Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-05-23

Sammanträde 2013-05-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 19-21

Tema

Den öppna frågestunden börjar kl. 18.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och dis Läs mer...kutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Information
* Fritiden
Enheten för fritid informerar om sin verksamhet
Torbjörn Ljungblom

Sammanträdet börjar i direkt anslutning till informationen.

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll 2013-04-18

Medborgarförslag

5 Inkommet medborgarförslag om fler bänkar runt dammen i Långbroparken

6 Inkommet medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Långbroparken

Beslutsärenden

7 Omstrukturering inom Älvsjö Servicehus

Dnr 1.2.1.217-2013
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ändring i delegationsordningen avseende upphävande av beslut om förbud att utöva umgänge och hemlighållande av vistelseort

Remissärenden

10 Motion (MP) (2012:75) om minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan - remiss från kommunstyrelsen KS 303-1876/2012

11 Motion (V)(2013:25) om byggandet av bostäder enligt SOL och LSS - remiss från kommunstyrelsen KS 316-383/2013

12 Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan - framtidens förskola - remiss från kommunstyrelsen KS 321-348/2013

Anmälningsärenden

13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

14 Delegationsbeslut

15 Tjänstemannayttrande över remiss om riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013 - remiss från kommunstyrelsen KS 322-90/2013

16 Protokoll från förvaltningsgruppen 2013-05-16

19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor 2013-04-24

21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

22 Protokoll från sociala delegationen 2013-04-18 och 2013-05-16

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (174 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Karl Bern (FP) utsågs att tillsammans med vice ordföranden Viktor Morawski (MP) justera protokollet vilket ska ske fredagen den 24 maj.

__________________

§2 Upprop

Upprop förrättades. Närvaron redovisas i protokollet.

______________________

§3 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden

· Idéburen stadsförbättring – Låt Sjöängen blomma

· Skrivelse om fartkameror

____________________

§4 Anmälan av föregående protokoll

Anmäldes att protokoll 2013-04-18 justerats den 19 april.

_____________________

§5 Inkommet medborgarförslag om fler bänkar runt dammen i Långbroparken

Dnr 1.2.4.255-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har inkommit ett medborgarförslag

2013-04-28. Medborgaren föreslår att det sätts upp fler bänkar i Långbro park där det speciellt runt dammen behövs fler sittplatser.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig positiv till att utreda frågan närmare och beslöt att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

____________________

§6 Inkommet medborgarförslag om upprustning av lekplatsen i Långbroparken

Dnr 1.2.4.256-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Till Älvsjö stadsdelsnämnd har inkommit ett medborgarförslag

2013-05-02. Medborgaren förslår att det görs en upprustning av lekplatsen i Långbro park.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig positiv till att utreda frågan närmare och beslöt att överlämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

______________________

§7 Omstrukturering inom Älvsjö Servicehus

Dnr 1.2.1.216-2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag att omstrukturera 31 servicehuslägenheter på Älvsjö servicehus.

2. Stadsdelsnämnden beslutar om intagningsstopp till Älvsjö servicehus från och med den 1/6 2013.

3. Stadsdelsnämnden godkänner stadsdelsförvaltningens förslag att säga upp hyresavtalet med Micasa, för den huskropp på Armborstvägen 8, som ska friställas.

4. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om att få säga upp lokaler på Älvsjö servicehus i enlighet med redovisning i ärendet.

Reservation från Majvi Andersson m.fl. (S) till förmån för eget förslag till beslut.

Ärendet

Älvsjö servicehus har under en längre tid haft en vikande efterfrågan. Denna trend är genomgående för hela regionen och det bedöms finns en överkapacitet inom staden på servicehusplatser.

Den minskade beläggningen påverkar verksamheten negativt och medför en osäkerhet hos medarbetarna.

Förvaltningen förslår därför att en huskropp med 31 lägenheter friställs från servicehuset. Förvaltningen bedömer att förslaget bättre motsvarar den faktiska efterfrågan av platser samt ger möjliggör för ledningen att kunna erbjuda insatser med god och säker kvalitet till de boende samt säkra ekonomi.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-23.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) och Viktor Morawski (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Majvi Andersson m.fl. (S) yrkade bifall till eget förslag till beslut enligt följande.

