Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl 18.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disk Läs mer...utera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Information
* Förskoleundersökningen

Sammanträdet börjar i direkt anslutning till informationen.

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om samordning av lokal för ungdomar och pensionärer

Beslutsärenden

6 Rapportering till länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel 2011/2012 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

7 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2013

8 Redovisning av handlingsplan för enheten för äldre/ biståndsbedömarenheten

Remissärenden

9 Remiss om Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 (som vårdar och stödjer närstående) - remiss från kommunstyrelsen

10 Remiss om tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - remiss från kommunstyrelsen

11 Motion om tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö - remiss från kommunstyrelsen, motion 2012:50

12 Motion om förbättringar av stadens föreningstavlor - remiss från kommunstyrelsen, motion 2012:42

Anmälningsärenden

13 Ekonomisk månadsrapport

14 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

15 Anmälan av delegationsbeslut

16 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

17 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

18 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Viktor Morawski (MP) och Anita Lundin (M) utses att justera protokollet vilket ska ske onsdagen den 28 november.

_____________________

§2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar.

____________________

§3 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2012-10-25 justerats den 31 oktober.

____________________

§4 Svar på medborgarförslag om samordning av lokal för ungdomar och pensionärer

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på medborgar­förslaget.

Ärendet

Medborgarförslaget som inkom till förvaltningen 2012-07-19 innehåller ett förslag om, att när förvaltningen planerar ny lokal för Ungdomens Hus, så ska den vara användbar för både ungdomar och de lokala pensionärsföreningarna.

Förvaltningen är positiv till samutnyttjande av lokaler som används av nämndens verksamheter. När nya lokaler söks för Ungdomens Hus kommer förvaltningen att pröva möjligheten huruvida dessa lokaler också kan användas för andra ändamål, exempelvis till de lokala pensionärsföreningarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-12. Dnr 1.2.4.412-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§5 Rapportering till länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel 2011/2012 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten gällande utvecklingsmedel om 300 tkr, för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta ärende till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Särskilt uttalande från (V) (S) och (MP).

Ärendet

Länsstyrelsen beviljade utvecklingsmedel med 300 tkr för det tredje projektåret 2011-11-01 – 2012-10-31, för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Som ett resultat av projektet har alla enheter nu implementerat rutiner, checklistor och utredningsmallar för sin lagstadgade skyldighet. En särskild handläggare för relationsnära våld har utsetts och samarbetet med polisens familjevåldsenhet och åklagare har utvecklats. Ett av projektmålen var att antalet våldsutsatta personer som erhållit insatser skulle öka från 14 personer, föregående projektår, till 20 personer. Resultatet blev 23 personer. Den ekonomiska redovisningen har följt projektplanen och de beviljade medlen har använts till utbildningsinsatser samt anställning av en projektledare och kvinnofridssamordnare på halvtid.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-07. Dnr 2.1.594-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (V) (S) (MP)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Emelie Roxby Schüsseleder (V), Majvi Andersson m.fl. (S) och Viktor Morawski (MP).

I tre års tid har det satsats extra för att åtgärda den kritik som tidigare riktats av Länsstyrelsen för att utveckla och stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det är av största vikt att detta viktiga arbete fortsätter att utvecklas och uppmärksammas. Vi behöver stödja fler än 23 kvinnor om året, erbjuda krisbehandling till fler än sex barn per år och erbjuda mer än en man samtalsterapi om året.

Det tids- och kunskapskrävande motivationsarbetet till föräldrar måste prioriteras så att barn som bevittnat våld får allt det stöd som barnet kan tänkas behöva för att bearbeta sina upplevelser. Om krisbehandling finns i egen regi underlättas denna insats som då inte behöver hänvisas vidare.

Arbete mot våld i nära relationer omfattar allt våld oavsett vilket kön förövaren och offret har. Våld i samkönade relationer har varit osynliggjort men måste uppmärksammas, förebyggas och motverkas med samma kraft som övrigt våld. Detsamma gäller människor med funktionsnedsättning som i Älvsjö har ungefär tre gånger högre erfarenhet av våld eller tre gånger högre oro att utsättas för relationsnära våld, en dubbel utsatthet, som måste uppmärksammas och prioriteras.

Vi ser fram emot återkopplande information inom detta viktiga område även om projektet nu avslutas.

____________________

§6 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2013

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer sammanträdesdagar för 2013, torsdagar, kl. 18.00 enligt följande.

