilburna trafiken kan öka. Det nya parkeringshuset för cyklar som nu byggs i Älvsjö C är en bra satsning. Det gär dock understrykas att tryggheten måste säkras. I annat fall kommer cyklisterna att välja bort denna parkering/minska cyklandet.

I en översiktlig handlingsplan för åren 2012-2016 beskrivs ett antal åtgärder som skall bidra till att målen uppfylls. Bl.a. ”Bättre samordning av störande vägarbeten”. Denna formulering förpliktigar till ingenting och fortsättningsvis får vi onödiga ingrepp i våra väg- och gatunät. Man måste konkret utarbeta en genomförandeplan hur icke akutarbeten skall genomföras och samordnas, så att vi som trafikanter av alla slag slipper uppleva arbeten som kort efter färdigställandet åter grävs upp av annan förvaltning (el, vatten, avlopp, telefon). Förutom att man slipper irritation och begränsad framkomlighet kommer mycket pengar att kunna sparas vid en obligatorisk samordning av icke akuta väg-, el, vatten, avloppsarbeten m.m.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Viktor Morawski anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Det är positivt att det i framkomlighetsstrategin föreslås en prioritetsordning som innebär att främja utvecklingen av de trafikslag som är yt- och transporteffektiva. Det är helt nödvändigt att prioritera framkomlighet för gång, cykel, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Förhoppningsvis innebär ett antagande av strategin att det också fattas politiska beslut som verkligen leder till minskad biltrafik och ökad andel gång, cykel och kollektivtrafik.

Framkomlighetsstrategin omfattar det primära vägnätet som Stockholms stad har ansvar för, men strategin är en del av en större helhet. Om Förbifart Stockholm byggs leder den i motsatt riktning d.v.s. till mer biltrafik, ökade köer och utspridd bebyggelse. Att införa trängselskatt på Essingeleden är den mest effektiva och mest lönsamma åtgärden för att minska trafiken och trängseln både på Essingeleden och på anslutande nät av gator och vägar.

Näringslivets transporter kan effektiviseras. Genom bättre planering och fler omlastningscentraler kan antalet varutransporter minska. Detta kan Stockholms stad stödja till exempel genom att införa omlastningscentraler för varor till stadens egna verksamheter.

Parkering på gatumark ska styras om till garage och tomtmark och parkeringsprissättningen ska uppmuntra till att befintliga parkeringsgarage används i första hand. Höjda parkeringspriser kommer också att främja övergång från egen bil till bilpool. Bilpooler är förhållandevis okänsliga för höjda parkeringsavgifter i och med att många hushåll delar kostnaden. Det finns stor potential att minska andelen bilresor till och från arbetet och därmed även bilresor för andra ärenden med anknytning till bilresan.

Även i Älvsjö måste synen på bilismen förändras. Problemen med Älvsjövägen måste lösas genom att minska genomfartstrafiken och de tunga transporterna. Parkeringsproblemen blir större och större. Detta kan underlättas genom parkeringsavgifter och parkeringsförbud vissa dagar i veckan.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

För att Stockholm ska kunna vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar – en stad i världsklass – behövs många och skiftande åtgärder. Framkomlighet är inte enbart en fråga för innerstaden. Är inte framkomlighet och genomströmning hög inne i staden eller på andra platser återspeglas det ganska omgående i trängsel och stillastående trafik på väldigt många gator och vägar långt ut i ytterområdena, inte minst i äldre villaområdens smågator som blir tillfälliga eller permanenta smitvägar. Vi understryker särskilt vikten av kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken, den måste ges högre kapacitet och nå ut till fler områden, t ex behöver tunnelbanan byggas ut till Nacka och Karolinska sjukhuset. Tunnelbana till Älvsjö mot Hagsätra är ett projekt som behöver utredas vidare. Kollektivtrafiken måste också vara ett bättre fungerande kommunikationsmedel mellan olika stadsdelar och det behövs stora satsningar på fler tvärgående busslinjer. Kollektivtrafiken måste vara pålitlig och gå i tid och den ska vara ren, trygg och säker.

Stora satsningar behöver göras i ytterstaden och i förorterna. Förutom utbyggd kollektivtrafik måste fler cykelbanor och gångstråk byggas ut. Fler över- och undergångar behövs för att skilja cykel- och gångtrafikanter från bilismen. En väl avvägd spridning mellan arbetsplatser och bostadsområden är nödvändiga för att minska behovet av onödiga resor.