Att bevara och utveckla hela nuvarande Älvsjö servicehus till ett attraktivt och tryggt boende för äldre, där de kan bo livsvarigt.

Allinsen – framförallt Folkpartiet – gick 2006 till val på löftet att behålla servicehusen i Älvsjö. Efter valsegern sänktes skatten i staden under en följd av år. En av de grupper som fick betala skattesänkningarna var de äldre. De äldre som av skilda anledningar ville få en bostad i servicehusen blev föremål för en strikt biståndsbedömning efter nya regler och det dröjde inte länge förrän ett av Älvsjös servicehus, Långbroberg, lades ner. Efter valsegern 2010 och efter ytterligare skattesänkningar, hotade alliansen att lägga ner även Älvsjö servicehus. Lyckligtvis lyssnade alliansen på oppositionen och planerna på nedläggning drogs tillbaka. Skattesänkningarna har upphört men den strikta biståndsbedömningen har fortsatt med resultat att ett 20-tal lägenheter nu står tomma. Alliansen har gett ett uppdrag att lösa problemet och förvaltningens förslag är att omstrukturera Älvsjö servicehus så att en av huskropparna friställs från servicehuset. Detta innebär att 31 lägenheter läggs ner och knappt 20 boenden tvingas flytta till en lägenhet i någon av de kvarvarande huskropparna eller till annat ställe. Omstruktureringen innebär att medarbetare kommer att omplaceras eller få lämna sina jobb.

Biståndsbedömningen sker som sagt strikt, Alliansen driver stenhårt devisen att alla äldre vill bo kvar i ordinärt boende, en tes som motbevisas av uppgiften att äldre vill få tillgång till andra typer av boenden som t ex trygghetsboenden. Alliansen lutar sig mot uppgiften att det nu är färre som söker ett boende på servicehuset men har inte förmåga att ta till sig att det kan vara så att det är färre som söker eftersom man redan i förväg vet att risken är stor att få ett avslag. Den äldre som vill ha ett tryggare och enklare boende än sin villa eller lägenhet vet att det inte är någon idé att söka en plats på servicehuset utan tvingas bo kvar eller hitta en annan boendeform. Alliansen blundar och kallar detta för en trend. Detta är skamligt och avser mer att spegla alliansens ambitioner att klara budgeten än omtanke om ett verkligt tryggt boende för Älvsjös äldre innevånare.

Alliansens rådande maxim är att äldre ska bo kvar hemma med stöd från hemtjänsten. Men 2011 skedde nerdragningar inom hemtjänsten och tiden för insatser har i flera fall minskats. Enligt vissa beräkningar är det uppemot två tredjedelar av vården av de äldre som sköts av deras egna barn. Det finns rapporter som visar hur anhöriga tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om sina gamla föräldrar. Samhällsansvaret vältras över på de anhöriga. Det går inte att blunda för att många äldre därmed riskerar att hamna i en ovärdig beroendeställning.

På grund av Alliansens velande om att ha kvar servicehuset eller inte och ett svävande besked om att ha det kvar ”åtminstone fem år till”, har viktiga satsningar blivit eftersatta och det kan vara en orsak till att efterfrågan på boende har sjunkit ytterligare. Vem vill söka till ett nedläggningshotat och lite nedgånget boende? Alliansens uttalade politik är ju dessutom att äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt.

Socialdemokraternas linje har varit att ha kvar och satsa på servicehuset och att mjuka upp reglerna så att de som vill lättare kan få ett boende där. Vi vill ha kvar hela Älvsjö servicehus. Vi värnar om servicehuset som boendeform. Servicehusen med sin dygnet-runt-personal och service av olika slag är en mycket viktig, attraktiv och trygg boendeform för många äldre. På servicehuset ska man kunna bo livsvarigt även om sjukdom slår till. Satsandet på andra boendeformer ska inte ställas mot servicehus. Vi vill bevara och utveckla Älvsjö servicehus som ett attraktivt och tryggt boende där man kan bo livsvarigt. Vi vill ha en översyn av reglerna för biståndsbedömning, insatserna måste bättre motsvara de behov de äldre har. Servicehuset har under alliansens tid utvecklats till att närma sig vård och omsorgsboenden. En av politiska och ekonomiska skäl framtvingad restriktivitet riskerar leda till sämre kvalitet i äldreomsorgen.