3 januari, kl. 08.00

7 februari

21 mars

18 april

23 maj

13 juni

29 augusti

26 september

24 oktober

21 november

19 december

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om tidsplan för nämndernas arbete med bokslut och verksamhetsberättelse, budgetarbete, verksamhetsplaner och uppföljningar. Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdestider för 2013 utifrån de datum som gäller.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-31. Dnr 1.1.592-2012.

Förvaltningens förslag

Stadsdelsnämnden sammanträder torsdagar, kl. 18 enligt följande.

17 januari

7 februari Bokslut och verksamhetsberättelse

21 mars

18 april Flerårsbudget

23 maj Tertialrapport 1

29 augusti

26 september Delårsbokslut och tertialrapport 2

24 oktober

21 november

19 december Verksamhetsplan och budget 2014

7 november Planeringsdag, heldag för nämnd och förvaltning

Förslag till beslut

Vid sammanträdet presenterades ett förslag till ändring av föreslagna dagar enligt följande.

3 januari, kl. 08.00 tillkommer för val av social delegation

17 januari utgår

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag med framlagda ändringar.

_____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Redovisning av handlingsplan för enheten för äldre/ biståndsbedömarenheten

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens handlingsplan för enheten för äldre.

Särskilt uttalande från (M) (FP) (C).

Särskilt uttalande från (S).

Ärendet

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag genomfört undersökningar om äldres uppfattningar om vården och omsorgen. 2011 års brukarenkät visade att brukarna inte var nöjda med insatserna från hemtjänsten i Älvsjö stadsdelsområde. Utifrån detta fick förvaltningen ett uppdrag att vidta åtgärder för att öka kvaliteten inom hemtjänsten. Stadsdelsnämnden har genomfört djupintervjuer och fokusgrupper inom stadsdelen vilket resulterade i en rapport samt förslag till förbättringar inom olika områden, däribland enheten för äldre/ biståndsbedömning. Enheten för äldre ansvarar för myndighetsutövningen för målgruppen 65 år och äldre. Det innebär att alla ansökningar enligt socialtjänstlagen, lag om riksfärdtjänst utreds och beslutas enligt delegation.

För enheten vuxna/biståndsbedömning föreslås några förbättringsområden:

· Information - Utveckla informationen kring kundvalet, avgifterna, tillgängligheten, hur en ansökan går till.

· Återkoppling - Snabbare återkoppling med brukaren efter taget och verkställt beslut. Gärna inom en månad efter hemkomsten eller efter att hjälpen påbörjats . Justera insatserna samtidigt.

· Uppföljning – utvecklad och kontinuerlig uppföljning för att fånga upp brukarens synpunkter och kvalitetssäkra insatsen.

· Anordna regelbundna dialogmöten med alla hemtjänstutförarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-05. Dnr 1.1.71-2012

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (M) (FP) ( C)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Olle Andretzky m.fl. (M), Inga-Lill Persson m.fl. (FP) och Evy Kjellberg (C).

Att godkänna tjänsteutlåtandet och därutöver anföra följande.

Förvaltningen går mot en ökad kundorientering där medborgaren i än större utsträckning bemöts som en kund i kontakten med förvaltningen. En direkt effekt av denna förändring är att tjänsterna också utvecklas bland annat genom att informationstekniken i än större utsträckning används i kontakterna vid informationsutbytet. Därför ser vi det som angeläget att denna möjlighet erbjuds och utvecklas i större utsträckning än den föreslagna telefontiden under tre dagar på sammanlagt tre timmar i veckan.

För de personer som förordar det muntliga samtalet finns också möjligheten att kontakta staden genom Serviceförvaltningen och Äldre direkt.

Särskilt uttalande (S) (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S) och Emelie Roxby Schüsseleder (V).

Efter rapporter från Socialstyrelsen och stadens egen brukarenkät 2011som visade osedvanligt låga betyg för hemtjänsten i Älvsjö har förvaltningen fått i uppdrag att vidta åtgärder för att öka kvaliteten inom hemtjänsten. Mycket arbete har lagts ner och nu efter närmare ett år lägger förvaltningen fram en handlingsplan som syftar till att komma tillrätta med problemen. För enheten vuxna/biståndsbedömning föreslås fyra förbättringsområden, Information, Återkoppling, Uppföljning och Anordna regelbundna dialogmöten med alla utförare.

