Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-08-30

Sammanträde 2018-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Älvsjö servicehus, Armborstvägen 4.

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Aktivitetspark i Solberga

Svar på medborgarförslag
Dnr 1.2.4.130-2018

Beslutsärende

6 Revidering av delegationsordning

Anmälningsärenden

7 Ekonomisk rapport för juli

8 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 2/2018

9 Redovisning av direktupphandlingar, kvartal 2/2018

10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

11 Redovisning av delegationsbeslut

12 Protokoll från funktionshinderrådet

13 Protokoll från pensionärsrådet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

15 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

17 Protokoll från sociala delegationen

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 7 § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§6 Revidering av delegationsordning Dnr 1.1.4-2018

§7 Ekonomisk rapport för juli Dnr. 1.2.1.81-2018

§8 Redovisning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 2/2018 Dnr. 1.2.1.271-2018

§9 Redovisning av direktupphandlingar, kvartal 2/2018 Dnr. 1.1.122-2018

§10 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter Dnr. 1.6.84-2018

§11 Redovisning av delegationsbeslut Dnr. 1.1.120-2018

§12 Protokoll från funktionshinderrådet

§13 Protokoll från pensionärsrådet

§14 Protokoll från förvaltningsgruppen

§15 Information från förvaltningen

§16 Frågor från nämnden

§17 Protokoll från sociala delegationen