Förvaltningen har uttryckt tankar om att inom servicehuset ha lokaler för hemtjänst, sjukvård, arbetsterapi, rehabiliteringsmöjligheter, vårdcentral för äldre, restaurang, osv. Sådana tankar och planer ställer vi oss positiva till och vi ser gärna att ett äldreomsorgscentrum inrättas inom Älvsjö servicehus som har ett attraktivt läge nära mycket goda kommunikationer. Det vore att utveckla servicehuset på ett fördelaktigt sätt som skulle gagna de äldre, nu och framledes.

Det finns anledning att upprepa: När alliansen kom till makten 2006 sänktes skatterna. Några av dem som fick betala skattesänkningen var de äldre som var i behov av att flytta till servicehus, biståndsbedömningen blev striktare och fler fick avslag på sin ansökan. I oppositionen ville vi tidigt få en överblick över avslagen och begärde in jämförande siffror men alliansen avslog vår begäran. När vi sett hur det ena avslaget efter det andra resulterat i att alltfler lägenheter står tomma, har vi flera gånger uttryckt oro för att servicehuset skulle läggas ner. Men vi blev lugnade av moderaterna som sa att någon nedläggning skulle det inte bli tal om. I vart fall inte under de närmaste fem åren. Nu föreslås en omstrukturering som innebär att en tredjedel av servicehusets lägenheter försvinner. Vi konstaterar att mörkläggning och löftesbrott kantar Alliansens äldrepolitik i Älvsjö.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Votering begärdes där JA-röst avlämnas för förvaltningens förslag och NEJ-röst för Majvi Anderssons förslag. Vid voteringen avlämnades 7 ja-röster och 4 nej-röster enligt följande.

Ja-röster avlämnades av Karl Bern (FP), Viktor Morawski (MP), Olle Andretzky (M), Torbjörn Erbe (M), Anita Lundin (M), Inga-Lill Persson (FP), Evy Kjellberg (C)

Nej-röster avlämnades av Majvi Andersson (S), Bo Sehlin (S), Gun Högbacke (S) och Thord Ingesson (S)

Ordföranden förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag. Majvi Andersson (S) reserverade sig till förmån för eget förslag till beslut.

____________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Tertialrapport I Älvsjö stadsdelsnämnd

Dnr 1.2.1.259-2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner och överlämnar tertialrapport 1 till kommunstyrelsen inklusive omslutningsförändringar med 1,1 mnkr.

2. Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag med 4,0 mnkr för utbyggnad av förskolan Mullegården, Långsjövägen 33.

3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,5 mnkr för omstrukturering av lokaler enligt bilaga 1.

4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering med 0,5 mnkr för ökade avskrivnings- och räntekostnader på parkinvesteringar.

Viktor Morawski (MP) deltog ej i beslutet och anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande från (S).

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen har upprättat tertialrapport I . Stadsdelsnämnden bedöms bidra till att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för respektive verksamhetsområde. Analysen baseras på nuvarande utfall och identifierade trender.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-08.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Inledningsvis vill vi ge en eloge till förvaltningen som så väl sköter budgeten inom den moderatledda alliansens ramar och uppdrag. Tertialrapport 1 presenteras med ett hoppfullt tonfall, man kan få ett intryck av att det praktiskt taget inte finns några problem i Älvsjö. Den noggranne läsaren ser dock att det i många stycken är ”favorit i repris”. T1 framhåller att valfriheten för brukarna i Älvsjö är stor och successivt utökas. Men det saknas beskrivningar av på vilket sätt valfriheten ökar. Vad vi vet finns inget annat att välja på än de gamla vanliga hemtjänstföretagen, de redan kända förskolorna, de äldreboenden som redan är etablerade, o s v. Valfrihet är ett vidare begrepp än att välja mellan entreprenörer eller kommunal verksamhet. De som valt en privat verksamhet kan bara hoppas att företaget är stabilt och inte försvinner från marknaden. Alliansens valfrihet är av det sköra slaget eftersom den bara handlar om ett val av utförare av det biståndsbedömda behovet.