I handlingsplanen saknar vi uppgifter om att informationen måste vara lättläst och lätt att förstå. Det är inte bara viktigt att ha namn och telefonnummer till handläggarna, det bör även framgå hur brukarna kan få kontakt dygnet runt. Lokala pensionärsrådet föreslår här Trygghetsjouren.

Handlingsplanen behöver kompletteras med hur rutiner för återkoppling och åtgärder när behovet av hjälp påkallas från personalhåll ska säkerställas.

När det gäller klagomål på enheten för äldre finns endast återkoppling till den klagande. Det bör framgå att återkoppling ska ske även till stadsdelsförvaltningen.

Handlingsplanen innehåller uppgifter på att en rad åtgärder ska vidtagas. Hur det ska ske framgår inte tydligt. Här måste rutiner utarbetas så att handlingsplanens åtgärder kan förstås och följas av alla berörda och att den blir lätt att arbeta efter på ett likvärdigt sätt av alla.

Det är naturligtvis helt rätt att arbeta med kvalitets- och förbättringsområden. Vi har bara svårt att förstå varför man ska gå över ån efter vatten, varje gång det ska ske. När nu stadens upphandlingar av företag som sköter hemtjänsten är så dåliga att det krävs kraftåtgärder för att försöka få dem att fungera så hemtjänsttagarna får det de har blivit beviljade, borde alliansen ställa sig frågan om stadsdelen verkligen är på rätt väg. Förvaltningen borde få ägna tid och resurser till att bygga upp och utföra en bra hemtjänst istället för att lägga tid och kraft på att uppfostra entreprenörer med handlingsplaner och krav på åtgärdsprogram, med ständiga uppföljningar, träffar, kontroll om klagomålshanteringen sköts på rätt sätt, osv, osv. Resurser som istället kunde användas betydligt bättre i en verksamhet som förvaltningen själv hade direktinsyn i och rådighet över.

Vi anser att det tar alldeles för lång tid att nå framgång, vi oroar oss för brister i kvalitén och att hemtjänsttagare inte får den omsorg de har rätt till. I en egen-regi-verksamhet får man större möjligheter till insyn och kan vidta omedelbara åtgärder för att komma tillrätta med klagomål eller om någon far illa. Med förbättrade resurser och utan de förlamande avtal som ligger som en våt filt över allt förändringsarbete skulle vi, men framförallt de äldre, kunna se betydligt ljusare på hemtjänsten i framtiden.

___________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Remiss om Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 (som vårdar och stödjer närstående) - remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande från (S).

Särskilt uttalande från (V).

Ärendet

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har utarbetat ett gemensamt förslag till program, som omfattar personer som vårdar och stödjer närstående som är såväl över som under 65 år. Programmet fokuserar på de aktiviteter som staden ska vidta dels på generell nivå, dels för att ge direkt stöd till de personer som vårdar eller stödjer en närstående. Socialförvaltningen och äldreförvaltningen föreslår att programmet för stöd till anhöriga ska gälla till och med 2016.

Förvaltningen ställer sig positiv till det föreslagna programmet för stöd till anhöriga. Det är viktigt att målgruppen anhöriga/närstående uppmärksammas och att likvärdigt utbud av serviceinsatser samt bistånd erbjuds målgruppen. Då biståndet enligt förslaget ska utgå från den enskildes behov och kan omfatta en vidd av insatser, ser förvaltningen ett behov av förtydliganden av biståndet i stadens riktlinjer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-02. Dnr 465-2012-1.5.1.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Majvi Andersson m.fl. (S).

Det är positivt att ett nytt program för stöd till anhöriga tas fram. Det avgjort bästa stödet för anhöriga är att den närstående får adekvata och kvalitetsmässigt goda insatser bedömda efter sina egna individuella behov. Ansvariga politiker har lyft över mycket av ansvaret på de anhöriga. I sociala delegationen ser vi alltför ofta att personer nekas ytterligare insatser, korttidsboende, promenader, osv, vilket givetvis ökar trycket på de anhöriga. I Älvsjö har en man över 90 år nekats boende på servicehus trots att han var i behov av omfattande hjälpinsatser av hemtjänsten och hade sitt boende i lägenhetens klädkammare hemma hos sin dotter. För oss är det chockerande att socialtjänsten accepterar att en gammal man bor i en klädkammare utan fönster och utan möjlighet att sätta in några möbler förutom en säng. Förutom att det är ovärdigt för alla inblandade, främst för den äldre mannen, sätter en sådan situation en orimlig press på den anhörige som dels tvingas ta ett stort ansvar för sin närstående, dels tvingas ha många främmande personer från hemtjänsten gående i sitt hem.