I Älvsjö skulle framkomligheten öka högst väsentligt om Älvsjövägen äntligen grävdes ner i tunnel eller däckades över. Spårväg Syd behöver snarast komma till stånd. Som många andra ytterområden har Älvsjö ökat sitt invånarantal och behovet av att utöka turtätheten på befintliga busslinjer är stort. Ett ytterligare sätt för att öka framkomligheten för en växande äldre befolkning i det villatäta Älvsjö vore att inrätta en så kallad servicelinje med sträckning utanför de ordinarie busslinjerna.

Älvsjö resecentrum ska inte bara svälja resenärer boende här utan är också stor omstigningsstation för väldigt många pendlare och besökare utifrån. Behovet av parkeringsplatser i anslutning till Älvsjö centrum är därför mycket stort. Många parkerar idag på de smala villagatorna och framkomligheten minskar dramatiskt framförallt vintertid då snöröjningen försvåras och förhindras. Älvsjö förtätas och fler invånare flyttar in, vilket är glädjande, men redan på planeringsstadiet måste det bli ett krav att ta hänsyn till framkomlighetsproblematiken så att inte framtida stora problem med bl a annat brister på parkeringsmöjligheter byggs in från början.

Ofta talas det om att staden ska vara framkomlig för alla och det finns fina program för det. Ändå händer det att funktionshindrades problem att ta sig fram inte alls beaktas vid anläggningar och byggnationer av olika slag. Det går också trögt med att anpassa redan befintliga miljöer till att bättre bemöta funktionshindrades behov. Det måste bli en ändring på det. Personer med nedsatt syn, hörsel, gångsvårigheter, eller med hjälpmedel av olika slag måste kunna ta sig fram betydligt mer obehindrat än vad som sker idag.

De förslag till ökad framkomlighet som vi lyfter fram i detta uttalande kan inte vänta till 2030 utan behöver bli verklighet i betydligt snabbare takt.

§11 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

På uppdrag stadsledningskontoret har äldreförvaltningen genomfört en översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten. Syftet är att säkerställa att stadens villkor och ersättning i kundvalet inom hemtjänsten ger förutsättningar för en god kvalitet på den hemtjänst som utförs i Stockholms stad.

Förvaltningen instämmer i huvudsak med förslaget till ändrat ersättningssystem och anser att det nya systemet som ska baseras på utförd tid, kan bidra till att ersättningsförfarandet blir mer transparent och tydligare för såväl beställare, utförare och för den enskilda kunden.

I tjänsteutlåtandet har förvaltningen pekat på flera viktiga frågor som behöver beaktas i samband med införandet av ett tidsregistreringssystem. Innan systemet införs bör därför ett pilotprojekt genomföras där beställare och utförare är delaktiga.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag med ett tillägg.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till eget förslag enligt följande.

Förslag till beslut

Att i huvudsak till styrka förvaltningens förslag till beslut

Att därutöver anföra:

När ärendet om översyn av ersättningssystemet för hemtjänsten behandlades i Äldrenämnden föreslog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återremiss av ärendet med bl a motiveringen ”…vi anser att ärendet inte är tillfylles, vi finner att det är svårt att fatta beslut på det underlaget [remissen och äldreförvaltningens tjut]. Vi vet inte konsekvenserna av beslutet och vi får inte heller någon som helst beskrivning av konsekvenserna. Det anges i ärendet att ersättningen ska täcka kringtid. Men det är viktigt att få reda på hur tiden kan användas i praktiken. Kommer utförarna fortfarande använda GPS för att bestämma gångtiden? Kommer gångtiden även i fortsättningen att inkräkta på tiden hos den äldre? Därtill finns det ingen beskrivning om hemtjänstens schablontider påverkas. Gäller de tiderna för insatserna som äldrenämnden har tidigare beslutat om? Vi anser att även översyn av de tiderna bör infogas i ärendet.” Vi ansluter till det och anser att ärendet borde ha återremitterats i äldrenämnden.

Vidare anför vi att det i förslaget till översyn saknas svar på viktiga frågeställningar. Förvaltningens svar på remissen pekar ut flera viktiga observandum till vilka vi ansluter oss. Särskilt vill vi framhålla vikten av att pröva modellen i ett pilotprojekt för att pröva hur förslagen fungerar i verkligheten.