Staden som attraktiv arbetsgivare har mycket kvar att arbeta med. Medarbetarnas sjukfrånvaro är fortsatt hög. Trots att målet om sänkta sjuktal justerades neråt förra året har man ändå inte lyckas komma tillrätta med de höga sjuktalen. Den reprisen andas uppgivenhet. En bra arbetsgivare bör ha målsättningar om medarbetarnas utbildning, vidareutbildning och kompetensutveckling. Likaså i antalet genomförda medarbetarsamtal. Vi får inget veta om hur det ser ut med personalomsättningen.

Älvsjö utmålas som tryggt. Årsmålet är att 63 procent ska känna sig trygga i bostadsområdet på kvällstid. Alliansen accepterar att 37 procent av de boende i Älvsjö inte upplever den tryggheten. Hela nämnden vet att ungdomsgäng uppträder i Älvsjö på ett sätt som skapar stor oro och otrygghet. Nämnden har av och till de senaste åren fått mejl och besök av medborgare som påtalat mycket oroande händelser och uttalat otrygghet och rädsla. Av detta finns inte ett ord i T1. Vi vet inte om det beror på dövhet inför medborgarnas behov eller om det bottnar i oförmåga att ta itu med problemen.

Vi vill att politiken tar ett helhetsansvar för ungdomars fritid genom att bl a bygga upp ungdomsgårdar och utöka fältassistenterna. Inte minst den senaste veckans händelser med bränder i flera stadsdelar - så även i Älvsjö - visar hur viktigt det är att ta aktiveter och satsningar på de unga på mycket stort allvar. En stängd ungdomsgård kan kosta hur många miljoner som helst.

Vi tror också att det behövs ett utökat föräldrastöd och kan inte se annat än att det var ett missgrepp av alliansen att först flytta Nätverkshuset för att sedan undan för undan minska deras verksamhet för att slutligen lägga ner det. Nu ser vi tydligt behovet av det som vi föreslår, nämligen att återuppbygga, utveckla och stärka upp Nätverkshuset som familjecentral. Vi vill ta initiativ till flera former av lösningar genom tätare samarbete med olika organisationer, socialtjänst, polis, skolledare, andra stadsdelsnämnder, landstinget, osv.

Förskolan har ett viktigt uppdrag. Med rätta har föräldrar och barn höga förväntningar och krav på både omsorg och lärande. För oss socialdemokrater är förskolan starten på det livslånga lärandet. Förvaltningen och all annan personal gör sitt yttersta för att erbjuda service av hög kvalitet. Men resurserna räcker inte till, de är för knappa. Socialdemokraterna har under flera års tid påpekat att stadsdelens satsningar på förskolorna inte räcker till. Överlag är barngrupperna för stora. Kvalitets­glap­pet kvarstår – dvs. skillnaden mellan den nivå på kvaliteten som förskolan erbjuder och nivån på den kvalitet som föräldrar och barn förväntar sig.

Vi har tidigare påpekat och kritiserat alliansens ibland något tvivelaktiga metoder för måluppfyllelse. När resurserna inte räcker till och nöjdheten sjunker, justerar alliansen helt enkelt ner uppsatta mål så det man kallar måluppfyllelse uppnås. I förskoleundersökningen är målet för 2013 att 76 procent av föräldrarna ska vara nöjda avseende lärande och utveckling. 2012 var målet 78 procent. 2011 var målet 82 procent. Vi undrar hur många år med sänkta mål för lärande och utveckling stadsdelens föräldrar och barn har att räkna med.

2012 kritiserade vi alliansen för att målet för andelen föräldrar som upplever förskolan som en trygg och säker miljö sänkts från 83 till 78 procent. I år räckte det tydligen inte med att sänka procentsatsen – alliansen strök istället målområdet ”trygg och säker miljö” helt och hållet. Det finns inte längre med.

Vi hänvisar i övrigt till socialdemokraternas reservation till budgeten för 2013. I vårt förslag hade Älvsjö stadsdelsnämnd haft mer resurser att bedriva verksamhet för. Det hade varit fördelaktigare för stadsdelen om nämnden antagit socialdemokraternas budget.

Särskilt uttalande (MP)

Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Miljöpartiet har inte varit med och antagit stadsdelsnämndens budget för 2013. Vi konstaterar att förvaltningen gör sitt yttersta för att med avsatta medel nå de i budgeten uppsatta målen för 2013. Om vi hade varit med och styrt i staden skulle Älvsjö stadsdelsnämnd haft en större budget att röra sig med och dessutom delvis andra mål för nämndens verksamhet. Av den orsaken väljer vi att inte delta i beslutet gällande tertialrapport 1.