Det är inte ovanligt bland dem med låga inkomster att närstående, oftast döttrar, går ner i arbetstid för att ta hand om sin närstående. Här utnyttjas de dubbelt, förutom arbete och ansvar för den närstående ger nedsatt arbetstid ännu lägre inkomster och en sämre pension i framtiden. Den vårdande anhörige hamnar i ett ekorrhjul av dålig ekonomi nu och i framtiden. Det är ett ynkligt trygghetssystem som tillåter detta ske. De med bättre inkomster klarar situationen bättre, bl a kan de köpa RUT-tjänster för sin närståendes räkning.

Vi är också frågande inför den tillit alliansen ställer till olika intresseorganisationers ansvar att ta hand om personer som antingen inte har några anhöriga, eller där anhöriga inte har möjlighet att ta ett större ansvar. Det lutar mer åt att personerna blir beroende av välgörenhet än att kunna ta makt över sitt eget liv. Intresseorganisationer är viktiga ur många aspekter och de gör ett fantastiskt arbete men att göra dem till ansvariga för vård och omsorg där samhällets trygghetssystem inte räcker till anser vi inte rätt vare sig mot den enskilde eller mot intresseorganisationen.

Särskilt uttalande (V)

Ett särskilt uttalande inlämnades av Emelie Roxby Schüsseleder (V).

Förtydligande av bistånd i stadens riktlinjer behöver tydliggöras, bland annat vad gäller anhöriggrupper för närstående till äldre och närstående till barn som inte självklart fungerar på samma sätt, men även vad gäller t ex intresseorganisationers engagemang som behöver ses som ett komplement. Vi tycker också att det är centralt att lyfta det faktum att 70 procent av omsorgen av äldre sköts av anhöriga, som även många gånger är mitt i livet. Att många upplever sig tvungna att gå ned i arbetstid för att beviljade insatser inte räcker till för äldre med omsorgsbehov är inte hållbart. I övrigt stödjer vi och hänvisar vi till den reservation som Vänsterpartiet lade i äldrenämnden vad gäller detta ärende.

____________________

§9 Remiss om tydliggörande av valfrihetssystem inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning enligt LSS - remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Reservation från (V).

Särskilt uttalande från (S) och (MP).

Ärendet

I syfte att valfrihetssystemet ska bli så konkurrensneutralt som möjligt vad gäller priser och andra förutsättningar för utförarna, har Socialförvaltningen förtydligat vissa regler avseende ersättning och kvalitetskrav samt förtydligat att dessa regler gäller alla regiformer inom valfrihetssystemet.

Ändringar föreslås på de punkter som gäller tomgångsersättning vid uppsägning av plats, öppettider för daglig verksamhet, momskompensation, matkostnader på daglig verksamhet, ersättning till korttidshem samt lokalschabloner.

Förvaltningen instämmer i förslagen vad gäller bland annat momskompensation, lokalschabloner och matkostnader. På en del punkter, så som öppettider för daglig verksamhet och tomgångsersättning ställer sig förvaltningen kritisk till förslagen . Avseende andra punkter anser förvaltningen att det behövs ytterligare förtydliganden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-11-02. Dnr 535-2012-1.5.1.

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Förslag till beslut (V)

Emelie Roxby Schüsseleder (V) framlade förslag till beslut enligt följande.

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag

2. Därutöver vill vi framföra följande

Kvaliteten och behoven ska alltid komma i första rummet. För att nå dit måste välfärden avkommersialiseras. Både offentligt och privat driven LSS-verksamhet ska fokusera på behov, kvalitet och likvärdighet. Stadens LSS-verksamheter ska fortsätta att drivas i egen regi. När avtal för redan upphandlad verksamhet går ut ska driften återgå i stadens regi. Alla verksamheter som drivs av staden ska vara tillgängliga att söka för brukare i hela staden.

Behov av icke-offentliga kompletterande verksamheter och alternativa utförare som vill utveckla välfärden utan vinstsyfte tillgodoses genom ramavtalsupphandling enligt LOU. Kommunen ska besluta var skattefinansierad verksamhet ska bedrivas, så att välfärden fördelas dit den bäst behövs och inte dit den ger mest vinst. LOV som innebär fri etableringsrätt när vissa krav är uppfyllda ska därför avskaffas.