Översynen är välbehövlig och vi gläds över insikten att hemtjänsten behöver mer resurser. Hemtjänsten i Stockholm och särskilt den i Älvsjö har fått svidande kritik och det är mycket som behöver förbättras. Höjda ersättningsnivåer är ett steg i rätt riktning. Vi utgår också från att kraven i kommande förfrågningsunderlag verkligen kommer att ställa mycket tydliga krav på personalens utbildningsnivå, kompetensutveckling och yrkeserfarenhet så att de pengar som tillförs hamnar där de ska.I förfrågningsunderlaget ska också ingå att utförarna inte ska tillåtas använda underentreprenörer eftersom det försvårar kvalitets- och kostnadskontroller och ansvarsfördelningen blir otydligare och den enskilde brukaren får svårigheter att veta till vem han/hon ska vända sig vid klagomål eller påpekanden.

En förutsättning för att ersättning ska utgå till ett hemtjänstföretag är att företaget i avtal förbundit sig till villkoren i kollektivavtal tillämpliga för branschen, eller i avtal förbundit sig att följa dessa villkor. Detta i syfte att förhindra social dumpning och ekonomiska oegentligheter. Ett ytterligare krav är att avtalsklausuler utarbetas som förhindrar att hemtjänstföretagen kan ta ut oskäliga vinster och överföra skattepengar till olika typer av riskkapitalbolag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Förslag till nytt ersättningssystem ser vi som ett erkännande av den kritik som länge har framförts, bland annat mot att gångtiderna inte har räknats med i ersättningen och att ersättningen inte har tagit hänsyn till tid för dokumentation.

Hemtjänsten är i kris och det behövs en rejäl satsning för att kvaliteten på insatserna ska vara så god att både äldre och medarbetare känner sig nöjda. Idag är hemtjänsten underfinansierad, hårt styrd av strama schablontider och valfriheten reducerad till ett val mellan hundratalet utförare, av vilka fåtalet äldre har någon god kännedom om.

Att hemtjänsten i Stockholms stad har för liten budget bekräftas i en aktuell rapport "stadens förhållandevis låga ersättningsnivå i kombination med det omfattande hemtjänstuppdraget riskerar att långsiktigt påverka verksamhetens kvalitet negativt." (Slutrapport Översyn ersättningsnivåer inom hemtjänsten i Stockholms stad).

Insatserna i hemtjänsten är hårt styrda av schablontider, som i praktiken många gånger fungerar som tak även om det i teorin ska vara ett verktyg för att öka likvärdigheten i staden. Tidsgränserna upplevs som orealistiska av hemtjänstens personal, som därmed också ständigt känner att de inte kan göra sina insatser för de äldre på ett värdigt sätt.

Vänsterpartiet strider för verklig valfrihet i vardagen. Att äldre ska kunna påverka innehåll, vem som ger hjälp och hur den utförs är rättigheter som ger verkligt självbestämmande. Att antalet utförare av hemtjänst blir fler och fler är i sig ingen garanti för valfrihet. Äldre röstar inte med fötterna. Många äldre har inte ork att göra ett informerat val.

Mer resurser måste till för att individuella behov ska styra i högre grad än idag. Vänsterpartiet tillför därför 52 mnkr mer till ökad personaltäthet i hemtjänsten år 2012.

§12 Svar på uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till Skolinspektionen som svar på begäran om kompletterande redovisning.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Skolinspektionen genomförde under 2011 en tillsyn av förskoleverksamheten i Stockholms stad. Tillsynen identifierade ett antal brister som staden och respektive stadsdelsnämnd skulle yttra sig över, vilket nämnden gjorde i samband med beslut om verksamhetsplan för 2012. Skolinspektionen har tagit del av inkomna handlingar och i ett uppföljningsprotokoll framgår det att, för att kunna slutföra bedömningen om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga, krävs det att kommunen kompletterar sitt svar eftersom redovisningen var otillräcklig.

I detta ärende redovisas en mer konkret beskrivning av hur stadsdelsförvaltningen arbetar med att bedöma och utvärdera gruppstorlekar och barngruppernas sammansättning i syfte att klargöra vilka konsekvenser en förändring i barngruppens storlek och sammansättning kan få, vidta åtgärder för att undvika eller minimera sådana konsekvenser samt att följa upp de vidtagna åtgärderna.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Majvi Andersson m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Även om förvaltningens svar är utförligt är det ändå skrivet efter rådande omständigheter. Vi anser dock inte att svaret är till full belåtenhet. Skolinspektionen vill att stadsdelen redovisar hur den kontinuerligt utvärderar barngruppernas storlek och sammansättning. I förvaltningens förslag till beslut beskrivs hur stadsdelen genomför konsekvensbedömningar för det pedagogiska arbetet endast vid utökande av barngruppernas storlek. Det är naturligtvis bra att en sådan bedömning genomförs. Kvarstår att se om Skolinspektionen anser att en sådan bedömning uppfyller kravet på kontinuerlig utvärdering.