___________________

§9 Ändring i delegationsordningen avseende upphävande av beslut om förbud att utöva umgänge och hemlighållande av vistelseort

Dnr 1.5.1.21-2013

Beslut

· Delegationsordningen ändras i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendet

Sociala delegationen beslutar om förbud att utöva umgänge samt hemlighållande av vistelseort enligt 14 § andra stycket LVU. Nämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs. Det skall dock upphävas med omedelbar verkan då det står klart att förbudet ej längre behövs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-22.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________________

§10 Motion (MP) (2012:75) om minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan - remiss från kommunstyrelsen, KS 303-1876/2013

Dnr 1.5.1.21-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat motion av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (mp) om minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan till bl. a Älvsjö stadsdelsnämnd för yttrande.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

· stadens förskolor och skolor, i samråd med eleverna, ska vidta aktiva åtgärder för att minska sin köttkonsumtion, vilket exempelvis kan ske genom införande av en vegetarisk dag per vecka

· de totala inköpen av kött till stadens förskolor och skolor ska ha minskat med 20 procent för helåret 2014, jämför med år 2011

· staden ska utveckla ett system för att följa upp andelen kött, fisk och vegetabilier som konsumeras i stadens skolor och förskolor

· staden vid utgången av år 2015 ska ha ökat andelen ekologiska livsmedel i sina verksamheter till 50 procent

· staden ska utarbeta en åtgärdsplan för hur matsvinnet i stadens skolor och förskolor ska minska.

Förvaltningen ställer sig i grunden positiv till motionens intentioner och förslag, men vill framhålla att målet 50 % för andelen ekologiska livsmedel 2015 är väl högt ställt ur kostnadssynpunkt. Ekologiska livsmedel är förhållandevis dyrt och livsmedel är den näst största budgetposten för förskolorna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-05-02.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Viktor Morawski (MP) yrkade bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (C) (FP) (M)

Evy Kjellberg (C), Karl Bern m.fl. (FP) och Olle Andretzky m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Vi instämmer i huvudsak i förvaltningens tjänsteutlåtande men vill framföra följande.

Vi kan behöva öka vår konsumtion av vegetabilier på bekostnad av vår animaliekonsumtion samt öka andelen ekologisk mat.

I motionen förslås en ”köttfri dag”, vilket jag är mer tveksam till. Om detta skulle få till följd att ex. skolbarnen struntar att gå till skolrestaurangen den dagen och i stället går ut och äter ”skräpmat” eller hoppar över lunchen så har man inte vunnit något. Utan en ordentlig lunch ingen bra eftermiddag för eleverna.

Varje förskolebarn/skolbarn bör ha möjlighet att välja en laktovegetarisk måltid samt ett rikt och varierat salladsbord som alternativ. Genom att förbättra informationen till barn och unga om hur viktigt det är att välja mer vegetabilier av hälsosynpunkt samt klimat- och miljöpåverkan bör man kunna nå långt. I skolan bör man även samarbeta med lärarna i ämnet Hem- och konsumentkunskap.

Hur man skall kunna öka konsumtionen av vegetabilier/minska köttätandet” bör varje skola och förskola bestämma själva. På skolorna genom matråden och på förskolorna vid föräldraträffar.

___________________

§11 Motion (V) (2013:25) om byggande av bostäder enligt SoL och LSS - remiss från kommunstyrelsen, KS 316-383/2013

Dnr 1.5.1.139-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Karin Rågsjö (V) har inlämnat en motion om byggande av bostäder enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om särskild service för vissa funktionshindrade).

Enligt motionären kan det nuvarande systemet med ansvar för inrättning och förmedling göra att stadsdelsförvaltningar saknar incitament för att bygga omsorgsbostäder. Motionären föreslår avslutningsvis att kommunfullmäktige beslutar om en inriktning i enlighet med motionen för att snabba på utbyggnaden av omsorgsbostäder.

Förvaltningen anser att motionen berör en angelägen fråga som har uppmärksammats av staden och Älvsjö stadsdelsnämnd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-30.