De förtydliganden av administrativa rutiner oavsett regi som föreslås verkar rimliga, förutom att det behövs ett maxpris för lunchen i daglig verksamhet. Om priset ska avtalas från fall till fall finns risken att det blir för högt för brukaren. Dessutom kan en varierande prissättning leda till olika villkor för deltagarna beroende på typ av daglig verksamhet och utförare.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S) och (MP)

Majvi Andersson m.fl. (S) och Viktor Morawski (MP) inlämnade ett särskilt uttalande.

Vi instämmer i våra båda partiers reservation i Socialnämnden: Liksom [stadens] funktionshinderråd anser vi att det behövs ett maxpris för vad lunchen får kosta, förslagsvis 26 kronor. Det är viktigt att personer som deltar i daglig verksamhet har möjlighet att äta lunch till en rimlig kostnad, särskilt eftersom de ofta har en ansträngd privatekonomi. Om priset för lunchen ska avtalas från fall till fall mellan staden och utföraren riskerar det att bli betydligt högre. Ett normalt pris för en restauranglunch i Stockholm kan vara uppemot 90 kronor och staden har små möjligheter att förhandla ner priset eftersom förhandlingen ska ske när övriga avtalsvillkor redan är fastställda. En varierande prissättning ger dessutom olika ekonomiska villkor för olika utförare, vilket strider mot LOV:s syfte.

Därutöver bör det förtydligas i fråga om uppsägning av plats, vad som avses med att ”ta en plats i anspråk”. Det är oklart om det som avses är att staden åter tar en plats i anspråk eller om någon plats överhuvudtaget tas i anspråk i den aktuella verksamheten.

__________________

§10 Motion om tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö - remiss från kommunstyrelsen, motion 2012:50

Beslut

Stadsdelsnämnden stödjer förslaget i motionen.

Ärendet

Remissen består av en motion från Roger Mogert (S) som föreslår att staden gör en ny utredning av en förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö. Motionären anser att förutsättningarna ändrats på viktiga punkter sedan den senaste utredningen för snart tio år sedan.

Stadsdelsförvaltningen stödjer förslaget om en ny utredning av möjligheterna att förlänga tunnelbanan från Hagsätra centrum till Älvsjö station. Förvaltningen anser att förbättrade kommunikationer är viktigt för att stärka söderort och få fler arbetsplatser till området.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-30. Dnr 1.5.3.536-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§11 Motion om förbättringar av stadens föreningstavlor - remiss från kommunstyrelsen, motion 2012:42

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Remissen består av en motion från Maria Hannäs (V) som föreslår att staden gör en översyn av stadens föreningstavlor och utarbetar en policy när det gäller antalet, standarden, placeringen och underhållet.

I Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns 28 anslagstavlor för föreningsmeddelanden. Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till att en policy utarbetas för stadens föreningstavlor.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2012-10-19. Dnr 1.5.3.544-2012.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

____________________

§12 Ekonomisk månadsrapport

Ekonomichef Ingela Kristiansson redogjorde för det ekonomiska utfallet till och med oktober månad.

___________________

§13 Anmälan av inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna ärenden, klagomål och synpunkter under perioden 2012-10-08 till 2012-11-04.

_____________________

§14 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut av tjänstemän enligt delegation i november till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänstemän enligt delegation i november 2012 anmäldes och lades till handlingarna.

___________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Anmälan av protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 2012-11-15 anmäldes och lades till handlingarna.

__________________

§16 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådets sammanträde 2012-11-15 anmäldes och lades till handlingarna.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshindersfrågors sammanträde

2012-11-15 anmäldes och lades till handlingarna.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger minnesanteckningarna till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppens sammanträde 2012-11-07 anmäldes och lades till handlingarna.

___________________

§19 Övrigt verksamheten

Ordföranden

Lars Arvidsson informerade om att han träffat Karl Bern som planerar att återinträda som ordförande från februari-sammanträdet.

Chefsskapet för äldre och funktionsnedsatta

Lars Arvidsson informerade om att Eva Frykler är sjukskriven och att han under tiden själv ansvarar för chefsskapet med stöd av utredare Krisztina Krisztina Buki Tornbjörk och tidigare MAS Eeva Eriksson.

__________________

§20 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Inga frågor anmäldes.

______________________

§21 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2012-11-15 anmäldes och lades till handlingarna.

____________________