I Socialdemokraternas verksamhetsplan och budget för 2012 ger vi förvaltningen ett särskilt uppdrag att två ggr per år genomföra en avstämning av barngruppernas storlek. Något motsvarande uppdrag tycks inte ha utgått från stadsdelens majoritet.

Stadsdelens egna förskolor är populära, detta vill vi säkra och utveckla. Älvsjö växer och för att klara det fortsatta ökade behovet av förskoleplatser och klara av att erbjuda små barngrupper, ska utbyggnadstakten av förskolan vara i fas med utvecklingen. Stadsdelsnämnden måste ta ansvar för att bygga ut och säkra tillgången av kommunal förskoleverksamhet inte minst i de delar av Älvsjö där nybyggnadstakten är hög. Detta ansvar ska inte överlåtas till de privata förskolorna. Vi slår vakt om stadsdelens egna förskolor, det samma kan tyvärr inte sägas om stadsdelens styrande majoritet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emelie Roxby-Schüsseleder (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Skolinspektionen frågar om det görs pedagogiska konsekvensutredningar innan beslut som påverkar förskolors personaltäthet, gruppstorlek och gruppsammansättning, och i vilken omfattning återkommande uppföljningar och utvärderingar kring barngruppernas storlek och sammansättning görs. I svaret hänvisas till en mall för att utvärdering vid beslut om förändrad storlek eller sammansättning. Denna ska fyllas i av personalen på förskolan.

Vi tycker det är viktigt att tiden till konsekvensbedömningar inte tas från den tid då man kan vara med barnen, eller planera för en bättre verksamhet. Det är anmärkningsvärt att konsekvenserna av ett beslut ska utredas av dem som arbetar i verksamheten och inte av de som fattar beslutet. En bättre hantering vore att den som är ansvarig för ett beslut om förändring av storlek eller sammansättning i en barngrupp beskriver beslutets konsekvenser och i den beskrivningen inhämtar åsikter från personalgruppen det gäller.

Vi saknar också svar på vilka återkommande uppföljningar och utvärderingar som görs. Förutom att detta gör att svaret riskerar att betraktas som otillräckligt av Skolinspektionen skulle sådana återkommande utvärderingar och uppföljningar vara till nytta för oss i nämnden då vi fattar beslut rörande resurser till Älvsjö förskolor.

Det är många olika faktorer som styr en barngrupps behov och åldrarna är en av dem. Allt oftare förekommer det att barnen inte delas in efter små och stora barn, utan i så kallade utvidgade syskongrupper. Därför skulle det vara bättre om konskekvensbedömningen utgår från barnens ålder och vilken tid på året som de fyller år. Som det är nu kan det anses fullt tillräckligt med tre personal på 18 barn trots att samtliga barn är under fyra år med motiveringen av det är en så kallad utvidgad syskongrupp.

Vi kan också konstatera att med vår budget hade vi haft råd med mindre barngrupper. I Vänsterpartiets budget för 2012 finns 3,9 mnkr mer till förskolan. En av de viktigaste saker vi avsåg att dessa pengar skulle användas till var just mindre barngrupper.

§13 Svar på Socialstyrelsens beslut angående tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Älvsjö stadsdelsnämnd

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på Socialstyrelsens beslut.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Ärendet

Socialstyrelsen har genomfört förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Älvsjö stadsdelsnämnd. Tillsynen omfattade handläggning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning samt Älvsjö boendestödsteam. Av Socialstyrelsens tillsynsbeslut framgår, att stadsdelsnämnden ska upprätta rutiner för hur fel och brister i verksamheterna analyseras och följs upp, i syfte att säkerställa att kvalitén systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt redovisa hur rutinen ska implementeras hos personalen.