Förslag till beslut

Ordföranden Karl Bern (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut. Majvi Andersson (S) yrkade bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och förklarade att nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

____________________

§12 Förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan – framtidens förskola - remiss från kommunstyrelsen, KS 321-348/2013

Dnr 1.5.1.149-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Särskilt uttalande från vardera (S) och (MP).

Ärendet

Kommunstyrelsen har remitterat förslag på Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola till samtliga stadsdelsnämnder samt flera facknämnder m.fl. Programmet är en revidering av den nu gällande förskoleplanen och omfattar kommunala och fristående förskolor samt ska vägleda pedagogisk omsorg och öppen förskola.

Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om Stockholms stads förskoleprogram, Stockholms stads förskoleplan – Framtidens förskola. Programmet har ett tydligare upplägg i förhållande till nuvarande förskoleplan och förvaltningen instämmer helt i skrivningarna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2013-04-30.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande (S)

Majvi Andersson m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Förslaget till reviderat förskoleprogram pekar på målsättningarna för förskoleverksamheten i Stockholms stad. Förslaget ligger i mångt och mycket nära den nationella läroplanens formuleringar och prioriteringar för förskolan. Vissa saker ges dock större plats i Stockholms förskoleprogram än i de nationella styrdokumenten för förskolan. Socialdemokraterna skulle härvidlag önska andra prioriteringar. Vi kräver en ökad utbyggnad av barnomsorg på obekväma tider och av s.k. nattis. I dagsläget är det endast en enda förskola i Stockholms stad som har öppet dygnet runt. Över 120 000 barn var inskrivna i Stockholms läns förskolor förra året. Inte ens 300 av dem var inskrivna på obekväma tider, dvs. knappt 0,2 procent. Detta trots att behovet är stort. Förskoleprogrammet borde understryka vikten av att denna service erbjuds medborgarna.

Ytterligare områden där Socialdemokraterna önskar andra prioriteringar i Stockholms förskoleprogram är i frågan om miljö och ekologi som vi tycker ges för lite utrymme. Trygghet tonas olyckligtvis ned i programmet jämfört med i läroplanen där det är fint kontrasterat mot att förskolan ska erbjuda utmaningar. De ambitiösa skrivningarna om samhällsförståelse och solidaritet som finns i läroplanen för förskolan konkretiseras inte heller i Stockholms förskoleprogram, vilket vi skulle önskat.

På en mer generell nivå tycker vi också att det finns vissa tveksamheter kring förskoleprogrammets roll i styrningen av förskolan. I huvudsak täcks alla de områden som diskuteras i programmet redan in av läroplanen. På kommunal nivå behöver vi framförallt riktlinjer för hur staden rent konkret ska förverkliga målen i mer övergripande styrdokument för hur vi ska säkerställa tillgång till ändamålsenliga lokaler och hålla ned antalet barn i grupperna, hur vi ska arbeta med kompetensförsörjning, rekrytering av personal, ledningskompetens, uppföljning och utvärdering, samarbete med universitet och högskolor (både kring VFU och kring forskning), etc. etc. Det vill säga hur staden ska säkerställa goda förutsättningar för våra förskoleenheter att leva upp till läroplan och skollag. Eftersom detta inte behandlas i förskoleprogrammet kan man ställa sig frågande till huruvida dokumentet i sin nuvarande form kan komma att bli ett effektivt verktyg för att uppnå ändamålsenlig styrning av Stockholms förskolor.

Särskilt uttalande (MP)

Viktor Morawski (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt följande.

Miljöpartiet anser att FN:s Barnkonvention borde vara en tydligare utgångspunkt för förskoleprogrammet. Det saknas resonemang kring exempelvis artikel 12 om barns rätt till inflytande och delaktighet. Alla barns rätt till utbildning genom förskola, inklusive papperslösa eller gömda barn, bör skrivas in i programmet.

Alla barn ska uppmuntras att tro på sig själva och andra. Var och en ska få utveckla sina förmågor, utifrån sina förutsättningar, och lära sig att samarbeta där det behövs, till exempel för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Alla behövs, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, religion, etnicitet och funktionsnedsättning, och alla har något att bidra med i samarbetet.

