Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-11-21

Sammanträde 2013-11-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsplan 11

Tema

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll 2013-10-24

Medborgarförslag

5 Svar på medborgarförslag om skateboardramp i parken Bergtorpskärret

Beslutsärenden

6 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2014

Remissärenden

7 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

8 Planärende på samråd/normalt förfarande för detaljplan för Kabelverket 2 m.m., etapp 1

9 Remiss med begäran om yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Lacus Handelsbolag

Anmälningsärenden

10 Ekonomisk månadsrapport per oktober

11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

12 Redovisning av delegationsbeslut

14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

19 Protokoll från sociala delegationen

20 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § föräldrabalken (FB)

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a föräldrabalken (FB)

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (169 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Svar på medborgarförslag om skateboardramp i parken Bergtorpskärret

§6 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2014

§7 Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

§8 Planärende på samråd/normalt förfarande för detaljplan för Kabelverket 2 mm., etapp 1 - remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2013-00709

§9 Remiss med begäran om yttrande över ansökan om serveringstillstånd för Lacus Handelsbolag - remiss från tillståndsenheten, SoN 9.1-08740/2013

§10 Ekonomisk månadsrapport

§11 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§12 Redovisning av delegationsbeslut

§14 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

§16 Minnesanteckningar från tvärpolitiska arbetsgruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§17 Övrigt verksamheten

§18 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§19 Protokoll från sociala delegationen