Förvaltningen kommer, utifrån nya föreskrifter som trädde i kraft 2012-01-01, att uppdatera befintligt Ledningssystem för kvalitet och säkerhet inom äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt stödboende inom socialpsykiatrin. I detta sammanhang kommer även övriga delar av socialtjänsten och därmed också boendestödet inom socialpsykiatrin att inkluderas. Socialstyrelsen beslutade också att nämnden ska säkerställa att handläggning och dokumentation är rättssäker och sker i enlighet med gällande bestämmelser. Förvaltningen har genomfört en genomlysning av samtliga ärenden och där brister framkommit har en åtgärdsplan upprättats. Åtgärderna genomförs successivt under första kvartalet 2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichefen redogjorde muntligt för det ekonomiska utfallet till och med februari månad.

§15 Anmälan av patientsäkerhetsberättelser 2011 för äldreomsorgens särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

Beslut

Patientsäkerhetslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2011 syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och tydliggöra vårdgivarens ansvar.

För att uppfylla kraven i patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

I Älvsjös stadsdelsområde är stadsdelsnämnden ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boenden för äldreomsorg, Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Boendeplanering för äldre i regionen Västra Söderort, reviderad 2012 – anmälan

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Patientsäkerhetslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2011 syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården genom att minska antalet vårdskador och tydliggöra vårdgivarens ansvar.

För att uppfylla kraven i patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

I Älvsjös stadsdelsområde är stadsdelsnämnden ansvarig vårdgivare för hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boenden för äldreomsorg, Solberga vård- och omsorgsboende och Älvsjö servicehus.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Gun Högbacke m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

I förvaltningens sammanfattning och bedömning om boendeplanering för regionen Västra Söderort antas att behovet av servicehus och vård- och omsorgsboende kan komma att minska. Generellt är Älvsjö en stadsdel vars befolkning kommer att öka de närmaste åren. En ökad befolkning innebär förändringar i åldersstrukturen. Även de äldre-äldre kommer om några år att bli fler. Älvsjö bör därför planera för en ökad efterfrågan på kommunala verksamheter, såsom servicehus.

Socialdemokraterna värnar servicehusen som boendeform. Införandet av trygghetsboenden får aldrig ställas mot servicehus. Servicehusen med sin dygnet-runt-personal och service av olika slag är en mycket viktig, attraktiv och trygg boendeform för många äldre. På servicehuset ska man kunna bo livsvarigt även om sjukdom slår till. Trygghetsboenden med ett minimum av service är endast ett komplement som passar den äldre som är frisk. Vi vill också utveckla dagverksamhet samt rehabavdelningar knutna till servicehusen.

Förvaltningen kan se behovet av en översyn av rutinerna kring köhanteringen till servicehus för att få en bättre bild av behovet. Det tycker vi är bra.

§17 Anmälan av förteckning över inkomna diareförda handlingar

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna.

Ärendet

Anmäldes till stadsdelsnämnden förteckning över inkomna diareförda handlingar. Dnr 1.6.135-2012.

§18 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2012-03-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§19 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2012-03-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§20 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från funktionshinderrådets sammanträde 2012-03-15 anmäldes och lades till handlingarna.

§21 Övrigt från verksamheten

Ny organisation

Socialpsykiatrins utförardel, boendestödsteamet, Havskattens stödboende och hantverkscaféet Rondellen överförs fr.o.m. den 1 april till intraprenaden.

Earth Hour

Förvaltningen kommer göra det som är möjligt för att inte äventyra säkerheten för brukare och egendom vid Earth Hour den 31 mars

Mullegården

Bygglovshandlingar insända till stadsbyggnadskontoret. Bygget planeras komma igång under sommaren och återflytt beräknas kunna ske i mars/april 2013.

Idrottsförvaltningen

Den 15 april flyttar idrottsförvaltningen till Älvsjö.

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Lennart Bengtsson (M) undrade med anledning av att gång- och cykelrampen till pendeltågsstationen rivs den 11 april om det kommer att ske någon invigning av det nya cykelparkeringshuset. Invigning kommer att ske i höst när hela rampen tagits ned och cykelparkeringshuset är klart.

Majvi Andersson m fl (S) anmälde en skrivelse ”Håll Älvsjö rent” som nämnden ställde sig bakom. Förvaltningen fick i uppdrag att utforma de aktiviteter som ska ingå i kampanjen. Torbjörn Erbe (M) framförde att det är angeläget att få med så många som möjligt och att även barnen på förskolorna involveras i arbetet med att hålla Älvsjö rent.

§23 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2012-02-16 anmäldes och lades till handlingarna.