Det behövs tydligare tidsramar för hur snart insatser ska sättas in för barn som behöver mer hjälp och stöd i sin utveckling än andra. Om det sker inom en vecka, en månad eller inom ett år kan vara helt avgörande för barnets utveckling.

Skadliga kemikalier som finns i förskolan ska fasas ut. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Stockholm ska ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från gifter senast 2021. Målet ligger i linje med regeringens miljömål att skydda människor och miljö från skadliga kemikalier.

Förskolorna ska ha tillgång till pedagogiska rymliga gröna gårdar. För att säkra kvaliteten på utemiljön ska staden ta fram ett verktyg av typen ”lekvärdesfaktor”. Lekvärdesfaktor används för att värdera utemiljöerna, och kan bidra till att skapa en utemiljö som stimulerar till lek och rörelse.

Verksamheten i förskolan ska ha en global utgångspunkt och relatera till barnets bakgrund, tidigare erfarenheter och språk. Det är viktigt att även små barn får modersmålsstöd så att de ges samma möjlighet att utveckla kulturell identitet samt förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Ett ekologiskt synsätt ska prägla verksamheten i förskolan. Alla förskolor ska kunna erbjuda omsorgsfullt lagad ekologisk och närproducerad mat. 50 procent av livsmedlen ska vara ekologiska och det ska finnas tillagningskök på förskolorna.

Barngruppernas storlek och sammansättning har stor betydelse för kvaliteten i förskolan. Det kan vara försåtligt att betrakta barngruppernas storlek och sammansättning som ett pedagogiskt redskap som därför varierar under dagen och mellan aktiviteter. Det kan försvåra full insyn och öka risken att barngrupperna allt för ofta är för stora.

Alla förskolor ska ha personal med genuspedagogisk utbildning. Förskolan har en unik möjlighet att motverka befästandet av könsnormer, heteronormativitet och rasism. Förskolan ska ha ett medvetet, aktivt normkritiskt arbete och ett aktivt arbete mot diskriminering. De likabehandlingsplaner som förskolorna upprättar ska innefatta samtliga diskrimineringsgrunder och användas som hjälp i det dagliga arbetet.

Staden ska erbjuda helg- och nattöppen barnomsorg. Barn med nattarbetande föräldrar har behov av en lugn, trygg och ombonad miljö i mycket liten skala med välutbildad personal. Rätten till barnomsorg är i dag starkt begränsad till dagtid vilket särskilt missgynnar ensamstående föräldrar och människor som jobbar kvällar, nätter och helger.

Det är en brist att enbart de kommunala förskolorna och inte de fristående följs upp i stadens integrerade ledningssystem (ILS).

_______________________

§13 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

Dnr 1.6.251-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna och protokollsutdragen.

Ärendet

Anmäldes förteckning över inkomna ärenden, klagomål och synpunkter under perioden 2013-04-01 till 2013-04-30.

_____________________

§14 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 1.1.260-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger förteckningen över beslut av tjänstemän enligt delegation i mars och april 2013 till handlingarna.

Ärendet

Förteckning över beslut fattade av tjänstemän enligt delegation mars och april 2013 anmäldes till nämnden.

______________________

§15 Tjänstemannayttrande över remiss om riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013

Dnr 1.5.1.150-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger anmälan av yttrandet till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen har till Älvsjö stadsdelsnämnd remitterat ”Riktlinjer för övergångar mellan förskola och skola i Stockholms stad från 2013” för yttrande senast den 30 april 2013.

Stadsdelsförvaltningen har till kommunstyrelsen avlämnat ett tjänstemannautlåtande daterat 2013-04-25.

___________________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från förvaltningsgruppen 2013-05-16 anmäldes.

___________________

§17 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från pensionärsrådet 2013-05-16 anmäldes.

_________________

§18 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor 2013-05-16 anmäldes.

_________________

§19 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen 2013-04-24 anmäldes.

_________________

§20 Övrigt verksamheten

Stadsdelsdirektören Lars Arvidsson informerade om följande.

Skräpplockarpokalen

Älvsjö vann trafikkontorets skräpplockarpokal i år.

Mullegården

Det blir nyinvigning av Mullegården den 3 juni och nämnden är välkommen.

Kampanj mot langning

I samband med skolavslutningen den 10 juni genomförs en kampanj mot langning.

Brand på huvudkontoret

Det är oroligheter i staden och har varit en brand i stadsdelskontoret.

Parken Storhagen

Det har framförts klagomål mot underhåll och skötsel av parken Storhagen. Den sköts dock på samma sätt och i samma utsträckning som övriga parker i Älvsjö och staden och inom de budgetramar som står till buds.

____________________.

§21 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Anita Lundin talade om att det står förfallna krukor i Lerkrogsparken som behöver tas om hand. Förvaltningen ska ta tag i frågan.

____________________

§21 A. Idéburen stadsförbättring – Låt Sjöängen blomma

Beslut

· Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att genomföra framlagt förslag.

Ärendet

Evy Kjellberg (C) har inkommit med en skrivelse enligt följande.

Under 2013 inleds ”Idéernas Stockholm”. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring, också kallat ”tactical urbanism”, ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala.

Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter i anspråk för stadsodling eller att ogästvänliga ytor av betong och asfalt rustas/målas/pyntas etc. för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser.

Dessa småskaliga förbättringar i stadsrummet ska ge stockholmarna en möjlighet att påverka sin egen närmiljö på ett flexibelt sätt utan att stadens nämnder och bolag sätter några byråkratiska käppar i hjulet. Målsättningen är att ta vara på en massa bra idéer hos enskilda invånare som vill förverkliga sina egna idéer och göra sin gata, sin stadsdel och sin stad till en roligare, vackrare och mer intressant plats.

Stadens roll ska dels vara att hjälpa till att stötta dessa idéer i stället för att avfärda dem och dels agera bollplank i vissa frågor när ett projekt är lite större och kräver någon form av medverkan från stadens sida.

Låt Sjöängen blomma!

Alla Älvsjöbor ska känna stolthet över sin stadsdel, oavsett var de bor. Älvsjö SDN bör därför fortsätta och utveckla möjligheterna för Älvsjöborna att framföra synpunkter och idéer för stadens utveckling. Den fortsatta utvecklingen av Ytterstaden är väsentlig för hela Stockholms framtid.

Inom Älvsjö stadsdelsnämndsområde finns det i dag stora markområden som ligger i träda, utan att användas, i väntan på utredning och beslut om hur marken ska användas. Ett sådant område är Sjöängen, mellan Brännkyrka kyrka och Huddingevägen.

I avvaktan på beslut bör Sjöängen upplåtas för stadsodling. Det finns ett stort intresse att odla sin egen mat och blommor. Älvsjöbor och andra kan sätta potatis, odla grönsaker samt plantera blommor här. Fältet är stort så det räcker till många. Sjöängen får ett lyft utan stor kostnad.

Yrkande

Älvsjö SDN bör t.ex. uppmuntra, via hemsidan och informationsannonsen i Mitt i Söderort, alla som vill så eller plantera blommor m.m. att göra det. Låt Sjöängen blomma redan i sommar och höst!

Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på ytor som skulle kunna vara lämpliga för stadsodling och idéburen stadsförbättring. Detta kan samordnas vid revideringen av Älvsjö parkplan.

Förslag till beslut

Evy Kjellberg (C) yrkade bifall till sitt förslag till beslut. Förslaget bifölls av ordföranden Karl Bern (FP), Olle Andretzky (M), Majvi Andersson (S) och Viktor Morawski (MP).

Beslutsgång

Ordföranden Karl Bern (FP) förklarade att nämnden besluta bifalla Evy Kjellbergs förslag till beslut.

_________________

§21 B. Skrivelse om fartkameror på Älvsjövägen

Dnr 3.254-2013

Beslut

· Stadsdelsnämnden ställer sig bakom skrivelsen om fartkameror som inlämnas till Stockholms stads trafikkontor.

Ärendet

Vid nämndens sammanträde den 18 april 2013 fick förvaltningen i uppdrag att formulera en skrivelse till trafikkontoret med önskemål om att fartkameror installeras på Älvsjövägen.

Stadsdelsförvaltningen har tagit fram ett förslag till beslut daterat 2013-05-14.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom upprättad skrivelse.

__________________

§22 Protokoll från sociala delegationen

Beslut

· Stadsdelsnämnden lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Protokoll från sociala delegationens sammanträde 2013-04-18 och 2013-05-16 anmäldes.

__________________